Ändrad bostad.

Undertecknad, som sålt sin hemmansdel vid Bjers i Tofta och köpt vid Sigvards i Eskelhem, beläget vid Vestra landsvägen i närheten af Kronoholmen i Vestergarn, kommer att derstädes bosätta sig den 17 dennes, hvilket härmed vördsammeligen tillkännagifves.
Bjers i Tofta dem 14 Maj 1879.
Johan Engström, nämndeman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Maj 1879
N:r 43

En bro

å vägen emellan Sanda och Vestergarn kommer att rifvas och omläggas lördagen 24 uti denna månad, då resande i stället kunna begagna vägen öfver Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Maj 1879
N:r 40

Auktion vid Kronoholmen i Vestergarn.

Medelst offentlig frivillig auktion, som förrättas å Kronoholmen i Vestergarn lördagen den 5:te instundande April och börjas kl. 10 f.m., låter landtbrukaren hr Th. Heitman till den högstbjudande försälja : 5 st. unga mjölkkor, deraf några nyburna och andra, som snart skola kalfva, I par unga goda dragoxar, 1 fyraårig häst, 1,000 kub.fot potatis, 1 vindmaskin, 1 kornvält, 3 par kälkar, 1 drankbing, 1 lamfoderhäck samt ett parti läder och skinn.
Med betalningen lemnas godkände inropare anstånd till den 1:ste instvndande September, börande andra, som vilja begagna sig af anståndstiden, vara beredde förebringa godkänd borgen.
Sanda den 20 Mars 1879.
Johan Smedberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1879
N:r 25

Svårigheterna i postgången fortfara.

Från Sofia, som härifrån i måndags afgick och igår väntades, har intet afhörts sedan igår afton, då telegram från Oskarshamn förkunnade, att kapt. Höggren derifrån afgick vid tretiden. Då sedermera på qvällen uppstack en häftig storm, är antagligt, att Sofia derför någonstädes måst söka skydd, hvarifrån hon icke ännu vågat sig ut. Ryktet att postångaren skulle hafva anländt till Vestergarn haricke bekräftat sig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Mars 1879
N:r 21

Till kommunalnämdsordförande

ha iblifvit utsedde
i Follingbo disponenten Niklas Herlitz, Hallfreda,
i Väte hemmansegaren K. V. Carlqvist, Binge,
i Hörsne och Bara hemmansegaren Oskar Larsson, Smiss i Hörsne,
i Stenkyrka husbonden Konstantin Högberg, Tystebols,
i Vestergarn Nils Lyberg, Lauritse,
i Hemse handlanden K. W. Wittberg,
i Levide husbonden Karl Pettersson, Burge;

till ordförande i fattigvårdsstyrelsen i Levide hemmansegaren Olof Olofsson, Sollmungs;

till ordförande i kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse:
i Martebo hemmansegaren L. P. Medin, Medebys,
i Linde hemmansegaren Johan Nilsson, Hägvalds,
i Barlingbo hemmansegaren H. N. Pettersson, Lillåkra.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Januari 1879
N:r 4

Drunknad.

I fredags begåfvo sig trenne fiskare i en öppen båt ut från Vestergarn för att upptaga torskanglar. På återfärden uppstod en stark stormby, hvarvid 27-årige fiskaren Björkqvist af en störtsjö spolades öfver bord. En af fiskarne ville kasta sig efter honom, men afstod derifrån, öfvertygad af kamraten i båten, att all hjelp var omöjlig. Fiskarne måste för den starka stormen länsa undan ned till Eksta, dit de på aftonen ankommo nästan förfrusna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Inkomstbevillningen.

I Visby:
Enkemajorskan Ehrenhoff 450. 590
Jägmästare Sylvan 5000. 4500
Handl. Bergkrantz 2500. 3500
Sjökapt. K. J. Vessman 1200. 1000
F. gästgifvaren Lindvall 600. 9600
Handl. Goldensohn 3500. 4000
Kons. Stenberg 12000. 11000
Skon. Hyon 1500. 1000
Skon. Retzia 1200. 600
Häradsh. Valdenström 6557. -—
Uppsyningsm. Hesselqvist 1560. -—
Kapt. Åberg fia 2101. 2601

Norra fögderiet.
J. Ekelöf, Bro s:n 400. 600
L. P. Christensson Hörsne o, Bara 400. 1800
And. Dahlgren, Dalhem 400. 800
P. Johansson, Butle 400. -—

Södra fögderiet.
Uppsyningsm. Hesselqvist Vestergarn 1700. 1659
Johan Eriksson, Eijsta 400. —
Apotekare Lilja, Hemse 2000. 1210
And. Hallander Lye 400. —

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 November 1878
N:r 89

Två större broar

å vestra landsvägen mellan Vestergarn och Klintehamn komma att under 24, 25 och 26 Oktober omläggas; under dessa dagar kan i stället vägen genom Sanda förbi Sandeskes och södra landsvägen användas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Oktober 1878
N:r 84

K. m:ts befallningshafvandes utslag

rörande besvären öfver riksdagsmannavalet i södra häradet är af foljande lydelse:
K. m:ts befallningshafvande, som från domhafvanden infordrat de till honom inkomna protokoll rörande ifrågavarande riksdagsmannaval, har granskat hvad handlingarna i målet innehålla; och emedan uti 16 § riksdagsordningen stadgadt. blifvit, att, då omedelbara val, såsom här varit fallet, skola ålandet ega rum till riksdagsman i andra kammaren, sådana val skola ske inför de särskilda kommunalstämmornas ordförande och valprotokollen för rösternas sammanräknande och fullmakts utfärdande för den, som de flesta rösterna erhållit, insändas till domhafvanden; ty och som deraf uppenbarligen följer att domhafvanden, såsom valförrättare, eger tillse att valen förrättats i den ordning och på sätt grundlagen föreskrifver, finner k. m:ts befallningshafvande hvad klagandene uti besvären anmärkt emot domhafvandens behörighet att ingå i pröfning af vissa valförrättningars giltighet icke förtjena afseende.
Beträffande klagandenes yrkande att de af domhafvanden såsom ogiltige förklarade val inom tretton kommuner måtte godkännas, så ehurn protokollen rörande de inom Lojsta och Etelhems kommuner förrättade val synas innehålla, det för Lojsta, att samma kommuns till riksdagsmannaval röstberättigade medlemmar blifvit till valet kallade och att de antecknade rösterna afgifvits af sådana röstberättigade, samt det för Etelhem, att de till riksdagsmannaval -valberättigade inom kommunen för anställande af sådant val blifvit i laga tid och ordning kallade och att valet verkstälts af sådana röstberättigade; likväl och emedan sagde valprotokoll utmärka, att valen blifvit anstälda, det för Lojsta kommun i extra kommnunalstämma och det för Etelhem vid kommunalstämma, ity och som dels protokollen rörande valen för tio af de öfriga elfva kommunerna äfvenledes utmärka, att dessa protokoll hållits, de för Hogrän, Stenkumla, Eskelhem och Vamlingbo vid allmän kommunalstämma, de för Lau, Sproge, Alfva, Vestergarn och Vall vid kommunalstämma, och det för Linde vid extra kommunalstämma, dels ock från Vesterhejde kommun icke ankommit utdrag af protokoll öfver val till riksdagsman, utan endast ett ifyldt formulär för statistisk uppgift rörande sådant val; alltså och då omförmälde inkomna valprotokoll icke meddela upplysning att vid valen i först nämda 12 socknar annorlunda förfarits än vid val å kommunalstämma och sålunda sakna utredning derom att valen försiggått i grundlagsenlig ordning, pröfvar k. m:ts befallningshafvande, som icke kan fista afseende å det vid besvären företedda intyget om sättet och ordningen vid valet för Linde kommun, lagligt att, med godkännande af valförrättarens beslut och åtgärder, förklara kontraktsprosten m. m. dokt. Lyth vara vid öfverklagade valförrättningen behörigen vald till ledamot i riksdagens andra kammare för Gotlands södra härads domsaga.
Den med detta utslag missnöjde eger att sist inom åtta dagar efter deraf erhållen del sina till k. m:t stälda underdåniga besvär deröfver hit ingifva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Oktober 1878
N:r 83