Gotlands folkhögskola

slöt i onsdags sitt tredje läsår. Skolan är fortfarande belägen å Aumunds i Roma, der en större sal, praktiskt inredd för den dagliga undervisningens behof, och ett mindre rum för bibliotek och samlingar äro förhyrda. Afslutningen inleddes med afsjungandet af en psalm, hvarefter skolans föreståndare, doktor T. A. Sätervall, höll ett sakrikt och med teckningar och instrument förtydligadt extemporeradt föredrag »Om afvägning», hvilket af de uppmärksamme lärjungarne och de rätt talrika åhörarne följdes med mycket intresse. På af läraren till eleverna framstälda frågor afgåfvos tydliga och tillfredsställande svar. Härefter afsjöngos några sånger af en af studenten S. Bolin, hvilken äfven under en del af vårterminen tjenstgjort som andre lärare, inöfvad och anförd dubbelqvartett, hvars korrekta och känslorika föredrag gaf ett vackert prof på den hos vårt folk befintliga musikaliska ådran.
Skolans andre lärare, fil. kand. Regnér, tecknade derpå i raska drag »Den svenska statsförfattningens utveckling», hvarunder lärjungarne vid svaromåls afgifvande visade sig ega en rätt god kännedom i det behandlade ämnet.
Omedelbart efter föredragets slut uppläste kand. Regnér en skrifven uppsats: »Hvilka lärdomar kunna vi hämta af historien», hvari med varma och högstämda ord framhölls historiens vigt för fosterlandskärlekens väckande och vidmakthållande samt för karaktärens stärkande.
Åter ljödo några fosterländska sånger, hvarefter kyrkoherden J. F Appellöf framförde ett varmt tack å egna och lärjungarnes vägnar till skolans båda lärare samt nedkallade Herrens välsignelse öfver folkhögskolan och de närvarande, hvarpå han efter några hjertliga afskedsord till lärjungarne förklarade läsåret 1878—79 afslutadt.
Bland af eleverna utförda ritningar funnos många vittnande om både anlag och omsorg. De s. k. kommunalstämmorna hade detta läsår liksom förut omfattats med stort intresse, och kunde man medels de på dem förda protokollen få en rätt intressant inblick i de fingerade samhällenas angelägenheter.
Afslutningen var besökt af vid pass 50 personer, hvaraf — besynnerligt nog då samfärdseln med skolan nu genom jernvägen är både lätt och billig — ingen från staden mer än denna tidnings ombud. Af skolans styrelseledamöter var endast fanjunkaren O. R. Kahlström närvarande.
Följande 18 lärjungar hafva under året åtnjutit undervisning:
Per Arvid August Arvidson, Aumunds i Roma,
Mårten Björkqvist, Möllbjers i Roma,
Karl Magnus Cederlund, Kälder i Hafdhem,
Per Georg Bernh. Ahlin, Allmungs i Hafdhem,
Per Vilhelm Rosendahl, Kälder i Hafdhem,
Olof Krist. O. Engström, Mattsarfve i Barl:bo,
Karl Kristoff. Reinh. Eneqvist, Engesi Barl:bo,
Olof Johan Qvarnberg, vada i Eskelhem,
Joh. Rud. Hjalm. Johanson, Tings i Kräkl:bo,
Tomas August Hellgren, Unsarfve i Halla,
Gustaf Oskar Nygren, Tule i Halla,
Anders August Karlson, Kals i Mästerby,
Lars Viktor Bolin, Butvier i Sproge,
Johan August Isenberg, Isums i Atlingbo,
Mattias Petter Matsson, Kruse i Sproge,
Karl Reinhold Karlström, Atlingsi Atlingbo,
Adolf Fredrik Lindell, Bjers i Roma,
Olof Alfred Toftén, Häxarfve i Sproge.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Maj 1879
N:r 36

Dödsfall Christina Maria Carlsson

Tillkännagifves, att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade maka, Christina Maria Carlsson, vid Myrände i Atlingbo, i en ålder af 54 år, 9 månader och 16 dagar; djupt sörjd och saknad af make, barn, slägt och många vänner.
O. Carlsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1879
N:r 29

Följande broar

komma att å nedannämde dagar omläggas:
Tisdagen 29 dennes sju stycken broar å vägen mellan Dalhems kyrka och Näsungs gård samt mellan Duna och Sigårds gårdar, då i stället vägen emellan Ekeby och Källunge socknar kan begagnas;
onsdagen 30 tvänne broar å vägen emellan Högbro och Vickarfve, hvarvid resande kunna taga vägen genom Sjonhem socken;
samma dag en mindre och en större bro å vägen emellan Gothem och Vallstena socknar, då vägen genom Hörsne i stället kan begagnas;
samma dag flere mindre broar å vägen mellan Gothem och Norrlanda socknar, då istället kan begagnas vägen genom Hörsne;
samma dag en bro å landsvägen i Tingstäde socken, då vägen genom Hejnum i stället kan begagnas;
samma dag och torsdagen 31 i:denna månad tvänne broar vid Sjuströmmar i närheten af Slite, då i stället kan begagnas vägen genom Othem och Tingstäde socknar;
torsdagen 31 i denna månad så kallade Stenbro bro i Slite socken, samt
samma dag och fredagen 1 November en bro å landsvägen i närheten af Tjengdarfve gästgifvaregååd i Hemse, då vägen från Sproge till Silte och från Hemse till Burs och Stånga socknar är ofarbar;
samma dag samt fredagen och Jordan 1 och 2 November en bro å vägen emellan Vies och Klintegårda i Veskinde, då i stället kan begagnas Högstensgatan från Vies ut: till landsvägen åt Lummelunda;
fredagen 1 November trenne broar å vägen emellan Sojvide i Sjonhem och Gurfiles i Ala då i stället kan begagnas vägen genom Ganthem, Kräklingbo och Ala socknar;
fredagen 1 Dec. tvänne broar åvägen från Träkumla till Walls kyrka samt tvänne broar & prestvägen från Wall till Hogrän; och
lördagen 2 en bro å vägen emellan Isums i Atlingbo och Källgårds hemman.
I stället för dessa vägar kan begagnas under förstnämde dag vägen genom Björke och Mästerby socknar och under sistnämde dag vägen genom Hogrän socken.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Oktober 1878
N:r 86

Från Lärbro

skrifver vår meddelare: Till skollärare, organist, kantor och klorekare i församlingen efter pensionerade skolläraren K. N. Carlsson har antagits ende sökanden, skolläraren A. Rosvall från Atlingbo.
I söndags beslöt kommunalstämman, på förekommen anledning, med 1,176 röster mot 707 att från och med nästa års ingång hundskatt skall utgå med 15 kronor för hvarje hundkreatur.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1878
N:r 66

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd börja vi idag göra några utdrag till ledning för de beskattade vid bedömandet af bevillningsberedningens och taxeringskomiténs tillvägagående. Gränsen för utdraget sätta vi vid 500 kronors antagen inkomst.

Södra fögderiet.
Visby södra landsförsaml.

Fabrikör J. Lang 600.
Arendator Dassow 500.

Stenkumla.
Kyrkoherden Frendin 1,900.
Skolläraren Sahlsten 1,400.
Martille: Karl Gardell 600.
Löjtnant Drös 1,500.

Vesterhejde.
Komm. landtmät. Fegraens 4,000.
Major Kyllander 1,000.
Kapten Leatz 1,778.

Träkumla.
Metodistpredikant Vallin 1,700.
Hemmansegaren Hagvall 800.
Kolportör Malm 800.

Vall.
Kyrkoherden Lyth 2,080.
Skolläraren Norrby 790.

Hogrän.
Skolläraren Viselgren 400.

Atlingbo.
Kyrkoherden Ihre 1,200.
Skolläraren Lindahl 800.
Handlanden Karlsson 500.

Eskelhem.
V. pastor Gutenberg 600.
Skolläraren Pettersson 800.
Förste landtmät. Jacobsson 6,500.
Landthandl. Olsson 600.
Domkapitlet i Visby 2,350.

Tofta.
Skolläraren Andersson 750.

Sanda.
Prosten Herlitz 4,150.
Skolläraren Christoffersson 930.
Kronolänsman J. Smedberg 1,875.
Öfverste löjtn. af Klint 3,441
Lötnant K. af Klint 1,038
Ingeniör E. af Klint 1,500.
Ingeniör G. af Klint 1,000.
Hemmansegaren L. Bolin 600.
Hemmansegaren K. Vallin 600.
Kapten Jacobsen 1,764.

Mästerby.
Skolläraren Nyström 800.
Målaren Björkedahl 800.

Vestergarn.
Uppsyningsman Hesselqvist 1,700.
Skolläraren Pettersson 900.
Lotsen J. Stenberg 561.
Handl. Björkegren 900.
Skepparen A. P, Nyman 1,160.
Skepparen V. Nyman 1,000,
Fyrmäst. G. Nyman 1,280.
Skepparen Landström 800.
Skepparen K. Nyman 500.
Handl. O. H. Nyman 4,000.
Rederiet för skon. «Sofia Fredrika» 1,500.
Rederiet för skon. «Fru Lona» 1,200.
Rederiet för skon. «Margreta» 1,000.
Rederiet för jakt «Hilda» 500.
Fyrvaktaren Vess q 990.

Hejde.
Prosten Gahne 3,972,
V. pastor Gradelius 715.
Skolläraren Blomberg 1,100.
Handl. Nyström 800.
Karl Vetterlund 600.
Ångsågsbolaget 1,500.
Aug. Henriksson 700.
Anna Snöbom 500.
Såg- & Qvarnintressenter 500.
Nils Gustafsson 600.

Väte.
Skolläraren Björkander 800.
Nils Kahlström 800.
Petter Olsson 900.
P. Larsson 500.

Klinte.
Kyrkoherden Gardsten 3,434.
Handl. Viberg 1,500.
Muraren Lindblom 600.
Klinte kalkbr. bolag 1,000.
Skepparen Stengård 500.
H. Wöhler Klintebys 9,500.
Inspektor Larsson 1,500.
Smeden Jansson 500.
Trädgårdsmäst. Pettersson 500.
Sågmäst. Svensson 500,
Bokh. Pettersson 500.
Brännmäst. Axén 800.
Landtmät. Cedergren 3,000.
Handl. A. Nyberg 1,500.
Handl. N. J. Odin 3,500.
Handl. V. Odin 600.
Rederiet för jakt. «Två Bröder» 600.
Rederiet för skon. «Carlshamn» 750.
Kr. länsman Dahlbäck 3,600.
Landtmätaren Schyl 800.
Handl. Vesterberg 800.
Hattmakaren Smitterberg 600.
Handl. K. Smitterberg 3,000.
Red. för skon. «Laura» 1,500.
Red. för jakt. «Fyra Syskn» 500.
Färgaren Vallin 1,500.
Handl. J. Sundahl 800.
Minuteringsbolaget 2,500.
Ångbåtsbolaget södra Gotland 8,000.
Handl. R. Snöbom 4,000.
Bokhållaren A. Melin 1,000.
Rederiet för skon. «Frithjof» 1,000.
Rederiet för skon. «Matilda» 500.
Rederiet för jakt. «Josefina» 500.
Skolläraren Egnell 1,400.
F. d. bonden G. Olsson 600.
Kapten Smitterberg 2,500.
Postexpeditör Linders 1,653.
Telegrafisten Cramér 768.
Handl. J. A. Vallin 1,200.
V. konsul K. V. Herlitz 6,500.
Bokh. F. Smitterberg 1,000.
Tullinspektoren Berggren 2,500.
Ingeniör B. v. Heland 1,000.
Kapten Hauffman 942,
Skolläraren Ekelund 750.
Kapten Malmborg 2,700
Skepparen Söderström 1,000.
Vikt. handl. Andersson 500.
Lotsen Rohnvik 730.
Maskinist Johansson 750.
Föreståndaren F. Hall 1,500.
Mekaniska Tunnbinderiet 1,000.
Mästerlotsen Sundahl 810.
H adl. Krokstedt 800.
Olof Persson 600.
Olof Vallin 500.
Handl. P. Larsson 750.
Mjölnaren H. Hallgren 500.
Kapten Vessman ä 2,000.
Snickaren Nyborg 600.
Kustroddaren Kahlqvist 800.
Garfvaren Ekström 800.
Kopparslagaren Engström 500.
Garfvaren A. Lundberg 1,500.
Tullvaktmäst. Jacksson 935.
Kakelugnsmak. K. Berg 500,
Skepparen N. Ahlström 720.

Fröjel.
Kapten Fackt 2,000.
Enkefru Björkander 600.
N. Jacobssons svåger Per 500.
Löjtnant ÅA. Lange 1,500.
Tegelbruket 1,000.
Disponent Johansson 600.
Skolläraren Booberg 750.
Skepparen Aug. Levander 600.

Eijsta.
Kyrkoherden Lyth 3,000.
V. pastor Kullin 700.
Skolläraren Gottberg 750.
Konrad Nilsson V 600.

Sproge.
Georg Mårtensson 500.

Habblingbo.
Kyrkoherden Hauffman 3,300.
Skolläraren Söderberg 800.
Hans Johansson 750.
Lars Jacobsson 750.
Jakob Jacobsson 800.
Petter Nilsson 500.

Silte.
Skolläraren Olofsson 800.
Skepparen Hallbom 800.

Hafdhem.
Kyrkoherden Broander 4,959.
Skolläraren Gahnström 800
Kakelugnsmak. Ekedahl 500.
Fröken Virsén 500.
Handl. Hedin 1,850.

Näs.
Skolläraren Blomqvist 800.
Lars Mattsson i 600.

Grötlingbo.
Pastor Kinmark 2,600.
F. skolläraren Söderberg 500.
Sergeant Andersson 620.
Lotsen Södergren 600.
Lotsålderman Hallbom 600.

Fide.
Skolläraren Dahlqvist 700.
Skepparen Cedergren 600.
Kapten Vennemo 2,100.
Skepparen Svenssan 600.

Öija.
Prosten Krusell 3,300.
Skolläraren Pettersson 900.
Handl. Beckström 5,000.
Länsman Lindström 1.275.
Garfvaren Levedahl d 800.
Handl. Claudelin 1,000.
Major Gustafsson 3,600.
Färgaren Krokstedt 1,000.
Handl. Jacobsson 3,000.
Handl. Hansén 4,500.
Handelsbiträde Bokström 800.
Handelsbiträde Värnqvist 800.
Tullinspektor v. Schantz 2,552.
Tullvaktmäst. Magnusson 1,010.
Lotsen Vigsten 581.
Telegrafisten Backelin 763.
Slipstensbolaget 2,000.
Garfveribolaget 600.
Per Veström 1,500.
Rederiet för jakt «Sälla Hoppet» 600.
Rederiet för jakt «Sex Syskon» 600.
Rederiet för jakt «Christian» 500,
Fyrmäst. Ankarkrona 1,150.
Fyrvaktaren Pettersson 840.
Fyrbiträdet Söderström 690.

Hamra.
Handl. Munthe 700.

Vamlingbo.
Kyrkoherden Eneqvist 3,300.
Skepparen Hansson 600.
Skepparen Tmndgren 500.
Rederiet för slupen Valfred 500.
Skolläraren Laurin 850.

Sundre.
Skolläraren Högberg 750,
Fyrm. Persson 1150.
Fyrvakt. Engström 840.
Fyrbiträdet Lundberg 690.

Rone.
Kyrkoherden Alfvegrens sterbhus 2,300.
Vice pastor Alfvegren 700.
Skolläraren Nyman 750.
Inspektor Eneqvist 1,000.
Handl. Broander 4,000.
v. konsul L. Cramér 1,000.
L. & G. Cramér 5,000.
Tnullinspektor Bergenstjerna 2,800.
Telegrafisten Bergenstjerna 1,200.
Handl. Öfverberg 1,000.
Rederiet för skon. «Hilda» 1,000.
J. Broanders enka 1,000.
Utskänkningsbolaget 3,000.
Kustroddaren Rohnström 800.
Kustroddaren Jacobsson 800.
Kustsergeant Jönsson 1,323.
Lotsålderman Vigsten 838.
Garfvaren Krokstedt 600.
Nils Fredin 600.
Olof Olofsson 960.
Rederiet för skon. «Maria Carolina» 500.
Vaktmäst. Ahlberg 860.

Eke.
Skolläraren Pettersson 750.

Alfva.
Kyrkoherden Lange 3,000.
Skolläraren Olsson 700.
Kr.-länsman Eneman 3,409.
Färgaren Uvterberg 500.
Qvarnegaren Ringbom i Sjonhem 500,
Kapten Sommar 3,000.

Hemse.
Prov.-läkaren Hansson 3,500.
Kakelugnsmak. Korsman 500.
Veterinärläkaren Sjöstedt 1,900.
Apotekaren Lilja 2,000.
Postexpedit. Lagergren 1,800.
Handl. Duse 5,000.
Handl. Vittberg 2,800.
O. Hoffman 600.
Enkefru Gregersson 600.
Handelsbiträdet J. Bokström 1,000.
Skolläraren Lindström 700.

Fardhem.
Kyrkoherden Jonsson 2,000.
F. kronofogden Lindström 1,400.
Garfvaren Hård N 500.

Linde.
Skolläraren Fredin 845.
Löjtn. Rosell 882,
Kapten Appeltofft 2,303.
Enkan A.’ Pettersson 600.
Arvid Pettersson 1,000.

Löjsta.
Komminister Kahlström 550.
Skepparen Jacobsson 600.

Lefvide.
Kyrkoherden Bolin 2,000.
Skolläraren Snöbohm 825,
Handl. Strömbeck i Visby 700.
Häradshöfd. Lagerberg 5.638.
Johan Jacobsson 9200.
Kapten Borg 700.

Gerum.
Skollärarinnan Levin 700.

Burs.
Prosten A. J. Lyth 4,600.
Skolläraren Löfveberg 900.
Åkerman & k:ni 2,600.
Handelsbiträdet Fagerberg 850.
Matts Grönström 500.
Länsman Svallingsson 1,325.
Skepparen Vestberg 500.

Stånga.
Skolläraren Vessman 750.
Handl. Nilsson 1,500.
Landtbrukar Firnhaber 650.
Garfvaren Hedvall 1,500.
Stenstuge åboars såg 600.
Karl Larsson 850.
Uddin & Pettersson 1,000.
F. d. kr.-länsman Åkerman 3,900.
Vilhelm Åkerman 500.

När.
Kyrkoherden Norrby 3,853.
Skolläraren Ganström 800.
Fyrmäst. Engström 1,150.
Fyrvakt. Berggren 840,
Intressenter i såg & qvarn 500.
Löjtnant Norén 900.
Handl. Munthe 1,500.

Lau.
Skolläraren Mårtensson 700.

Alskog.
Kyrkoherden Kolmodin 2,556.
Skolläraren Lindgren 800.
Handl. Kahl 1,500.
Enkefru Vallander 500.

Lye.
Skolläraren Krusell 800.
O. Levander 500.
Bjerges åboars qvarn 500.
O. Vikström 500.
L. Söderberg 800.

Garde.
Kyrkoherden Svensson 2,983.
Skolläraren Olsson 1,147.
Handl. Frendin 1,000.
Åckander & k:ni 1,500.
Handelsbiträdet Vestberg 700.
Landtmät. Kökeritz 2,500.

Etelhem.
Skolläraren Boberg 700.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1878
N:r 60

Pröfningskomitén,

som sammanträder 28 September, utgöres af följande personer:
Konsuln R. Cramér, lektorn K. J. Bergman, handlanden T. Falck, och skräddaremäst. J. M. Sandström, alla i Visby, hemmanseg. P. Johansson Larsarfye i Roma, skolläraren J. P. Nordin i Veskinde, handlanden Karl Vestöö å Storugns, handlanden Ferd. Nyström i Slite, nämdemannen J. G. Lindgren Hägur i Bunge, kaptenen K. T. Broander i Källunge, landtbr. Nils Jacobsson Kyrkljufves i Vänge, kronolänsman Karl Nordahl i Kräklingbo, kyrköherden Ernst Berglund i Östergarn, majoren A. Kyllander i Vesterhejde, fanjunkaren O. R. Kahlström i Atlingbo, handlanden R. Snöbohm i Klinte, hemmanseg. Oskar Pettersson Odvalls i Linde, handlanden N. G. Duse i Hemse, kaptenen Hugo Vennemo i Fide, kronolänsmannen J. A. Lindström i Öja, nämdem. O. R. Pettersson Liffride i Stånga, och kyrkoherden J. Svensson i Garda.
Senast åtta dagar före pröfningskomiténs sammanträde bör skattskyldig, som finner sig föranlåten anföra besvär öfver af taxeringskomitén påförd bevillningsafgift, hafva till k. m:ts befallningshafvande inlemnat sin till pröfningskomitén stälda besvärsskrift.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Dödsfall Karl Axel

Tillkännagifves, att vår älskade son Karl Axel stilla afled 27 Maj kl. 2 e.m., i en ålder af 6 år och 19 dagar, sörjd och saknad af föräldrar, en syster och anhöriga.
Kyrklasse i Atlingbo 28 Maj 1878.
Klara Carlsson, K. G. Carlsson.
född Andersson.

Sv. ps. 486, v. 4.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juni 1878
N:r 44

Gotlands folkhögskola

slöt igår sitt andra läsår och kunde i år åt de vid afslutningen talrikt församlade åhörarne erbjuda en rymlig, ljus och luftig lokal, något hvarmed det föregående år var särdeles klent bestäldt. Skolan är belägen å Aumunds i Roma, der en större sal jämte ett mindre rum äro för den tämligen drygt tilltagna summan af 300 kr. förhyrda.
Afslutningen inleddes med en kort psalm, hvarefter skolans föreståndare, doktor T. A. Sätervall, höll ett högst sakrikt och intressant föredrag «Om jordens utvecklingshistoria och dei Sverige förekommande geologiska formationernas utbredning och bergarternas användning». Föredraget förtydligades genom en samling mineral samt upplysande kartor och teckningar. Lärjungarne afsjöngo derefter några fosterländska sånger under anförande af sin sånglärare, skolläraren Lindahl från Atlingbo. Derpå höll skolans underlärare hr Regnér ett föredrag »Om uppfostran» samt lade lärjungarne särskildt på hjertat att aldrig förakta något slag af arbete, om det blott vore hederligt. Härefter afsjöngos ånyo några sånger, hvarpå styrelseledamoten major Kyllander å styrelsens vägnar tackade lärarne för deras ospardanit vid ungdomens undervisning och föreståndaren särskildt för hans goda ledning af skolan. Derefter vände tal. sig till lärjungarne och yttrade några varma ord till dem, hvarefter kyrkoherden Appellöf i Roma nedkallade Herrens välsignelse öfver folkhögskolan och de närvarande, hvarpå den i all sin enkelhet högtidliga akten slöts med en psalm.
Af skolans styrelse voro närvarande major Kyllander och fanjunkare Kahlström. Från staden fanns, märkvärdigt nog, endast denna tidnings ombud närvarande.
Följande 26 lärjungar hafva under nu sist förflutna läsår begagnat sig af undervisningen:
Osk. Gust. Teod. Pettersson, Binge i Martebo,
Olof Timateus Paulsson, Kyrkbinge i Gothem,
Olof Nikl. Aug. Larsson, Alltejme i Buttle,
Karl Jak. Pet. Skönlund, Kyrkebys i Etelhem,
Lars Arvid Larsson, Isums i Atlingbo,
Lars Niklas Lindell, Bjers i Roma,
Oskar Niklas Nilsson, Boters i Hejnum,
Lars Peter Nilsson, Graute i Hejnum,
Johan August Hansson, Atlings i Atlingbo,
Johan Hansén. Hällhage i Barlingbo,
Joh. Svante Julius Petersson, Stumra i Alfva,
Olof Lars Jakob Larsson, Rings i Hejnum,
Olof Emil Johansson, Diskarve i Roma,
Gustaf Vilhelm Viman, Vesterbys i Ardre,
Karl Fr. Vilh. Johansson, Aumunds i Roma,
Johan Peter Johansson, Broa i Halla,
Lars Peter Stenström, Stenstugu i Kräklingbo,
Karl Laurentius Norrby, Odvalls i Linde,
Johan Reinhold Olofsson, Hallarve i Väte,
Mårten Björkqvist. Möllbjers i Roma,
Olof Jonas Aug. Fredriksson, Smide i Väte,
Karl Oskar Lindell, Bjers i Roma, död ½ 1878,
Jakob Reinhold Björkqvist, Timans i Väte,
Jakob Adolf Lagergren, fr. Gammelgarn,
Olof Osk. Eman. Jakobsson, Stenstu i Dalhem,
Pet. Arv. Aug. Arvidsson, Aumunds i Roma.

Undervisningen har försiggått efter hufvudsakligen samma plan och med samma lärare som under första året af skolans tillvaro. Dessotom hafva lärjungarne haft åtskilliga «hemarbeten», omfattande skriftliga uppsatser och lättare aritmetista lösningar, samt då och då uppgifter i och för fältmätningar och afvägningar. Hvarje lärjunge har varit skyldig att lemna en statistisk och naturhistorisk skildring öfver den socken, han tillhör, i hvilken beskrif-” ning också skulle upptagas det vigtigaste i saga, sång och minnesmärken inom socknen. Öfningar i landtbruks-boktöring ha också med synnerlig omsorg bedriftvits. Flere af lärjungarne hafva detta läsår genomgått elementerna till algebra: hela tal, bråk samt det vigtigaste om eqvationer.
Under våren har i följd af den blida väderleken vida flere fältmätningar, och afvägningar utförts än föregående år, hvarjämte en mängd kartor med åtföljande beskrifningar blifvit upprättade. Jägmästare Sylvan har undervisat i skogsplantering, hvarförotom af fackman undervisning lemnats i fruktträds och bärbuskars beskäring och ans m. m. rörande trädgårdsskötsel. Två gånger i veckan har undervisning i sång lemnats af skolläraren Lindahl från Atlingbo.
Hvad som dock af lärjungarne omfattats med största intresset, är de s. k. kommunalstämmorna. — Lärjungare hafva nämligen bildat en kommun under namn ar Gotlands folkskolekommun för att praktiskt konna lära sig tillämpningen af kommnunalförfattningarne. Vid dessa stämmor, som hållits en gång i veckan, och vid hvilka icke allenast lärjungarne sjeltve utan äfven en mängd andra personer varit närvarande, hafva alla sådana frågor som vanligtvis äro föremål för kommnunalbehandling varit under öfverläggning. Dessutom hafva öfverläggningar hållitsöfver för tillfillet valda ämnen såsom t. ex. «Äro våra landtmannabygnader af tidsenlig form?», «Hvilken nytta hafva planteringar kring våra boningar?» o. dyl.
Helsotillståndet har i alhnänhet varit mycket tillfredställande. En af lärjungarne har under året med döden afgått.
Under året har en stor del af förra årets lärjungar deltagit i skolans undervisning och stämmor, ådagaläggande derunder att deras intresse för nyttig undervisning varit i ständigt stigande.
De vid afslutningen framlagda profven på lärjungarnes skicklighet i kart-, ornaments- och modellritning samt bokföring och uppsatser voro tydliga bevis.på lärarnes förmåga att meddela och lärjungarnes att göra sig till gagn hvad som meddelats. Man fann bland dessa prof åtskilliga saker, som voro särdeles väl utförda.
Det bör derför uppriktigt glädja folkhögskolesakens vänner att se de framsteg, skolan efter blott tvänne års tillvaro hunnit göra. De talrika besök, skolan under det gångna året fått emottaga, bära vittne om allvarlig håg och stadgad öfvertygelse hos allmogen om gagnet af den undervisning, dessa nya bildningsanstalter afse att meddela. Sådant bådar godt för Gotlands läns folkhögskolas framtida bestånd och utveckling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Maj 1878
N:r 35

Ur länskungörelsen.

Utmätningsauktioner komma att hållas onsdagen 12 Juni kl. 12 å 13, mantal Träskväller och 1/16 mantal af Trägårds hemman i Tingstäde socken, vid värdering uppskattade till 67,844 kronor, samt fredagen 14 Juni kl 12 å dels 3/8 mantal af Källgårds kronoskattekommun i Atlingbo socken, med åbygnader saluvärderadt till 14,416 kr. 67 öre, dels 35/385 mantal af Bjestafs kronoskattehemman i Sanda socken, uppskattadt till 2,716 kr. 67 öre. Den förra auktionen eger rum på stället, de senare å landskansliet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 April 1878
N:r 30