Sterbhusdelegarne

efter aflidne Tullvaktmästaren Hr N. P. Söderman å Katthammamvik, försälja medelst offentlig Auktion Thorsdagen den 9:de inst. Oktober kl, 12 midd. till den högstbjudade försälja 1/8:dels Mantal Kronosk. Grogarns i Östergarns socken sådant det nu befinnes utan åbyggnader; hemmansdelen äger flera tunnl. bördig å kerjord, skog till öfver hushehof, god tillgång på släke vid stranden och nästan fritt från undantag, säljes först i mindre lotter eller egovis och sedan i sin helhet. Säljaren förbehåller sig rätt att förkasta eller antaga de blifvande anbuden. Betalnings- samt öfriga vitkor varda vid Auctionen tillkännagfvna. Å förstnämda dag och ställe försäljas en mängd lösöreeffekter med betalningsanstånd till årets slut.
Kräklingbo d. 23 Sept. 1874.
Efter anmodan,
Jacob Österberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

En kry gumma.

I Hejdeby i Kräklingbo lefver en gammal hedersgumma, af gammal som ung i trakten kallad ”mormor”, hvilken, ehuru hon uppnått den höga åldern af 89 år, ännu är raskare i sina göromål än mången som ej uppnått ens hälften af hennes lefnadsår. Sin egen lilla handkassa förtjenar den förträffliga gamla med att plocka blodiglar i myrarne, hvilket tillgår så, att ”mormor” vadar ut i vattnet och låter iglarne suga sig fast vid benen. Senast i går var gumman inne i staden och sålde på apoteket härstädes icke mindre än 500 st. iglar, för hvilka hon bekom 20 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 September 1874
N:r 75

Karl Per Arild Österberg.

Karl Per Arild Österberg.

Öja o. Hamra.
F. i Kräklingbo, Gotl. län, 1863 24/4. Stud. i Upps. 84. Prv. 97; pred. vid Visby stads fattigvårds- o. arbetsinrättn. 1903; domkyrkoadj. i Visby s. år; pred. vid länscellfäng. därst. s. år; kyrkoherde i Öja fr. 06.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Karl Oskar Ludvig Olofsson.

Karl Oskar Ludvig Olofsson.

Kräklingbo, Anga o. Ala.
F. i Stenkyrka, Gotl. län, 18542/10. Stud. i Upps. 7S. Prv. 82; kommin. i Östergarn s. år; kyrkoh. i Levede 89; kyrkoherde i Kräklingbo fr. 1904.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Enligt anmälan

komma å nedannämda dagar följande broar å allmän väg att ritvas och omläggas, neml. Thorsdagen och Fredagen den 17 och 18 dennes 2:ne mindre broar å landsvägen emellan Botvatte och Orleits gårdar i Ahla socken, då i stället kan begagnas vägen genom Kräklingbo och Gammelgarns socknar; samt
Tisdagen 21 och följande dagar den 22, 23 och 24 i innevarande månad, en större bro i närheten at Sixarfve gård i Wiklau socken då i stället vägen förbi Wikarfve gård i samma socken kan begagnas.
Wisby Landskansli d. 10 Sept. 1874.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 September 1874
N:r 73

Legala nyheter.

Lösen för fynd att lyftas å Landskansliet:
Af klockaren E. Löfberg och arbetaren Hans Jakobsson i Hemse med 50 kr., Olof Stenberg Stenstugu i Ahla 12 kr.; Edv. Mårtensson i Wamlingbo 97 kr,. af Petter Lindgren Lindarfve i Hemse 4 kr., Jonas Pettersson Enges i Barlingbo 2 kr., Tomas Österdahl Hägvards i Hall 1 kr., Petter Lydahl i Lye 8 kr., Olivia Söderlund Tune i Wäte 1 kr.; Carl Nygren 14 kr., Per Björkegren i Sjonhem 8 kr.; Johan Kuntze 5 kr., Per Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 1 kr.; Oscar och Adolf Fröberg i Lummelunda 34 kr., P. E. Alfvegren i Hejde 20 kr., Hans Halfvans i Garde 3 kr. 50 öre, J. F. Ahlstrand i Sjonhem 156 kr., Carl Wahlgren Östergårda i Stenkumla 9 kr., Theodor Larsson i Stenkumla 11 kr., Carl Boman i samma socken 8 kr., arbetaren A. Engström 106 kr., J. P. Pettersson i Hogrän 10 kr., A. Pettersson i Sjonhem 4 kr., O. Claesson 6 kr., P. Gutenberg i Wallstena 6 kr., arbetaren Pettersson i Garde 1 kr., J. Bingström i Gothem 6 kr., L. Wedin i Kräklingbo 3 kr., pigan Cath. Boberg 2 kr., P. Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 4 kr., J. P. Lingstedt 3 kr., O. Hedström Antarfve i Halla 4 kr. Wilh. Pettersson Åby i Bro 2 kr., A. P. Nygren i Lummelunda 5 kr., gossen G. H. Eriksson 4 kr., P. N. Pettersson Harqire i Björke 3 kr., Petter Johansson Haltarfve i Lokrume 4 kr., And. Alfr. Wittberg Westerby i Sanda 40 kr., arbet. Olof Odin i Halla 2 kr., P. Jacobsson Lindarfve i Eskelhem 6 kr., Joh. Ekedahl Godrings i Ekeby 4 kr., Joh. Johansson Haltarfve i Lokrume 10 kr., drängen Frans Magnusson i Högbro 5 kr., F. Thulin Bjerges i Wallstena 4 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juni 1874
N:r 50

Landstingsmannavalet

för Gotlands norra härad den 13 d:s: Utaf afågende landsfingsmän blefvo nämndemannen P. Endrell, C. Bendelin, P. Larson och L. P. Christensson återvalde samt i stället tär fanjunkarn Hederstedt i Dalhem husbonden L. P. Bodin Grausne i Lokrumme; af suppleanterne blef O. Christensson Soldeby i Fohle återvald, samt i stället Sir L. P. Bodin Grusne, som ingått såsom Landstingsman, fanjunkaren J. Österberg i Kräklingbo.
Ifrån Barlingbo, Ekeby. Akeheck, Tingstäde, Hall, Hellvi, Guldrupe Ganthem, Ahla, Ruthe, Fleringe Fårö och Sjonhem socknar jemte Wisby Norra landsförsamling komme icke ombud tillstädes.
(W. P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Drunknad.

Tisdagen den 12 inträffade den olyckshändelsen att sjömannen N. P. Lyander från Kräklingbo socken som efter slutadt fiske utanför Östergarnsholme skulle återvända af landet, under då rådande blåst omkullseglade och drunknade. Lyander befann sig i temligen goda ekonomiska omständigheter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Maj 1874
N:r 39

Skogseld.

Förliden onsdags middag uppkom skogseld i en Kräklinge åboar i Kräklingbo socken tillhörig samfäld hage, hvarvid omkring 30 á 40 tunnl. jord med skog blef mer och mindre skadad. Sedan släcknings manskap från hela socknen blifvit uppbådadt och sandalt företogs släckningen med den utgång att eldens vidare framfart mot aftonen dämpades.
Påföljande dagar har elden blifvit nästan släckt så att all fara för densammas spridande är öfverständen.
Vid å stället hållet polisförhör har blifvit utrönt, att hemmansegaren Olof Olofsson Kräklings för omkring 14 dagar derförut haft eld å flera ställen i och för gärdsling och att elden med all sannolikhet uppkommit derifrån.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Maj 1874
N:r 34

Enligt kongl. Maj:ts nådiga bref

af den 12 december nästl. år komma nedannämnda inom Gotlands Län vi stande Pensionärer af Kongl. Flottans gemenskap, hvilka vid berörde års slut eller dessförinnan uppnått en ålder af 70 år, att för samma år tilldelas en gratification af Tio Riksdaler Riksmynt hvardera, neml:

Lotsar:
Jacob Hansson Sallmunds i Hamra, Johan Stenberg i Sanda, Abraham Klintbom i Lärbro och Per Klintström i Östergarn, samt

Båtsmän:
1:a Gotlands Kompani
Hans Johansson östanväder i Stenkyrka, Jacob Christian Godvillig i Kräklingebo, Johan Andersson Fdger i Dalhem, Mathias Hansson Österby i Gothem, Hans Jansson Mesan i Othem, Olof Sandström Courage i Hejnum, Per Ehrenberg Engel i Gothem, Johan Peter Fred i Kräklingbo och Jöns Ljungberg Hjerpe i Sjonhem.
2:a Gotlands Kompani,
Per Johan Sjöpilt i När, Nils Nilsson Gäst i Eskelhem, Lars Ahlberg Heder i Levide, Johan Hansson Box i Nähr, Lars Larsson Lång i Klinte, Anders Östböm Trogen i Fardhem, Per Persson Mesan i Rone, Olof Mårtensson Mallegård i Gröttlingbo, Hans Erik Ström i Klinte, Carl Johan Styrman, Hans Persson Spets och Johan E. Gardell Bössegård i Fardhem, Jacob Persson Frisk i Wamlingbo, Olof Gårdstedt Rosenhy i Wall, Lars Jacob Tapper i Heide, Per Mathisson Krans i Ahlskog och Johan Söderström Klockare i Wamlingbo;
Och som dessa medel nu blirvit hit öfversända, kunna de af vederbörande få lyftas här å Landtränteriet emallan kl. 11-1 alla stickendagar inom nästlust. April månads utgång, hvarvid till undvikande af omgång och onödiga resor bör iakttagas, att ettdera

1:o Gratiticationstagaren sjelf inställer sig för att emottaga och qvittera medlen, eller ock
2:o Sänder ombud som är försedt med skriftlig fullmakt, lagligen bevittnad af 2:ne personer, eller slutligen och enklast
3:o Att gratificationstagaren å grafificationen, Tio riksdaler riksmynt, utfärdar qvitto, i afseende på egenhändiga underskriften at namn eller bomärke at pastor eller kronolänsman attesteradt, då medlen emot sådant qvitto utbekommes.

I alla händelser bör presibevis åtfölja att underhållstagaren lefver och sig väl skickar. Har någon aflidit under loppet år 1873, så utbetalas gratificationen icke destomindre, emot behörigt dödsbevis, till sterhhuset, så frami det styrker sin behörighet dertill, men skulle någon gratificationstagare halva aflidit före ingången af nämnda år, sii erhåller sterbhusct icke någon gratification; och anmodas Herrar Pastorer, att om någon af förstnämnde personer skulle hafva aflidit före år 1873, denim hit insända bevis inom April månads utgång.
Wisby i Landskontoret d. 11 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22