Igår inträdde,

såsom bekant, omfattande förändringar med afseende på öns postföring. Flere poststationer äro indragna och komma att ersättas genom de af oss förut nämde landtbrefbärarne. Uppdraget att mottaga och utlemna de genom landtbrefbärarne befordrade posterna hafva vederbörande kommuner lemnat åt följande personer:
Hangvar: fanj. J. N. Smith, Suderbys,
Fole: skolläraren K. J. Linder,
Stenkyrka: kyrkoherden K. J. Reuser,
Martebo: skolläraren Robert Bolin,
Hörsne: kyrkoherden K. J. A. Kahl,
Bäl: skolmästaren Fredrik Nordin,
Källunge: fröken Elisabet Flodenberg,
Vallstena: fjerdingsmannen Anton Olofsson Stora Gudings,
Gothem: skolläraren V. Carlsson (som äfven åtagit sig mottaga försändelser till personer inom Norrlands socken),
Gotlands Vänge hemmanseg. Lars Kalmén Bjerges,
Guldrupe: ordföranden i Kom:stämman Nils Larsson,
Vall: skolläraren H. O. Norrby,
Atlingbo: kyrkoherden K. Ihre,
Mästerby: skolläraren Joh. Nyström,
Sproge: kyrkoherden Karl Bolin Botvide,
Ejsta: skolläraren JOh. Gottberg,
Hejde: skolläraren K. P. Blomberg,
Lojsta: Komminister J. N. Kalström,
Fardhem: skolmästaren Nils Lindgren,
Burs: skolläraren K. H. Löfveberg,
När: fanjunkaren J. Romdahl,
Lummelunda: landtbrefbäraren Otto Vallin.
Af de poststationer, som förut var beslutadt skulle 1 Januari indragas, komma Weskinde, Stenkunda, Hejde och Hablingbo att bibehållas. Äfven Wamlingbo poststation torde komma att bibehållas (ärendet är nu under pröfning hos poststyrelsen), hvadan landtbref bäringen är tills vidare instäld å linien Wamlingbo—Burgavik.
För att bereda ytterligare beqvämlighet åt allmänheten, komma breflädor att anbringas vid följande 23 kyrkor: Stenkyrka, Martebo, Fole, Bäl, Källunge, Vallstena, Gothem, Hörsne, Endre, Vänge, Guldrupe, Mästerby, Atlingbo, Vall, Fardhem, Linde, Lojsta, Rista, Sproge, Alskog, Burs, När och Grötlingbo. Brefladorna vid Alskogs och Endre kyrkor omhänderhafvas af postförarn, breflådan i Grötlingbo af postiljonen och den vid Fardhem af både postiljonen och landtbrefbäraren i alls de öfriga lådorna omhänderhafvas endast af landtbrefbärarne.
På annat ställe i dagens nummer återfinnas de för posterna upprättade tidtabeller.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1

Smittkoppor

hafva utbrutit i Wamlingbo socken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Juli 1874
N:r 55

Legala nyheter.

Lösen för fynd att lyftas å Landskansliet:
Af klockaren E. Löfberg och arbetaren Hans Jakobsson i Hemse med 50 kr., Olof Stenberg Stenstugu i Ahla 12 kr.; Edv. Mårtensson i Wamlingbo 97 kr,. af Petter Lindgren Lindarfve i Hemse 4 kr., Jonas Pettersson Enges i Barlingbo 2 kr., Tomas Österdahl Hägvards i Hall 1 kr., Petter Lydahl i Lye 8 kr., Olivia Söderlund Tune i Wäte 1 kr.; Carl Nygren 14 kr., Per Björkegren i Sjonhem 8 kr.; Johan Kuntze 5 kr., Per Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 1 kr.; Oscar och Adolf Fröberg i Lummelunda 34 kr., P. E. Alfvegren i Hejde 20 kr., Hans Halfvans i Garde 3 kr. 50 öre, J. F. Ahlstrand i Sjonhem 156 kr., Carl Wahlgren Östergårda i Stenkumla 9 kr., Theodor Larsson i Stenkumla 11 kr., Carl Boman i samma socken 8 kr., arbetaren A. Engström 106 kr., J. P. Pettersson i Hogrän 10 kr., A. Pettersson i Sjonhem 4 kr., O. Claesson 6 kr., P. Gutenberg i Wallstena 6 kr., arbetaren Pettersson i Garde 1 kr., J. Bingström i Gothem 6 kr., L. Wedin i Kräklingbo 3 kr., pigan Cath. Boberg 2 kr., P. Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 4 kr., J. P. Lingstedt 3 kr., O. Hedström Antarfve i Halla 4 kr. Wilh. Pettersson Åby i Bro 2 kr., A. P. Nygren i Lummelunda 5 kr., gossen G. H. Eriksson 4 kr., P. N. Pettersson Harqire i Björke 3 kr., Petter Johansson Haltarfve i Lokrume 4 kr., And. Alfr. Wittberg Westerby i Sanda 40 kr., arbet. Olof Odin i Halla 2 kr., P. Jacobsson Lindarfve i Eskelhem 6 kr., Joh. Ekedahl Godrings i Ekeby 4 kr., Joh. Johansson Haltarfve i Lokrume 10 kr., drängen Frans Magnusson i Högbro 5 kr., F. Thulin Bjerges i Wallstena 4 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juni 1874
N:r 50

Burgsvik. Firma Osc. Bäckström Skrädderi.

Bäckströms Tomt. Burgsvik. Telefon: 83.
Innehavaren började lära yrket hos skräddarmästare J. Mårtensson i Vamlingbo vid fjorton års ålder. Denna anställning innehade han i sex år och konditionerade därefter hos olika mästare i Stockholm i fyra år tills hans 1902 startade egen firma i Vamlingbo. Han drev rörelsen där i fem år, varefter han 1908 startade nuvarande företag i en samma år uppförd fastighet. Denna inrymmer skräddarverkstad och bostadslägenhet. Taxeringsvärdet är 3.000 kr. och brandförsäkringsvärdet uppgår till 7.000 kr. Alla vid ett förstklassigt civil- och militärskrädderi förekommande arbeten utföras och innehavaren har gjort sig känd och uppskattad som en skicklig yrkesman.

Oscar Herman Lorentz Bäckström är född den 28 november 1873 och son till skomakaren Carl Bäckström o. h. h. Britta f. Andersson, samt gift sedan 1905 med Alma Ronqvist. Barn: Elis, född 1906, Agda född 1907, Edit, född 1909, Karl-Olof, född 1910, Yngve, född 1912, Gustaf, född 1913, Hilding, född 1915, Holger, född 1916, och Harald, född 1918.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Postkungörelse.

Enär vinterpostföringen mellan Westervik och Wisby kommer att upphöra med de resor, som af postångfartyget ’Sofia’ vetkställes från Westervik den 7 och från Wisby den 9 innevarande månad, kommer postförbindelsen mellan fastlandet och Gotland att, från och med den 9 April och tillsvidare under sommaren, med ångfartygen ”Wishy” och ”Gotland” underhållas på det sätt, att ett af förenämnde fartyg afgår:
från Wisby till Stockholm Lördagar, Söndagar och Onsdagar från och med den 11;
från Stockholm till Wisby Måndagar, Onsdagar och Fredagar från och med den 8;
från Wisby till Kalmar Torsdagar från och med den 9, samt
från Kalmar till Wisby Lördagar från och med den 11; allt å tider, som i tidningarne närmare uppgifves.
Försändelser med dessa lägenheter böra, de dagar ångfartygen härifrån afgå, här inlemnas: bref under rekommendation, postanvisningar eller postförskott samt paketer till kl. 4 1/2 e. m., öfriga försändelser till kl. 5 1/2 e. m.
I följd af ofvannämnde förändring i fastlandsposten, förändras äfven postgången inom ön från och med des 11 sålunda, att posterna afgå: från Wisby till samtliga postanstalterna Tisdagar och Lördagar kl. 8 f. m., eller så snart de med ångfartyget ankomne, till landet adresserade försändelser kunnat expedieras, dock i intet fall sednare än kl. 10 f. m., från Wamlingbo — öfver Burgsvik — Hemse och Klintehamn — Tisdagar och Fredagar kl. 6 1/2 e. m., från Slite Onsdagar och Lördagar kl. 7 1/2 f. m., från Fårö öfver Fårösund samma dagar kl. 3 1/2 f. m., från Ljugarn samma dagar kl 5 f. m., från Katthammarsvik Onsdagar kl. 6 f.
och Fredagar kl 5 1/4 e. m., från Ronehamn Tisdagar och Fredagar kl. 8 e. m., från Guldrupe, genom Roma, Onsdagar och Lördagar kl. 5. f. m.
Försändelser, som önskas härifrån med dessa poster befordrade, böra inlemnas Måndagar och Fredagar: rekommenderade bref, postanvisningar, postförskott och paketer till kl. 6 e. m., öfriga försändelser till 7 e. m.
Wishy Postkontor den 4 April 1874.
A. EHRENHOFF.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Enligt kongl. Maj:ts nådiga bref

af den 12 december nästl. år komma nedannämnda inom Gotlands Län vi stande Pensionärer af Kongl. Flottans gemenskap, hvilka vid berörde års slut eller dessförinnan uppnått en ålder af 70 år, att för samma år tilldelas en gratification af Tio Riksdaler Riksmynt hvardera, neml:

Lotsar:
Jacob Hansson Sallmunds i Hamra, Johan Stenberg i Sanda, Abraham Klintbom i Lärbro och Per Klintström i Östergarn, samt

Båtsmän:
1:a Gotlands Kompani
Hans Johansson östanväder i Stenkyrka, Jacob Christian Godvillig i Kräklingebo, Johan Andersson Fdger i Dalhem, Mathias Hansson Österby i Gothem, Hans Jansson Mesan i Othem, Olof Sandström Courage i Hejnum, Per Ehrenberg Engel i Gothem, Johan Peter Fred i Kräklingbo och Jöns Ljungberg Hjerpe i Sjonhem.
2:a Gotlands Kompani,
Per Johan Sjöpilt i När, Nils Nilsson Gäst i Eskelhem, Lars Ahlberg Heder i Levide, Johan Hansson Box i Nähr, Lars Larsson Lång i Klinte, Anders Östböm Trogen i Fardhem, Per Persson Mesan i Rone, Olof Mårtensson Mallegård i Gröttlingbo, Hans Erik Ström i Klinte, Carl Johan Styrman, Hans Persson Spets och Johan E. Gardell Bössegård i Fardhem, Jacob Persson Frisk i Wamlingbo, Olof Gårdstedt Rosenhy i Wall, Lars Jacob Tapper i Heide, Per Mathisson Krans i Ahlskog och Johan Söderström Klockare i Wamlingbo;
Och som dessa medel nu blirvit hit öfversända, kunna de af vederbörande få lyftas här å Landtränteriet emallan kl. 11-1 alla stickendagar inom nästlust. April månads utgång, hvarvid till undvikande af omgång och onödiga resor bör iakttagas, att ettdera

1:o Gratiticationstagaren sjelf inställer sig för att emottaga och qvittera medlen, eller ock
2:o Sänder ombud som är försedt med skriftlig fullmakt, lagligen bevittnad af 2:ne personer, eller slutligen och enklast
3:o Att gratificationstagaren å grafificationen, Tio riksdaler riksmynt, utfärdar qvitto, i afseende på egenhändiga underskriften at namn eller bomärke at pastor eller kronolänsman attesteradt, då medlen emot sådant qvitto utbekommes.

I alla händelser bör presibevis åtfölja att underhållstagaren lefver och sig väl skickar. Har någon aflidit under loppet år 1873, så utbetalas gratificationen icke destomindre, emot behörigt dödsbevis, till sterhhuset, så frami det styrker sin behörighet dertill, men skulle någon gratificationstagare halva aflidit före ingången af nämnda år, sii erhåller sterbhusct icke någon gratification; och anmodas Herrar Pastorer, att om någon af förstnämnde personer skulle hafva aflidit före år 1873, denim hit insända bevis inom April månads utgång.
Wisby i Landskontoret d. 11 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Efterföljansvärdt.

Sistlidne söndag, efter i Vamlingbo kyrka afslutad gudstjenst, egnades åt folkskolläraren E. P. Löfving en vacker gärd af erkännande och tacksamhet i det att af församlingens kyrkoherde, som fått sig detta uppdrag anförtrodt, med för tillfället uttalade enkla ord, åt bemälde folkskollärare öfverlemnades några af många vänner inom Vamlingbo, genom frivilliga bidrag, till ett belopp af 70 Kronor, inköpta, dyrbara och välarbetade, silfverpjeser näml. 1 Snusdosa, 1 Etui bestående af matsked knif och gaffel, allt af kontrollerade silfver med inskription: ”Minne till skolläraren E. P. Löfving af vänner inom Vamlingbo, 1875”.
Denna hedesrbetygelse egnades honom såsom uppmuntran för 37 års trogen och samvetsgrann utöfning af skollärarebefattningen vid Vamlingbo församlings fasta folkskola och åsyftad, att vara dels ett uttryck af föräldrars rättvisa erkännande af hans mångåriga verksamhet såsom folkskollärare, dels äfven ett uttalande af deras varma tacksamhet för den gamle lärarens vid undervisningen nedlagda osparda mödor, goda vilja och uppoffrande krafter för barnens inhemtade kunskaper och framåtskridande på vetandets och bildningens väg. Stunden var högtidlig och gjorde ett gripande intryck både på den i församlingsskolans tjenst nu trötte läraren, som ock på de i templet närvarande; och sedan en önskan och bön blifvit uttalad, att Han som är all god gåfvas gifvare och hvilken äran i första rummet tillkommer, täcktes göra den åldrige folkskollärarens återstående dagar lyckliga och fridfulla, hans hem till ett kärlekens hem och hans arbete nåderikt och lyckosamt, afslöts denna vackra, men ovanliga festlighet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Om vaccinens verkan.

Uti en af vederbörande provinsialläkare till Kongl. Sundhetskollegium afgifven embetsrapport rörande en af honom nyligen till Vamlingbo socken företagen resa i anledning af derstädes utbrutne smittkoppor yttras bland annat följande:
”Anmärkningsvärdt är, att af de inom detta distrikt af smittkoppor angripne allesammans varit fullvuxne och äldre personer, som icke blifvit revaccinerade. Inga barn eller yngre person hos hvilka vaccinen kan antagas ännu verka skyddande, har blifvit angripet.”

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Dödsfall. Gustafva Löfving

Att Skolläraren och Orgelnisten E. P. Löfvings ömt älskade Maka Gustafva Löfving född Bergenstjerna stilla och fridfullt afsomnade i Wamlingbo skolhus Fredagen den 18 Dec. 1874 kl. 1/2 11 e. m. i en ålder af 58 år, 11 mån. och 9 dag, djupt sörjd och saknad af make och 3:ne barn.
sv. Ps.-b N:r 452.

Dödsfall.
Gustafva Löfving

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2