Tjenstledighet

och förordnande Konungens Befallningshafvande har, på derom gjord ansökning, beviljat Kronolänsmannen J. A. Smedberg, för helsans vårdande, tjenstledighet från d. 10 i denna månad till d. 1 nästkommande September och förordnat Johan Smedberg att under sagda tid bestrida kronomanstjensten i Rute och Forsa ting.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Landstingsmannavalet

för Gotlands norra härad den 13 d:s: Utaf afågende landsfingsmän blefvo nämndemannen P. Endrell, C. Bendelin, P. Larson och L. P. Christensson återvalde samt i stället tär fanjunkarn Hederstedt i Dalhem husbonden L. P. Bodin Grausne i Lokrumme; af suppleanterne blef O. Christensson Soldeby i Fohle återvald, samt i stället Sir L. P. Bodin Grusne, som ingått såsom Landstingsman, fanjunkaren J. Österberg i Kräklingbo.
Ifrån Barlingbo, Ekeby. Akeheck, Tingstäde, Hall, Hellvi, Guldrupe Ganthem, Ahla, Ruthe, Fleringe Fårö och Sjonhem socknar jemte Wisby Norra landsförsamling komme icke ombud tillstädes.
(W. P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Lösen för fynd,

att lyftas å Landskansliet:
af arbetaren Johan Kuntze å Nygård i Westerhejde 380 kr., af Carl Claesson Alby i Rute 7 k. och drängen Carl Svensson vid Djuparunns i Hogrän 7 kr: samt af P. W. Pettersson Harqire i Björke socken 7 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Visby. Carl Rosenlunds Rörledningsfirma.

Brunnsgatan 12. Visby. Tel. 1078.
Efter en anställning som springpojke i charkuteriaffär i Visby fick innehavaren plats vid Söderbergs Mek. Verkstad under ett år. Han kom sedan till Hellströms rörfirma, praktiserade vid gasverket och Rute Cementfabrik och fick efter fullgjord värnplikt plats i Öresundsvarvet i Landskrona, där han var verksam i två år. Han innehade sedan anställningar hos Cárl Filip Nilsson i samma stad, Karl Åkerberg i Hälsingborg samt under två år hos A.-B. Sana i Malmö. Återkommen till Visby anställdes han vid Visby Mek. Verkstad. Före den egna starten, som skedde 1928, hade han plats hos firma Friberg & Still i Nyköping. Under åren har firman utfört installationsarbeten inom ett stort antal fastigheter, såväl i staden som på landsbyggden. Bland utförda arbeten kunna nämnas installationerna i kvarteret Nunnan, Roxy-biografen, Dahlbergska fastigheten, firma Priens fastighet, Slite Kraftverks kontorsbyggnad, läkarebostaden, Slite, samt Slite fortsättningsskola. Två personer äro anställda vid företaget.

Carl Gustav Emil Rosenlund är född den 15 december 1898 och son till stenhuggaren Emil Rosenlund o. h. h. Maria f. Östendahl. 1927 gifte han sig med Hermanna Eskedahl. Barn: Gösta, Född 1928, och Börje, född 1932.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Taxeringskommitéernas sammanträden.

Kongl. Majt:s befallningshafvande hafva bestämt att, för bevillningsärendenas behandling under år 1875, länet skall indelas i följande distrikter, inom hvilka taxeringskomitéer böra sammanträda å nedan nämnda tider och ställen nämligen i:

Norra fögdriet.
Juni d. 21 med pastoraterna inom Endre och Dede ting vid Hagvards;
Juni d. 22 med pastoraterna inom Bro och Lummelunds ting vid Myrväller;
Juni d. 23. med pastoraterna inom Rute och Forssa ting å Slite värdshus;
Juni d. 23 med pastoraterna inom Bäls och Lina ting vid Guthe; och
Juni d. 26 med pastoraterna inom Halla och Kräklinge ting vid Gandarfve gästgifvaregård.

Södra fögderiet.
Juli d. 12 med pastoraterna inom Burs och Garde ting i Lye skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hoburgs och Gröttlinge ting i Grönlingbo skolhus;
Juli d. 14 med pastoraterna inom Habblinge och Hemse ting i Alfva skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hejde och Fardhems ting å Burge gästgifvaregård; och
Juli d. 16 med pastoraterna inom Stenkumla och Banda ting i Stenkumla skolhus.
Inom båda fögderierna kl. 10 f. m. hvarje dag.

Visby stad.
Juni d. 10 kl. 9 f. m. med Strand- och Norder-rotarne,
Juni d. 11 kl. 9 f. m. med St. Hans- och Klinte.rotarne,
samt store staden boende och öfrige dithörande personer. Förrättningarne hållas på rådhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Auktion.

Onsdagen den 18 innevarande Mars låter Landtbrukaren Herr W. E. Malmgren, medelst offentlig auktion, som förrättas på stället, till den högstbjudande försälja sina egande hemmansdelar 1/3:dels mantal Stora och 1/4:dels mt. Lilla samt 3/16-dels mantal Puttersious i Rute socken af Gottlands Norra Härad med derå uppförda åbyggnader och öfriga tillydenheter.
Hemmansdelarne, som ligga i sambruk och hvarunder finnas omkring 74 tunnland väl utdikad åker, bestående af till största delen mylla på lerbotten, få af köparen genast tillträdas med derå utsådd höstgröda. Egendomen kommer först att utropas i sin helhet och om då möjligen blifvande anbud ej kunna antagas, kommer sedan 3/16 mt. Puttersious att uti 32:delar försäljas, äfvensom ett på Puttersious uppfört boningshus. Auktionen börjas kl. 10 f. m. och kunna betalningsvilkoren lämpas efter reela köpares beqvämlighet. Vidare upplysningar rörande hemmansdelarne kunna erhållas såväl af undertecknad som nuvarande egaren.
Othem den 2 Mars 1874.
Johan Smedberg,
anmodad auktionsförrättare.
Wisby Landskansli den 5 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Mars 1874
N:r 20

Auktion, Bräntings i Ruthe.

Måndagen den 9:de nästk. Mars från kl. 10. f. m. låter Landtbrukaren Herr J. H. Steffen vid Bräntings i Ruthe medelst offentlig auktion till den högstbjudande försälja, 200 stycken större och mindre träd af olika dimensioner till och med till 24 alners längd, 10, a 12, kastar furuved, cirka 1,000 k:r tjära, ett större parti sädes kål 25 a 30 hopfläsk ett parti goda kok ärter, mans och qvins gångkläder, m. m. För kände inropare lemnas 4 månaders betalnings anstånd. Hägur i Bunge den 24 Feb. 1874.
Efter anmodan
A. E. BLOMGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Östergans kompani.: Ardre socken lördagen den 7 kl. f. m.; Gammalgarns socken e. m. kl 11 f. m.; Östergarns socken s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems kompani: Eskelsems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Tofta socken s. d. kl. 12 midd.

Stenkumla kompani: Westerhejde socken söndagen den 8 kl. 8. f. m.; Stenkumla socken s. d. kl 2 e. m.; Träkumla socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.

Dede kompani: Follingbo socken s. d. kl. 3 e. m.; Akebäck socken s. d. kl. 1 i f. m.; Roma socken s. d. kl. 8 f. m.; Björke socken onsdagen den 11 kl. 8 f. Hogrän socken s. d. kl. 11 f. m.; Wall socken s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infanteri komp.: 1:a afdelningen söndagen den 8 kl 7 f. m.; 2:a aldelningen den 8 kl. 8 f. m.

Endre kompani: Barlingbo socken torsdagen den 10 kl, 8 f. m.; Ekeby socken s. d. kl. 10 f. Endre socken s. d. kl. 12 middagen; Hejdeby socken s. d. kl. 2 e. m.

Bro kompani: Weskinde socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.: Bro socken s. d. kl. 11 f. m.; Fole socken s. d. kl. 2 e. m.; Lokrumme socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Halla kompani: Ganthem socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Halla socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Dahlhem socken s. d. kl. 3 e. m.

Lina kompani: Wallstena socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.; Gothem socken söndagen den 8 kl. 12 midd.; Hörsne med Bara socken måndagen den kl. 5 e. m.; Norrlanda socken s. d. kl. 1/2 2 e. m.; Källunge socken tisdagen den 10 kl. 11 f. m.

Bäls kompani: Bäls socken söndagen den 8 kl. 9 f. m.; Hejnum socken s. d. kl. 6 f. m,; Othem socken måndagen den 9 kl. 7 f. m.; Boge socken s. d. kl. 9 f. m.

Lummelunds kompani: Lummelunds socken söndagen den 8 kl. 2 e. m.; Stenkyrka socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Martebo socken s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde kompani: Hangvar socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Hall socken s. d. kl. 2 e. m.; Tingstäde socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Forssa kompani: Lärbro socken söndagen den 8 kl. 7 f. m.; Hellvig socken s. d. kl. 2 e. m.

Rute kompani; Fleringe socken s. d. kl. 9 f. m.; Rute socken s. d. kl. 2 e. m.; Bunge socken söndagen den 15 kl. 8 f. m.

Fårö; kompani: Fårö socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola vid vapensynerna inställa och derstitdes uppvisa alla sina kronopersedlar.
Till inställelse vid de sålunda utsatta vapensynerna varda vederbörande beväringsskyldige härigenom kallade, med erinran om stadgandet uti Kungl. Brefvet den 19 Januari 1964, att beväringsskyldig, som utan laga förfall uteblifver från behörigen kungjord vapensyn, mönstring eller vapenöfving, skall vara underkastad vite för förste gången af 5 Rdr, andra gången af 10 Rdr-samt tredje och följande gånger till de belopp, som Konungens Befallningshafvande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma.
Wisby Landskansli den 11 Februari 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Länsveterinärläkaren Schoug

utreste i går morgse, på kungl. majts befallningshafvandes befallning, till Ruhte socken med anledning af en der utbruten hästsjukdom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.