Till stämningsmän,

hvilka efter anmodan hafva att delgifva parter stämningar och domstolsbeslut samt verkställa delgifning, som i utsökningsmål förekommer, äro utsedde:

inom norra häradet
gördingemkn O. Myrström och arb. N. Öberg, Bro,
fjerdingsman N. P. Kollberg och f. serschant P. Klintberg, Veskinde,
fjerdingsman Ö. Lundin och klockare J. Engström, Tingstäde,
fjerdingsman J. Nyström, Lummelunda, K. Verkelin, Fårö,
J. Engström, Enge, Buttle och K. Gardell, Lärbro,
hemmanseg. K. Gardelin, Otemars och fjerdingsman J. Hejdenberg, Othem,
fjerdingsmännen J. Hederstedt, Kräklingbo och L. Larsson, Anga,
skomakare K. Möllerström, Gammalgarn, arbetare J. Södergren, Östergarn,
hemmanseg. J. Jacobsson, Kyrkljufyes och arbetaren R. Jacobsson, Vänge,
skräddare L. P. Pettersson, Unsarfve, Halla,
arbetare L. P. Olofsson, Dalhem,
fjerdingsman M. Nyberg, Uppuse, Bäl,
husbonde L. Jacobsson, Graute, Hejnum,
landtbrukare J. E. Veström, Mörby, Hörsne,
hemmansegare N. Liljegren, Björke och O. Nordström, Binges, Norrlanda.

inom södra häradet:
fjerdingsman O. Cedergren Halvards, Vamlingbo,
fjerdingsman L. Rondal, Sandqvie, Öja,
fjerdingsman J. P. Hamberg, Ststu, en Grötlingbo,
fjerdingsman A. F. Alberg, Rondarfve, Ejsta,
fjerdingsman D. Sjöström, Ronehamn,
fjerdingsman O. Hallin, Gumbalda, Stånga,
fjerdingsman K. Olsson, Enge, Burs,
fjerdingsman K. Jonsson, Hallute, När,
fjerdingsman L. H. Forsberg, Etelhem,
fjerdingsman L. H. Sundvall, Sallmunds, Levide,
fjerdingsman A. Krusell, Bjestafs, Sanda,
fjerdingsman J. Viman, Vall,
fjerdingsman K. Karlström, Tofta,
fjerdingsman M. Österberg, Bertels, Stenkumla,
fjerdingsman B. J. Medin, Klinte,
fjerdingsman J. Karlström, Botarfve, Väle,
fjerdingsman J. F. Hederstedt, Qvie, Hejde,
fjerdingsman A. Lindström, Källdarfve Linde,
svarfvare J. Lundgren, Hablingbo,
bondes. J. Fredin, Frixarfve, Rone,
skrifvare V. Eneman och V. Valberg Gudings i Alfva,
serschant L. Floström, Närs prestgård,
hemmanseg. J. Alberg, Snosarfve, Alskog,
serschant O. Hallbom, Tänglings, Etelhem,
serschant L. Sundvall, Sallmungs, Lefvide.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Februari 1879
N:r 14

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd:

Bunge.
Skolläraren Kellström 825
Handl. Grubb 5,000
Handelsbiträdet Högström 700
Totsålderman Söderberg 1,021
Lotsen Gustafsson 536
Lotsen Johannes Stuxberg 536
Tullinspektor Lagerheim 2,900
Handl. Ekelund 700
Tullvaktm. Åkesson 937
Lundin & Klingvall 1,500
Telegrafisten Calissendorff 772
Nämdeman Lindgren 500

Fårö.
Kyrkoherden Eneqvist 2,450
Skolläraren Södergren 750
Fyrmästaren Bourgström 1,630
Fyrbiträdet Sidén 800
Fyrvaktaren Lillja 800
Fyrbiträdet Ahlqvist 650
Fyrbiträdet Söderlund 650
Fyrmäst. Berggren 1,100
Fyrbiträdet Nyström 650
Fyrvaktaren Durietz 800
Handl. Ekström 1,000
Kustroddaren Pettersson 780
Kustsergeant Bergman 1,455
Skepparen Olsson 1,200
Handl. Drysén 1,600
Sjökapten Drysén 1,500
Fältväbel Ringbom 1,000
Skolläraren Ringbom 800
Handl. J. Sandström 1,200
Skepparen Grönberg 1,200
Kustroddaren Östman 785
Bergningsbolaget 3,000

Heinum.
Kyrkoherden Köhler 1,550
Skolläraren Engström 750
Kronolänsman Bolin 1,222
Rings O. Claesson 600

Bäl.
Skräddaren Qviström 500
Majoren Gahne 8,441
Arrendator In gmansson 1,000

Källunge.
Prosten Eneqvist 1,850
Undantagsman Elfvius 1,100
Kapten Broander 1,949

Vallstena.
Skolläraren Levin 750
Lundin & Klingvall 1,000
Lona Gutenberg 600

Gothem.
Prosten Sundahl 2,675
Skolläraren Carlsson 750
Botare: Hans Detl. Cedergren 1,500
Andre landtmät, Engbom 858
Sjökapten Viman 600

Norrlanda.
Skolläraren Mårtensson 850
Bours: Joh. Edmark 3,000

Hörsne,
Kyrkoherden Kahl 1,636
Skolläraren Alfvegren 750
Kapten Sillén 2,150
Handl. Sillén 800

Dalhem.
Prosten Ihre 3,157
V. pastor Friberg 700
Skolläraren Dahlgren 9200
Sjökapten Pettersson 1,000
Lundin & Klingvall 1,500
Slitegårds sågintressenter 600

Halla.
Dahlbo: Karl Hagström 600
Möllbos: Joh. Smedberg 600
Viktor Gahne 600

Sjonhem.
Kyrkoherden Kollberg 1,820
V. pastor Odin 693
Skollärare Stengård 700
Handl. Berglund 1,800

Viklau.
Sixarfve: såg & qvarnintressenter 600
St. Vikers d:o d:o 500

Vänge.
Kyrkoherden Klint 2,181
Skolläraren Bandelin 750
Hägvalls Johan Jacobsson 600

Buttle.
Skolläraren Pettersson 9290
Handl. P. Odin 600

Guldrupe.
Skolläraren J. Åkerman 750
Komminister Nystedt 510

Östergarn.
Kyrkoherden Berglund 2,702
F. skolläraren Klint 750
Tulluppsyningsman Haqvinius 1,518
Metodistpredikant Andersson 1,000
Handl. Karl Eriksson 1,040
Lotsålderman Jacobsson 638
Handl. Vikt. Ericsson 800
Smeden Montelius 500
Handl. Herm. Rondahl 1,000
Östergarns handelsbolag 2,500
Sjökapten Åberg 1,310
Handelsbiträdet A. Romdahl 900
Sigdes: Lars Olsson 500
Sjökapten Björklund 800
F. Handl. N. A. Reinicke 1,800
Fyrmästaren Alfvegren 1,220
Fyrvaktaren J. V, Pettersson 800
Fyrbiträdet Sandelin 650

Gammalgarn.
Skolläraren Qviberg 1,000

Ardre.
Skolläraren Svallingsson 800
Komminister Löthoerg 625
Handl. Mnuthe 1,200
Handl. Lutteman 1,875
Handl. Clandelin 2,000
Tulluppsyningsman Lillja 1,541

Kräklingbo.
Kyrkoherden Budin 2,081
Skolläraren Othberg 900
Kronoliänsman Nordahl 1,824
Fahnjunkaren Österberg 500
Handl. N. Ekman 700

Ahla.
Skolläraren Bolin 780
Tandtbrukaren Hohnberg 4,000
Handl. Olofsson 500

Anga.
Östergarns handelsbolag 500

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Utmätt bergarelön.

För omkring ett år sedan redogjorde vi för en tvist som uppstått om bergarelönen sjör å Anga grund på Gotlands kust föregående höst strandade italienska barkskeppet Alma mellan bergningsoch dykeribolaget Neptun å ena och Almas befälhafvare, kapten L. Scarpa, jämte konsul L. Arweson å andra sidan, dervid under målets handläggning vid rådhusrätten i Visby civilingeniören K. L. Santesson för Stockholms dykeribolag, genom hvars ångare Alma blifvit tagen af grund, anmälde sig såsom mellankommande part med anspråk på bergarelönen för Stockholms-bolaget. För den bergarelön, som kunde blifva bestämd, hade kapten S. i Gotlands enskilda bank deponerat 9,000 kr. Rådhusrätten tilldömde Stockholms-bolaget såsom rätt bergare i ersättning 5,169 kr. 60 öre. Emellertid vägrade banken på förekommen anledning att utbetala penningarne, hvarför de också af den samma utmättes.
Bergnings- och dykeribolaget Neptun fann sig nu föranlåtet att hos Svea hofrätt anföra besvär öfver detta rådhusrättens utslag, och har denna i dagarne fält ett nytt utslag som, i olikhet med rådhusrättens, tillerkänner bolaget Neptun två tredjedelar af den faststälda bergarelönen med 5,744 kr. och Stockholms dykeribolag den återstående tredjedelen med 2,872 kr.
Detta sitt utslag grundar hofrätten derpå, att sistnämda bolags räddningsarbete bestått deri, att dess ångare dragit det förolyckade fartyget af grund, hväartill endast en och en half timme åtgått, hvaremot Neptuns ångare under tre dagar var sysselsatt med bergning af lasten och inbogserande i hamn af det ifrågavarande fartyget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 April 1878
N:r 27

Influtna gåfvor

och kollektmedel till Gotlands Missionsförening under December—Februari månader.
Dee. mån. kollekt i Visby 10 kr. 71 öre, gåfva af Wallstena syförening g:m Hansson Bjerges 20 kr., årsafgifter af skoll. Enderberg Endre 5 kr., kollekter fr. Endre g:m dens, 2 kr. 10 öre, d:o 4 kr 50 öre, gåfva af Anga syförening g:m K. J. Sundin 5 kr., d:o af Norrlanda g:m dens. 8 kr., årsafgift af J. Brun Follingbo 3 kr., kollekt fr. Wamlingbo g:m M. N. Nilsson 5 kr. 55 öre, d:o fr.-Öja g:m P. J. Sjöstrand 2 kr., d:o fr. Fide g:m dens. 2 kr. 40 öre, d:o fr. Wamlingbo g:m dens. 4 kr. 35 öre, d:o fr. Hamra g:m dens. 3 kr. 81 öre, årsafgift af vaktm. B. Olsson Visby 3 kr., kollekt fr. Wallstena g:m Olsson Bjerges 6 kr. 84 öre, hyra för sista halfåret utaf folkskolan för missionshuset 50 kr., gåfva af Rone syförening g:m pastor Alfvegren 50 kr., Jan mån. kollekt i Visby 7 kr. 97 öre, d:o fr. Akebäck g:m Nilsson Bex 11 kr., gåfva af Sanda syförening g:m A. P. Pettersson Eskes 70 kr., d:o fr. Tingstäde g:m Kristina Andersson 20 kr., d:o fr. Norrlanda d:o g:m N. Frendin 18 kr. 2 öre, kollekt fr. d:o g:m dens. 1 kr. 98 öre, kollekter och gåfvor g:m skoll. Åkerman fr. Wäte 1 kr. 69 öre, d:o d:o 3 kr. 10 öre, d:o d:o 2 kr. 60 öre, d:o fr. Wänge 1 kr. 45 öre, d:o fr. Guldrupe 5 kr., gåfva af Guldrupe syförening 15 kr., årsafgift af skolläraren O. Rundqvist Othem 3 kr., d:o af Ferd. Pettersson Othemars i Othem 3 kr., d:o af handl. N. A. Nöström Visby 3 kr, kollekt fr. Tofta g:m Hedman Kroks 3 kr. 5 öre, gåfva af Tofta arbetsfören g:m dens. 2 kr. 1 öre, kollekt fr. Wiklau g:m Berg 6 kr., d:o fr. Stenkyrka g:m Larsson Grausne 11 kr. 77 öre, gåfva af Stenkyrka arbetsfötening f:m dens. 40 kr., d:o af Vänge arbetsförening 8:m Bergström Nickarfve 30 kr., d:o af onämd Vid halfårsmötet i Visby 5 kr., kollekt vid Samma möte 18 kr. 15 öre, d:o fr. Hogrän g:m Kr. Johansson 36 kr., årsafgift af dens. 3 kr., kollekt fr. Endre g:m H. P. Hellgren 4 kr. 25 öre, årsafgift af kamr. Odin Visby 3 kr., ränte af dens. 2 kr., årsafgift af A. Fröberg Visby 3 kr., d:o af Petter Larsson Hogrän 3 kr., gåfva af Wallstena syförening g:m Hansson Bjerges 49 kr. 50 öre, d:o af Dalhems och Ganthems d:o g:m N. Höggren 10 kr., d:o af Källunge d:o g:m K. Uddin Uggårds 25 kr., gåfvor och kollekter g:m P. Ahlqvist fr. Lefvide syförening 80 kr., kollekter fr. Lefvide under Juni—December 11 kr. 17 öre, årsafgift af O. Pettersson Dahls 3 kr., d:o af N. P. Lingström Leijnis 3 kr., kollekt fr. Tingstäde 1 kr. 73 öre, d:o fr. Wamlingbo 6 kr. 40 öre, d:o fr. d:o 20 kr. 73 öre, d:o fr, Mästerby g:m Nilsson Ringume 6 kr., Febr. mån. kollekt i Visby 7 kr. 15 öre, gåfva af Norrlanda syförenings lista g:m N. Frenelin 4 kr. 25 öre, g:m K. J. Sundin årsafgift af O. Larsson 3 kr., kollekt fr. Wäte 2 kr. 34 öre, d:o fr. Hejde 6 kr. 84 öre, gåfva af onämd 2 kr., kollekt fr. Wamlingbo 4 kr. 80 öre, d:o fr. Hamra 3 kr. 80 öre, d:o fr. Klinte 2 kr. 94 öre, gåfva af Hamra syförening 40 kr., d:o fr. Öja d:o 20 kr., d:o af O. Larsson Rombs i Wamlingbo 10 kr., kollekt fr. Öja 3 kr. 25 öre.
OBS. Under dessa månader äro g:m kassaförvaltaren afsända dels till Utländska och dels till Israels missionen 192 kr 65 öre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Mars 1878
N:r 18

Vid en såg

i Anga socken råkade nyligen en der anstäld, 10:årig flicka komma in i sågverket, med den påföljd att hon ögonblickligen ljöt döden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Oktober 1877
N:r 86

Ur taxeringslängden

öfver inkomst bevillningen på Gotlands landsbygd för år 1877:
Forts. fr. föreg. nr.

Fårö.
Kyrkoherden Enequist 2450
skolläraren Södergien 750
fyrmästaren Bourgström 1580
fyrbiträdet Sidén 550
fyrvaktaren Lilja 730
fyrbiträdet Ahlqvist 550
fyrvaktaren Ågren 730
fyrmästaren Berggren 1030
fyrbiträdet Nyström 550
fyrvaktaren Durietz 730
bandl. Ekström 1000
handl. Sandström 800
bruksbokhållaren Kablström 500
kustroddaren Pettersson 750
kustsergeant Bergman 1500
skepparen Olsson 1200
handlanden Drysén 1600
sjökapten Drysén 1200
skolläraren Ringbom 750
kustroddaren Östman 750
bergningsbolaget 500
Petter Ahlqvist 500
bokhållaren Th. Olsson 1060

Hejnum.
kyrkoberden Köbler 1550
skolliraren Engström 750
kronolänsman Bolin 1341
drängen Classon 600

Bäl.
Sockenskräddar Qviström 500
major Gahne 8441
handl. J. Lindgren & G. T. Hägg 1000

Källunge.
Prosten K. Enequist 1850
uodantagsmannen Elfvius 850
landtbrukaren Gahne 500
kapten Broander 2462

Vallstena.
Skolläraren Levin 750
bolaget Lundin & Klingvall 1000
jungfru Gutenberg 600

Gothem.
Prosten Sundabl 2650
f. skolläraren R. Carlsson 760
v. skolläraren V. Carlsson 750
2:dre landtmätaren Evgbom 1008
sjökapten Viman 650

Norrlanda.
Skolläraren Mårtensson 850
Johan Edmark 3000

Hörsne.
Kyrkoherden Kahl 1986
skolläraren Altvegren 750
kapten K. Sillén 2150
handlanden A: Sillén 800

Dahlhem.
Prosten Ihre 3025
v. pastor Friberg 700
skolläraren Dahlgren 9200
bolaget Lundin & Klingvall 1500
Slitegårds sågintressanter 600

Halla.
Karl Hagström 600
Johan G. Söderdabhl 600
Johan Smedberg 600
Viktor Gahnoe 600

Sjonhem.
Kyrkoherden Collberg 1820
v. pastor Odin 700
skolläraren Stengård 700
handlanden Berglund 800
handlanden O. Ringbom 800

Viklau.
Sigsarfve såg och qvarnintressenter 600
Stora Vickers och qvarnintressenter 500

Vänge.
Kyrkoherden Klint 1916
skolläraren Bandelin 9200
f. busbonden Joh. Jakosson 720
handlanden D. Cedergren 1000
Nickarfve såg och qvarnintressenter 500

Buttle.
Skolläraren K. Pettorsson 290
f. landtbrukarev Holmberg 700
havdlanden P. Odin 600
metodistpredikant Danielsson 800

Guldrupe.
Skolläraren Åkerman 150
komminister Nystedt 510

Östergarn.
Kyrkoherden Berglund 2702
skolläraren Klint 800
tulluppsyningsman Haqvinius 1568
smeden Moutelius i: 500
metodistpredikanten Andreasson 1000
handlanden K. Eriksson 800
lotsåldermanen Jacobsson 654
handlanden V. Ericsson 800
handlanden H. Rondabl 1200
Östergarns haudelsbolag 2500
sjökapten Åberg 1500
handelsbiträdet Romdahl 9200
sjökapten K. Björklund 800
f. handlanden Reinicke 1800
fyrmästaren Alfvegren 1195
fyrvaktaren F. Pettersson 710
fyrbiträdet Sandelin 525

Gammelgarn,
Skolläraren Qviberg 1044

Ardre.
Skolläraren Svallingsson 790
handlanden S. A. Munthe 1200
handlanden A. Lutteman 1875
tullvaktmästaren Sundahl 500
handlanden G. Claudelin ”2000
rederiet för skon. ”Nordstjernan” 500
tulluppsyningsman Lillja 1693

Kräklingbo,
Kyrkoherden Budin 2081
skolläraren Othberg 200
kronolänsman Nordahl 1599
handlanden Ekman 700

Ahla.
Skolläraren Bolin 780
handlanden Olofsson 500

Anga.
Östergarns handelsbolag 2000
skepparen Bingmark 600
f. d. husbonden N. Cedergren 600

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Augusti 1877
N:r 68

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten, 13 Augusti.
Försummad gaturenhållning. Etter angifvelse af stadsbetj. O. J. Pettersson dömdes poliskonstapeln Nikl. Björkegren för dylik förseelse till 5 kr. böter, hvarförutom han för missfirmelse mot Pettersson fick böta 5 kr.

För djurplågeri dömdes statkarlen Karl Lundberg från Burge i Lummelunda att böta 5 kr. samt att i vittnesersättning utgifva 1 kr.

För fylleri fingo följande personer böta: husb. Nils Andersson Änggårda i Anga 5 kr., drängen Oskar Larsson 5 kr. såmt muraren Olsson fr. Vesterhejde 10 kr.

För försummad anmälan om handel i Oskarssalen dömdes mams. Charlotta Kristina Rydén att böta 10 kr.

Hundskatt. Arbetaren Joh. Johansson, tilltalad för försummelse att erlägga skatt för ett hundkreatur, dömdes att böta 5 kr., samt att erlägga dubbel hundskatt med 10:kr.

För slagsmål fick f. artilleristen K. Bogström böta 15 kr. samt att till den misshandlade utgifva 1 kr. 50 öre.

Betande å stadens mark. Hustru Löfgren, skräddaren Öllander och åkaren Norrby, hvilka utan att dertill ega tillstånd betat sina kreatur å stadens mark, dömdes hvardera att böta 10 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1877
N:r 65

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Handl, L. G. ENEQUIST: Häng-krok af hjorthorn. Arbetskarl L. N. AHLSTEDT: Dobbsko till svärdsbalja, af brons, 1877 hittad i bot. trädg. Husb, L. KRISTOFFERSSON Bössegårda i Hoggrän: Likpredikan ö. kyrkoh. H. Widingh af bisk. H. Benzelius, Lund, 1744, 4:0. Kyrkob. PETR. STENGÅRD: ProstCurs (1808—09) handskr., 4:0. Kyrkovärden 0. P:N EKESKOGS i Källunge: ”3:ne Djurtänder, 3 + tum långa, 1876 hittade uti en ”brya” derstädes. Gördelmakaro P. A. HELLGREN: Fornsak at brons: en skål af 4 23 tums tvärmått, sittande på en staf af 1 aln 2 3 tums längd, 1877 funnen under en jordfast sten i en äker uti Bunge. Skolynglingen GUSTAF KELLSTRÖM: Kam af ben, 1866 hittad bland grus på tornhvalfvet uti Bunge kyrka. E. STENQUIST: Kula af gråsten af 3 3 tums tvärmätt. Husb. J.P. VESTERLUND St. Mafrids i Vestergarn: ”Vad” (eller ”Glip’), fiskredskap, begagnadt vid ”flåjgning” uti Id-ån i Vestergarn. Husbondesonen AUG. HELLGREN Unsarfve i Halla: Papper-sedel å sch. 14 uti koppar at 1804. FARDHEMS församling (enl. k:o-stämmoprot.): Rökelse-kar at brons (med hängkedjor af järn) Syrkob. J. N. JONAZESON: 3:ne sv. öres-myut (af koppar): k. Karl X:s, XI:s o. XI:s. Husbondesonén LARS M. KVINNGARDA i Hafdhem: Nyckel af järn, 1876 hittad der st. Torsk-krok af jern, vriden, d:od:o. Fru MARIA MAGD. GUSTAFSON, f. Nyströmer: Diadeém-kam af messing (förgyld) med nio ametist-färgade stenar. Diadém-kam af messing. Handl. JOH. MAGN. MUNTHE: målad bränd Glasruta: JACOB MARQVARDYS. målad bränd ”Glasruta: HANS BJERGES, När. Landibr. OLOF SÖDERBERG Skrubbs tomt: spännbuckla af brons, hittad i Anga, Sergeanten L. N. LAGERGREN Gumbalda i Stånga: 4 st. Gotlands-mynt samt 1 Denarie (romersk), 1862 funnen under reparation i Stånga kyrka. Guldsmedslärling KARL GUTENBEG: Krok af messing, 2 tum hög. Urmakare GUST. FORSBERG: ”Tobaksdosa af messiog: EN BESTÄNDIG ALMANACH af C. NORMAN, 1787. Murare JOH. ROSENLUND: St. af en Vigt-våg af messing. Genom kyrkoh. A. H. Nyberg: Landtbr. ANDR. och DAV. SILTBERG Siglaifs i Rute: 2:ne Hjul (af en ”Brudvagn”), af endast trä.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juni 1877
N:r 49

I aktiebolagsregistret

har beträffande aktiebolaget Kräklingbo mejeri, hvars styrelse bar sitt säte i i Kräklingbo socken, intagits följande uppgift:
Såsom styrelseledamöter i stället för Alfred Nyberg, Albert Ehrengtröm och Theodor Westberg ha inträdt hommansägarne Hjalmar Johansson i Tings och Mauritz Björklund i Poler, båda i Kräklingbo socken, samt hemmansägaren Mårten Pergval i Bjärges, Ala socken, hvarjämte till guppleanter i stället för Oscar Bendelin och Hans Bendelin utsetts hemmansägarne Fredrik Levin i Giurfiles, Ala socken, och Petter Olsson i Boters, Anga socken. Firman tecknas af Knut Albert Tyko Hall ioch fohansson hvar för sig, celler gemensamt. Bolagets postadress är Kräklingbo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Juni 1915
N:r 129