Dödsfall. Olof Ödin

Att min älskade make Garfvare-Gesällen Olof Ödin stilla afled i Wisby den 23 Januari 1874 kl. 12 e. m., i en ålder af nära 70 år, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Johanna Odin, född Wickman.

Dödsfall.
Olof Ödin

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Auktion.

Genom offentlig och frivillig auktion som Onsdagen den 18:de nästkommande Februari kl. 12 (XII) middagen förrättas å stället, låter Handlanden J. F. Kahl till den högstbjudande försälja sina å Tjelders hemman i Boge belägne åbyggnader, bestående af ett nyligen uppfört bonindshus juste en uthusbyggnad båda af träd, jemt ett tunnland jord afsöndrat från berörde hemman på alltid. Lägenheten belägen utmed allmänna vägen får genast tillträdas af köparen som, om köpeanbudet efter förbehållen pröfning antages, bör vara beredd att genast eller sednast 14 dagar efter auktionen erlägga 1/3-del af köpeskillings-beloppet och återstoden terminvis efter öfverenskommelse med ägaren. Vidare underrättelse meddelas vid auktionstillfället.
Hejnum den 27 Januarit 1874.
BERNH. BOLIN
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Ångaren Neptun,

som i torsdags åtta dagar sedan åter afgick till Windau för att dit öfverföra ”Obotrit” agenten hvilken, mot sin vilja, på nya året fick göra en tripp till Gotland, framkom lyckligt och väl dit samt har qvarligat der under den senaste stormen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Aflidne

kaptenen och Riddaren Carl Holmbergs borgenärer varder härigenom kallade att sammankomma å Stadshotellet härstädes onsdagen den 11 instundande februari kl. 5 e. m., i ändamål att granska upprättadt förslag, samt derjemte höras i frågor om försäljning å auktion af åtskilliga ännu utestående fordringar.
Wisby den 24 Januari 1874.
Rättens Ombudsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Wisby arbetareförening

hade i söndags sitt ordinarie sammanträde, dervid flera nya ledamöter invaldes och de nyantagne, af konungens befallningshafvande stadfästade stadgarne upplästes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Väderleken.

En orkanlik storm har under ett par dagar rasat härstädes. Ett af de stora stenblock, som under förra stormen uppkastades på nya vågbrytaren, har nu af de väldiga vågorna införts i yttre hamnen. Batteribacken vid gamla hamnen är så undergräfven af hafssvallet, att det derstädes uppstälda salutbatteriet, måst flyttas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Tullverket.

Till erhållande af den lediga tullinspektorstjensten i Slite å Gotland hafva såsom sökande sig anmält: tulluppsyningsmännen J. Ringbom, O. Leuktén, J. Hasselqvist, W. Collie, C. J. Sätterland och J. F. Hagström, öfveruppsyningsmännen E. G. K. Moëll och J. E. Barck, kammarskrifvaren E. Röing, kustsergeanterna A. Wallengren och K Nilsson samt tullinspektoren O. Risberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Tillbud till eldsvåda

yppade sig i måndags morgon inom härvarande tändsticksfabrik, derigenom att en tändsats, såsom det uppgifves, af fosfor fattat eld. — Lyckligtvis bemärktes elden innan någon vidare skada inträffat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Till Ordförande

i Träkumla sockens kommunalnämnd är hemmansegaren Lars Eriksson Kue utsedd; till Ordförande i samma sockens fattigvårdsstyrelse är hemmansegaren Axel Virgin utsedd.
Till Ordförande i Ange sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse husbonden Nils Petter Cedergren Bendes uteedd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Postångfartyget Sofia

kunde, i anseende till den svåra strormen igår, icke anlöpa Wisby utan afgick till Westergarn för att der aflemna posten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8