Till medlidande medmenniskor!

Som den olyckshändelsen den 22 d:s inträffade, att muraren Olof Holmström från Slite vådligen omkom i Wisby hamn och efterfemnar hustru och fem barn, af hvilka det minsta är 2 år och familjen derjemte befinner sig i ytterst torftiga omständigheter, tager sig undertecknad härmed friheten anropa medlidande medmenniskor om någon skärf till afhjelpande af deras nöd. Holmström var känd som en ordentlig, arbetsam och för sin familj ömt sörjande man. Gåfvorna torde lemnas till redaktionen af denna tidning, i hvilken ock redovisning af desamma skall följa.
Slite den 29 januari 1875.
G. Edv. Alfvegren.
v. pastor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Stiftsnyhet.

Sistlidne måndag den 25 dennes, utfärdades af domkapitlet fullmakt för läroverksadjunkten, filosofie doktor Oskar Öfverberg att vara komminister i Wisby stads och landsförsamlingar. Tillträdet sker den 1 februari.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Skarp vinter.

Såsom något för Gotland ovanligt har man för oss uppgifvit, att för omkring en vecka sedan kölden i Slite uppgick till 23 grader.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Om vaccinens verkan.

Uti en af vederbörande provinsialläkare till Kongl. Sundhetskollegium afgifven embetsrapport rörande en af honom nyligen till Vamlingbo socken företagen resa i anledning af derstädes utbrutne smittkoppor yttras bland annat följande:
”Anmärkningsvärdt är, att af de inom detta distrikt af smittkoppor angripne allesammans varit fullvuxne och äldre personer, som icke blifvit revaccinerade. Inga barn eller yngre person hos hvilka vaccinen kan antagas ännu verka skyddande, har blifvit angripet.”

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Haveri-Auktion.

Lördagen den 6 nästkommande Februari, kl. (10) tio f. m. låter undertecknad genom offentlig och frivillig auktion, som förrättas vid Lickershamn, för vederbörandes räkning försälja, från förolyckade finska barkskeppet ”Amalia” ilandförd stenkol, äfvensom bergningsrätten till återstående icke bergade delen af berörde fartygs last. Betalningen erlägges kontant.
Wisby den 23 Januari 1875.
JOHN E. STARE,
Kejserl. Rysk Consul.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Genom offentlig auktion

som Thorsdagen den 4 instundande Februari från kl. 11 f. m. förrättas vid Mölner på Fårö låter sysslomannen i Landthandlanden J. Assarssons konkurs till den högstbjudande försälja hela afträdda lösöreboet, bestående af något möbler och husgeråd, en enbetsvagn, ett par nya läderselar, ett parti plankor och bräder, 80 skålpund klöfver och 200 skålp. thimotej-frö, ett part hårdvallshö och diverse handelsvaror, såsom kläden, moleskinn, yllehalsdukar, bajaderer, sticktröjor, hjortvärmare, hängslen, knappar och ett parti mössor af kläde och korderoy samt hästhud m. m. Med betalningen lemnas godkände köpare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 22 Januari 1875.
J. A. Smedberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Förloradt.

Lördagen den 23 borttappades, på vägen mellan Wisby och Roma Kyrka, ett Kopparlock af cirka 14 tums diameter med Kork inlagdt uti yttre kanten och torde upphittaren inlemna det antingen hos Skollärar Wessman Roma eller hos Fru Grönberg Wisby Österport, då hederlig vedergällning fås.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

En säck borttappad

på vägen emellan Wisby och Othem d. 11 dennes innehållande 15 skålp. Fjäder, 3 4 skålp. Bomull. Den rättsinnige upphittaren torde emot skälig vedergällning godhetsfullt inlemna den i handl. J Lindgrens salubod eller till undertecknad.
Helvig den 21 Januari 1875.
J. F. CARLSSON, sjöman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Egendomsförsäljning.

Fabrikör Åhsberg lär sistl. tordag ha försålt sin egendom Lilla Hästnäs till landtbrukaren Hejdenberg från Norrlanda för 85,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.