Gotlands folkhögskola

slöt i onsdags sitt tredje läsår. Skolan är fortfarande belägen å Aumunds i Roma, der en större sal, praktiskt inredd för den dagliga undervisningens behof, och ett mindre rum för bibliotek och samlingar äro förhyrda. Afslutningen inleddes med afsjungandet af en psalm, hvarefter skolans föreståndare, doktor T. A. Sätervall, höll ett sakrikt och med teckningar och instrument förtydligadt extemporeradt föredrag »Om afvägning», hvilket af de uppmärksamme lärjungarne och de rätt talrika åhörarne följdes med mycket intresse. På af läraren till eleverna framstälda frågor afgåfvos tydliga och tillfredsställande svar. Härefter afsjöngos några sånger af en af studenten S. Bolin, hvilken äfven under en del af vårterminen tjenstgjort som andre lärare, inöfvad och anförd dubbelqvartett, hvars korrekta och känslorika föredrag gaf ett vackert prof på den hos vårt folk befintliga musikaliska ådran.
Skolans andre lärare, fil. kand. Regnér, tecknade derpå i raska drag »Den svenska statsförfattningens utveckling», hvarunder lärjungarne vid svaromåls afgifvande visade sig ega en rätt god kännedom i det behandlade ämnet.
Omedelbart efter föredragets slut uppläste kand. Regnér en skrifven uppsats: »Hvilka lärdomar kunna vi hämta af historien», hvari med varma och högstämda ord framhölls historiens vigt för fosterlandskärlekens väckande och vidmakthållande samt för karaktärens stärkande.
Åter ljödo några fosterländska sånger, hvarefter kyrkoherden J. F Appellöf framförde ett varmt tack å egna och lärjungarnes vägnar till skolans båda lärare samt nedkallade Herrens välsignelse öfver folkhögskolan och de närvarande, hvarpå han efter några hjertliga afskedsord till lärjungarne förklarade läsåret 1878—79 afslutadt.
Bland af eleverna utförda ritningar funnos många vittnande om både anlag och omsorg. De s. k. kommunalstämmorna hade detta läsår liksom förut omfattats med stort intresse, och kunde man medels de på dem förda protokollen få en rätt intressant inblick i de fingerade samhällenas angelägenheter.
Afslutningen var besökt af vid pass 50 personer, hvaraf — besynnerligt nog då samfärdseln med skolan nu genom jernvägen är både lätt och billig — ingen från staden mer än denna tidnings ombud. Af skolans styrelseledamöter var endast fanjunkaren O. R. Kahlström närvarande.
Följande 18 lärjungar hafva under året åtnjutit undervisning:
Per Arvid August Arvidson, Aumunds i Roma,
Mårten Björkqvist, Möllbjers i Roma,
Karl Magnus Cederlund, Kälder i Hafdhem,
Per Georg Bernh. Ahlin, Allmungs i Hafdhem,
Per Vilhelm Rosendahl, Kälder i Hafdhem,
Olof Krist. O. Engström, Mattsarfve i Barl:bo,
Karl Kristoff. Reinh. Eneqvist, Engesi Barl:bo,
Olof Johan Qvarnberg, vada i Eskelhem,
Joh. Rud. Hjalm. Johanson, Tings i Kräkl:bo,
Tomas August Hellgren, Unsarfve i Halla,
Gustaf Oskar Nygren, Tule i Halla,
Anders August Karlson, Kals i Mästerby,
Lars Viktor Bolin, Butvier i Sproge,
Johan August Isenberg, Isums i Atlingbo,
Mattias Petter Matsson, Kruse i Sproge,
Karl Reinhold Karlström, Atlingsi Atlingbo,
Adolf Fredrik Lindell, Bjers i Roma,
Olof Alfred Toftén, Häxarfve i Sproge.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Maj 1879
N:r 36

På förslag till klockaretjensten

i Visby har domkyrkorådet uppfört: i första rummet tjenstförrättande klockaren Lars Kristofer Engström, i andra rummet orgelnisten i Barlingbo Olof Oskar Hesselberg samt i tredje rummet spegelfabrikör Karl Hellman i Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1879
N:r 29

Sökande

till klockaretjensten härstädes äro: Serschanten Lars Oskar Sextus Nordström, Vall, orgelnisten Olof Oskar Hesselberg, Barlingbo, snickaren Lars Esaias Hammarström, Roma, småskolläraren och klockaren Olof Rundqvist, Othem, husbondesonen Karl Hellgren, Endre, småskolläraren Johan Petter Enström, Öja, skolläraren och klockaren Hans Petter Blomqvist, Näs, f. husbonden Olof Petter Kahlström, Roma, klockaren Johan Vestman, Akebäck, v. klockaren Lars Kristoffer Engström, Visby, spegelfabrikören Karl Hellman, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Mars 1879
N:r 26

Till kommunalnämdsordförande

ha iblifvit utsedde
i Follingbo disponenten Niklas Herlitz, Hallfreda,
i Väte hemmansegaren K. V. Carlqvist, Binge,
i Hörsne och Bara hemmansegaren Oskar Larsson, Smiss i Hörsne,
i Stenkyrka husbonden Konstantin Högberg, Tystebols,
i Vestergarn Nils Lyberg, Lauritse,
i Hemse handlanden K. W. Wittberg,
i Levide husbonden Karl Pettersson, Burge;

till ordförande i fattigvårdsstyrelsen i Levide hemmansegaren Olof Olofsson, Sollmungs;

till ordförande i kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse:
i Martebo hemmansegaren L. P. Medin, Medebys,
i Linde hemmansegaren Johan Nilsson, Hägvalds,
i Barlingbo hemmansegaren H. N. Pettersson, Lillåkra.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Januari 1879
N:r 4

De nyvigde presterna

hafva förordnats: hr A. Sundblad att från och med i morgon vara pastorsadjunkt i Barlingbo och hr S. G. Pettersson att samma dag börja tjenstgöra som pastorsadjunkt i Öja.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Alla stationer

vid Gotlands jernväg äro numera upplåtna för trafik, sedan igår stationerna Barlingbo 1,3 mil och Bjerges 2,6 mil från Visby öppnades. Någon ändring i tiden för tågens afgång från och ankomst till de båda ändstationerna Visby och Hemse vållas emellertid icke, då redan vid första tidtabellens uppgörande var beräknad den tid som för uppehållen vid Bardlingbo och Bjerges kan erfordras.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 November 1878
N:r 88

Poststationer

komma, såvida, som man antager, stationsbygnaderna bli färdiga, att 1 November öppnas vid jernvägsstationerna Barlingbo och Bjerges.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Oktober 1878
N:r 86

Från 1 Oktober

varda tågen å Gotlands jernväg postförande. Nya stationer öppnas vid Roma, Buttle, Etelhem och Stånga jernvägsstationer. Detta har till följd åtskilliga ändringar i afseende på den nu bestående postföringen.
Postlinien Visby—Vamlingbo indrages och ersättes af nya kärrposter 2 gånger i veckan fram och åter mellan Visby—Klintehamn och Hemse—Burgsvik, gångpost mellan Burgsvik och Vamlingbo och gångpost i förening med landtbrefbäring mellan Hemse—Fardhem—Burge.
Likaså indragas postlinierna Visby—Ljugarn och Hemse—Ljugarn, hvilka ersättas med kärrpost 2 gånger i veckan fram och åter mellan Roma till Katthammarsvik öfver Sjonhem och Kräklingbo samt gångpost och landtbrefbäring mellan Etelhem till Ljugarn öfver Garda och Alskog.
Stationerna Gotl. Dalhem och Sjonhem, hvilka äfvenledes voro till indragning afsedda samtidigt med jernvägens öppnande, komma att bibehållas intill Oktober månads slut, då man antager, att vid jernvägsstationerna Barlingbo och Bjerges poststationer kunna öppnas. I följd häraf kommer ock kärrposten & linien Visby —Dalhem och landtbrefbäringen mellan Sjonhem— Vänge—Guldrupe att bibehållas intill Oktober månads slut.
Vid en blick på den postkungörelse angående jernvägspostföringen, som på annat ställe i bladet återfinnes, kunna vi icke underlåta att göra ett par hemställanden.
Af densamma framgår, att endast eft af de båda jernvägstågen, morgontåget från Visby och aftontåget från Hemse, skall föra post. Det vore önskvärdt, att äfven på aftontåget från staden och på morgontåget från Hemse åtminstone finge medfölja en breflåda. Deraf följer då gifvetvis, att Visby jernvägsstations breflåda borde tömmas äfven vid aftontågets afgång.
Vidare framgår af kungörelsen, att den från södra orterna på eftermiddagen ankommande posten. skall utdelas i Visby först följande dag kl. 8 f.m. Häraf skulle, förutsatt att icke aftontåget från Visby kommer att medföra brefpost, varda följden, att ett bref, ankommande hit frå t. ex. Roma i afton, lördag, med 6,30-tåget, kunde besvaras först på måndags morgon.
Den post, som söderifrån ankommer, torde väl icke, då den varder daglig, i medeltal belöpa sig till mera än ett eller annat tiotal af bref. I den brefskrifvande allmänhetens intresse hemställa vi till postkontoret, om icke dessa, som ånlända redan kl. half sju på e.m., kunde hinna ordnas och utdelas redan samma dag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 September 1878
N:r 78

Förerdnande

att uppehålla pastoralvården i Barlingbo från och med 15 September är utfärdadt för kyrkoherden J. K. Ehrnström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70