Dödsfall Magnus Emanuel

Att vår lille käre, innerligt älskade son Magnus Emanuel efter 8 dygns svårt lidande stilla ingick i sin Herres glädje onsdagen 11 Dec. 1878 kl. 12,20 midd., i en ålder af 3 år, 9 mån. och 19 dag.; sörjd och saknad af föräldrar, broder och syster, varder härmed slägt och vänner tillkännagifvet.
Sundre & Hoburgs fyr.
Henrietta Eundberg. Valfrid Lundberg.

Herren gaf och Herren tog,
Välsignadt vare Herrens namn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Tredje qvartalets aflöning

till nationalbeväringens underbefäl och spel kommer att utbetalas

måndagen 2 Sept. kl. 5 e.m.
Tillbeväringsbatteriernas underbefäl och spel, underbefälet vid artillerikårens stamtrupp, filtmnsikanterne och gevärshandtverkarne, å drätselkammarens expeditionsrum å rådhuset;

Måndagen 9 Sept. kl. 12.
Hoburgs komp. vid Olofs i Öja;
Gröttlinge » » Lingvide i Hafdhem ;
Hafdhems » » Qvinnegårda i d:o;
Hemse » » Petsarfve i Eke;
Habblinge » » Stenbro i Silte;
Fardhems » » Burge i Letvide;
Burs » » Gumbalder i Stånga;
Närs » » Hallute i När;
Garde » » Hallvans i Garda;
Klinte » » Sicklings i Klinte;
Banda » » Botvide i Sanda ;
Hejde » » L:a Atlings i Atlingbo ;
Sjonhems » » Bjerges i Vänge;
Torsburgs » » Kräklings i Kräklingbo;
Östergarns » » TrossingsiGammalgarn;
Eskelhems » » Buters i Eskelhem;
Stenkumla » » Gardrongs i Stenkumla ;
Dede » » Harqvie i Björke ;
Visby infant. » » komp. befälh:s bostad;
Visby jäg. » » komp. befälh:s bostad;
Endre » » Endregårda i Endre;
Bro » » Stenstugu i Bro;
Halla » » Gandarfve i Dalhem ;
Lina » i Källunge sockenstuga;
Bäls » vid Gute i Bäl;
Lummelunds » » Mos i Stenkyrka;
Tingstäde » » Kyrkebys i Hangvar;
Forsa » » Angeibos i Lärbro ;
Rute » » Koparfve i Rute;
Fårö » » Broa å Fårön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Geologiska föreningen

har till ledamot invalt adjunkten vid Upsala universitet L. F. Nilsson. Tillintagande i föreningens tidskrift anmäldes vid senaste sammanträde bland andra uppsatser en af G. Lindström: Om jätte grytor, bildade af hafvet vid Hoburg på Gotland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 April 1877
N:r 29

Manne Runstens utställning

i stadshotellets vidbygge har, glädande att omtala, omfattats med ganska lifligt intresse af den konstälskande allmänheten. Utställningen är också väl förtjänt af ett besök.
Af de utstälda konstverken, som alla vittna om ett samvetsgrant arbete och en brinnande håg hos den unge konstnären att arbeta sig fram till själfständig uppfattning och originelt framställningssätt, hafva följande redan funnit köpare: målningarna Högklint och Gamla hus (pris resp. 250 och 200 kr.), trenne teckningar (karikatyrer) samt etsningarna Gammalt hansehus (2 ex. sålda), Östra ringmuren, Hobergsgubben (2 ex.), Svarta gatan och Hufvud.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 26 Juni 1913
N:r 144

Ännu ett skolbesök

få vi 10 d:s, då prof. J. Gunnar Andersson bitkommer i spetsen för 40 elever och lärarinnor vid Sandströms högre lärarinneseminarium i Stockholm för att kvarstanna här 4 dagar. Man hitkommer som sagdt 10 d:s, hvilken dag tillbringas i staden. 11 juni anträdes med en af Gotlandsbolagets båtar en färd till Karlsöarna. 12 är man åter i Visby, hvarifrån man på kvällen afreser till Burgsvik för att 13 d:s företaga en utfärd till Hoburgen, 14 d:s slutligen göres en tripp genom Lau och Lojsta, hvarpå hemfärd sker på aftonen till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 Juni 1913
N:r 124

Lotsverket.

Fyrvaktaren vid Hoburgs fyrplats M. H. Ronqvist har förordnats att uppehålla fyrvaktarebefattningen med uppbörd vid Hallshuks fyrplats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Maj 1913
N:r 121

Ång. Capella utsatt för propellerskada.

Enligt till tyska konsulatet härstädes i går afton ingånget telegrafiskt meddelande har finska ångfartygsaktiebolagets ångare Capella på resa från Köbenhavn till hemorten, Helsingfors, råkab ut för missödet att få gin propelleraxel afbräckt i stäfhylsan, hvarigenom ångare kommit i drift. Olyckan inträffade, då fartyget befann sig omkring 30 sjömil sydväst om Hoburgen.
Huru ångaren erhållit förbindelse med land, såvida icke trådlös telegraf finnes ombord, är tillsvidare en gåta. I telegrammet, som afsändts från Stettin, anmodades konsulatet att beordra ångf. Wellamo, hvilken då väntades passera Hoburgen på resa från Reval till Stettin, att söka upp och bärga systerbåten. Neptunbolagets ångare Neptun, som underrättats om haveriet, afgick i går eftermiddag från Burgsvik för att leta efter Capella, men återkom dit kl. 10 i dag med oförrättadt ärende. Närmare underrättelser saknas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Maj 1913
N:r 118

Danskt gästbesök i sommar.

På en kombinerad studie- och lustresa hitländer Dansk Geologisk Forening 10 juli på morgonen närmast från Borgholm och stannar här tre dagar eller till 12 juli på aftonen, då resan går vidare öfver Norrköping. Under uppehållet här företagas exkursioner, bl. a. till Hoburgen, och sista dagen beses Visby med omgifningar, allt detta under ledning af länsarkivarien Wiennersten, om hvars ciceronskap föraningen försäkrat sig. Färdledare är pl jest Dansk Geologisk Forenings ordförande, professor O. B. Böggild, Köbenhavn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Maj 1913
N:r 115

Som sökande

att på förordnande uppehålla fyrvaktarebefattningen med uppbörd vid Hallshuks fyrplats ha anmält sig fyrvaktaren vid Närs fyrplats J. P. Wulff, fyrvaktaren vid Hoburgs fyrplats M. H. Ronkvist, fyrvaktaren vid Stora Karlsö fyrplats K. P. E. Lindholm, fyrvaktaren vid Stenkyrkehuks fyrplats O. V. J. Martin samt t. f. fyrvaktaren vid Söderarmg och Tjärfvens fyrplats K. E. Eriksson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Maj 1913
N:r 114