Genom Pastors-Embetet i Burs

har jag denna dag bekommit 37 kronor, hvilka medel blifvit genom redaktionen af Gotlands Allehanda insamlade till förmån för mig och min familj tillfölje af en hos mig timad eldsvåda Nyårsdagen innevarande år, och får jag med anledning häraf hembära såväl Redaktionen som samtliga de välvilliga gifvarne min innerliga tacksamhet.
Vanges i Burs den 16:ds Februari 1875.
Mårten Petter Budin,
(med ihållen penna).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Tre åttondedels mantal

Aurungs med i sambruk varande 3/80 m:tl Burs finnes till salu att tillträdas i vår. Hemmansdelarne af hvilka Aurungs är utmärkt väl bebyggd med Nya och rymliga Man- och Ladugårdsbyggnader, äro fria från s. k. undantag. Arealen omkring 333 tunnland består af omkr. 34 tunnl. åker, 20 manslätt ängsmark rästen inhängnad skogsmark med utmärkta och mer än för gårdens behof tillräckliga kreatursbet. Skogen är tillräcklig för husbehof och något till afsalu. Om köp snart uppgöres kan åtskitliga inventarier få öfvertagas.
Närmare underrättelse meddelar ägaren J. Hejdenberg å stället samt Krona Länsman B. Bolin i Hejnum.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10

Till ordförande

i nedannämnda socknars kommunalnämnder och fattigvårdsstyrelser hafva blifvit valde: i Wänge sockens kommunalnämnd,
hemmansegaren Olof Thomsson Sallmuns;
i Hörsne dito, hemmansägaren Olof Pettersson Mattsarfve,
i Roma dito, husbonden Mathias Krusell Timans.
i Westergarn dito, C. E. Björkegren, i Sundre dito, husbonden Lars Andersson Westergårda,
i Garde dito, kyrkovärden Lars Jacobsson Sindarfve,
i Burs dito, husbonden Elias Gustafsson, Allmunde;
i Stånga dito, husbonden Carl L. Larsson, Tellungs;
i Tingstäde dito hemmansegaren Jonas Bjärkqvist Trädgårds
i Silte sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Olof Hallbom Hägdarfve.
i Endre sockens fattigvårdsstyrelse Johan Larsson Stora Endregårda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Eldsvåda i Burs.

En i största torftighet varande arbetarefamilj (fader, moder och 6 minderåriga barn, af hvilka det äldsta är 14 år) blefvo nysslidne nyårsdagsmorgon genom vådeld husvilla. Föräldrarne hade aftonen förut begifvit sig till någon i närgränsande socken boende slägtinge, och då om morgonen ert af de hemmavarande sex små barnen skulle lysa omkring i stugan efter något klädesplagg och med elden kommit nära vid en säng, antände densamma och derigenom hela stugan med sådan hastighet, att närboende grannar med möda hunno rädda de arma små mästadels ännu oklädda barnen. — Stugan är uti häradets brandstodsförening försäkrad, ehuru till högst ringa värde. Lösegendomen och det dyrbaraste deraf, fiskredskapen, var icke till försäkring upptagen.
I anledning af ofvanstående sorgliga händelse hvilken blifvit oss från fullt tillförlitligt håll meddelad, tillåta vi oss uttrycka det hopp, att någon i orten måtte sätta sig i spetsen för en insamling, afsedd att i någon mån lindra den sorg och nöd, som genom denna olyckshändelse drabbat en medellös familj på årets första dag. Skulle någon varmhjertad menniska vilja på denna tidnings byrå aflemna en, om än aldrig så ringa skärf till den olyckliga familjen, torde vi knappast behötva försäkra, att det skall blifva oss en sann glädje att sådana gåfvor mottaga och redovisa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2

Förordnade,

d. 10 sistl. December: kyrkoherden J. Broander att vara v. kontraktsprost i södra kontraktet under kontraktsprosten m. m. A. J. Lyths bortovaro i egenskap af riksdagsledamot; — F. Bergman att vara v. pastor i Burs från och med d. 6 nästinst. Jan. tillsvidare; — J. Löthberg att, jemte hestridandef af sin ordin. befattning som komminister i Östergarn, från och med s. d. tills vidare vara v. pastor i Alskog.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1