Afsked

har telegrafstyrelsen beviljat telegrafisten vid Ronehamns station, fröken L. L. K. J. Bergenstjerna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juli 1879
N:r 54

Till stämningsmän,

hvilka efter anmodan hafva att delgifva parter stämningar och domstolsbeslut samt verkställa delgifning, som i utsökningsmål förekommer, äro utsedde:

inom norra häradet
gördingemkn O. Myrström och arb. N. Öberg, Bro,
fjerdingsman N. P. Kollberg och f. serschant P. Klintberg, Veskinde,
fjerdingsman Ö. Lundin och klockare J. Engström, Tingstäde,
fjerdingsman J. Nyström, Lummelunda, K. Verkelin, Fårö,
J. Engström, Enge, Buttle och K. Gardell, Lärbro,
hemmanseg. K. Gardelin, Otemars och fjerdingsman J. Hejdenberg, Othem,
fjerdingsmännen J. Hederstedt, Kräklingbo och L. Larsson, Anga,
skomakare K. Möllerström, Gammalgarn, arbetare J. Södergren, Östergarn,
hemmanseg. J. Jacobsson, Kyrkljufyes och arbetaren R. Jacobsson, Vänge,
skräddare L. P. Pettersson, Unsarfve, Halla,
arbetare L. P. Olofsson, Dalhem,
fjerdingsman M. Nyberg, Uppuse, Bäl,
husbonde L. Jacobsson, Graute, Hejnum,
landtbrukare J. E. Veström, Mörby, Hörsne,
hemmansegare N. Liljegren, Björke och O. Nordström, Binges, Norrlanda.

inom södra häradet:
fjerdingsman O. Cedergren Halvards, Vamlingbo,
fjerdingsman L. Rondal, Sandqvie, Öja,
fjerdingsman J. P. Hamberg, Ststu, en Grötlingbo,
fjerdingsman A. F. Alberg, Rondarfve, Ejsta,
fjerdingsman D. Sjöström, Ronehamn,
fjerdingsman O. Hallin, Gumbalda, Stånga,
fjerdingsman K. Olsson, Enge, Burs,
fjerdingsman K. Jonsson, Hallute, När,
fjerdingsman L. H. Forsberg, Etelhem,
fjerdingsman L. H. Sundvall, Sallmunds, Levide,
fjerdingsman A. Krusell, Bjestafs, Sanda,
fjerdingsman J. Viman, Vall,
fjerdingsman K. Karlström, Tofta,
fjerdingsman M. Österberg, Bertels, Stenkumla,
fjerdingsman B. J. Medin, Klinte,
fjerdingsman J. Karlström, Botarfve, Väle,
fjerdingsman J. F. Hederstedt, Qvie, Hejde,
fjerdingsman A. Lindström, Källdarfve Linde,
svarfvare J. Lundgren, Hablingbo,
bondes. J. Fredin, Frixarfve, Rone,
skrifvare V. Eneman och V. Valberg Gudings i Alfva,
serschant L. Floström, Närs prestgård,
hemmanseg. J. Alberg, Snosarfve, Alskog,
serschant O. Hallbom, Tänglings, Etelhem,
serschant L. Sundvall, Sallmungs, Lefvide.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Februari 1879
N:r 14

Öppnade postförsändelser.

Med Posttidningen har nyligen följt en längre kungörelse, innehållande förteckning på de å postanstalterna qvarliggande försändelser, hvilka sistl. år blifvit öppnade och befunnits innehållande penningar eller penningars värde. Rörande Gotland hafva vi der funnit följande försändelser, hvilka efter skriftlig anmälan kunna utfås hos kgl. Generalpoststyrelsen, dervid uttagarens rätt skall behörigen styrkas:
Till Beskow & Hertel, Hamburg, från M. Paul, Visby, 24 Juni 1875, 5 kronor. — Till W. Kauffman, Visby, från Freund & Komp., Hamburg, tygprofver. — Till F. Nilsson, Göteborg, från P. N. Petterson, Hablingbo, 8 Maj 1876, ett 12 öres frimärke. — Till Nils Petersen, »fyrböder», Ronehamn, från Charlotte Petersen, Köpenhamn, 19 Oktober 1871, en bok, en gipsband, m. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Februari 1879
N:r 10

Ronehamns telegrafstation

skall under den tjenstledighet af 3 månader från 1 Jan. 1879, som beviljats telegrafisten Anna Bergenstjerna, förestås af a. o. telegrafisten Lydia Bergenstjerna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1878
N:r 100

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 22 Sept., skon. Retzia, Sandqvist, Lybeck, styckegods. 25 Sept., ångf. Rostock, Engelsen, Norrköping; brigg. Svante, Stenberg, Newcastle, stenkol. 26 Sept., skepp. Virgo, Lyberg, Kappelshamn, trävaror. 27 Sept., ångf. Arla, iUbetks Axmar, jern.
Till Ronehamn: 4 Sept.; skon. Nordstjernan, Jacobsson, Lybeck, barlast. 16 Sept., skon. Maria Karolina, Vestberg, Kiel, dito. 18 Sept., skon. Karl, Hultman, Vismar, dito: slup. Helena, Degerman, Stralsund, dito. 21 Sept., ångf. Neptun, Thulin, Halmstad, på resa från Riga till Stettin, råg; jakt Henriette Vilhelmina, Pettersson, Danzig, slipsten.

Utklarerade:
Från Visby: 21 Sept., skon. Tjelvar, Sandström, Klintehamn, barlast; galeas Karl Edvard, Nilsson, dito, dito; skon. Falk, Sandström, Rohehamn, dito. 23 Sept., jakt. Teodor, Tofften, Klinte, dito. 23 Sept., skon. Karl Johan, Nilsson, Klinte, salt.
Från Klinte: 21 Sept., jakt. Hilda, Nyman, Vismar, trävaror och kalk; skon. Matilda, Hallbom, utr. östersjöhamn, dito, dito.
Från Slite: 21 Sept., jakt. Karolina Lüders, Montelius, Libau, osläckt kalk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 September 1878
N:r 78

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 4 Sept., skon. Hyon, Nyman, Lybeck, barlast slup., Uno, Pettersson, Stockholm, gasolja. 5 Aug, skon: Lovisa, Mattson, fr. Hernösand t. Aarhus, haverist; skon. Lars, Nygren, Lybeck, styckegods.
Till Ronehamn: 13 Aug., skon. Maria Karolina, Vestberg, Kiel, barlast. 29 Aug., jakt. Anna Sofia, Siltberg, Riga, dito.

Utklarerade:
Från Visby: 3 Sept., skon. Retzia, Sandqvist, Lybeck, trävaror. 5 Sept., skon. Hyon, Nyman, Sundsvall, barlast.
Från Ronehamn: 21 Aug., skon. Maria Karolina, Kiel, sten och trävaror.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 September 1878
N:r 72

Ångfart.

Thjelvar, kapten G. E. Arwidsson, afgår från Stockholm till Visby hvarje lördag kl. 3 e. m., från Visby till Oskarshamn hvarje söndag kl. 7 e.m., från Oskarshamn till Kalmar hvarje måndag på förmiddagen, från Kalmar till Oskarshamn hvarje onsdag middagstiden, från Oskarshamn till Visby samma dagar på aftonen och från Visby till Stockholm hvarje torsdag kl. 7 e.m., medtagande passagerare och fraktgods.

Ångfart.
Gotland, kapten J. J. Ohristiansson, afgår
från Stockholm till Visby hvarje måndag och fredag kl. 3 e.m. samt
från Visby til Stockholm hvarje onsdag och lördag kl. 7 e.m., medtagande passagerare och fraktgods.

Ångfart.
Visby, kapten P. V. Rundblom, afgår från Stockholm till Visby hvarje onsdag kl. 3 e.m.,
från Visby till Borgholm och Kalmar hvarje torsdag kl. 7 e.m.,
från Kalmar till Borgholm och Visby hvarje lördag kl. 4 e.m., samt
från Visby till Stockholm hvarje söndag kl. 7 e.m., medtagande passagerare och fraktgods.
Biljetter säljas och närmare upplysningar meddelas af ångfartygens kommissionär
L. N. Boström.

Ångf. Klintehamn, kapt. Aug. Smitterberg, afgår från Stockholm till Visby och Klinte tisdagen 9 April kl. 3 e.m.
afgår från Klinte till Burgsvik och Rone torsdagen 11 April på morgonen.
afgår från Rone till Stockholm med anlöpande
af Slite och Fårösund lördagen 13 April på morgonen.
afgår från Stockholm till Visby, Fårösund och Slite tisdagen 16 April kl. 3 e.m.
afgår från Slite till Rone torsdagen 18 April
på morgonen.
afgår från Rone till Burgsvik och Klinte fredagen 19 April på morgonen.
afgår från Klinte till Visby och Stockholm lördagen 20 April på e.m.
Närmare underrättelser meddelas af L. Cramér, Karl Smitterberg, N. Nilsson, Ronehamn. Klintehamn. Visby.
Obs.! Afgångstiden från Visby till landthamnarna är kl. 8 f. m. och från Visby till Stockholm kl. 8 e.m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 April 1878
N:r 29

Att kungl. m:t

5 uti innevarande månad, jemte beviljande af rättighet åt Gotlands jernvägsaktiebolag att anlägga och till allmänt begagnande mot afgift upplåta jernväg af 3 fots spårvidd från Visby till Hemse kyrka med bibanor till Ronehamn och Klintehamn, i nåder förordnat, att denna jernvägsanläggning med dertill hörande telegrafinrättningar skall åtnjuta samma skydd, som enligt 19 kapitlet 11, 12 och 13 §§ strafflagen tillkommer dylika af staten utförda anläggningar, varder på nådig befallning härigenom kungjordt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1877
N:r 96

Från sjön.

Tyske skonaren «Willy», skeppare Wothke, hemma i Stralsund på resa från, Petersburg till Bergen med last af råg, strandade 23 d:s å Mellgrundet utanför Rone; togs flott af kustbor och infördes till Ronehamn, der lasten lossas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1877
N:r 95

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby, 19 Okt., skon. Alma, Andersson, Grimsby, stenkol; skon. Emblem, Wigren, Hull, stenkol; 20 Ökt., galeas Konkordia, Gudmunsen, Köpenhamn, barlast, jakt. Volante, Davidsen, Kristianstad, barlast, ångfart. Kungsbacka, Rosell, Sundsvall, barlast.
Till Klintehamn, 16 Okt., skon. Karl Johan, Nilsson, Femern, barlast.
Till Slite, 18 Okt., jakt. Albertina Katarina, Wiman, Helsingfors, barlast: 21 Okt., jakten Karolina Liiders, Montelius, Helsingfors, barlast; 21 Okt., skepp. Slite, Hansson, London, barlast.
Till Ronehamn, 5 Okt., skon. Karolina, Norrby, Rostock, barlast; 8 Okt., skon. Felix, Gardell, Kiel, barlast; 11 Okt., skon, Hugo, Westerlund, Wismar, barlae ; 19 Okt., skon” Orpuna, Johansson, Wiesbeach, barlast, (haverist).
Till Burgsvik, 1 Okt., jakt. Sex Syskon, Lundgren, Stralsund, barlast, skon. Selma, Westerlund, Kolding, tomt fartyg; 16 Okt., jakt. Sälla Hoppet, Wallin, Köpenhamn, styckegods; 17 Okt., skon. Karl, Hultman, Apenlade, barlast.

Utklarerade:
Från Visby, 25 Okt., ångf. Kungsbacka, Rosell, Sundsvall, potatis, jakt. Volante, Davidsen, Ronehamn, barlast.
Från Klinte, 20 Okt., jakt. Fire Söstre, Löffler, utrikes östersjöhamn, trävaror och ER jakt. Josefioa, Neustadt, Levander, dito dito,
Från Slite, 18 Okt, koffen Konkordia, Hejdenberg, Heligenhafen, trävaror, koffen Enugénoe, Löve, Newcastle trävaror; 23 Okt., skon. Julia,’ Nyström, Kolding, trävaror.
Från Ronehamn, 18 Okt., skon. Maria Karolina, Westberg, Kiel, trävaror.
Från Kylley, 20 Okt., skon. Aron, Jakobsson, Danzig, obränd kalksten.
Från Burgsvik, 6 Okt.. jakt. Sex Syskon, Lundgren, utr. östersjöhamn, slipstenar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Oktober 1877
N:r 86