Auktion vid Qvie i Martebo.

Fredagen den 27 Juni kl. 10 förmiddagen låter hemmansegaren A.P. Björkander, Qvie i Martebo, genom offentlig och frivillig auktion, till den högstbjudande försälja all så väl fast som lös egendom, Fastigheten, som består af 1/16 mtl Qvie inämde socken, är af god beskaffenhet, eger tillräcklig skog till husbehof och är fri för undantag, utbjudes först i mindre lotter och sedan i sin helhet, och förbehålles pröfuing at de blifvande anbuden; utom hemmanet komma äfven åtskilliga andra jordlägenheter att försäljas om hvilket lemnas vidare upplysningar före auktionen; lösegendomen består af guld, silfver, koppar, messing, malm- tenn- och blecksaker, glas och porslin, jern- och träsaker, mat- och spelbord,; stolar, en större salsspegel med bord, sängar och soffor, kistor och skåp, linne och sängkläder, gångkläder, en väfstol med tillbehör, smedje- och svickareverktyg, diverse träkärl, dricks- och målkärl, slipstenar, åkerbruksredskap af vagnar, kälkar, selar, en ressläda, plogar och harfvar, vrångoch foderhäckar, ett tröskverk, en vindmaskin, hälften i en vädermjölqvarn, torra plankor och bräder samt vagnsbjörke, träskfiskredskap, några lisp. håmpa; kreatur af hästar, kor som nyligen kalfvat, lam och svin, m. m. och lemnas godkände inropare 3 månaders betalningsanstånd, men andra endast mot borgen.
Stenkyrka den 18 Juni 1879.
Efter anmodan,
Carl Bergström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

Auktion vid Röstäde i Ekeby socken.

Genom offentlig, frivillig auktion, som tisdagen den 1 nästk. Juli från kl. 10 f. m. förrättas vid Röstäde i Ekeby socken, låter hemmansegaren Jacob Smedberg derstädes till den högstbjudande försälja sin egande hemmansdel 9/16:dels mantal kr.-sk. Röstäde med derå nyligen uppförda man- och ladugårdsbygnader af sten under spåntak; hemmansdelen, som är fri från s. k. lifstidsundantag och jordafsöndring, belägen utmed allmän väg, 1, ½:dels mil från Visby och 4/10:dels mil till närmaste jernvägsstation, har omkring 80 tid åkerjord af särdeles god beskaffenhet, hvaraf 41 tld besådt dels med höst- och dels med vårsäde, 20 tld med klöfver- och timotej, 1 tld äng och dessutom god betesmark samt skog öfver husbehof, utbjudes dels i mindre lotter dels ock i sin helhet med förbehållen pröfningsrätt å blifvande anbud; äfven försäljes en del af lösegendomen såsom något guld, silfver och diverse husgerådssaker, res- och arbetsvagnar, kälkar, foder- oeh vrånghäckar, vändoch spetsplogar, harfvar, selar, en vindmaskin, kreatur af: hästar, oxar och kor, m. m. För lösa egendomen lemnas godkände köpare betalningsanstånd till den 1:sta nästk. September och för fastigheten blifva betalnings- och öfrige vilkor uppgifna vid auktionen.
Hörsne den 17 Juni 1879.
Efter anmodan,
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

Auktion vid Ingvards i Träkumla.

Lördagen den 28 dennes kl. 4 e.m. låter kyrkovärden Oskar Cedergren Ingvards i Träkumla genom offentlig auktion, som förrättas vid Gannarfve i Stenkumla, försälja 1/8:dels mantal kronoskatte Gannarfve i Stenkumla att genast tillträdas. Hemmansdelen, som har undergått laga skifte och är fri från undantag, har god och bördig åker, utbjudas först i 4 lotter och sedan i sin helhet, först med gröda och sedan utan gröda. Blir hemmansdelen osåld utbjudes grödan till försäljning, bestående af hvéte, korn, timotej- och hårdvallshö samt betesrätten. Betalningsvilkoren blifva före utropet tillkännagifna, dock kan köparen få öfvertaga en inteckning å 3,000 kronor. För skörden lemnas godkände inropare 3 månaders betalningsanständ.
Stenkumla den 19 Juni 1879.
Efter anmodan,
N. P. Sahlstén.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

På begäran

af »Gode mannen» i handlanden S. Nilssons konkursmassa kommer offentlig auktion, för nämda massas räkning, att hållas i f. d. Vendellska magasinet vid Norra kyrkogatan här i staden, lördagen den 28 Juni från kl. 10 f. m., hvarvid till den högstbjudande försäljes större delen af massans varulager, bestående af’ alla sorters manufakturvaror, band, tråd och knappar jämte en myckenhet andra s. k. korta varor, barnleksaker, smiden, glas och porslin, specerier af alla slag, diverse oljor, ett parti salt, ett dito sulläder jämte mera annat; som till en sorteråd diversehandel hörer; och lemnas åt inropare, som äro kända och kunna betros, 2 månaders betalningsänstånd. Andra betale kontant straxt.
Visby d. 18 Juni 1879.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

Dödsfall Gustaf Adolf

Att vår älskade son Gustaf Adolf, stilla afled å Stenstu i Bäl onsdagen den 18 Juni, kl. 1 f. m., i en ålder af 4 år och 8 mån., sörjd af oss och en syster samt slägt och vänner, få vi härmed tillkännagifva.
Dorothea Jacobsson. J. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

Dödsfall Johan Oskar

Tillkännagifves, att vår älskade son Johan Oskar, efter ett långt lidande stilla och fridfullt afsomnade i Visby måndagen den 16 Juni 1879 kl. 2 e.m., efter en lefnad af 15 år, 8 mån. och 3 dagar; djupt sörjd och saknad af föräldrar, en broder, slägt och vänner.
Johanna Höglund. Johan Höglund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

Dödsfall Lars Jacob Gardell

Tillkännagifves, att min ömt älskade make, husbonden Lars Jacob Gardell, efter ett långvarigt lidande stilla och fridfullt afsomnade vid Gandarfve i Vänge den 15 Juni 1879, kl. 2,80 e. m:, i en ålder at 49 år, 9 mån. och 6 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, en åldrig fader, svärföräldrar samt slägt och många vänner.
Maria Gardell.

Under mullen, under mullen
Trötta hjertat finner hvila,
Får med blomsterdofter blandas,
Hör ej mer, hur böljor svalla
Hör ej mer, hur stormen går.
Själen fridlöst dit skall ila,
Der de goda samlas alla,
Der han mera fritt får andas,
Dit blott nu hans längtan når
Ofvan molnen, ofvan molnen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

FÖDD.

N. Dagl. Alleh., 1. uppl, 1 gg.
En sons lyckliga födelse i dag.
Hemse den 17 Juni 1879.
Olivia och C. W. Wittberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Gotland» 14 Juni,
landtmät. Jacobsson, hrr Lagergren, Persson, Slettgren, Malmberg, Johansson, Ekelin, Hedelins, Johansson, frök:na Vesterling, Persson, Lindström, Toftén, Andersson. — Med »Thjelvar» 15 Juni, dokt:ne Östergren, Söderberg, hrr Vikander, von Hjerdsten, Jacobsson, Nyman, Björkman, Carlström, Lokrantz, Sommelius, fruarna von Hjerdsten, Fågelholm, frök:na Bolin och Forsman. — Med »Gotland» 17 Juni, apotekar Sellin, ing. Danielsson, hrr Sandman, Polheimer, Ekholm, Janson, Andersson, Gustatsson, Jepsen, Melin, Bodström, Sellin, Andersson, Sjölin, fruarna Andersson, Lidman, frök:na Lagergren, Norström, Söderberg, Kinberg, Hägg, Pallin, Borgström, Lindström.

Från Kalmar: med »Visby» 15 Juni,
dr Vesterlund, hrr Nilsson, Johnson, Herlitz, Sandberg, Mårtensson, Stenmark, Hellqvist, fru Johnsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Juni 1879
N:r 49

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 16 Juni.
Fylleri, oljud, våld m. m. Drängen Vilbelm Nyman från Magnuse i Levide, hvilken förut af rådhusrätten dömts att för fylleri 1 Mars 1878 böta 5 kr. samt för uraktlåten inställelse vid rätten å särskilda rättegångsdagar i samma mål 990 kr., var nu åter stämd för att i Visby 31 sistl. Mars, hafva fört oljud å gata, varit full, svurit, slagit och förolämpat personer på hvarjehanda sätt. Poliskonstapeln, som 381 Mars måst taga honom om hand, uppgaf, att då han kommit till för att afstyra detsamma Nyman gifvit honom 2:ne slag, rasat på flere sätt och »förolämpat alla menniskor» att han slutligen måst bindas och läggas på en kärra för att afföras till polisvaktkontoret, men att han äfven i detta. bundna tillstånd var styf tillräckligt ändå». Nyman erkände nu allt, sade, att det skett i fyllan och villan bad rätten och stadsbetjenten Pettersson om förlåtelse, samt så lindrigt straff som möjligt.
Pettersson yrkade intet ansvar, men stadsfiskalen deremot strängt ansvar å Nyman, enär han förut varit framme på dylikt sätt. UtE meddelas 30 Juni.

Öfverträdelse af helsovårdsstadgan. Artilleristen N. F. Gardelin hade inne i sin gård haft ett svinkreatur, utan att derom göra vederbörlig anmälan och dömdes derför att böta 2 kronor.

Misshandel. Husbondesonen Herman Elm fr. Mickelgårds i Veskinde hade 12 sistl. December å gatan utanför norderkrogen illa slagit och misshandlat lykttändaren Jonas Klint och dess. son Herman, samt sedan Klint d. ä. efter åtskilliga slag störtat omkull dels sparkat denne i amsigtet dels stått med foten på hans bröst, dels släpat honom fram i rännstenen. Herman Elm dömdes att böta 45 kr., ersätta Klint med 15 kr. samt utgifva ersättning tillhörde vittnen.

Tjufven, som föröfvat den af de i föregående numret af tidningen nämda stölderna, greps i dag vid Klintehamns hitkomst af polisen, som fått underrättelse genom telegram från Fårösund, att en för stölden misstänkt person stigit ombord å nämde ångbåt. Den gripne var för andra resan stöld straffade, i Grötlinge skrifne 18-årige ynglingen Karl Oskar Öberg. Han erkände sig skyldig till 8 dennes skedda stölden af tvänne fickur af silfver med silfverkedjor och guldurnyeklar, tillhöriga husbondesönerna A. P. och K. J. Andersson vid Stenstugu i Björke. Enligt telegram från Fårösund hade Öberg derstädes sålt det ena uret med tillbehör för 8 kr. Det andra hade han enligt egen uppgift föryttrat till en okänd person i närheten af Fårösund. Dessutom uppgaf han, att han tillgripit en klocka i en gård nära Lokrumme kyrka och och densamma försålt för 4 kr. till en okänd person vid Öfverastris i Alfva, samt äfven för en månad sedan tagit en dylik från A. Fahlberg i Ejsta, hvilken han afyttrat till en arbetare i Hemse, Slutligen hade äfven ett par byxar ING i Boge och sålts på Södra byrummet. Öberg insattes på länscellfängelset för att afbida ransakning inför vederbörlig domstol.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Juni 1879
N:r 49