Auktion vid Sixarfye i Viklau.

I anseende till hustruns dödliga frånfälle och boets utredning låter hemmansegaren Lars Hansson, Sixarfye i Viklau, genom offentlig och frivillig auktion fredagen den 2 nästk. Maj kl. 10 f.m/ till den högstbjudande försälja: silfver deribland en dricksbägare, koppar, tenn, jernock blecksaker, porslin och glås, husgerådssaker, såsom dragkista, bord, stolar; sängställen och soffor, sängkläder och linne, den afl. gångkläder, smedjeredskap; kreatut: såsom 1 par oxar, kor, ungnöt och lam m. m., som icke så noga kan uppräknas.
Vid samma tillfälle försäljas för annan mans räkning åtskilliga mansgångkläder.
Säkre och af mig godkände köpare lemnas anstånd med -betalningenstill den 1:ste nästk. Oktober.
Dalhem den 19 April 1879.
Efter anmodan,
Lars Granberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 April 1879
N:r 34

Viklau socken

har af k. m:t beviljats lönetillskott af allmänna medel till folkskollärarelönen för vårterminen 1878, oaktadt den tjenstgörande var en oexaminerad lärarinna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Borgenärerna

i aflidne skolläraren Aug. Söderbergs i Viklau vid Gotlands norra häradsrätt anhängiga urarfva konkurs kallas härmed till sammanträde å handl. L. P. Berglunds kontor i Sjonhem måndagen 30 i denna månad kl. 11 f.m., för att bestämma arvodet för konkursboets förvaltning, granska upprättadt utdelningsförslag samt, om det samma godkännes, emottaga och qvittera utdelning af massans tillgångar.
Kräklingbo 12 December 1878.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1878
N:r 100

Dödsfall Katarina Fredrika Hallgren

Att min älskade maka Katarina Fredrika Hallgren stilla afled vid Vikarfve i Viklau fredagen 15 dennes kl. 10,30 f.m., efter en lefnad af 21 år, 9 mån. och 19 dagar, sörjd och saknad af qvarlefvande make, syskon och anförvandter, varder endast på detta sätt tillkännagifvet för slägtingar, vänner och bekanta.
Vikarfve i Viklau 16 Nov. 1878.
Olof Hallgren.
Sv. ps.-b. 487.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 November 1878
N:r 93

Dödsfall Desideria Olivia Elisabet

Tillkännagifves att Herren, igår kl. 3 e. m., till sina eviga boningar hemkallat vår älskade enda dotter Desideria Olivia Elisabet, efter 33 dygns svårt lidande, i en ålder af 4 år, 3 mån. och 21 dagar; djupt sörjd och saknad af oss, broder, farmoder, talrika slägtingar och vänner.
Sixarfve i Viklau 8 Nov. 1878.
Vendla och Olof Pettersson.

Så din strid du kämpat ut,
Palm och krona fått till slut;
Genom Jordan bergad väl,
Englar burit hem din själ.
O, hvad nåd att finna hamn
Så i Jesu dyra famn,
I den stad sitt hem att få,
Hvilkens portar öppna stå.
Efter slutad jordisk sång,
Jordisk nöd och jordiskt tvång,
Mötas vi — o fröjdeljud —
Och få evigt bo hos Gud!
O, hvad nåd att finna hamn
Så i Jesu dyra famn,
I den stad sitt hem att få,
Hvilkens portar öppna stå!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 November 1878
N:r 91

Viklau församlings

skolråd hade hos konungens befallningshafvande begärt ett bidrag af 333 kronor 33 öre till aflönande af en examinerad, biträdande folkskollärare under år 1878. Denna begäran blef dock afslagen på den grund, att under nämda år ingen examinerad, biträdande folkskollärare varit i församlingen anstäld. Frågan har nu, försedd med domkapitlets förord hänskjutits till k. m:t.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 November 1878
N:r 90

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd:

Bunge.
Skolläraren Kellström 825
Handl. Grubb 5,000
Handelsbiträdet Högström 700
Totsålderman Söderberg 1,021
Lotsen Gustafsson 536
Lotsen Johannes Stuxberg 536
Tullinspektor Lagerheim 2,900
Handl. Ekelund 700
Tullvaktm. Åkesson 937
Lundin & Klingvall 1,500
Telegrafisten Calissendorff 772
Nämdeman Lindgren 500

Fårö.
Kyrkoherden Eneqvist 2,450
Skolläraren Södergren 750
Fyrmästaren Bourgström 1,630
Fyrbiträdet Sidén 800
Fyrvaktaren Lillja 800
Fyrbiträdet Ahlqvist 650
Fyrbiträdet Söderlund 650
Fyrmäst. Berggren 1,100
Fyrbiträdet Nyström 650
Fyrvaktaren Durietz 800
Handl. Ekström 1,000
Kustroddaren Pettersson 780
Kustsergeant Bergman 1,455
Skepparen Olsson 1,200
Handl. Drysén 1,600
Sjökapten Drysén 1,500
Fältväbel Ringbom 1,000
Skolläraren Ringbom 800
Handl. J. Sandström 1,200
Skepparen Grönberg 1,200
Kustroddaren Östman 785
Bergningsbolaget 3,000

Heinum.
Kyrkoherden Köhler 1,550
Skolläraren Engström 750
Kronolänsman Bolin 1,222
Rings O. Claesson 600

Bäl.
Skräddaren Qviström 500
Majoren Gahne 8,441
Arrendator In gmansson 1,000

Källunge.
Prosten Eneqvist 1,850
Undantagsman Elfvius 1,100
Kapten Broander 1,949

Vallstena.
Skolläraren Levin 750
Lundin & Klingvall 1,000
Lona Gutenberg 600

Gothem.
Prosten Sundahl 2,675
Skolläraren Carlsson 750
Botare: Hans Detl. Cedergren 1,500
Andre landtmät, Engbom 858
Sjökapten Viman 600

Norrlanda.
Skolläraren Mårtensson 850
Bours: Joh. Edmark 3,000

Hörsne,
Kyrkoherden Kahl 1,636
Skolläraren Alfvegren 750
Kapten Sillén 2,150
Handl. Sillén 800

Dalhem.
Prosten Ihre 3,157
V. pastor Friberg 700
Skolläraren Dahlgren 9200
Sjökapten Pettersson 1,000
Lundin & Klingvall 1,500
Slitegårds sågintressenter 600

Halla.
Dahlbo: Karl Hagström 600
Möllbos: Joh. Smedberg 600
Viktor Gahne 600

Sjonhem.
Kyrkoherden Kollberg 1,820
V. pastor Odin 693
Skollärare Stengård 700
Handl. Berglund 1,800

Viklau.
Sixarfve: såg & qvarnintressenter 600
St. Vikers d:o d:o 500

Vänge.
Kyrkoherden Klint 2,181
Skolläraren Bandelin 750
Hägvalls Johan Jacobsson 600

Buttle.
Skolläraren Pettersson 9290
Handl. P. Odin 600

Guldrupe.
Skolläraren J. Åkerman 750
Komminister Nystedt 510

Östergarn.
Kyrkoherden Berglund 2,702
F. skolläraren Klint 750
Tulluppsyningsman Haqvinius 1,518
Metodistpredikant Andersson 1,000
Handl. Karl Eriksson 1,040
Lotsålderman Jacobsson 638
Handl. Vikt. Ericsson 800
Smeden Montelius 500
Handl. Herm. Rondahl 1,000
Östergarns handelsbolag 2,500
Sjökapten Åberg 1,310
Handelsbiträdet A. Romdahl 900
Sigdes: Lars Olsson 500
Sjökapten Björklund 800
F. Handl. N. A. Reinicke 1,800
Fyrmästaren Alfvegren 1,220
Fyrvaktaren J. V, Pettersson 800
Fyrbiträdet Sandelin 650

Gammalgarn.
Skolläraren Qviberg 1,000

Ardre.
Skolläraren Svallingsson 800
Komminister Löthoerg 625
Handl. Mnuthe 1,200
Handl. Lutteman 1,875
Handl. Clandelin 2,000
Tulluppsyningsman Lillja 1,541

Kräklingbo.
Kyrkoherden Budin 2,081
Skolläraren Othberg 900
Kronoliänsman Nordahl 1,824
Fahnjunkaren Österberg 500
Handl. N. Ekman 700

Ahla.
Skolläraren Bolin 780
Tandtbrukaren Hohnberg 4,000
Handl. Olofsson 500

Anga.
Östergarns handelsbolag 500

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Folkskoleinspektörens

redogörelse för sin verksamhet under år 1877 meddelar i afseende på skolväsendets ställning inom stiftet under nämda år följande:
Skoldistrilktens antal är under året ökadt med 1, nämligen Gerum, och utgör nu 78; folkskolornas antal likaledes ökadt till 79 (Fårö har nämligen 2 folkskolor), hvilka alla äro fasta. Småskolornas antal har äfven tillvuxit från 38 till 44, derigenom att Lummelunda, Vestergarn, Träkumla, Dalhem, Alskog, När och Stånga tillkommit, hvaremot Levide småskola blifvit nedlagd. Af dessa äro endast tvänne flyttande (Hangvar och den enai Lärbro), bägge mellan två stationer. 9 af dessa äro att anse såsom s. k. «mindre skolor», d. v. s. undervisningen drifves något ntöfver den egentliga småskolans kurs.
Sedan min sista årsberättelse till domkapitlgt (för 2 år sedan) hafva nya skolhus tillkommit uti Endre, Bunge, Helvi, Boge, Hogrän, Ljugarn (småskola), Sjonhem, Sproge, Gerum, Stånga och Öja (småskola), samma 11. Under bygnad äro skolhus i Vall och Levide.
Afdelningsläsning på olika läsdagar har fortgått vid 18 folkskolor och de 6 småskolorna i Visby. De flesta af dessa folkskolor höra till norra kontraktet. Antalet är således under de senare åren minskadt.
11 folkskolor hafva under året fått nya li rare, nämligen Hangvar och Slite, Mästerby, Tofta, Gothem, Viklau, Gerum, Sproge, Etelhem, Hemse och Vamlingbo.
5 folkskollärareplatser voro vid årets utgång obesatta, nämligen Tingstäde, Vesterhejde, Östergarn, Ala och Grötlingbo, af hvilka några varit annonserade lediga flere gånger, utan att någon sökande anmält sig. De flesta ledigheterna hafva uppkommit genom de gamla lärarnes pensionering.
6 folkskolor hafva nnder året längre eller kortare tid måst skötas af oexaminerade lärare eller lärarinnor af brist få kompetento vikarier.
Tillsammans med högre folkskolan i Klinte ntgjorde läroanstalterna för folkbildningen i Visby stift, som åtnjuta statsunderstöd, inalles 124. Af dessa har jag under året hunnit besöka 103 och deribland alla i medel-kontraktet — hvaremot jag måst lemna obesökta 2 i norra kontraktet och 19 i södra (näml. Hangvar och Bunge, der hinder mötte — samt alla skolor i När, Lan, Rone. Eke, Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja, Vamlingbo och Sandre distrikt, hvilka jag icke medhunnit).
Vid alla de besökta folk- och småskolorna tillsammantagna var summan af de inskrifna barnen 5,008, och af dessa voro 4,178 vid inspektionstillfället närvarande; således nära 834 procent af de inskrifna. Endast en gång förnt har de närvarandes antal utgjort så hög procent. En stor del af mina skolbesök skedde dock ntan föregången anmälan. Högre folkskolan i Klinte, som jag äfven besökt, lemnar fortfarande undervisning åt både gossar och flickor, dock i olika rum. Af de inskrifna 21 barnen voro 19 närvarande. De flesta af dessa hörde till allmogeklassen. Lästiden är numera, enligt kunglig föreskrift, minskad till 24 veckor om året.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Maj 1878
N:r 36