I anseende till afflyttning

låter hr konsul A. V. Claudelin i Burgsvik genom offentlig och frivillig auktion, som måndagen den 9 nästkommande Juni från kl. 10 f.m. förrättas vid Ockesi Öja, till den högstbjudande försälja sin såväl fasta som lösa egendom, näml.: fastigheten 1/32 mantal Boxarfve i Öja med derå nyligen uppförda ladugårds- och magasinsbygnader samt på Ockes grund stående manbygnad jämte brygghus af sten under tegeltak. Lösegendom såsom silfver, nysilfver, koppar, malm, jernsaker, deribland en besparingsspis och strykugn, laggkärl, porslin deribland en äkta servis, glas, goda sängkläder, linne, resfiltar och fällar; möbler: såsom imperial- och dragsängar, bord, stolar, en schiffonier, ett skrifbord af amerikansk valnöt, soffor, skänkar, skåp, ett utmärkt godt fortepiano och en symaskin. Kreatur: ett par goda vagnshäst samt 2:ne, kor.
Kör- och åkerbruksredskap, bestående af res- och arbetsvagnar, en ressläde, ett par kälkar, foderhäckar, 1 hackelsemaskin, 1 rotskärings- och rotkrossningsmaskin, flere par selar, en ridsadel, tornistrar och rycktdon m. m. Ett parti stenkol, hampa och lin; flere partier björkskog till afverkning på vissa år, ekplankor, balkar och ved m. m, Betalningsvilkoren för fastigheten bestämmas vid auktionstillfället och för lösegendomen lemnas af mig godkände inropare anstånd med betalningen till den 1 instundande Oktober.
Domerarfve i Öja den 28 Maj 1879.
Efter anmodan,
J. A. Lindström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Maj 1879
N:r 44

En lärareplats

vid mindre skolan inom Öja församling, med 400 kr. årlig lön -och fri bostad, blir snart ledig och kan sökas före den 20:de nästk. Maj hos skolrådet.
Särskildt afseende fästes derpå om sökanden är kunnig isång.
Öja d. 12 April 1879.
Skolrådet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 April 1879
N:r 31

Sökande

till klockaretjensten härstädes äro: Serschanten Lars Oskar Sextus Nordström, Vall, orgelnisten Olof Oskar Hesselberg, Barlingbo, snickaren Lars Esaias Hammarström, Roma, småskolläraren och klockaren Olof Rundqvist, Othem, husbondesonen Karl Hellgren, Endre, småskolläraren Johan Petter Enström, Öja, skolläraren och klockaren Hans Petter Blomqvist, Näs, f. husbonden Olof Petter Kahlström, Roma, klockaren Johan Vestman, Akebäck, v. klockaren Lars Kristoffer Engström, Visby, spegelfabrikören Karl Hellman, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Mars 1879
N:r 26

Till stämningsmän,

hvilka efter anmodan hafva att delgifva parter stämningar och domstolsbeslut samt verkställa delgifning, som i utsökningsmål förekommer, äro utsedde:

inom norra häradet
gördingemkn O. Myrström och arb. N. Öberg, Bro,
fjerdingsman N. P. Kollberg och f. serschant P. Klintberg, Veskinde,
fjerdingsman Ö. Lundin och klockare J. Engström, Tingstäde,
fjerdingsman J. Nyström, Lummelunda, K. Verkelin, Fårö,
J. Engström, Enge, Buttle och K. Gardell, Lärbro,
hemmanseg. K. Gardelin, Otemars och fjerdingsman J. Hejdenberg, Othem,
fjerdingsmännen J. Hederstedt, Kräklingbo och L. Larsson, Anga,
skomakare K. Möllerström, Gammalgarn, arbetare J. Södergren, Östergarn,
hemmanseg. J. Jacobsson, Kyrkljufyes och arbetaren R. Jacobsson, Vänge,
skräddare L. P. Pettersson, Unsarfve, Halla,
arbetare L. P. Olofsson, Dalhem,
fjerdingsman M. Nyberg, Uppuse, Bäl,
husbonde L. Jacobsson, Graute, Hejnum,
landtbrukare J. E. Veström, Mörby, Hörsne,
hemmansegare N. Liljegren, Björke och O. Nordström, Binges, Norrlanda.

inom södra häradet:
fjerdingsman O. Cedergren Halvards, Vamlingbo,
fjerdingsman L. Rondal, Sandqvie, Öja,
fjerdingsman J. P. Hamberg, Ststu, en Grötlingbo,
fjerdingsman A. F. Alberg, Rondarfve, Ejsta,
fjerdingsman D. Sjöström, Ronehamn,
fjerdingsman O. Hallin, Gumbalda, Stånga,
fjerdingsman K. Olsson, Enge, Burs,
fjerdingsman K. Jonsson, Hallute, När,
fjerdingsman L. H. Forsberg, Etelhem,
fjerdingsman L. H. Sundvall, Sallmunds, Levide,
fjerdingsman A. Krusell, Bjestafs, Sanda,
fjerdingsman J. Viman, Vall,
fjerdingsman K. Karlström, Tofta,
fjerdingsman M. Österberg, Bertels, Stenkumla,
fjerdingsman B. J. Medin, Klinte,
fjerdingsman J. Karlström, Botarfve, Väle,
fjerdingsman J. F. Hederstedt, Qvie, Hejde,
fjerdingsman A. Lindström, Källdarfve Linde,
svarfvare J. Lundgren, Hablingbo,
bondes. J. Fredin, Frixarfve, Rone,
skrifvare V. Eneman och V. Valberg Gudings i Alfva,
serschant L. Floström, Närs prestgård,
hemmanseg. J. Alberg, Snosarfve, Alskog,
serschant O. Hallbom, Tänglings, Etelhem,
serschant L. Sundvall, Sallmungs, Lefvide.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Februari 1879
N:r 14

Fiskerihandteringen.

Undertecknad, som under 5 års tid, först efter förskrifning af enskilde personer och sedan för egen del, uppehållit mig på Gotland för undersökning af fiskvatten för så väl saltsjö- som färskvattensfiske af nästan alla slag, anser mig manad, etter den erfarenhet jag vunnit, låta till samtlige fiskeriidkares och allmänhetens kännedom komma de iakttagelser, jag dervid kunnat inhämta och anhåller fördenskull att redaktionen af Gotlands Allehanda -benäget ville i sin ärade tidning intaga följande

Berättelse.
År 1874 på våren anlände jag till Fårösund för att undersöka ål- och laxfisket derstädes samt erhöll af fiskeriegarne tillstånd att 2:ne år i deras fiskvatten göra mina försök; men då ofvannämde fiske der ej kunde anses Iönande, begaf jag mig till Lutterhorn, der ålfångsten bättre lyckades, och har åtminstone en person derstädes försökt efter min metod, hvilken ntfallit bra. Hvad laxfisket beträffar, har jag funnit detta bäst utanför Ahr å pallarne.
Sedermera har jag undersökt Kappelshamnsviken och tror, att äfven der kan blifva lönande fiske, ehuru jag af vissa orsaker der ej sjelf idkat fiske. Äfven vid Skälsö kan finnas ålfiske, såvida det rätt blitver skött.
Under förliden sommar har jag besökt södra och sydöstra delarne af Gotland och funnit, att ålfiske borde kunna lyckas i bugten vid Unghanseskär i Öja, samt i Sundre sockens bugter. Under alla dessa mina försök har jag kommit till dét resultat, att fjällfiske öfverallt skall lyckas kring Gotland, såväl i saltsjön som färskvattensvikar; men det bör skötas på annat sätt än nu är fallet och jag skulle derför vilja föreslås. k. kassmimeters (fiskperkar) byggande på dertill lämpliga ställen : Uti Burgsviks inre vik finnes ett ypperligt ställe för dylik bygnad och 3:ne sådana platser harjag derstädes påträffat, likaledes i Vigersbugten och vid Gröttlingboudde. Äfven vid s. k. Kåhlensqvarn under Hästnäs egendom finnes ypperlig plats för sådan anläggning likasom vid Haugrönan, Fårösund, finnes 3 goda sådana platser, i Marpisbugten å Fårön äfvenledes och slutligen vid Skenholmen utanför Bunge. Alla dessa och flere ställen lämpa sig för saltsjöfiske.
För färskvattensfiske har jag undersökt och funnit följande ställen lämpliga för kassmimeters uppsättande, nämligen: I Mjölnerträsk 2 platser, Eketräsk 2 platser, Norsundsträsk 3 platser och Demba träsk, alla å Fårö 1 plats; Ahr träsk 5 platser, der äfven kan idkas saltsjöfiske å minst 2 platser, Hauträsk 2 platser och Fardumeträsk 5 platser. I Slitehamn och dess bugter finnas flere ypparliga ställen och troligen finnes å ön dessntom en hel mängd ställen, som äro lämpliga, ehurna jag ej hnnnit taga dessa i skärskådande.
Dessa uppgifter har jag velat låta komma till allmänhetens och synnerligen fiskvattenegares kännedom samt utlofvar, derest någon eller några skulle besluta sig för sådant fiskesätt, emot ett billigt arvode tillhandagå med upplysningar och råd.
Visby i Januari 1879.
O. F. Pettersson.
Adr.: orgelbygg. Lindquist vid Skeppsbron.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Januari 1879
N:r 8

De nyvigde presterna

hafva förordnats: hr A. Sundblad att från och med i morgon vara pastorsadjunkt i Barlingbo och hr S. G. Pettersson att samma dag börja tjenstgöra som pastorsadjunkt i Öja.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Från Öja

skrifves till ose: Länge har här, liksom öfver allt på Gotland, varit ondt om rapphöns. Sträng vinter och andra omständigheter ha utrotat dem. Glädjande är det derför, att en förändring till det bättre nu, åtminstone i vår trakt, synes hå inträffat. I våras kommo nämligen: två rapphöns till trädgården vid Burge gård i Öje, men försvunno efter en tid. Nu ha de återkommit och äro tolf till antalet samt mycket tama. De vistas bland hönsen och äro särdeles goda vänner med dem. För det gamla skadedjuret kråkan ha de synnerlig respekt. Så fort en kråka visar sig, skynda de genast undan.
Vid Faludden finnas äfven två kullar så att inalles tre rapphönsfamiljer för närvarande förekomma i Öja. Alltså kunna vi här hysa grundadt hopp att rapphönsen inom en ej allt för lång framtid åter skola i riklig mängd förekomma i våra trakter, ett hopp, som dock till större delen är beroende på huruvida de få vara fredade för tjufskyttar, kråkor m.fl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1878
N:r 99

Utflyttningsunderstöd.

Genom kunga-bref af 11 innevarande månad har k. m:t bifallit att, med afseende å ej mindre de ovanligt höga utflyttningskostnaderna i anledning af skiftesförrättning inom Öja sockens skifteslag än äfven de högst betydliga öfriga kostnader, som i följd af skiftet. komme att vederbörande tillskyndas, delegarne uti ifrågavarande skifteslag, utöfver det utflyttningsunderstöd af allmänna medel, de redan undfått, beviljas ytterligare ett dubbelt så stort belopp eller 6075 kronor, att af k. m:ts befallningshafvande nutanordnas och tillgodokomma alla delegarne i skifteslaget efter enahanda grund, enligt hvilken de deltagit i utflyttningskostnaderna vid skiftet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 November 1878
N:r 88

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 29 Juli.
Fylleri och öfvervåld. Stadsfiskalen hade efter angifvelse instämt sjömannen Rudolf Ferngren för misshandling i Tivoli här i Visby å hustru Malmsten 30 sistlidne” April. Etfter pårop af målet förklarade hustru Malmsten att hon icke angifvit och icke heller ville föra talan emot Rudolf Ferngren, hvarför, sedan stadsfiskalen afstått ifrån yrkande om ansvar å Ferngren, rätten afkunnade utslag, hvarigenom Ferngren för fylleri dömdes att böta 5 kronor.

Fylleri. Drängen Vilhelm Nyman från Levide, nu mera i Öja, anklagad för fylleri 1 Mars i år, här i Visby, har vid alla de föregående rättegångstillfällena härom icke instält sig. Äfven i dag uteblef han oaktadt förelagd inställelse vid 50 kr. vite. Han blef nu ålagd att 19 Augusti inställa sig vid rätten, vid 100 kr. vite.

Slagsmål. I de förut omnämda slagsmålen mellan magiske konstnären Edvard Josefsson och smeden Jonsson nere vid Skeppsbron, afkunnades i dag utslag, hvaruti Josefsson frikändes, Jonsson deremot dömdes böta 15 kr., rättegångskostnaderna parterna emellan qvittades så, att hvardera skulle ersätta dem af sina åberopade vittnen, som fordrat ersättning för sin inställelse vid rätten.

Förfalskning å lånehandlingar. Hemmansegaren E. P. Hejdenberg Koparfve i Lärbro socken som på falska lånehandlingar sökt lån, olifvit tilltalad och stämd, har under tiden, sedan lånehandlingarna blifvit vid Visby rådhusrätt företedda och granskade, samt alla namn under förbindelserna förnekade af så väl den nominela låntagaren Hejdenberg som borgesmän och vittnen, blifvit i dag af Visby rådhusrätt ålagd att med ed värja sig från åtalet om förfalskningen. Edgångsdagen utsattes till måndagen 17 Sept., då Hejdenberg åter skall inställa sig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1878
N:r 61