Borgenärerna

uti förre arrendator Joh. Oskar Hedins vid Gotlands norra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å tingsstället Alleqvia i Endre socken måndagen den 2 nästkommande juni kl. 3:30 e. m. för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta i andra möjligen förekommande, konkursen rörande frågor.
Visby den 9 maj 1913.
RÄTTENS OMBUDSMAN

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

1953 års första ting

på tingsstället Allekvia i Endre hålles torsdagen den 8 januari. Det inleds med tingspredikan i Endre kyrka kl. 9.30 av kyrkoherde Anders Wernberg, Othem.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Klockare hyllad efter 40 års tjänst.

En särskilt högtidlig prägel fick gudstjänsten i Endre kyrka i söndags, då församlingen avtackade klockare Alfr. Fardelin för hans mer än fyrtio år långa och plikttrogna tjänst. En talrik menighet var samlad i kyrkan, där gudstjänsten förrättades av kyrkoherde G. Enwall och sång utfördes av kyrkans sångkör. Efter det att klockaren låtit kyrkklockan kungöra, att gudstjänsten var slut, trädde kyrkoherden fram i koret och tackade å församlingens vägnar klockaren för hans långa och goda tjänst och överlämnade en insamlad avskedsgåva.
I skolan hade sedan kyrkvärdarnas fruar anordnat kyrkkaffe för samtliga i kyrkan närvarande. Därunder frambar kantor G. Gullin ett tack till hr Fardelin för det goda samarbetet, och sedan kyrkoherden talat sjöngs ps. 600 v. 7.

Gotlänningen
Tisdagen den 30 December 1952
Nr 302

Ett innerligt tack

till Gotlands Norra Häradsrätt, domare, nämnd och landsfiskaler, Andelsslakteriets kökspersonal samt släkt och vänner för allt deltagande i vår djupa sorg och för alla blommor vid min maka och vår mors, Tekla Karlkvist, bår.
Allekvia i Endre.
KRISTIAN KARLKVIST
Barnen

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Jordfästningar

Till den sista vilan har vigts stoftet efter stuveriarbetaren John Johansson, Visby. Jordfästningen ägde rum i Swertingska kapellet i domkyrkan. Vid båren paraderade Visby arbetarekommuns, Visby hamnarbetarefackförenings avd. 118 av Svenska transportarbetareförbundet samt NOV:s visbyavdelnings florbehängda fanor.
Den högtidliga akten inleddes med orgelmusik av domkyrkoorganisten Ludvig Siedberg, varefter musikfanjunkare Ernst Pettersson spelade ett violinsolo. Efter ps. 355 höll domkyrkokomminister Nils Öberg griftetalet, med ledning av orden i Hebr. 13: 8, samt förrättade jordfästningen. Denna avslutades med ps. 21, varpå kransnedläggningen vidtog.
Tillsyningsman Albert Andersson nedlade en krans från de anhöriga, drätselkammarens ordförande hr K. G. Nilsson en från Visby arbetarekommun, stuveriarbetaren Evald Jacobsson från Visby hamnarbetarefackförening, riksdagsman Georg Pettersson en från Gotlands Folkblad, skräddaremästare Gust. Arvidson en från Visby arbetareförening och överpostiljon David Nyström en krans från Tempelriddarna. För Tre Svärd talade trädgårdsmästare T. Malmberg, målaremästare Sven Engström nedlade en krans från Julkovan och gasverkseldare Edvin Malmkvist talade för avd. 277 av NOV.
Bland kransarna märktes vidare en från Visby stuveribolag. Till sist uttalade hr Albert Andersson de närmastes tack för den hedersbevisning som kommit den bortgångnes minne till del? Medan de närvarande bildade häck utanför kyrkporten bars kistan ut för att föras vidare till Norra begravningsplatsen, där sedan gravsättningen ägde rum.
— Stoftet efter den så hastigt bortgångna fru Tekla Karlkvist, Allekvia i Endre, vigdes på tisdagen till griftero. Kistatf var i förväg placerad i koret i Endre kyrka och den högtidliga akten inleddes med att kantor; Axel Larsson, Barlingbo, spelade sorgemusik på orgeln. Därpå följde ps. 54: 7-8, varefter kyrkoherde Gustav Enwall höll griftetalet och erinrade om den bortgångnas gärning och hur hon fallit på sin post. Efter jordfästningen sjöngs ps. 50: 4-5, varpå kistan bars ut under musik och gravsattes i griften på Endre kyrkogård.
En stor mängd kransar hade sänts till båren. Från norra häradets tingslag nedlade nämndeman Emil Stenberg, Digeråkra, Barlingbo, en krans.
Efter högtidligheten på kyrkogården samlades begravningsgästerna till en minnesstund i Allekvia tingshus, där kyrkoherde Enwall höll ett minnestal över den avlidna.
— Till gravens ro har vigts stoftet efter hemmansägaren Albin Olofsson, Tjängdarve i Sproge. Före avfärden till kyrkan hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde H. Björkquist, varvid psalmerna 447: 1 och 7 samt 297: 3 sjöngs. Kistan fördes sedan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor Lennart Kjellberg utförde stilla sorgemusik på orgeln. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 21, varpå kyrkoherde Björkquist höll griftetal med utgång från Rom. 11: 33 och förrättade jordfästningen. Sedan ps. 377 sjungits utbars kistan under sorgemusik och klockringning – och sänktes i graven. Den bortgångnes minne hedrades med en rik och vacker gärd av kransar och blommor. Efter kransnedläggningen sjöngs ps. 579: 1.

Gotlänningen
Lördagen den 27 December 1952
Nr 300

Säsongslut i bordtennisserierna.

Säsongavslutning i bordtennisseriers na klass II var det i går kväll, och inte förra fredagen som felaktigt uppgavs i lördags. I centrala serien har lagen fortfarande svårt att skilja sig åt — tre lag i toppen på 12 poäng, med Väskinde högst upp. I norra leder Hörsne och i södran är det Havdhem B som har täten över juluppehållet.

Norra serien:
Hellvi—Hörsne A 2-6
VAIS B—Lummelunda 4-6
Endre—Martebo 6-1

Hörsne 6 6 0 0 36-11 12
Othem 6 4 1 1 32-19 9
Endre 6 3 1 2 27-22 7
Lummelunda 6 2 0 4 27-27 4
Väskinde B.5 1 2 2 22-22 4
Hellvi 5 2 0 3 15-25 4
Martebo 6 0 0 6 6-36 0

Centrala serien:
Hörsne B—VIF B 6-4
Östergarn—Väskinde 2-6
Gute B—Othem B 6-0
VAIK B—Eskelhem 6-2

Väskinde 7 6 0 1 39-13 12
Gute B 7 6 0 1 39-13 12
VAIK B 7 6 0 1 39-17 12
Östergarn 7 3 1 3 28-28 7
VIF B 7 2 0 5 20-33 4
Othem B 7 1 2 4 22-36 4
Hörsne B 7 2 0 5 18-37 4
Eskelhem 7 0 1 6 13-41 1

Södra serien:
Stånga—Havdhem 0-6
Ljugarn—Alva 0-6
Lau—Burs 6-0
Hemse—Grötlingbo 6-3
(spelad tidigare)

Havdhem 7 5 2 0 40-17 12
Lau 6 4 2 0 34-18 10
Rone 6 4 1 133-15 9
Hemse 6 3 2 1 31-20 8
Alva 6 3 1 2 30-18 7
Grötlingbo 5 2 0 3 23-21 4
Burs 6 1 1 4 12-33 3
Ljugarn 6 0 1 5 6-35 1
Stånga 6 0 0 6 4-36 0

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Dödsfall Tekla Karlkvist.

Min kära maka vår lilla rara mamma Tekla Karlkvist har hastigt lämnat oss i namnlös sorg i sitt 63:e levnadsår.
Allekvia i Endre den 18 dec. 1952.
KRISTIAN
Barnen
Barnbarnen
Sv. ps. 594

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Lantmäterisammanträden

för verkställande av förrättningar enligt lagen om enskilda vägar komma att hållas å nedan angivna tider och platser:
torsdagen den 8 januari 1953 klockan 9.30 hos Henning Persson, Norrbys i Barlingbo, beträffande vägen från allmän väg vid Sylfaste hållplats åt öster förbi Änge fram till allmänna vägen Endre—Barlingbo vid Enbjänne i Barlingbo socken, Romaklosters kommun,
fredagen den 9 januari 1953 klockan 9.30 hos Frans Levin, Bjärges i Ala, beträffande utfartsvägen från Bjärges 111 till allmänna vägen Visby—Ljugarn i Ala socken, Romaklosters kommun,
måndagen den 12 januari 1953 klockan 9.30 i IOGT:s lokal å Vallgärdet i Roma—kloster, beträffande den s. k. Lilla Klosterallén från Visby—Roma järnväg åt väster fram till allmänna vägen Visby—Högbro i Roma socken, Romaklosters kommun,
tisdagen den 13 januari 1953 klockan 9.30 hos Gerhard Johansson, Suderbys i Anga, beträffande ny utfartsvägrån gårdarna vid Suderbys mot Anga kyrka i Anga socken, Romaklosters kommun.
Sakägarna kallas till förenämnda sammanträden och anmanas att därvid förete tillgängligav åtkomst- och andra handlingar, som styrka rätt att föra talan vid förrättningarna.
Visby den 17 december 1952.
På tjänstens vägnar:
Hans E. Lundström
Distriktslantmätare.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

SKYTTE

Fältskjutningen på Hällarna
till vilken arrangörerna, Visborgs skytteförening, inbjudit några närliggande föreningar, missgynnades i hög grad av vädret och samlade endast 24 deltagare.
Patrullvägen gick från Visby skyttegilles bana söderut till E-banan. Mål och avstånd var följande: 1) Huvudmål 160 m 45 sek., 2) Motala nr 2, 250 m 45 sek., 3) 1/2-fig. stående, 175 m 35 sek., 4) 1/3-fig. 370 m 1 min., 5) reducerad 1/4-fig. profil, 170 m 45 sek.
Svåraste mål var nr 4, men även på andra stationen var det många som sköt bort sig. Verner Stengård, Visby, bevisade även nu sin goda form genom att vinna på 23 tr före K. A. Fontell, Visborgs, 22, Tävlingen var väl arrangerad och hade förtjänat en bättre anslutning.
I Bästa resultat:.
1 Kl. M: 1) V. Stengård, Visby, 23 tr., 2) K. A. Fontell, Visborgs, 22, 3) G. Ivarsson, Visby, 21, 4) F. Nilsson, Endre, 20, 5) P. S. Wallin, Visborgs, 19, 6) R. Nilsson, Endre, 17.
Cl. 4: 1) B. Gustafsson, Visborgs, 20, 2) M. Nygren, Visborgs, 17. Kl. 3: 1) N. Hammerin, Visby, 19, 2) G. Stålberg, Visborgs, 17, 31) N. Hellgren, Endre, 17.
Kl. 2: 1) H. Ejdne, Visby, 17. Medaljkompetenserna blev: guld 22, silver 20, brons 16 tr.

Visborgs skytteförening
tävlade samtidigt om föreningsmästerskapet i fältskjutning för kl. 4 och 5. Här vann K. A. Fontell, 2) B. Gustafsson, 3) P. S. Wallin, 4) M. Nygren, 5) F. Magnusson.
I tävlingen om Höstfältskyttepokalen, skänkt av konsul Björkander, där endast de 4 sista mälen i tävlingen räknades, vann likaså K. A. Fontell med 17 tr, när hast följd av P. S. Wallin med 14.
I tävlingen om prisgeväret inom föreningen ligger efter dagens tävling P. S. Wallin och K. A. Fontell lika.

A 7 skytteförening.
Tävlingen om nyuppsatta vandringspriset, »Höstpokalen gevär», inom förenin- gen, hölls på B-banan under söndagsförm., varvid S. Wirbing segrade i högre klassen närmast följd av H. Jonsson. I lägre klassen segrade B. Ireljung närmast följd av N. Lundstedt.

Visby Nationalbeväring
tävlade i söndags om Bror Erikssons vandringspris, som i år gick för andra gången. Tävlingen var liksom i fjol upplagd att omfatta fyra stationer med den sista som bortskjutningsstation. Femton man hade mött upp trots det dåliga vädret.
Dagens segrare blev Sven Jansson, som nådde 127 p, 2) H. Rohnström 125, 3) N. Sundberg 117, 4) A. Porselius 111, 5) K. G. Cederlund 97, 6) L. Rohnström 95.
Efter poängfördelningen 5, 3, 2, 1 har nu G. Johansson och S. Jansson vardera 5 poäng, H. Rohnström 4, L. Rohnström 3, Y. Andersson och N. Sundberg 2 samt A. Porselius 1 p. Priset erövras för alltid av den som först når 15 p och tävlingen kommer därför med all sannolikhet att fortsätta åtskilliga år till.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Centralskola vid Vallgärder i Roma.

Gemensamläsning i Endre och Hejdeby.
Kommunalfullmäktige i Roma avgjorde i lördags den sedan början av år 1951 bordlagda frågan om centralskolans förläggning. Folkskolstyrelsen hade föreslagit Vallgärdet som plats och det blev också fullmäktiges beslut. I kontraktsprosten Ruhrs motion hade föreslagits . Björke Annex och detta hade tillstyrkts av folkskolinspektören och länsarkitekten. Vidare antogs en organisationsplan för Endre och Hejdeby, vilket innebär att vissa klasser läser i den ena skolan och vissa klasser i den andra.
Sammanträdet hölls i Roma bygdegård med kyrkoherde E. Beijer som ordförande och komm-unalkamrer Sigvard Nyberg som sekreterare. I sitt hälsningstal vände sig ordf. särskilt till hr Nyberg som nyligen tillträtt sin tjänst som kommunalkamrer.
En framställning från barnavårdsnämnden om inrättande av ett särskilt postgirokonto för mödrahjälpsmedel avslogs med motivering att de, olägenheter beträffande redovisningen som kan anses föreligga inte löses genom ett sådant konto Sysne fiskarförening hade begärt kommunens borgen fär 10 proc. av det statliga lån som skall upptas för en ev. hamnbyggnad i Sysne. Kostnaderna hade preliminärt beräknats till mellan 350.000 och 400.000. Kommunalnämnden hade funnit det önskvärt att stödja företaget och fullmäktige beslöt att teckna den begärda borgen. Från länsstyrelsen remitterat ärende ang. statligt lån för om- och tillbyggnad av den IOGT-logen i Roma tillhöriga samlingslokalen vid Vallgärdet för en kostnad av 125.000 kr föranledde ett yttrande om att behovet av lokalen måste anses vara ganska stort, o. fullmäktige förklarade sig villiga att utse revisor för förvaltningen.

Arvoden och anslag
Till ordf irandena i familjebidrags-nämnden och civilförsvarsnämnden hade för innevarande år inte några arvoden utgått med anledning av svårigheterna att på förhand beräkna arbetenas omfattning. Dessa arvoden fastställdes nu till 800 resp. 25 kr. Till de personer som handhar utbetalningen av premier för dödande av skadedjur hade kommunalnämnden föreslagit ett fast arvode med 25 kr pr år samt 3 proc. på utbetalt premiebelopp. Hr A. Levin föreslog att den rörliga delen skulle ökas till 6 proc., medan hr O. Thomasson ville att all ersättning skulle vara rörlig och utgå med 8 proc. Fullmäktige antog hr Levins förslag. Byggnadsnämnden hade haft en av sina ledamöter på kurs och anhöll nu hos fullmäktige om godkännande av anslag för ändamålet, vilket beviljades. Likaledes beviljades anslag till bevistande av kurs för bibliotekarien. Frågan om ändrade arvodesbestämmelser för överläraren remitterades till folkskolstyrelsen för yttrande. I 1952 års stat upptagna anslag till idrottsföreningar föreslogs av kommunalnämnden att fonderas o. vidare föreslogs att kulturnämnden för framtiden skulle erhålla rätt att efter eget gottfinnande fördela dessa anslag för idrottsliga och kulturella ändamål. Dessa förslag godkändes. Gotlands blindförening fick ett anslag för 1953 på 300 kronor.

Skolfrågor.
En av kontraktsprosten A .Ruhr i början av år 1951 inlämnad motion om förvärvande av mark på Björke annex, avsedd för den nya centralskolan avgjordes nu. Inom folkskolstyrelsen hade under tiden ett annat förslag kommit fram nämligen att den mark kommunen äger vid Vallgärdet kunde användas för ändamålet, och majoriteten inom styrelsen hade uttalat sig för Vallgärdet. Vid fullmäktiges sammanträde föredrogs även yttrande från folkskolinspektören och länsarkitekten. Båda dessa senare hade oförbehållsamt förordat Björketomten. Fullmäktige beslöt med acklamation i enlighet med folkskolestyrelsens förslag att förlägga centralskolan till Vallgärdet.
Vid Lauritze i Ala ville folkskolstyrelsen uppföra cykelstall och väntrum för de skolbarn från Gurfiles i Ala som där stiger på skolbussen på linjen Ala skola—Kräklingbo skola. Hr G. Glifberg ansåg detta onödigt, men fullmäktige anslog medel för ändamålet. Fotskolstyrelsens förslag om införande av oljeeldning i Follingbo och Endre skolor avslogs med motivering att uppbyggnaden av Östergarns skola tagit alla överskottsmedel för underhåll av fastigheter. En gemensam organisationsplan för Endre och Hejdeby skolor godkändes. Denna innebar att för klasserna 3-4 skall undervisning ske i Hejdeby skola och för klasserna 5-6 i Endre skola. Ett tilläggsanslag för skolskjutsar därstädes godkändes.

Val
Den ganska digra föredragningslistan upptog slutligen en del val. Till ledamöter i taxeringsnämnden för första distriktet valdes hrr Gunnar Lindgren och Lennart Klingvall, Hejdeby, Bertil Jesperson och Erik Hellgren, Endre, Ernfrid Hansen och Artur Johansson, Barlingbo, för andra distriktet hrr Erik Wedin, Johannes Dahlström och Karl Andersson, Follingbo, Josef Darvelid och Sandor Pettersson, Akebiick, för tredje distriktet hrr Albert Johansson, P. E. Hansson och John Hansson, Roma, för fjärde distriktet hrr Georg Norrby, Bo Larsson och Josef Nilsson, Björke, Anshelm Pettersson, Erik . Engström och Adolf Gahne, Halla, för femte distriktet hrr Alb. Björklund, Karl Lingstedt, Mårten Ahlby och Gösta Gustafsson, Sjonhem, för sjätte distriktet hrr Sig. Thomsson, Erik Westergren och Oskar Andersson, Vänge, Emrik Jakobsson och O. Thimgren, Guldrupe, samt V. Dahlgren och Bertil Andersson, Buttle, för sjunde distriktet hrr Ernst Klingvall och Ernst Hell-gren, Kräklingbo, Arne Lindgren och Bertil Olofsson Ala, samt Helmer Larsson och Ernst Bendelin, Anga, samt slutligen för åttonde distriktet hrr Magnus Bendelin, E. Cedergren och Ahshelm Pettersson, Östergarn, samt Sigfrid Lindgren, Erik Persson och K. G. Nordberg, Gammelgarn.
Till ordförande i fullmäktige omvaldes hr Beijer och till vice ordförande hr E. Larsson, Roma. Till revisorer för år 1953 valdes hrr Ragnar Sjädetl, Halla, och K. E. Olofsson, Vänge.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291