Visby bollklubb

hade i går eftermiddag sitt årssammanträde å Stadshotellet. Sedan revisionsberättelsen föredragits och ansvarsfrihet beviljats, förrättades val av funktionärer. Därvid utsågs stadslogden Carl Lindström till ordförande för året, apotekare N. Sandström till vice d:o, bankkassör R. Olin till skattmästare och järnhandl. E. Stenbohm till sekreterare samt styrelsesuppleanter stadskassör A. Dahlbäck och kapten B. Lindwall. Till revisorer valdes disp. S. Wikström Och bankkamrer Wilh. Klint med banktjänsteman Nils Karlstegen. Och tandinge Hugo Johansson Som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Visby Bollklubb

hade igår sitt första ordinarie sammanträde för året, hvarvid hufvndsaksakligen företogos val: som ordf. gvarstår tillsvidare förre ordf. handl. Selim Schenholm, till vice ordf. omvaldes bokh. John Hellgren, till sekreterare omvaldes likaledes bokh. A. Lundberg och till skattmästare nyvaldes bokh. Otto Svahn. Till revisorer utsågos bokhållarna John Andersson och Alb. Ekström.
Klubben beslöt att sälja sin teater

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29

Visby idrottsförening

hade i fredags gväll å stadshotellet sitt första ordinarie sammanträde för året, besökt af ett 20-tal ledamöter. Vid sammanträdet föredrogs revisionsberättelsen för år 1887, och beviljades på revisorernas tillstyrkan styrelsen fall ansvarsfrihet för dess förvaltning af föreningens medel. Den afgående styrelsen, bestående af hrr löjtnanterna Prim. Peterson, ordf. och K. S. Engström, v. ordf. samt bokhållaren J. Hallgren, sekr., K. Malmberg skattm. och O. Svahn, återvaldes nära nog enhälligt.
Angående vinteröfningarne meddelade ordf., att gymnastik liksom under förra året skulle öfvas hvarje onsdags- och fredagsqväll kl. 1/2 9-1/2 10. Föreningen beslöt att, om möjligt, under vårens lopp anordna en offentlig uppvisning i gymnastik m. m.
Allmänt beklagade man, att det blifvit omöjligt för föreningen att inom staden anlägga någon skridskobana. Så svårt hade man att öfvergifva tanken på en sådan, att till och med nu åtskilliga platser föreslogos, och — ehuru det ansågs för sent att för denna vinter åstadkomma något — erhöll styrelsen i uppdrag att till nästa vinter söka förvärfva någon lämplig plats, helst inom staden.
Till nya ledamöter invaldes hrr grossh. D. A. Malmros, v. konsul G. T. Romdahl och literatör A. Veström.
Efter förhandlingarnas slut vidtog ett gladt samgväm, som under tal, skålar och skämt fortgick ett par timmar. Särskildt roade en förtäljare på bygdemål i hög grad sällskapet med sina muntra historier.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Idrottsföreningen Kamraterna

höll igår sitt årsmöte å hotell Visby Börs under ordförandeskap av hr B. Alfvegren.
Årsberättelse upplästes och ansvarsfrihet beviljades.
Antalet aktiva medlemmar är 58. Utgifter och inkomster balanserade på en summa av kr. 3,126:78 med en kassabehållning av kr. 107:83. Under det gångna året har ett flertal värdefulla priser inköpts.
Därpå följde val av styrelse, som fick följande utseende: löjtnant E. Råberg, ordf., hrr G. Nilsson, v. ordf., E. Johansson, sekr., G. Hejdenberg, v. sekr., och K. Bodin, kassaförv. Suppleanter för dessa blevo hrr B. Alfvegren och G. Siltberg. Till revisorer valdes hrr K. Jonsson och V. Alfvegren och till intendent hr B. Lönnroth. Tävlingsprogram för sommaren överläts åt den nya styrelsen att utarbeta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81