Broomläggning.

Enligt anmälan komma tvenne af broarne öfver s. k. Sjuströmmar å landsvägen emellan Boge socken och Slite äfvensom en bro å landsvägen emellan Bäl och Boge socknar att rifvas och omläggas den 29 och 30 uti innevarande månad, då i stället för sagde väg kan begagnas vägen förbi Othem och Boge kyrkor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Enligt kongl. Maj:ts nådiga bref

af den 12 december nästl. år komma nedannämnda inom Gotlands Län vi stande Pensionärer af Kongl. Flottans gemenskap, hvilka vid berörde års slut eller dessförinnan uppnått en ålder af 70 år, att för samma år tilldelas en gratification af Tio Riksdaler Riksmynt hvardera, neml:

Lotsar:
Jacob Hansson Sallmunds i Hamra, Johan Stenberg i Sanda, Abraham Klintbom i Lärbro och Per Klintström i Östergarn, samt

Båtsmän:
1:a Gotlands Kompani
Hans Johansson östanväder i Stenkyrka, Jacob Christian Godvillig i Kräklingebo, Johan Andersson Fdger i Dalhem, Mathias Hansson Österby i Gothem, Hans Jansson Mesan i Othem, Olof Sandström Courage i Hejnum, Per Ehrenberg Engel i Gothem, Johan Peter Fred i Kräklingbo och Jöns Ljungberg Hjerpe i Sjonhem.
2:a Gotlands Kompani,
Per Johan Sjöpilt i När, Nils Nilsson Gäst i Eskelhem, Lars Ahlberg Heder i Levide, Johan Hansson Box i Nähr, Lars Larsson Lång i Klinte, Anders Östböm Trogen i Fardhem, Per Persson Mesan i Rone, Olof Mårtensson Mallegård i Gröttlingbo, Hans Erik Ström i Klinte, Carl Johan Styrman, Hans Persson Spets och Johan E. Gardell Bössegård i Fardhem, Jacob Persson Frisk i Wamlingbo, Olof Gårdstedt Rosenhy i Wall, Lars Jacob Tapper i Heide, Per Mathisson Krans i Ahlskog och Johan Söderström Klockare i Wamlingbo;
Och som dessa medel nu blirvit hit öfversända, kunna de af vederbörande få lyftas här å Landtränteriet emallan kl. 11-1 alla stickendagar inom nästlust. April månads utgång, hvarvid till undvikande af omgång och onödiga resor bör iakttagas, att ettdera

1:o Gratiticationstagaren sjelf inställer sig för att emottaga och qvittera medlen, eller ock
2:o Sänder ombud som är försedt med skriftlig fullmakt, lagligen bevittnad af 2:ne personer, eller slutligen och enklast
3:o Att gratificationstagaren å grafificationen, Tio riksdaler riksmynt, utfärdar qvitto, i afseende på egenhändiga underskriften at namn eller bomärke at pastor eller kronolänsman attesteradt, då medlen emot sådant qvitto utbekommes.

I alla händelser bör presibevis åtfölja att underhållstagaren lefver och sig väl skickar. Har någon aflidit under loppet år 1873, så utbetalas gratificationen icke destomindre, emot behörigt dödsbevis, till sterhhuset, så frami det styrker sin behörighet dertill, men skulle någon gratificationstagare halva aflidit före ingången af nämnda år, sii erhåller sterbhusct icke någon gratification; och anmodas Herrar Pastorer, att om någon af förstnämnde personer skulle hafva aflidit före år 1873, denim hit insända bevis inom April månads utgång.
Wisby i Landskontoret d. 11 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Prot. och utslag

att lösas å landskansliet: af A. P. Wiberg, Barshage i Othem. Petter Aug. Carlsson i Lefvide, handlanden H. Högvall, arbetaren P. Lundberg vid Vallavik, skräddaren J. F. Wikström i Hejnum och husbonden Carl Pettersson vid Träskvälder i Tingstäde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Mars 1874
N:r 21

Auktion.

Onsdagen den 18 innevarande Mars låter Landtbrukaren Herr W. E. Malmgren, medelst offentlig auktion, som förrättas på stället, till den högstbjudande försälja sina egande hemmansdelar 1/3:dels mantal Stora och 1/4:dels mt. Lilla samt 3/16-dels mantal Puttersious i Rute socken af Gottlands Norra Härad med derå uppförda åbyggnader och öfriga tillydenheter.
Hemmansdelarne, som ligga i sambruk och hvarunder finnas omkring 74 tunnland väl utdikad åker, bestående af till största delen mylla på lerbotten, få af köparen genast tillträdas med derå utsådd höstgröda. Egendomen kommer först att utropas i sin helhet och om då möjligen blifvande anbud ej kunna antagas, kommer sedan 3/16 mt. Puttersious att uti 32:delar försäljas, äfvensom ett på Puttersious uppfört boningshus. Auktionen börjas kl. 10 f. m. och kunna betalningsvilkoren lämpas efter reela köpares beqvämlighet. Vidare upplysningar rörande hemmansdelarne kunna erhållas såväl af undertecknad som nuvarande egaren.
Othem den 2 Mars 1874.
Johan Smedberg,
anmodad auktionsförrättare.
Wisby Landskansli den 5 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Mars 1874
N:r 20

Hushållningssällskapet.

Vid Gotlands läns hushållningssällskaps andra ordinarie sammankomst för detta är å landskansliet härstädes sistl. onsdag, den 17 dennes behandlades följande frågor:
K. landtbruksakademiens förvaltningskomités cirkulärsskrifvelse den 16 sistl. januari angående beviljade anslag för utställningar och prisbelöningar af slagtdjur och mejerialster samt deraf föranledd fråga om sällskapet vill med andra hushållningssällskap förena sig om medel till sådana utställningar, föredrogs, men vann icke bifall.
Inkomst- och utgiftsstaten för landt bruksskolan föredlogs och fastställes. Angående ifrågasatt indragning af anslaget till stobesigtningar samt öfverlemnande åt hingsthållarne sjelfva att bedöma hvilka ston må anses ”felfria”, uppstod en ganska liflig diskussion, isynnerhet mellan hrr Schoug, och Kyllander, dervid den ifrågasatta indragningen afslogs.
I nämden för belöning af hästar inom underdistriktet Gotland valdes till leda mot hr Sjöstedt, till suppleant herr Forselles.
För granskning af Visby spritvaruaktiebolags förvaltning och räkenskaper för det löpande försäljningsåret valdes till revisor löjtnant Ericsson, till suppleant kamrer Pettersson.
Till ledamöter i sällskapet invaldes hrr kapten Arnelius, löjtnant Hugo Vennemo v. länsman Smedberg i Othem och landtbrukaren Grelert i Vesterhejde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Genom offentlig auktion

som Thorsdagen den 4 instundande Februari från kl. 11 f. m. förrättas vid Mölner på Fårö låter sysslomannen i Landthandlanden J. Assarssons konkurs till den högstbjudande försälja hela afträdda lösöreboet, bestående af något möbler och husgeråd, en enbetsvagn, ett par nya läderselar, ett parti plankor och bräder, 80 skålpund klöfver och 200 skålp. thimotej-frö, ett part hårdvallshö och diverse handelsvaror, såsom kläden, moleskinn, yllehalsdukar, bajaderer, sticktröjor, hjortvärmare, hängslen, knappar och ett parti mössor af kläde och korderoy samt hästhud m. m. Med betalningen lemnas godkände köpare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 22 Januari 1875.
J. A. Smedberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

En säck borttappad

på vägen emellan Wisby och Othem d. 11 dennes innehållande 15 skålp. Fjäder, 3 4 skålp. Bomull. Den rättsinnige upphittaren torde emot skälig vedergällning godhetsfullt inlemna den i handl. J Lindgrens salubod eller till undertecknad.
Helvig den 21 Januari 1875.
J. F. CARLSSON, sjöman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.