Auktion vid Gannatve i Gammalgarn.

Hemmansegaren O. P. Marthell Gannatve i Gammalgarn låter genom oftentlig auktion, som å stället förrättas torsdagen den 27 innevarande månad kl. 12 middagen, försälja sina egande fastigheter 1:dels mantal Gannarlve och 1/4:dels mantal Gloser i förutnämnda socken. Bägge hemmansdelarne, som äro väl bebyggda, säljas med utsådda höstgrödor på tördelaktiga betalningsvilkor, och torde spekulanter göra sig bäst underrättade om hemmanens beskafteubet genom ett besök å stället, der egaren lemnar nödiga upplysningar.
Kräklingbo den 12 Mars 1879.
Efter anmodan,
Carl Nordahl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Mars 1879
N:r 22

Broar

komma att om måndag och tisdag ombyggas en i Libbenarfve qvior i Havdhem, då i stället vägen förbi Qvinnegårda och Hejslunds kan begagnas, och en å landsvägen mellan Botvatte i Ala och Tings i Kräklingbo, hvarvid trafikerande kunna använda vägen genom Ardre och Gammelgarn socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Oktober 1878
N:r 82

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd:

Bunge.
Skolläraren Kellström 825
Handl. Grubb 5,000
Handelsbiträdet Högström 700
Totsålderman Söderberg 1,021
Lotsen Gustafsson 536
Lotsen Johannes Stuxberg 536
Tullinspektor Lagerheim 2,900
Handl. Ekelund 700
Tullvaktm. Åkesson 937
Lundin & Klingvall 1,500
Telegrafisten Calissendorff 772
Nämdeman Lindgren 500

Fårö.
Kyrkoherden Eneqvist 2,450
Skolläraren Södergren 750
Fyrmästaren Bourgström 1,630
Fyrbiträdet Sidén 800
Fyrvaktaren Lillja 800
Fyrbiträdet Ahlqvist 650
Fyrbiträdet Söderlund 650
Fyrmäst. Berggren 1,100
Fyrbiträdet Nyström 650
Fyrvaktaren Durietz 800
Handl. Ekström 1,000
Kustroddaren Pettersson 780
Kustsergeant Bergman 1,455
Skepparen Olsson 1,200
Handl. Drysén 1,600
Sjökapten Drysén 1,500
Fältväbel Ringbom 1,000
Skolläraren Ringbom 800
Handl. J. Sandström 1,200
Skepparen Grönberg 1,200
Kustroddaren Östman 785
Bergningsbolaget 3,000

Heinum.
Kyrkoherden Köhler 1,550
Skolläraren Engström 750
Kronolänsman Bolin 1,222
Rings O. Claesson 600

Bäl.
Skräddaren Qviström 500
Majoren Gahne 8,441
Arrendator In gmansson 1,000

Källunge.
Prosten Eneqvist 1,850
Undantagsman Elfvius 1,100
Kapten Broander 1,949

Vallstena.
Skolläraren Levin 750
Lundin & Klingvall 1,000
Lona Gutenberg 600

Gothem.
Prosten Sundahl 2,675
Skolläraren Carlsson 750
Botare: Hans Detl. Cedergren 1,500
Andre landtmät, Engbom 858
Sjökapten Viman 600

Norrlanda.
Skolläraren Mårtensson 850
Bours: Joh. Edmark 3,000

Hörsne,
Kyrkoherden Kahl 1,636
Skolläraren Alfvegren 750
Kapten Sillén 2,150
Handl. Sillén 800

Dalhem.
Prosten Ihre 3,157
V. pastor Friberg 700
Skolläraren Dahlgren 9200
Sjökapten Pettersson 1,000
Lundin & Klingvall 1,500
Slitegårds sågintressenter 600

Halla.
Dahlbo: Karl Hagström 600
Möllbos: Joh. Smedberg 600
Viktor Gahne 600

Sjonhem.
Kyrkoherden Kollberg 1,820
V. pastor Odin 693
Skollärare Stengård 700
Handl. Berglund 1,800

Viklau.
Sixarfve: såg & qvarnintressenter 600
St. Vikers d:o d:o 500

Vänge.
Kyrkoherden Klint 2,181
Skolläraren Bandelin 750
Hägvalls Johan Jacobsson 600

Buttle.
Skolläraren Pettersson 9290
Handl. P. Odin 600

Guldrupe.
Skolläraren J. Åkerman 750
Komminister Nystedt 510

Östergarn.
Kyrkoherden Berglund 2,702
F. skolläraren Klint 750
Tulluppsyningsman Haqvinius 1,518
Metodistpredikant Andersson 1,000
Handl. Karl Eriksson 1,040
Lotsålderman Jacobsson 638
Handl. Vikt. Ericsson 800
Smeden Montelius 500
Handl. Herm. Rondahl 1,000
Östergarns handelsbolag 2,500
Sjökapten Åberg 1,310
Handelsbiträdet A. Romdahl 900
Sigdes: Lars Olsson 500
Sjökapten Björklund 800
F. Handl. N. A. Reinicke 1,800
Fyrmästaren Alfvegren 1,220
Fyrvaktaren J. V, Pettersson 800
Fyrbiträdet Sandelin 650

Gammalgarn.
Skolläraren Qviberg 1,000

Ardre.
Skolläraren Svallingsson 800
Komminister Löthoerg 625
Handl. Mnuthe 1,200
Handl. Lutteman 1,875
Handl. Clandelin 2,000
Tulluppsyningsman Lillja 1,541

Kräklingbo.
Kyrkoherden Budin 2,081
Skolläraren Othberg 900
Kronoliänsman Nordahl 1,824
Fahnjunkaren Österberg 500
Handl. N. Ekman 700

Ahla.
Skolläraren Bolin 780
Tandtbrukaren Hohnberg 4,000
Handl. Olofsson 500

Anga.
Östergarns handelsbolag 500

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Väghinder.

Tvänne broar komma att i nästa vecka omläggas, den ena å landsvägen i närheten af Trosings i Gammelgarn tisdagen 11 Juni, då i stället kan begagnas vägen genom Ardre och Ala socknar, den andra å landsvägen utanför apoteket i Hemse socken onsdagen och torsdagen 12 och 13 Juni, då vägfarande i stället kunna begagna vägen genom Fardhem och Linde socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Juni 1878
N:r 46

Väghinder.

En bro å vägen mellan Veskinde kyrka och Vies hemman i samma socken kommer att omläggas måndagen 27 i denna månad, då vägfarande i stället kunna begagna vägen från Veskinde kyrka förbi Skäggs och Mickelgårds ut till vägen vid Vies; tisdagen 28 och onsdagen 29 i denna månad kommer en bro å vägen mellan Högstens och Engmans gårdar i Gammalgarns socken att rifvas och ombyggas, hvarunder resande kunna begagna vägen förbi Gammalgarns kyrka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Maj 1878
N:r 41

Gotlands folkhögskola

slöt igår sitt andra läsår och kunde i år åt de vid afslutningen talrikt församlade åhörarne erbjuda en rymlig, ljus och luftig lokal, något hvarmed det föregående år var särdeles klent bestäldt. Skolan är belägen å Aumunds i Roma, der en större sal jämte ett mindre rum äro för den tämligen drygt tilltagna summan af 300 kr. förhyrda.
Afslutningen inleddes med en kort psalm, hvarefter skolans föreståndare, doktor T. A. Sätervall, höll ett högst sakrikt och intressant föredrag «Om jordens utvecklingshistoria och dei Sverige förekommande geologiska formationernas utbredning och bergarternas användning». Föredraget förtydligades genom en samling mineral samt upplysande kartor och teckningar. Lärjungarne afsjöngo derefter några fosterländska sånger under anförande af sin sånglärare, skolläraren Lindahl från Atlingbo. Derpå höll skolans underlärare hr Regnér ett föredrag »Om uppfostran» samt lade lärjungarne särskildt på hjertat att aldrig förakta något slag af arbete, om det blott vore hederligt. Härefter afsjöngos ånyo några sånger, hvarpå styrelseledamoten major Kyllander å styrelsens vägnar tackade lärarne för deras ospardanit vid ungdomens undervisning och föreståndaren särskildt för hans goda ledning af skolan. Derefter vände tal. sig till lärjungarne och yttrade några varma ord till dem, hvarefter kyrkoherden Appellöf i Roma nedkallade Herrens välsignelse öfver folkhögskolan och de närvarande, hvarpå den i all sin enkelhet högtidliga akten slöts med en psalm.
Af skolans styrelse voro närvarande major Kyllander och fanjunkare Kahlström. Från staden fanns, märkvärdigt nog, endast denna tidnings ombud närvarande.
Följande 26 lärjungar hafva under nu sist förflutna läsår begagnat sig af undervisningen:
Osk. Gust. Teod. Pettersson, Binge i Martebo,
Olof Timateus Paulsson, Kyrkbinge i Gothem,
Olof Nikl. Aug. Larsson, Alltejme i Buttle,
Karl Jak. Pet. Skönlund, Kyrkebys i Etelhem,
Lars Arvid Larsson, Isums i Atlingbo,
Lars Niklas Lindell, Bjers i Roma,
Oskar Niklas Nilsson, Boters i Hejnum,
Lars Peter Nilsson, Graute i Hejnum,
Johan August Hansson, Atlings i Atlingbo,
Johan Hansén. Hällhage i Barlingbo,
Joh. Svante Julius Petersson, Stumra i Alfva,
Olof Lars Jakob Larsson, Rings i Hejnum,
Olof Emil Johansson, Diskarve i Roma,
Gustaf Vilhelm Viman, Vesterbys i Ardre,
Karl Fr. Vilh. Johansson, Aumunds i Roma,
Johan Peter Johansson, Broa i Halla,
Lars Peter Stenström, Stenstugu i Kräklingbo,
Karl Laurentius Norrby, Odvalls i Linde,
Johan Reinhold Olofsson, Hallarve i Väte,
Mårten Björkqvist. Möllbjers i Roma,
Olof Jonas Aug. Fredriksson, Smide i Väte,
Karl Oskar Lindell, Bjers i Roma, död ½ 1878,
Jakob Reinhold Björkqvist, Timans i Väte,
Jakob Adolf Lagergren, fr. Gammelgarn,
Olof Osk. Eman. Jakobsson, Stenstu i Dalhem,
Pet. Arv. Aug. Arvidsson, Aumunds i Roma.

Undervisningen har försiggått efter hufvudsakligen samma plan och med samma lärare som under första året af skolans tillvaro. Dessotom hafva lärjungarne haft åtskilliga «hemarbeten», omfattande skriftliga uppsatser och lättare aritmetista lösningar, samt då och då uppgifter i och för fältmätningar och afvägningar. Hvarje lärjunge har varit skyldig att lemna en statistisk och naturhistorisk skildring öfver den socken, han tillhör, i hvilken beskrif-” ning också skulle upptagas det vigtigaste i saga, sång och minnesmärken inom socknen. Öfningar i landtbruks-boktöring ha också med synnerlig omsorg bedriftvits. Flere af lärjungarne hafva detta läsår genomgått elementerna till algebra: hela tal, bråk samt det vigtigaste om eqvationer.
Under våren har i följd af den blida väderleken vida flere fältmätningar, och afvägningar utförts än föregående år, hvarjämte en mängd kartor med åtföljande beskrifningar blifvit upprättade. Jägmästare Sylvan har undervisat i skogsplantering, hvarförotom af fackman undervisning lemnats i fruktträds och bärbuskars beskäring och ans m. m. rörande trädgårdsskötsel. Två gånger i veckan har undervisning i sång lemnats af skolläraren Lindahl från Atlingbo.
Hvad som dock af lärjungarne omfattats med största intresset, är de s. k. kommunalstämmorna. — Lärjungare hafva nämligen bildat en kommun under namn ar Gotlands folkskolekommun för att praktiskt konna lära sig tillämpningen af kommnunalförfattningarne. Vid dessa stämmor, som hållits en gång i veckan, och vid hvilka icke allenast lärjungarne sjeltve utan äfven en mängd andra personer varit närvarande, hafva alla sådana frågor som vanligtvis äro föremål för kommnunalbehandling varit under öfverläggning. Dessutom hafva öfverläggningar hållitsöfver för tillfillet valda ämnen såsom t. ex. «Äro våra landtmannabygnader af tidsenlig form?», «Hvilken nytta hafva planteringar kring våra boningar?» o. dyl.
Helsotillståndet har i alhnänhet varit mycket tillfredställande. En af lärjungarne har under året med döden afgått.
Under året har en stor del af förra årets lärjungar deltagit i skolans undervisning och stämmor, ådagaläggande derunder att deras intresse för nyttig undervisning varit i ständigt stigande.
De vid afslutningen framlagda profven på lärjungarnes skicklighet i kart-, ornaments- och modellritning samt bokföring och uppsatser voro tydliga bevis.på lärarnes förmåga att meddela och lärjungarnes att göra sig till gagn hvad som meddelats. Man fann bland dessa prof åtskilliga saker, som voro särdeles väl utförda.
Det bör derför uppriktigt glädja folkhögskolesakens vänner att se de framsteg, skolan efter blott tvänne års tillvaro hunnit göra. De talrika besök, skolan under det gångna året fått emottaga, bära vittne om allvarlig håg och stadgad öfvertygelse hos allmogen om gagnet af den undervisning, dessa nya bildningsanstalter afse att meddela. Sådant bådar godt för Gotlands läns folkhögskolas framtida bestånd och utveckling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Maj 1878
N:r 35

Redovisning å till Hemmet för obotligt sjuka

på Gotland influtne gåfvor:

1877 Febr. 6 Collect i Endre 1,03, d:o i Hejdeby 0,52 d:oi Follingbo 1,62, d:o i Akebäck 1,25. Febr. 15 d:o i Medel Tredingen för 1876 42,76. Febr. 21 d:oi Norra d:o för d:o 16,60.
63:78

April D:o i Bro 1,95. April 6 gåfva O. M. 50,00. April 10 Collect i Westkinde 1,38. April 11 d:o i Heide 3,75, d:oi Wäte 2,50, d:o i Källunge 1,55. April 16 d:o i Wamlingbo 0,44, d:o i Sundre 0,27. Avril 24 d:o i Gammelgarn 4,83.
66:67

Maj 2 D:o i Fohle 2,18, d:o i Lokrumme 0,89. Maj 8 d:o i Wallstena 0,68. Maj 14 Barlingbo Pastorat 1,60. Maj 17 Collect i Rone 0,71, d:o i Eke 0,36. Maj 26 Landtingsmedel kr. 1000.
1,006:42

Juni 5 Collect i Fårö.
1:53

Aug. 29 Professor Joseph le Port, nettobeloppet för dess under gårdagen gifna representation .
54:75

Sept. 26 Collect i Öija 2,80, d:o1 Hamra 0,71.
3:51

Nov. 17 D:0o från Södra Kontraktet genom Notarien Öfverberg.
29:20

Dec. 6 Gåfva af Herr A. Lindbom, Hernösand 5,00. Dec. 15 Influtit i Sparbössan: af H. K. H. Hertiginnan af Dalarne 50,00 d:o d:o af andra personer 8,48.
63:48
Summa, influtit under året 1,289:34.

Fortsättning af redovisningen följer.
Insamlingen fortfar.
Wisby den 31 December 1877.
C. H. WALLÉR,
n. v. Skattmästare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Februari 1878
N:r 13

Ur länskungörelserna:

Utmätningsauktionen 28 dennes å landskansliet å sjömannen Karl Petter Olssons 3/64 mtl af Engmans hemman i Gammalgarns socken inställes, i afv.ktan på pröfningen af ett till domstol instämdt mål rörande rättmätigheten af det fodringsanspråk, på grund hvaraf egendomen blifvit utmätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1877
N:r 102

I brandskadeersättning

har norra häradets kompromissrätt vid sitt senaste sammanträde beviljat torparen Johan Pettersson å Gane i Bäl 47J kronor 50 öre, äfvensom utbetalt förut beviljade ersättningar till landtbr. L. Ljungberg, St. Hästnäs, 313 kr. A. Nyberg, Pafvalds i Lärbro, 76 kr., K. F. Liljegren, Butlex å Fårö, 419 kr. 70 öre, J. Pettersson, Broungs i Stenkyrka, 199 kr. 78 öre, torparen O. Malmqvist i Stenkyrka 31 kr. 20 öre samt arbetaren J. Gardell, Skogby i Gammelgarn, 84 kr. 80 öre, tillsammans utbetaldt 1,124 kr. 84 öre.
Kompromissrättens omkostnader för år 1877, såsom arvoden till ledamöterna, reseersättningar m. m. belöpa sig till 755 kr. 70 öre.
Från Vesterhejde socken inkommen ansökan att få ingå uti norra häradets brandstodsförening, fann kompromiss rätten för sin del, såsom medförande fördel för föreningen, skäligt tillstyrka med vilkor, att Vesterhejde socken förenar sig med Dede ting i fråga om val af kompromissarie. I följd deraf skola hvar och en af de till föreningen hörande socknar å kommunalstämma besluta i denna fråga samt insända protokollen till ordföranden, kapt. Broander, senast 25 Jan. 1878.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1877
N:r 101