Metodisterna Östergarn få besitta fastighet.

K. m:t har medgivit bstergarns metodist-episkopalförsamling att besitta en av församlingen inköpt lägenhet i Östergarns socken, benämd Kapelltomten och belägen utmed allmänna vägen Östergarns kyrka-Kräklingbo kyrka samt omfattande 24 ar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Augusti 1928
N:r 187

Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som tisdagen den 29 dennes från kl. 2 e. m. förrättas vid Botvatte i Ala, låter Karl Sjögren försälja sin därstädes belägna hemmansdel, som är försedd med goda åbyggnader, har en areal av 4 tunnland fastmarksåker och 5 ½ tunnland odlad myr av prima beskaffenhet. Vilkoren tillkännagivas vid utropet.
Vid samma tillfälle försäljas: 1 mjölkko som skall kalva i augusti, 1 arbetsvagn, 1 barnvagn, 1 separator, 1 handkvarn, 1 säng. Betalningsanstånd lämnas till den 1:sta nästkommande september.
Kräklingbo den 23 maj 1923.
Hj. Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Maj 1923
N:r 118

Dödsfall. Alfhild Maria Björklund

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min kära, trofasta maka Alfhild Maria Björklund, f. Andersson, som efter ett svårt, men tåligt buret lidande stilla och fridfullt afsomnade å länslasarettet i dag kl 2,30 f. m., i en lefnad af 24 år, 2 mån. och 9 dagar; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, dotter, svärmoder, fostermoder, varder härmed tillkännagifvet.
Fohler i Kräklingbo d. 23 febr. 1915.
Mauritz Björklund.

Dödsannons

Farväl min make, barn och vänner!
Till Gud jag gått att be för er.
Ej plågans smärta mer jag känner,
Ty himmelen blott sällhet ger.
Fast lag ej mer hos er fick lefva,
Skall dock min ande er omsväfva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Auktion i Kräklingbo.

Genom auktion försäljas uti den under Tiengvide kronolänsmansboställe i Kräklingbo lydande s. k. Uppstegshagen belägen emellan Histilles och Engmans gårdar lördagen den 20 dennes kl. 12 på dagen ett parti ved uppsatt i koster, såväl tvetved som gren- och floved, troder, stör samt omkring 30 tolfter okantade bräder, idäraf en del fina. kvistfria snickarebräder.
Betalningsanstånd lämnas till den nästkommande september.
Kräklingbo den 12 februari 1915.
HJ. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Genom auktion,

som fredagen den 12 dennes från kl. 2 e. m, förrättas, låter J. E. Jarl i Buttlegårda i Buttle försälja 231 st. utstämplade timmerträ, lämpliga till bygnadsvirke och sågtimmer.
Skogen är belägen i närheten af Buttle järnvägsstation, och samling sker i skogen.
Betalningsanstånd lämnas veder häftige köpare till den 1 nästkommande maj 1915.
Kräklingbo den 8 febr. 1915.
HJ. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Från landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 4 febr.
Fosterländsk feat var i går anordnad här i skolsalen kl. half 7 e. m. Salen var rikt upplyst och smakfullt dekorerad med flaggor och grönt. En ståtlig julgran prydde det rna hörnet och midt i salen stod det stora, inbjudande kaffebordet.
Först sjöngs ps. 124: 1 och 2, därpå hälsade kyrkoherden O. Olofsson de närvarande hjärtligt välkomna, hvarpå skollärare K. A. Hall deklamerade en fosterländsk dikt af Carl Boberg. Sedan fölide sång och musik och ett historiskt föredrag kyrkoherde O., hvilket afslöts med utbringande af ett fyrfaldigt lefve för konung och fosterland. Kungssången sjöngs unisont, och därefter vidtog kaffadrickningen. Därunder utfördes musik på ett förtjänstfullt sätt af fyra fiolinister med ackomppanjemang orgel. Efter kaffet försäljes portionsvis det öfverblifna kaffebrödet, som var skänkt af välvilliga församlingsbor. Därpå hölls afslutning, och till sist sjöngs ps. 443. 4, 5.
Skolsalen var till trängsel fyld af festdeltagare, och behållningen af fested tllfaller Gotlands landstorm och sjukvården fält. Ett hjärtligt tack till arrangörerna af den allt igenom trefliga festen.
En af de många.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Offentlig auktion.

Tisdagen den 2 nästk. februari låta sysslomännen uti handelsfirman Nyman & Bergströms i Bjerges konkurs genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja all nämmda konkursmassa tillhörig yttre lösengendom, hvaraf må nämnas: 1 par utmärkt goda arbetshästar, 3 st. mjölkkor, 2 st. ungnöt, res- och arbetsvagnar, 1 kärra, 1 kälkrack, selar, div. handredskap utaf hvarjehanda slag samt en del möbler och om tiden medgifver något bodvaror.
Auktionen börjar kl. 11 f. m. i firmans egendom vid Krasse i Guldrupe för försäljning af där befintliga möbler, handredskap, 1 ko, och 1 kviga och fortsättes omedelbart därefter hemma vid handelsboden. Fullt vederhäftige inropare erhålla 4 mån. betalningsavstånd, andra betala kontant eller vid anfordran.
Kräklingbo den 23 jan. 1915.
HJ. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21

Auktion.

Tisdagen den 2 näsek. februari låta sysslomännen uti handelsfirman Nyman & Bergströms i Bjerges konkurs genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja all nämda konkursmassa tillhörig yttre lösengendom, hvaraf må nämnas: 1 par utmärkt goda arbets hästar, 3 st. mjölkkor, 2 st. ungnöt, res- och arbetsvagnar, 1 kärra, 1 kälkrack, selar, div. handredskap utaf hvarjehanda slag samt en del möbler och om tiden medgifver något bodvaror.
Auktionen börjar kl. 11 f. m. i firmans egendom vid Krasse i Guldrupe för försäljning af där befintliga möbler, handredskap, 1 ko, och 1 kviga och fortsättes omedelbart därefter hemma vid handelsboden. Fullt vederhäftige inropare erhålla 4 mån. betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran.
Kräklingbo den 23 jan. 1915.
HJ. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18

Auktion i Buttle.

Med anledning af förestående afflyttning låter Karl Sjögren, boende vid Buttle järnvägsstation, onsdagen den 27 dennes från kl. 1 på dagen till den högstbindande försälja 1 medelstor, god arbetshäst, 1 ko, 1 kviga, 1 bisamhälle tvänne goda arbetsvagnar, vänd- och spetsplogar, harfar, 1 sele, 1 hackelsemaskin, 1 mjölktransportflaska 1 separator, 1 färgarepress, 1 skärningsmaskin, 1 större kopparkittel, 1 parti hö och rotfrukter, 1 mindre parti halm.
Vid samma tillfälle utbjudes på, arrende omkring 6 tnld torrlagd och odlad myr.
Betalningsanstånd lämnas åt fullt vederhäftiga inropare till den 1 nästa september.
Kräklingbo den 23 jan. 1915.
HJ. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18

Afliden åldring.

Änkefru Carolina Wiman, sedan 43 år änka efter hemmansägaren Jakob Wiman, Stenstu i Kräklingbo, afled härstädes 11 januari i den höga åldern af 96 år. Hon sörjes närmast af dottern fröken Carolina Wiman, hos hvilken den gamla sedan 10 år varit bosatt härstädes, en annan dotter, bosatt i Stockholm, och tvänne söner i Amerika.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9