N. A. Youngberg död.

Efter någon tids sjukdom på grund af tumör i underlifvet och sedan för ett par dagar sedan ett slaganfall tillstött, hvilket beröfvat den sjuke medvetandet, afsomnade helt stilla igår afton i Atlingbo prästgård t. f. kyrkoherden därstädes Nils August Youngberg, 71 år gammal.
Kyrkherde Youngberg var född i Tirsums församling i Östergötland 1842. Efter några års vistelse r Nordamerika och därstädes bedrifna teologiska studier blef han prästvigd 1873 och tjänstgjorde sedan några år som pastor i svenska ev.-lutherska Augustanasynoden. Gift härifrån Visby (1873) med Alfhild Bergström, en dotter till framlidne stads. fiskal D. J. Bergström, öfverfyttade Yongberg emellertid snart nog hit samt blef i sept. 1881 antagen till stadsmissionär i Visby, i hvilken befattning han kvarstod till i dec 1886, då han förordnades till vice pastor i Vall. Redan 1884 hade han erhållit k. m:ts tillstånd att vinna inträde som präst inom svenska kyrkan med tjänstgöringsskyldighet inom Visby stift, dock med skyldighet. att utgifva och inför domkapitlet försvara en vederbörligen godkänd teoLogisk afhandling. Denna skyldighet fullgjorde Youngberg 3 sept. 1886 och hade sedan förordrnanrden som vice pastor i Valls, Hejnums, Rone och Barlingbo pastorat, tills han 1893 erhöll ordinarie anställning som komminister i Sanda pastorat. Från derma befattning afgick han emellertid för ett par år sedan för att i stället mottaga långvakansförordnande som kyrkoherde i Atlimgbo, hvilket förordnande han ännu innehade, då döden nu ändade hans lifgärning.
Kyrkoherde Youngberg efterlämnar minnet af en välvillig man och en god själasörjare, som städse med glädje och hängifvenhet fylde sitt kall, så långt krafterna räckte. Närmast sörjande äro maka i 2:dra giftet, född Törnstrand, och en hennes minderåriga dotter samt tre vuxna barn ur första äktenskapet, en son och två döttrar, af hvilka den ena gift med handlanden Gunnar Nilsson i Bander.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Värdefull Kreatursauktion vid Kysings i Vall.

Fredagen den 14 innev. febr. kl 1 f. m. låter landtbr. Hj. Johansson, Kysings Vall medelst otiontlik auktion försälja. 16 st. högmjölkande kor af blandad ras, en del stå kalfvat och en del stå kalffärdiga, 4 at. betäckta. kvigor, 1 tjur, 2 är, alla kreaturen äro reaktlonsfria. Hästar: 1 varmbl. sto, 8 år, 1 norskt sto 3 år, 1 norsk valack, maskiner och körredskap, 1 slåttermaskin, 1 rotfruktskärningsmaskin, 1 kakkross, 1 tidahol skärra, 1 vurst, 2 st. arbetsvagnar, sättrar, 1 giggsele, 1 skakvind m. m. Spannmål: 2,000 kg. råg, 2,000 kg. utsädeskorn, 1,000 kg. utsädeahafre, 1 parti rotfrukter, hö, höst- och vårsädeshalm.
Betalningsanstånd lemnas godkände köpare till 1 nästk. september; andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 7 febr. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Från landsbygden. Vall.

VALL, 4 febr.
Ett trefligt slädparti anordnades i lördags af ungdomen i Vall. Samlingen skedde vid Rosarfve, varifrån 10 fullsatta skjutsar startade vid 3-tiden. Skrattsalvor och afskedssalut, viftningar till dem som bekikade affärden och så bar det af. Vid Kysings hälsades cortégen med, flaggning och hurrarop och »lycka till» och så bar det vidare till Rackarehand, där uppehåll gjordes, hvarvid ångande »glyggare» kringbjödos, som smakade »förträffligt bra», som en af tösarne uttryckte sig. Se’n fortsatte man genom Atlingbo och Hogrän och kom så fram mot Vallbys i skymningen. Där blef det stopp, ty utmed ängen hade hopat sig metershöga hårda drifvor, som snöskottningsmanskapet icke fått bukt med den dagen. Man måste in öfver en åker, ett litet äfventyr alltså, ty det såg rätt farligt ut, när ett par nästar krånglade vid uppfarten till landsvägen. Efter framkomsten bjöds kaffe och dopp i långa banor, hvarefter musiken spelade upp till dans. Festligt och roligt blef det hela, kvällen, och icke minst muntrande vore da gamla, kära ringlekarna däri alla med lif och lust deltog. Heder och tack till dem, som ordnade det hela, och särskildt ett varmt tack till hr V. Pettersson med fru, som välvilligt upplåtit sitt trefna hem för ungdomens nöje den dagen.
En af deltagarne.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen

har godkänt vattenaflednings- och afdikningsarbetet för de arbetaföretag, som afse torrläggning af mark, tillhörande dels hemmanen Stenstugu, Norrby m. fl. i Othems och Lärbro socknar och dels hemmanen Rosarfve, Rolex, Linhatte och Kvie i Valls socken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Hushållningsgillena.

Endre hushållningsgille har till ledamot i bestyrelsen valt O. Kristensson i Röstäde och till suppleant E. Lefvedahl därstädes. Till ombud för val af ledamöter i premieringsnämderna valdes J. Erlandsson, Öjers och till suppleant för honom O. H. Arvidsson, Lindarfve. Till ombud för utredande af frågan om ett andelsslakteris anläggande utsågs N. P. Svensson i Häxarfve. Vidare beslöts att öfverlåta bestägmmandet af dagen för gillets ordinarie sammankomst åt, förvaltningsutskottet, dock med hemställan till f.-utskottet att utskottet att utsätta sammankomsten på sådan tid, att ej större hinder möter för landtbrukarnes deltagande däruti. Till inval i hushållningssällskapet föreslogos 14 personer.

Stenkumla hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen för 3 år omvalt K. Karlsson, Myrände i Atlingbo, och till suppleant Fredrik Wirgin i Västerhejde. Ombud för utseende af ledamöter i premieringsnämderna blefvo G, Gottberg i Stenkumla, och Aug. Isenberg, Istums, och deras suppleant Hj. Johansson, Kysings i Vall.

Fardherns hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen omvalt landtbrukaren N. A. Jakobsson, Asa i Lojsta, med Axel Smith i Skota som suppleant. Till ombud för val af ledamöter i jordbruks, och nötboskapspremi eringsnämde rna valdes landtbrukarne J. Nordström, Hesselby i Linde, och A. Lindvall, Myre i Fardhem, och till deras suppleanter K. L. Johansson i Gerthe och O. Jakobsson i Duckarfve. Ombud att diskutera svinslakterifrågan blefvo A. Laurin, Sandarfve i Fardhem, J. Lindvall, Källder i Linde, W. Niklasson, Märs i Lojsta, C.- A. Elfström, Orleifs i Levide och E. Dahlgren, Hägvalls i Gerum. 13 st. ledamöter föresloges till inval i hushållningssällskapet. Ett sakrikt och instruktivt föredrag höllsg agr. A. Eklund öfver ämnet »Kan ägghvitan i oljekakorna på annat sätt ersättas?»

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Hejdeby: födda 10 (3m. 7 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 25 (10 m. 14 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 240; ökning 17.
Pastoratets folkmängd 598; ökning 17.

Barlingbo: födda 13 (7 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 36 (18 m. 18 k.), utflyttade 48 (24 m. 24 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 481; minskning 4 personer.

Ekeby: födda 10 (7 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 14 (4 m. 10 k.), utflyttade 24 (13 m. 11 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 358; minskning 4 personer.
Pastoratets folkmängd 839; minskning 8.

Vall: födda 2 m., döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 21 (12 m. 9 k.), utflyttade 22 (11 m. 11 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 315; minskning 2 personer.

Hogrän: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 9 (3 m. 6 k.); inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 28 (9 m. 19k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 331; minskning 8 personer.
Pastoratets folkmängd 646; minskning 10.

Sanda: födda 14 (9 m. 5 k.), döda 10 (3 m. 7 k.); inflyttade 59 (27 m. 32 k.), utflyttade 49 (16 m. 33 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 848; ökning 14.

Mästerby: födda 12 (4 m. 8 k.), döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 41 (22 m. 19 k.); utflyttade 30 (14 m. 16 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 433; ökning 19.

Västergarn: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 24 (13 m. 11 k.); vigde inget par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 6.
Hela pastoratets folkmängd 1,570; ökning 27.

Hejde: födda 10 (3 m. 7 k.), döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 35 (12 m. 23 k.), utflyttade 39 (16 m. 23 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 579; minskning 1.

Väte: födda 10 (6 m. 4 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 21 (6 m. 15 k.), utflyttade 36 (18 m. 18 k.); vigde par; folkmängd 31 dec. 601 (278 m. 323 k.); minskning 9.
Pastoratets folkmängd 1,180; minskning 10.

Alfva: födda 10 (7 m. 8 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 27 (14 m. 13 k.), utflyttade 39 (17 m. 22 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 480; minskning 7.

Hemse: födda 18 (11 m. 7 k.), död 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 54 (24 in. 30 k.), utflyttade 58 (33 m. 25 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 827; ökning 3.
Pastoratets folkmängd 1,307; minskning 4.

Hablingbo: födda 11 (4 m. 7 k.), döda 11 (8 m. 3 k.); inflyttade 27 (16 m. 11 k.), utflyttade 10 (5 m. 5 k.); vigde 2 par; folkmängd 565 (284 m. 281 k.); ökning 17 personer.

Silte: födda 4 (1 m. 3 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 7 (5 m. 2 k.), utflyttade 13 (9 in. 4 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 296 (147 m. 149 k.); minskning 8 personer.
Pastoratets folkmängd 861; minskning 25.

Vamlingbo: födda 11 (2 m. 9 k.), döda 9 (3 m. 6 k.); inflyttade 32 (11 m. 21 k.), utflyttade 33 (15 ni. 18 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 664; ökning 1.

Sundre: födda in en, döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 3 (2 m. 1 k.), utflyttade 4 (3 m. 1 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 196; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 860; minskning 4.

Öja: födda 23 m. 14 k.); döda 13 (7 m. 6 k.); inflyttade 44 (22 m. 22 k.), utflyttade 60 (30 m. 30 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 886; minskning 6, äldste invånaren i Öja 91 År.

Hamra: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 17 (6 m. 11 k.); Vigde 3 par; folkmängd 31. dec. 302; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,188; minskning 14.

Rone: födda 17 (9 m. 8 k.), döda 16 (1 m. 15 k.); inflyttade 39 (25 m. 14 k.), utflyttade 73 (30 m. 43 k.); vigde 10 par; folkmängd 31 dec. 994; minskning 33 personer.

Eke: Födda 11 (8 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.): inflyttade 25 (15 m. 10 k.), utflyttade 19 (7 m. 12 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 267; ökning 14 personer.
Pastoratets folkmängd 1,261; minskning 19.

Närs: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 11 (6 m. 5 k.); inflyttade 14 (5 m. 9 k.), uflyttade 26 (14 m. 12 k); vigde 9 par; folkmängd 31 dec. 916; minskning 9 pers.

Lau: födda 6 (3 m. 3 k), döda 9 (2 m 7 k.); inflyttade 19 (7 m. 12 k.), utflyttade 17 (7 m. 10 k.); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 472; minskning 1 person.
Pastoratets folkmängd 1,388; minsk ning 10.

Fardhem: födda 11 (5 m. 6 k), döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 21 (5 m. 16 k.), utflyttade 27 (17 in. 10 k.): vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 374; ökning 2 pers.

Linde: födde 10 (5 m. 5 k.), döda 3 (1 m. 2 k.); Inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 47 (25 m. 22 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 15 pers.

Lojsta: födda 13 (7 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 14 (8 m. 6 k.), utflyttade 23 (13 m. 10 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 1 pers.
Pastoratets folkmängd, 1,077; minskning 14.

Levide: födda 16 (8 m. 8 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); Inflyttade 14 (8 m. k.), utflyttade M (10 m. 12 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 551; minskning 3 personer.

Gerum: födda 3 (2 m. 1 k.), döda 1 (1 m.); inflyttade 19 (9 m. 10 k.), utflyttade 18 (10 m. 8 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 182; ökning 3 personer.
Pastoratets folkmängd 733; oförändrad.

Ejsta: födde 9 (5 m. 4 k.), döda 7 (7 m.); inflyttade 29 (13 m. 16 k.), utflyttade 20 (11 m. 9 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 594; ökning 11.

Sproge: födde 3 (3 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 22 (9 m. 13 k:), utflyttade 10 (5 m. 5 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 304; ökning 12.
Pastoratets folkmängd 898; ökning 23.

Klinte: födda 26 (14 m. 12 k.), döda 18 (6 m. 12 k.); inflyttade 95 (39 m. 56 k.),, utflyttade 91 (44 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,213 pers; ökning 12 pers.; äldste pers. 90 år.

Fröjel: födda 5 (3 m. 2 k.), döda 15 (10 m. 5 k.); inflyttade 21 (8 m. 18 k.), utflyttade 27 (12 . m. 15 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 524 pers.; minskning 16 pers. äldste pers. 91 år.
Pastoratets folkmängd 1,737; minskning 4.

Stenkyrka: födda 12 (8 m. 4 k.), döda 14 (7 m. 7 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 55 (29 m. 26 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 723; minskning 9.

Tingstäde: födda 7 (5 nr. 2 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 44 (19 m. 25 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; minskning 9.
Pastoratets folkmängd 1,236; Minskning 18.

Fårö: födda 21 (9 m. 12 k.), döda 11 (1 m. 10 k.); inflyttade 19 (9 m. 10 k.), utflyttade 34 (14 m. 20 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 1,120; minskning 5.

Stenkumla: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 45 (14 m. 31 k.), utflyttade 28 (15 m. 13 k.); Vigde 3 par; falkmängd, 480; ökning 20.

Västerhejde: födda 9 (5 in. 4 k.), döda 8 k.; inflyttade 31 (13 m. 18 k.), utflyttade 28 (16 m. 12 k.); Vigde 5 tar; folkmängd 31 dec. 468; ökning 4.

Träkumla: födda 4 (1 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 24 (12 m. 12 k.), utflyttade 12 (8 in. 4 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; ökning 12.
Pastoratets folkmängd 1,217; ökning 36.

Eskelhem: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 8 (3 m. 5 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 67 (33 m. 34 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 655; minskning 28, äldste medlem 93 år.

Tofta: födda 9( 4 m. 5 k.), döda 9 (4 m. 5 k.); inflyttade 26 (11m. 15 k.), utflyttade 29 (14 m., 15 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 547; minskning 3; äldste medlem 93 är.
Pastoratets folkmängd 1,202; minskning 21.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3

Entreprenadauktion

hålles i Valls sockens kommunalrum lördagen den 11 januari 1913 kl. 1 e. m. å virke samt uppförande af ett ladugårdshus af trä, under spåntak instundande sommar å barnmorskelägenheten i Vall.
Närmare meddelanden tillkännagifvas vid auktionen eller dessförinnan hos R. Wallenberg, Vallbys.
Bygnadskomitén.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Domkapitlet tillstyrket

hos skolöverstyrelsen lektor A. Hjelms ansökan att få mottaga förordnande att t. v. uppehålla komministertjänsten i Vall.
Som motivering anför domkapitlet bl. a. svårigheterna att på annat sätt besätta denna plats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 April 1920
N:r 98

Prästlöneregleringan i Stenkumla.

K. m:t har nu — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — bifallit en av kammarkollegium gjord hemställan om ändring i 1 par. av läneregleringsresolutionen för prästerskapet i Stenkumla pastorat. Enligt kammarkollegi förslag får paragrafen ifråga följande lydelse: Dessa länen (prästlönerna) gäldas av pastorabet, förutom medelst församlingsavgifter, med avkomsten av kyrkoherdeboställena ½ mtl krona Prästgården n:r 1 i Stenkumla socken, ½ mtl Krono Västerhejde annex n:r 1 i Västerhejde socken och 1/4 mtl krono Träkumla annex n:r 1 i Träkumla socken, av förra komministersbostället ½ mtl krono Sigreps n:r 1 i Västerhejde socken samt av nuvarande kyrkoherdeboställena 7/8 mtl krono Prästgården n:r 1 i Valls socken och 65/216 mtl krono Hogräns annex n:r 1 i Hogräns socken, med avgälder för avsöndrad jord ävensom med övriga prästerskapet i pastoratet enligt lagen om reglering av prästerskapets avlöning deux 9 december 1910 tillkommande avlöningstillgångar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Vall eller Stenkumla?

Som nyligen omtalades, har länsstyrelsen icke funnit en av kyrkoherde C. Husander i Stenkumla hos k. m:t gjord framställning om sådan ändring i de i samband med löneregleringen gjorda bestämmelserna för prästerskapet i Stenkumla m. fl. församlingars pastorat, att kyrkoherdens boningsort skulle vara Vall,. under det att komministern i stället skulle vara bosatt i Stenkumla, böra föranleda till någon åtgärd.
Enligt vad vi senare inhämtat i ärendet, har den av kyrkoherde Husander gjorda framställningen skett »ex officio» på grund av ett enhälligt uttalande och beslutvid ett sammanträde i Vall i början av januari månad innevarande år, vid vilket sammanträde, enligt domkapitlets förordnande, de sex :församlingarna skulle höras, om de voro nöjda med det ofullständiga förslaget. Framställningen hos k. m:t gjordes alltså på vederbörande församlings vägnar.
Det förefaller oss, som om det funnes fog för den gjorda framställningen, alldenstund domkapitlet till komminister i pastoratet förordnat lektor A. Hjelm, som in är bosatt i Visby och där är upptagen av sin läraretjänst minst fem dagar i veckan och således torde ha svårt att kunna fullgöra den med komminister; tjänsten förenade skyldigheten att föra expedition och undervisa konfirmanderna. Valls prästgård ligger också onekligen centralare än Stenkumlas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85