Till stämningsmän,

hvilka efter anmodan hafva att delgifva parter stämningar och domstolsbeslut samt verkställa delgifning, som i utsökningsmål förekommer, äro utsedde:

inom norra häradet
gördingemkn O. Myrström och arb. N. Öberg, Bro,
fjerdingsman N. P. Kollberg och f. serschant P. Klintberg, Veskinde,
fjerdingsman Ö. Lundin och klockare J. Engström, Tingstäde,
fjerdingsman J. Nyström, Lummelunda, K. Verkelin, Fårö,
J. Engström, Enge, Buttle och K. Gardell, Lärbro,
hemmanseg. K. Gardelin, Otemars och fjerdingsman J. Hejdenberg, Othem,
fjerdingsmännen J. Hederstedt, Kräklingbo och L. Larsson, Anga,
skomakare K. Möllerström, Gammalgarn, arbetare J. Södergren, Östergarn,
hemmanseg. J. Jacobsson, Kyrkljufyes och arbetaren R. Jacobsson, Vänge,
skräddare L. P. Pettersson, Unsarfve, Halla,
arbetare L. P. Olofsson, Dalhem,
fjerdingsman M. Nyberg, Uppuse, Bäl,
husbonde L. Jacobsson, Graute, Hejnum,
landtbrukare J. E. Veström, Mörby, Hörsne,
hemmansegare N. Liljegren, Björke och O. Nordström, Binges, Norrlanda.

inom södra häradet:
fjerdingsman O. Cedergren Halvards, Vamlingbo,
fjerdingsman L. Rondal, Sandqvie, Öja,
fjerdingsman J. P. Hamberg, Ststu, en Grötlingbo,
fjerdingsman A. F. Alberg, Rondarfve, Ejsta,
fjerdingsman D. Sjöström, Ronehamn,
fjerdingsman O. Hallin, Gumbalda, Stånga,
fjerdingsman K. Olsson, Enge, Burs,
fjerdingsman K. Jonsson, Hallute, När,
fjerdingsman L. H. Forsberg, Etelhem,
fjerdingsman L. H. Sundvall, Sallmunds, Levide,
fjerdingsman A. Krusell, Bjestafs, Sanda,
fjerdingsman J. Viman, Vall,
fjerdingsman K. Karlström, Tofta,
fjerdingsman M. Österberg, Bertels, Stenkumla,
fjerdingsman B. J. Medin, Klinte,
fjerdingsman J. Karlström, Botarfve, Väle,
fjerdingsman J. F. Hederstedt, Qvie, Hejde,
fjerdingsman A. Lindström, Källdarfve Linde,
svarfvare J. Lundgren, Hablingbo,
bondes. J. Fredin, Frixarfve, Rone,
skrifvare V. Eneman och V. Valberg Gudings i Alfva,
serschant L. Floström, Närs prestgård,
hemmanseg. J. Alberg, Snosarfve, Alskog,
serschant O. Hallbom, Tänglings, Etelhem,
serschant L. Sundvall, Sallmungs, Lefvide.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Februari 1879
N:r 14

Till kommunalnämdsordförande

ha iblifvit utsedde
i Follingbo disponenten Niklas Herlitz, Hallfreda,
i Väte hemmansegaren K. V. Carlqvist, Binge,
i Hörsne och Bara hemmansegaren Oskar Larsson, Smiss i Hörsne,
i Stenkyrka husbonden Konstantin Högberg, Tystebols,
i Vestergarn Nils Lyberg, Lauritse,
i Hemse handlanden K. W. Wittberg,
i Levide husbonden Karl Pettersson, Burge;

till ordförande i fattigvårdsstyrelsen i Levide hemmansegaren Olof Olofsson, Sollmungs;

till ordförande i kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse:
i Martebo hemmansegaren L. P. Medin, Medebys,
i Linde hemmansegaren Johan Nilsson, Hägvalds,
i Barlingbo hemmansegaren H. N. Pettersson, Lillåkra.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Januari 1879
N:r 4

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 18 Nov.
Vårdslöst körande. Efter angifvelse hade stadsfiskalen instämt husbondesonen Petter Karlsson från Sudergårda i Stenkyrka, under yrkande om ansvar å honom för vårdslöst körande å gata här i staden 17 sistlidne September. Karlsson infann sig och erkände, att det väl varit vårdslöst körande, men uppgaf, att detta kommit deraf, att hästarna blifvit skrämda ef en mängd pojkar, så att han haft all möda att styra hästarna, hvilket slutligen lyckats honom vid Norderport. Han dömdes att böta 5 kronor.

Fylleri och misshandel. Det förnt, inr 89, omnämda målet mot snickaren J. Linde, angåendé fylleri m. m. angifvet af husb. Edvard Österdahl Kumla i Ganthem, fortsattes i dag, och hördes nu vittnen, hvilka, efter aflagd ed, berättade:
Stadsbetjenten O. J. Pettersson: att Linde A sistl. Oktober i öfverlastadt tillstånd lefvat alldeles vild och galen i gränden utanför handl. Falks salubod; att han uppgifvit rop, hoppat och dansat; att vittnet sökt lugna honom, men att han varit alldeles obotlig;
Drängen Jakob Veström: att Linde fört oljud & gatan 4 Oktober; att Österdahl icke förgått sig mot Linde;
Arbet. Olof Pettersson: att Linde i rusigt tillstånd 4 Okt. fört oljud dels å gatan, dels å handl. Falks gård, förfördelat Österdahl, hotat honom med en rd hvilken Österdahl tagit ifrån honom och kastat ned i gatan; farit öfver Österdahl, så att denne fått handen in genom målaren Bloms fönsterruta; att Österdahl likväl icke slagit Linde;
Snickeriarbet. A. H. Lindström : att Linde blifvit 4 Oktober af Österdahl införd å handl.
Falks gård; men att Österdahl icke slagit honom ;
Drängen Johan Johansson: att 4 Okt. Österdahl kullslagit Linde, som varit blodig, och slagit hatten at honom. Vittnesberiättelsen föröfrigt ostadig och oredig. Österdahl bestred detta vittnesmål. Linde begärde och erhöll vidare uppskof.
— Sjömannen F. O. Ringstrand å ångbåten Visby hade söndagen 10 November vid 8-tiden på morgonen gifvit arbetaren N. Pi Danielsson, som å ångbåten varit sysselsatt med att bära säckar, med knuten näfve ett slag för munnen, så att blodvite uppstått. Ringstrand erkände, genom ombud samt dömdes att för slaget böta 10 kr. äfvensom att ersätta Danielsson med fordrade 5 kronor.

För hysande af försvarslösa pigan Margareta Johansson, utan att vederbörlig anmälan derom hos stadsfiskalen gjorts, dömdes till 5 kronors böter enkefru M. Vedin samt till 2 kronors böter snickaren Vestring, som af förbarmande med qvinnan, hvilken var i långt framskridet hafvande tillstånd, låtit henne stanna och anmält förhållandet för stadskomministern.

Stöld. Angående den inr 89 omnämda stölden från vinhandl. August Johansson fortsattes i dag ransakning med minderårige Frans Östergren, hvilken, oaktadt han vid föregående polisförhör bekänt, nu, likasom förra gången, hårdnackadt förnekade all vetskap om eller delaktighet deruti. 2:ne vittnen hördes, men framgick endast af det ena vittnets berättelse, att Östergren vid polisförhöret afgifvit en noggrann och detaljerad bekännelse om förloppet af stölden. För närmare utredning uppsköts målet.

Stege å gatan nattetid. Dödgräfvarne Oskar Söderström och F. Fohlström hade varit sysselsatte med reparationsarbete å kantorsbostället och låtit en dervid begagnad stege qvarstå å gatan några nätter. De erkände förhållandet samt att stegen, enär arbetet icke varit afslutadt, fått qvarstå å gatan 3 till 4 nätter samt att den å stället intagit gatans halfva bredd, men urskuldade sig med, att de icke hade sig bekant, att detta var olofligt. — De fingo nu derför böta hvardera 2 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 November 1878
N:r 93

Dödsfall Laurentius August

Tillkännagifves, att den kärleksrike Guden till sig hemtagit vår äldste son Laurentius August, efter 3 dygns sjukdom, söndagen 10 Nov. kl. half 6 f.m., i en ålder af 13 år, 3 mån. och 11 dagar; sörjd och saknad af föräldrar, syskon och talrika vänner.
Kellder i Linde 12 Nov. 1878.
Magdalena Lindvall. Lars Lindvall.
Sv. ps.-b. nr 488.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 November 1878
N:r 92

Sammanträde

för att öfverlägga och besluta rörande upprättadt förslag till afdikning af Stånga och Visne myrar är af konungens befallningshafvande utlyst att tisdagen 3 December kl. 11 f. m. hållas å Hemse värdshus med innehafyarne eller egarne af en del hemman i Stånga, Burs, Rone, Hemse, Fardhem och Linde socknar samt Stånga och Hemse annexhemman äfvensom öfrige, hvilkas rätt möjligen kan vara på fråga beroende.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 November 1878
N:r 91

K. m:ts befallningshafvandes utslag

rörande besvären öfver riksdagsmannavalet i södra häradet är af foljande lydelse:
K. m:ts befallningshafvande, som från domhafvanden infordrat de till honom inkomna protokoll rörande ifrågavarande riksdagsmannaval, har granskat hvad handlingarna i målet innehålla; och emedan uti 16 § riksdagsordningen stadgadt. blifvit, att, då omedelbara val, såsom här varit fallet, skola ålandet ega rum till riksdagsman i andra kammaren, sådana val skola ske inför de särskilda kommunalstämmornas ordförande och valprotokollen för rösternas sammanräknande och fullmakts utfärdande för den, som de flesta rösterna erhållit, insändas till domhafvanden; ty och som deraf uppenbarligen följer att domhafvanden, såsom valförrättare, eger tillse att valen förrättats i den ordning och på sätt grundlagen föreskrifver, finner k. m:ts befallningshafvande hvad klagandene uti besvären anmärkt emot domhafvandens behörighet att ingå i pröfning af vissa valförrättningars giltighet icke förtjena afseende.
Beträffande klagandenes yrkande att de af domhafvanden såsom ogiltige förklarade val inom tretton kommuner måtte godkännas, så ehurn protokollen rörande de inom Lojsta och Etelhems kommuner förrättade val synas innehålla, det för Lojsta, att samma kommuns till riksdagsmannaval röstberättigade medlemmar blifvit till valet kallade och att de antecknade rösterna afgifvits af sådana röstberättigade, samt det för Etelhem, att de till riksdagsmannaval -valberättigade inom kommunen för anställande af sådant val blifvit i laga tid och ordning kallade och att valet verkstälts af sådana röstberättigade; likväl och emedan sagde valprotokoll utmärka, att valen blifvit anstälda, det för Lojsta kommun i extra kommnunalstämma och det för Etelhem vid kommunalstämma, ity och som dels protokollen rörande valen för tio af de öfriga elfva kommunerna äfvenledes utmärka, att dessa protokoll hållits, de för Hogrän, Stenkumla, Eskelhem och Vamlingbo vid allmän kommunalstämma, de för Lau, Sproge, Alfva, Vestergarn och Vall vid kommunalstämma, och det för Linde vid extra kommunalstämma, dels ock från Vesterhejde kommun icke ankommit utdrag af protokoll öfver val till riksdagsman, utan endast ett ifyldt formulär för statistisk uppgift rörande sådant val; alltså och då omförmälde inkomna valprotokoll icke meddela upplysning att vid valen i först nämda 12 socknar annorlunda förfarits än vid val å kommunalstämma och sålunda sakna utredning derom att valen försiggått i grundlagsenlig ordning, pröfvar k. m:ts befallningshafvande, som icke kan fista afseende å det vid besvären företedda intyget om sättet och ordningen vid valet för Linde kommun, lagligt att, med godkännande af valförrättarens beslut och åtgärder, förklara kontraktsprosten m. m. dokt. Lyth vara vid öfverklagade valförrättningen behörigen vald till ledamot i riksdagens andra kammare för Gotlands södra härads domsaga.
Den med detta utslag missnöjde eger att sist inom åtta dagar efter deraf erhållen del sina till k. m:t stälda underdåniga besvär deröfver hit ingifva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Oktober 1878
N:r 83

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd börja vi idag göra några utdrag till ledning för de beskattade vid bedömandet af bevillningsberedningens och taxeringskomiténs tillvägagående. Gränsen för utdraget sätta vi vid 500 kronors antagen inkomst.

Södra fögderiet.
Visby södra landsförsaml.

Fabrikör J. Lang 600.
Arendator Dassow 500.

Stenkumla.
Kyrkoherden Frendin 1,900.
Skolläraren Sahlsten 1,400.
Martille: Karl Gardell 600.
Löjtnant Drös 1,500.

Vesterhejde.
Komm. landtmät. Fegraens 4,000.
Major Kyllander 1,000.
Kapten Leatz 1,778.

Träkumla.
Metodistpredikant Vallin 1,700.
Hemmansegaren Hagvall 800.
Kolportör Malm 800.

Vall.
Kyrkoherden Lyth 2,080.
Skolläraren Norrby 790.

Hogrän.
Skolläraren Viselgren 400.

Atlingbo.
Kyrkoherden Ihre 1,200.
Skolläraren Lindahl 800.
Handlanden Karlsson 500.

Eskelhem.
V. pastor Gutenberg 600.
Skolläraren Pettersson 800.
Förste landtmät. Jacobsson 6,500.
Landthandl. Olsson 600.
Domkapitlet i Visby 2,350.

Tofta.
Skolläraren Andersson 750.

Sanda.
Prosten Herlitz 4,150.
Skolläraren Christoffersson 930.
Kronolänsman J. Smedberg 1,875.
Öfverste löjtn. af Klint 3,441
Lötnant K. af Klint 1,038
Ingeniör E. af Klint 1,500.
Ingeniör G. af Klint 1,000.
Hemmansegaren L. Bolin 600.
Hemmansegaren K. Vallin 600.
Kapten Jacobsen 1,764.

Mästerby.
Skolläraren Nyström 800.
Målaren Björkedahl 800.

Vestergarn.
Uppsyningsman Hesselqvist 1,700.
Skolläraren Pettersson 900.
Lotsen J. Stenberg 561.
Handl. Björkegren 900.
Skepparen A. P, Nyman 1,160.
Skepparen V. Nyman 1,000,
Fyrmäst. G. Nyman 1,280.
Skepparen Landström 800.
Skepparen K. Nyman 500.
Handl. O. H. Nyman 4,000.
Rederiet för skon. «Sofia Fredrika» 1,500.
Rederiet för skon. «Fru Lona» 1,200.
Rederiet för skon. «Margreta» 1,000.
Rederiet för jakt «Hilda» 500.
Fyrvaktaren Vess q 990.

Hejde.
Prosten Gahne 3,972,
V. pastor Gradelius 715.
Skolläraren Blomberg 1,100.
Handl. Nyström 800.
Karl Vetterlund 600.
Ångsågsbolaget 1,500.
Aug. Henriksson 700.
Anna Snöbom 500.
Såg- & Qvarnintressenter 500.
Nils Gustafsson 600.

Väte.
Skolläraren Björkander 800.
Nils Kahlström 800.
Petter Olsson 900.
P. Larsson 500.

Klinte.
Kyrkoherden Gardsten 3,434.
Handl. Viberg 1,500.
Muraren Lindblom 600.
Klinte kalkbr. bolag 1,000.
Skepparen Stengård 500.
H. Wöhler Klintebys 9,500.
Inspektor Larsson 1,500.
Smeden Jansson 500.
Trädgårdsmäst. Pettersson 500.
Sågmäst. Svensson 500,
Bokh. Pettersson 500.
Brännmäst. Axén 800.
Landtmät. Cedergren 3,000.
Handl. A. Nyberg 1,500.
Handl. N. J. Odin 3,500.
Handl. V. Odin 600.
Rederiet för jakt. «Två Bröder» 600.
Rederiet för skon. «Carlshamn» 750.
Kr. länsman Dahlbäck 3,600.
Landtmätaren Schyl 800.
Handl. Vesterberg 800.
Hattmakaren Smitterberg 600.
Handl. K. Smitterberg 3,000.
Red. för skon. «Laura» 1,500.
Red. för jakt. «Fyra Syskn» 500.
Färgaren Vallin 1,500.
Handl. J. Sundahl 800.
Minuteringsbolaget 2,500.
Ångbåtsbolaget södra Gotland 8,000.
Handl. R. Snöbom 4,000.
Bokhållaren A. Melin 1,000.
Rederiet för skon. «Frithjof» 1,000.
Rederiet för skon. «Matilda» 500.
Rederiet för jakt. «Josefina» 500.
Skolläraren Egnell 1,400.
F. d. bonden G. Olsson 600.
Kapten Smitterberg 2,500.
Postexpeditör Linders 1,653.
Telegrafisten Cramér 768.
Handl. J. A. Vallin 1,200.
V. konsul K. V. Herlitz 6,500.
Bokh. F. Smitterberg 1,000.
Tullinspektoren Berggren 2,500.
Ingeniör B. v. Heland 1,000.
Kapten Hauffman 942,
Skolläraren Ekelund 750.
Kapten Malmborg 2,700
Skepparen Söderström 1,000.
Vikt. handl. Andersson 500.
Lotsen Rohnvik 730.
Maskinist Johansson 750.
Föreståndaren F. Hall 1,500.
Mekaniska Tunnbinderiet 1,000.
Mästerlotsen Sundahl 810.
H adl. Krokstedt 800.
Olof Persson 600.
Olof Vallin 500.
Handl. P. Larsson 750.
Mjölnaren H. Hallgren 500.
Kapten Vessman ä 2,000.
Snickaren Nyborg 600.
Kustroddaren Kahlqvist 800.
Garfvaren Ekström 800.
Kopparslagaren Engström 500.
Garfvaren A. Lundberg 1,500.
Tullvaktmäst. Jacksson 935.
Kakelugnsmak. K. Berg 500,
Skepparen N. Ahlström 720.

Fröjel.
Kapten Fackt 2,000.
Enkefru Björkander 600.
N. Jacobssons svåger Per 500.
Löjtnant ÅA. Lange 1,500.
Tegelbruket 1,000.
Disponent Johansson 600.
Skolläraren Booberg 750.
Skepparen Aug. Levander 600.

Eijsta.
Kyrkoherden Lyth 3,000.
V. pastor Kullin 700.
Skolläraren Gottberg 750.
Konrad Nilsson V 600.

Sproge.
Georg Mårtensson 500.

Habblingbo.
Kyrkoherden Hauffman 3,300.
Skolläraren Söderberg 800.
Hans Johansson 750.
Lars Jacobsson 750.
Jakob Jacobsson 800.
Petter Nilsson 500.

Silte.
Skolläraren Olofsson 800.
Skepparen Hallbom 800.

Hafdhem.
Kyrkoherden Broander 4,959.
Skolläraren Gahnström 800
Kakelugnsmak. Ekedahl 500.
Fröken Virsén 500.
Handl. Hedin 1,850.

Näs.
Skolläraren Blomqvist 800.
Lars Mattsson i 600.

Grötlingbo.
Pastor Kinmark 2,600.
F. skolläraren Söderberg 500.
Sergeant Andersson 620.
Lotsen Södergren 600.
Lotsålderman Hallbom 600.

Fide.
Skolläraren Dahlqvist 700.
Skepparen Cedergren 600.
Kapten Vennemo 2,100.
Skepparen Svenssan 600.

Öija.
Prosten Krusell 3,300.
Skolläraren Pettersson 900.
Handl. Beckström 5,000.
Länsman Lindström 1.275.
Garfvaren Levedahl d 800.
Handl. Claudelin 1,000.
Major Gustafsson 3,600.
Färgaren Krokstedt 1,000.
Handl. Jacobsson 3,000.
Handl. Hansén 4,500.
Handelsbiträde Bokström 800.
Handelsbiträde Värnqvist 800.
Tullinspektor v. Schantz 2,552.
Tullvaktmäst. Magnusson 1,010.
Lotsen Vigsten 581.
Telegrafisten Backelin 763.
Slipstensbolaget 2,000.
Garfveribolaget 600.
Per Veström 1,500.
Rederiet för jakt «Sälla Hoppet» 600.
Rederiet för jakt «Sex Syskon» 600.
Rederiet för jakt «Christian» 500,
Fyrmäst. Ankarkrona 1,150.
Fyrvaktaren Pettersson 840.
Fyrbiträdet Söderström 690.

Hamra.
Handl. Munthe 700.

Vamlingbo.
Kyrkoherden Eneqvist 3,300.
Skepparen Hansson 600.
Skepparen Tmndgren 500.
Rederiet för slupen Valfred 500.
Skolläraren Laurin 850.

Sundre.
Skolläraren Högberg 750,
Fyrm. Persson 1150.
Fyrvakt. Engström 840.
Fyrbiträdet Lundberg 690.

Rone.
Kyrkoherden Alfvegrens sterbhus 2,300.
Vice pastor Alfvegren 700.
Skolläraren Nyman 750.
Inspektor Eneqvist 1,000.
Handl. Broander 4,000.
v. konsul L. Cramér 1,000.
L. & G. Cramér 5,000.
Tnullinspektor Bergenstjerna 2,800.
Telegrafisten Bergenstjerna 1,200.
Handl. Öfverberg 1,000.
Rederiet för skon. «Hilda» 1,000.
J. Broanders enka 1,000.
Utskänkningsbolaget 3,000.
Kustroddaren Rohnström 800.
Kustroddaren Jacobsson 800.
Kustsergeant Jönsson 1,323.
Lotsålderman Vigsten 838.
Garfvaren Krokstedt 600.
Nils Fredin 600.
Olof Olofsson 960.
Rederiet för skon. «Maria Carolina» 500.
Vaktmäst. Ahlberg 860.

Eke.
Skolläraren Pettersson 750.

Alfva.
Kyrkoherden Lange 3,000.
Skolläraren Olsson 700.
Kr.-länsman Eneman 3,409.
Färgaren Uvterberg 500.
Qvarnegaren Ringbom i Sjonhem 500,
Kapten Sommar 3,000.

Hemse.
Prov.-läkaren Hansson 3,500.
Kakelugnsmak. Korsman 500.
Veterinärläkaren Sjöstedt 1,900.
Apotekaren Lilja 2,000.
Postexpedit. Lagergren 1,800.
Handl. Duse 5,000.
Handl. Vittberg 2,800.
O. Hoffman 600.
Enkefru Gregersson 600.
Handelsbiträdet J. Bokström 1,000.
Skolläraren Lindström 700.

Fardhem.
Kyrkoherden Jonsson 2,000.
F. kronofogden Lindström 1,400.
Garfvaren Hård N 500.

Linde.
Skolläraren Fredin 845.
Löjtn. Rosell 882,
Kapten Appeltofft 2,303.
Enkan A.’ Pettersson 600.
Arvid Pettersson 1,000.

Löjsta.
Komminister Kahlström 550.
Skepparen Jacobsson 600.

Lefvide.
Kyrkoherden Bolin 2,000.
Skolläraren Snöbohm 825,
Handl. Strömbeck i Visby 700.
Häradshöfd. Lagerberg 5.638.
Johan Jacobsson 9200.
Kapten Borg 700.

Gerum.
Skollärarinnan Levin 700.

Burs.
Prosten A. J. Lyth 4,600.
Skolläraren Löfveberg 900.
Åkerman & k:ni 2,600.
Handelsbiträdet Fagerberg 850.
Matts Grönström 500.
Länsman Svallingsson 1,325.
Skepparen Vestberg 500.

Stånga.
Skolläraren Vessman 750.
Handl. Nilsson 1,500.
Landtbrukar Firnhaber 650.
Garfvaren Hedvall 1,500.
Stenstuge åboars såg 600.
Karl Larsson 850.
Uddin & Pettersson 1,000.
F. d. kr.-länsman Åkerman 3,900.
Vilhelm Åkerman 500.

När.
Kyrkoherden Norrby 3,853.
Skolläraren Ganström 800.
Fyrmäst. Engström 1,150.
Fyrvakt. Berggren 840,
Intressenter i såg & qvarn 500.
Löjtnant Norén 900.
Handl. Munthe 1,500.

Lau.
Skolläraren Mårtensson 700.

Alskog.
Kyrkoherden Kolmodin 2,556.
Skolläraren Lindgren 800.
Handl. Kahl 1,500.
Enkefru Vallander 500.

Lye.
Skolläraren Krusell 800.
O. Levander 500.
Bjerges åboars qvarn 500.
O. Vikström 500.
L. Söderberg 800.

Garde.
Kyrkoherden Svensson 2,983.
Skolläraren Olsson 1,147.
Handl. Frendin 1,000.
Åckander & k:ni 1,500.
Handelsbiträdet Vestberg 700.
Landtmät. Kökeritz 2,500.

Etelhem.
Skolläraren Boberg 700.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1878
N:r 60

Pröfningskomitén,

som sammanträder 28 September, utgöres af följande personer:
Konsuln R. Cramér, lektorn K. J. Bergman, handlanden T. Falck, och skräddaremäst. J. M. Sandström, alla i Visby, hemmanseg. P. Johansson Larsarfye i Roma, skolläraren J. P. Nordin i Veskinde, handlanden Karl Vestöö å Storugns, handlanden Ferd. Nyström i Slite, nämdemannen J. G. Lindgren Hägur i Bunge, kaptenen K. T. Broander i Källunge, landtbr. Nils Jacobsson Kyrkljufves i Vänge, kronolänsman Karl Nordahl i Kräklingbo, kyrköherden Ernst Berglund i Östergarn, majoren A. Kyllander i Vesterhejde, fanjunkaren O. R. Kahlström i Atlingbo, handlanden R. Snöbohm i Klinte, hemmanseg. Oskar Pettersson Odvalls i Linde, handlanden N. G. Duse i Hemse, kaptenen Hugo Vennemo i Fide, kronolänsmannen J. A. Lindström i Öja, nämdem. O. R. Pettersson Liffride i Stånga, och kyrkoherden J. Svensson i Garda.
Senast åtta dagar före pröfningskomiténs sammanträde bör skattskyldig, som finner sig föranlåten anföra besvär öfver af taxeringskomitén påförd bevillningsafgift, hafva till k. m:ts befallningshafvande inlemnat sin till pröfningskomitén stälda besvärsskrift.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

I anseende till flyttning från stället,

låter löjtnanten herr O. E. Rosell vid Myrungs i Linde genom offentlig auktion, som å stället förrättas onsdagen 17 förstkommande Juli från kl. 9 f. m. till den högstbjudande försälja: 4 st. hästar, af norsk ras, 2 st. årsgamla svinkreatur och en god mjölkko, en öppen fyrsitsig droska, 2 liggfjädervagnar, 10 arbetsvagnar, 9 par kälkar, diverse par- och enbets-selar, stallinventarier, vänd- och spetsplogar, mullfösor, en kornvält, 1 hästräfsa af jern, foder-, vrångoch lasthäckar, potates- och gödselkistor, foderlårar, skåttkärror, 2 st. hyfvelbänkar, diverse filar och verktyg, smidesjern, stål- och jern-skrot, en vind- och en hackelse-maskin, lin- och rem-hjul, slipstenar på jern- och trä-axlar, takspån, 10 fönsterkarmar, slöjdvirke af ek, björk och alm, ett parti kastved, beredda hudar och skinn, 15 st. kronogevär, hvete, råg, potatis samt kornhalm, diverse träkärl af hvarjehanda slag, lyktor och lampor, 1 större brandspruta, 1 trädgårdsspruta, en murbruksberedare, spannmålssäckar och en större pressenning m. m. Säkre och af mig kände köpare erhålla anstånd med betalningen till 1 in stundande Oktober. Okände betala innan varan får afhemtas.
Alfva och Gudings 26 Juni 1878.
Efter anmodan And:s Magn:s Eneman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Juni 1878
N:r 52