Samtliga borgenärer

uti landtbrukaren C. V. Hahrs Ahr i Fleringe vid Gotlands norra häradsrätt anbängiga konkuars kallas att lördagen den 22:dra innevarande Mars kl. 11 förmiddagen sammanträda å Anvgelbos gästgifvaregård i Lärbro socken för att höras och besluta angående boet och dess förvaltning äfvensom för att bestämma underhåll åt gäldenären.
Othem den 4 Mars 1879.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Mars 1879
N:r 21

Borgenärerna

uti landtbrukaren C. V. Habhrs vid Ahr i Fleringe socken denna dag började konkurs kallas att onsdagen den 16:de nästkommande April före kl. 12 på dagen inför domhafvanden i Gotland Norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
Visby den 13 Februari 1879.
På domare-embetets vägnar
Alfred Valdenström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Februari 1879
N:r 15

I gästgifveri- och skjutsväsendet

inom länet, komma åtskilliga förändringar att inträda, i det följande gästgifverier och skjutsstationer enligt k. m:ts befallningshafvandes beslut komma att indragas: Tibbles i Hejdeby, Gurpe i Kräklingbo, Botvatte i Ala, St. Bjerges i Vallstena, Koparfve i Rute, Grodda i Fleringe, stora och lilla Vägume i Lärbro, Kinner i Lummelunda, Swenstugu i Bro, Fättings i Tofta, Sandäskes i Sanda, Kyrkarfve i Vamlingbo, Vestergårda i Sundre, Skogs i Hamra, Kysings i Vall, Båtels i Mästerby, Orlefs i Alskog, Qvarna i Eskelhem, Simunde i Hejde och Antarfve i Hafdhem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1878
N:r 100

Norra häradets brandstodsförening

har beviljat brandskadeersättningar åt landtbrukaren J. Stuxberg, Bunge 85:78
sjömannen O. Valgren, 15:—
herr K. N. Hahr, Fleringe 17:33
Bro socken för skada genom åskslag å kyrkan 1148:—
Kronor 1,266:11.
Till bestridande af dessa och andra smärre utgifter har kompromissrätten beslutit ett sammanskott bland delegarne af 2 öre för hvarje 100 kronors försäkringsvärde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 September 1878
N:r 77

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd:
Norra fögderiet.
Visby norra landsförsamling
Sjökaptenen M. Stenberg 1,200
Rättaren E. Enström 600
Majoren Lindvall 800

Endre.
F. d. häradshöfding v. Strussenfelt 2,269
V. pastor Ehrenström 700
Skolläraren Enderberg 1,400
Endregårda Joh. Larsson 1,500

Hejdeby.
Kaptenen Ahlgren 2,562

Barlingbo.
Prosten Bergvall 1,797
Mamsell Bergvall 500
V. pastor Kahl 750
Skolläraren Levedahl 800
Inspektor Andersson 1,000

Roma.
Rättaren J. Svensson 700
Kyrkoherden Appellöf 2,524
Skollärarinnan Bolin å 800
2:dra läraren vid folkhögskolan Regnér 1,200
Folkhögskoleföreståndaren Sätervall 2,500

Björke.
Skolläraren Lindström 750
F. husbondan P. Hagström 700
Landtbruksskoleförestånd. Engström 2,700
Underläraren Carlssou 1,200
Skogsläraren Normelli 200
Smeden Kjellström 650

Follingbo.
Prosten Holmbergs sterbhus 1,686
Skolläraren Dahlström 850
Disponenten N. Herlitz 1,000
Rättaren Romin 500
Enkefru Lindahl 987
Rättaren P. Olofsson 600
Landtbrukaren N. Nilsson 3,675
Schaktmäst. Holmbäck 900

Fole.
Kyrkoherden Gustafson 2,800
Skolläraren Linder 750
Hejdes ångsågsintressenter 2,500
Snickaren Hedin 500
Söjdeby Olof Christensson 1,200

Lokrume.
Skolläraren Bandelin 750

Veskinde.
Kyrkoherden Klintberg 2,654
Skolläraren Nordin 800
Underlöjtnant Vestberg 713
Kronolänsman Håkansson 1,525

Martebo.
Kyrkoherden Stengård 1,000
Skolläraren Bolin 750

Lummelunda.
Skolläraren Gustafsson 750
Kapten v. Liewen 2,739
Grosshandl. Jacobsson sterbhus 2,500

Stenkyrka.
Kyrkoherden Reuser 3,758
Skolläraren Lindgren 800
Handl. Lutteman 1,500
Kapten Kock 1,776

Tingstäde.
Klockaren Engström 500
Konsuln J. P. Stare 2,760
Klingvall & k:ni 1,500
Metodistpredikant Danielsson 1,200

Othem.
Kyrkoherden Söderström 2,375
Klockaren Rundqvist 600
Tullinspektor Risberg 3,430
Kustroddaren Andersson 785
Handl. Ferd. Nyström 3,800
Rederiet för skon. »Spekulation» 1,500
Rederiet för skon. «Henrik» 1,000
Rederiet för koft. «Konkordia» 600
Rederiet för skon. «Amor» 1,200
Rederiet för jakt. «Mathilda» 600
Rederiet för jakt. «Albertina Catrina» 600
Rederiet för jakt. «Carolina Lüders» 500
Handelsbiträdet Schenholm 700
Handl. Eneqvist 500
Sjökapten Montelius 700
F. husbonden L. Gardell 720
Handlanden Myrsten 1,000
Rederiet för skeppet «Slite» 2,500
Rederiet för skeppet «Christine» 1,800
Rederiet för briggen «John» 700
Rederiet för skonert «Orion» 1,000
Handlanden Lyberg 500
Rederiet för skonert «Triton» 800
Rederiet för skonert «Phenix» 800
Redogöraren Unonius 9200
F. landtbrukaren Unonins 800
Timmerman Höglund 500
Skomakaren Joh. Nilsson 800
Skepparen Österberg 800
Poststationsförestånd. Ekman 600
Skepparen Thomson 600
Kronolänsman J. A. Smedberg 1,940
Styrman Pettersson 600
Skepparen J. Jacobsson 500
Slite Varfsbolag 6,500
Rederiet för skonert «August» 1,000
Rederiet för skonert «John» 500
Handelsbiträdet Ahlberg 1,000
Handelsbiträdet Norrby 700
Kalkbruksförestånd. Almgren 750
Skeppsbyggmäst. Henne 2,500
Telegrafisten Lagerberg 770
Lotsålderman Vallin 1,225
Lotsen L. Pettersson 805
Apotekaren Landgren 800
Tullvaktmäst. Rondahl 937
Skepparen Hejdenberg 700
Skräddaren Öberg 500
Skepparen Falk 700
Sjökaptenen Lönngren 1,400
Bagaren Stenström 700
Skolläraren Ljungberg 1,000
Värdshusidk. Andersson 1,300
Redaren för «St. Olof» 500
Lotsen Björklund 745
Provinsialläkaren Kolmodin 2,800
Skepparen J. Carlsson 600
Kronolotsen Gadd 735

Boge.
Skolläraren Mörrby 900
Skepparen Lundgren 1,300
Skepparen Joh. Nyström 1,000
Kakelugnsmak. J. Berg 600

Hangvar.
Skolläraren Norrby 700
Handl. Vestberg 5 2,000
Tullvaktmiäst. Gardstedt 566
Handl. Kahl 3,000
Handl. Hök 3.000
Red. för skon. Flygande Fanan 500
Tulluppsyningsman Gunér 1,709
Skepparen Viberg 700
Metodistpred. Lundblad 1,000
Landtbrukaren Malmros 3,500
Enkefru Bachér 712
Kustroddaren Nordin 785
Kyrkoherden Karleson 2,000

Hall.
Skolläraren Pettersson 750

Lärbro.
Kyrkoherden Sik 3,850
Skolläraren Carlsson 1,050
Handl. Söderberg 750
Sjökapten Herlitz 1,500
Sjömannen Stenbom 600
Sjökapten Hammarström 1,200
Norrvange O. F. Gahne 600
Sjökapten Högvall 700
Landtbrukaren F. Nyberg 2,400
Handl. Vestöö 2,800
Löjtnant Vestöö 1,160
Handl Hägvall 2,200
Qvartersman Jansson 800
Sjökapten Vahlqvist 1,200
Sjökapten Nordahl 1,500
Kapten G. Hjelm 1,842
Handl. Forsberg 500
Metodistpredikant Johansson 1,000
Sjökapten Rubarth 1,000

Helvig.
Skolläraren Veström 1,200
Skepparen Hellström 800
Skepparen Vallin 800
Stenkolsugnsintressenter 500
Handl. Edman 2,000
Rederiet för skon. «Dockan» 500
Rederiet för skon. «Elisabeth» 900
Mamsell L. Kolmodin 510
Tulluppsyningsman Holmström 1,542
Lotsen Vallin 532
Hamnmästaren Östergren 592
Norderugns intressenter 500
Sjökapten G. Löfqvist 600
Sjökapten K. Löfqvist 700
Styrman Franzén 500
Sjökapten E. Nyberg 700

Rute.
Kyrkoherden Nyberg 2,380
Skolläraren Carlström 750
Skepparen Gottlander 500
Skepparen Fredriksson 600
Skepparen Sundberg 600
Handl. Fardelin 800
Sigleifs Anders Siltberg 500
Kalkbraksegaren D. Siltberg 800
Landtbrukaren Nyman 1,000
F. kaptenen Laurin 1,520
Enkefru Hägvall 900

Fleringe.
Skolläraren Östman 750
Disponenten Cleve 2,000
Landthandl. Smith 750
Handl. Hars konkursmassa 1,000

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1878
N:r 63

Bidrag till aflöning af folkskollärare

ha af k. m:t tilldelats följande församlingar inom Visby stift:
Fleringe 80 kr., Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Tofta 60 kr, Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Vestergarn 60 kr., Sjonhem 80 kr., Hellvi 40 kr., Ardre 40 kr. samt Sproge 70 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juli 1878
N:r 53

Vid Han gård i Fleringe socken

kommer att för en konkursmassas räkning genom frivillig anktion, som förrättas å stället, fredagen 3 instundande Maj kl. 2 e. m., försäljas 3:ne hästar, en nyburen ko, vagnar, kälkar, seldon, plogar och diverse jordbruksinventarier och lösegendom. Åt säkre köpare lemnas 3 månaders betalningsanstånd.
Fleringe i April 1878.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Maj 1878
N:r 35

Slite provinsiallikaredistrikt

har beslutit bekosta erforderliga reparationer å provinsialläkarens bostad vid Slite samt att ansvara för boställslägenheternas framtida underhåll. Den för reparationens verkställande utsedda komitén, hvars ordförande är nimde-mannen J. G. Lindgren i Bunge, har öfverlåtit reparationen åt en entreprenör, mot ersättning af 1,449 kr., hvadan komitén hos k. m:ts befallningshafvande begärt att en uttaxering af 3 öre för hvarje fyrk måtte inom distriktet verkställas. På grund häraf, har k. m:ts bef. anmodat kommunalnämderna i följande till Slite provinsialläkaredistrikt hörande socknar: Fårö, Rute, Fleringe, Bunge, Hejnum, Bäl, Källunge, Vallstena. Gothem, Norrlanda, Hörsne, Bara, Stenkyrka, Tingstäde, Othem, Boge, Hangvar, Hall, Lärbro och Helvi, att, så snart sig göra låter, debitera och uppbära samt till byggnadskomitéen överlemna ett sammanskott af tre öre för hvarje inom kommunen påförd fyrk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1877
N:r 100

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 26 Nov.
Slupen Bröderna, skeppare August Olsson, destinerad med last af osläckt kalk från Bläse i Fleringe till Stockholm, stötte under resan 31 sistl. Oktober på ett litet grund vid Dalarö, utan att dock fastna, oeh fortsatte färden, men märkte derunder. att fartyget tog in vatten, hvarföre söktes land och ankrades på tjenlig ankargrund, der dock fartyget brann upp (styrmannen) å fartyget Johan Sandelin aflade i dag inför rådhusrätten ed till besannande af den ingifna sjöförklaringens riktighet, dervid de särskildt anmärkte, att de gjort fraktafsändaren Karl A. Cleve vid Bläse uppmärksam derpå, att de hyste farhåga för en så farlig last som osläckt kalk, men att Cleve dervid försäkrat dem om, att ingen fara vore och att om någon skada möjligen komme att ske han, Cleve, skulle hålla Olsson skadeslös. På vidare fråga, med anledning häraf, uppgaf Olsson, att fartyget var hans eget, men icke blifvit assureradt; om assurans af lasten lemnades ingen upplysning.
Den särskilda anmärkningen togo skepparen Olsson och «bäste mannen»: Johant Sandelin, äfven på sin aflagda ed, hvarefter tillsades, att protokollsutdrag skulle meddelas.

Oloflig försäljning af hästkött. Arbetaren Karl Karlsson vid Ryftes i Fole hade å stora torget här i staden måndagen 1 Oktober försålt hästkött, hvilket icke förut blifvit besigtigadt i öfverensstämmelse med landshöfdingeembetets 10 September 1872 utfärdade kungörelse. Karlsson erkände, att han sålt endast 1/4 af den slagtade hästen och anhöll, att detta skulle tagas i betraktande vid bestämmandet af bötesbeloppet. Han dömdes likväl att böta 5 kr. för försäljningen.

Misshandel. Smedarbetaren M. Grönberg hade kl. 10 på qvällen 18 Nov, kommit i delo med skomakeriarbetaren K. J. Pettersson, hvarpå Grönberg förföljt Pettersson, alltjämt «trampande honom på hälarne, till Klosterbrunsgatan och hvalfvet derstädes, då Pettersson blifvit kullslagen. Grönberg erkände och dömdes att böta 15 kr. samt att till Pettersson för hans inställelse vid rätten utgifva 2 kronor.

Förändrad ölförsäljare. Bryggaren Lorens Wedin ingaf anmälan om, att han i stället för snickaren Ahlgren antagit enkan Karolina Åberg vid sin ölförsäljning utanför Österport.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1877
N:r 95