Kyrkoherdevalet

i Hablingbo i söndags utföll så, att pastor Hauffman i Östergarn fick alla röster med undantag af tre, hvilka tillföllo pastor Kinmark i Grötlingto.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1874
N:r 49

Tvenne räfvar

(bref till Gotl. Alleh.) hvilka i sällskap med åtskilliga kamrater länge hemsökt vestra trakten af Hablingbo socken, blefvo dagen före nyårsaftonen (hvilken var en herrlig vinterdag med 12 grader Celsius) gjorda till fångar. Genom jägarnes påpasslighet togos de med en enda ring af garn och måste dagen derpå undergå en mindre hederlig likbegängelse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1876
N:r 1

Taxeringskommitéernas sammanträden.

Kongl. Majt:s befallningshafvande hafva bestämt att, för bevillningsärendenas behandling under år 1875, länet skall indelas i följande distrikter, inom hvilka taxeringskomitéer böra sammanträda å nedan nämnda tider och ställen nämligen i:

Norra fögdriet.
Juni d. 21 med pastoraterna inom Endre och Dede ting vid Hagvards;
Juni d. 22 med pastoraterna inom Bro och Lummelunds ting vid Myrväller;
Juni d. 23. med pastoraterna inom Rute och Forssa ting å Slite värdshus;
Juni d. 23 med pastoraterna inom Bäls och Lina ting vid Guthe; och
Juni d. 26 med pastoraterna inom Halla och Kräklinge ting vid Gandarfve gästgifvaregård.

Södra fögderiet.
Juli d. 12 med pastoraterna inom Burs och Garde ting i Lye skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hoburgs och Gröttlinge ting i Grönlingbo skolhus;
Juli d. 14 med pastoraterna inom Habblinge och Hemse ting i Alfva skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hejde och Fardhems ting å Burge gästgifvaregård; och
Juli d. 16 med pastoraterna inom Stenkumla och Banda ting i Stenkumla skolhus.
Inom båda fögderierna kl. 10 f. m. hvarje dag.

Visby stad.
Juni d. 10 kl. 9 f. m. med Strand- och Norder-rotarne,
Juni d. 11 kl. 9 f. m. med St. Hans- och Klinte.rotarne,
samt store staden boende och öfrige dithörande personer. Förrättningarne hållas på rådhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Det stora vårflödet.

(Benäget meddeladt.) De stora snömassorna och de tjocka isarne hafva börjat smälta och fått ge vika för solstrålarne. Den blida väderleken med regn och töväder som under förliden vecka varit rådande har bildat ovanligt stora vattensamlingar. Mångenstädes söderut har vattnet öfversvämmat vägarne, så att de vägfarande haft stor svårighet, att komma fram; på sina ställen har vattnet gått ända upp i åkdonet. Vid Stenbro i Slite har det gått in i boningshusen och genom dess våldsamhet har stor fara varit för de nedanför liggande vattenqvarnarne, att de skulle lyftas af sina grundstenar. På ett annat ställe har det gått högt upp på golfvet och in i eldstaden i ett boningshus så att folket måste flytta. I närheten af Alfva ångqvarn har vattnet trängt in i en bandladugård, så högt att kreaturen stodo i vattnet ända upp öfver knäet. I denna ladugård hade en ko framfödt en kalf, som om morgonen af husfolket påträffades liggande död i vattnet. En större bro i Hablingbo har äfven blifvit hemsökt af det stora vattenflödet. Väldiga dån hade hörts på afstånd, så att folk dit anlände, hvilket lyckades motarbeta ismassornas och flodens påträngande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Att Debetsedlar

å 1873 års Kronanskylder komma att med posten d. 20 d:s härifrån afsändas till kronofjerdingsmännen inom Fardhems, Habblinge, Hemse, Hoburgs, Gröttlinge, Burs och Garda ting, för att de skattskyldige tillhandahållas, varder härmed tillkännagitvet.
Gotlands Södra häradsskrifvarekontor den 17 Februari 1874.
C. A. Ljungholm.
Wisby Landskontor d. 19 Febr. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Inborttsstöld.

Enligt anmälan har onsd. d. 4 i denna månad tjufvar beredt sig tillfälle inkomma uti en kammare hos Husbonden Nils Petter Nilsson Stjups i Habblingbo och derstädes utur en olåst kista tillgripit 4 st. s. k. Nattkappor och 1 st. brun Portomonnä med stålbeslag, uti hvilken funnos förvarade en Gotlands Enskilda Banks sedel å 5 Rdr och 7 stycken Riksbanken sedlar, hvardera å en riksdaler; och varder det sålunda stulna härigenom efterlyst, med befallning till krono- och stadsbetjente att detsamma jemte tjufvarne noga efterspana och vid ertappandet dermed lagligen förfara. Till den, som bevisligen upptäcker tjufven och tillrättaskaffar det stulna, har Nils Petter Nilsson Stjups utlåfvat en belöning af Tio riksdaler.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1874
N:r 13

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

En afklädd tjuf.

Från Hablingbo hafva vi mottagit nedanstående notis, med begäran om dess införande:
Nyligen hände det sig, att en ”vägstrykare” inkom i en bondgård härstädes och begärde nattqvarter, hvilket också beviljades, men då han på morgonen skulle aflägsna sig märkte man att han olofligen tillegnat och påklädt sig en nystickad ylletröja och halsduk, hvarför han anmodades att göra redo för sitt fögderi. Sanningen kröp nu fram och tjufven nödgades sjelf afkläda sig det stulna, hvarpå han, efter erhållna allvarliga förmaningar att bättre än hittills begrunda och iakttaga sjunde budet, fick aflägsna sig, för att möjligen på annat håll försöka att på billigaste vis komplettera sin garderob.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10.