Dödsfall Olof Niclas Hallin

Tillkännagifves, att fanjunkaren vid Visby infanterikompani skomakaremästaren och borgaren Olof Niclas Hallin stilla afled i Visby d. 4 Juli 1879 kl. 11 f.m., i en ålder af 48 år, 7 mån. och 10 dagar; djupt sörjd och saknad af maka, barn, barnbarn, en åldrig moder, syskon, slägt och talrika vänner.
Sv: ps.-b. 476, v. 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Juli 1879
N:r 55

Badgäster

vid vattenkuranstalten i Visby:
Skräddaren J. Ringqvist, Karlstad, fröken Jenny Hägglund, fru Tollet, Finland, predikant I. Lindgren, Vestergötland, fru Å. Hildblom, Gefle, inspektor Magnusson, Emil Magnusson, Sundsvall, Fredrik Olsson, Vermland, fru Johanna Ekluåd, Dalarne, Lina Fredin, Gotland, fröken Hilda Torssell, Finland, fru Sofi Bolin, Visby, fru Hilda Malmberg, Arboga, fru Anna Söderström, Dalarne, August Pettersson, Gotland, Tekla Brändlund, Lina Kvint, fru Klementin Vidström, hofrättsrådet Vidström, fröknarna Fanny och Sigrid Vidström, Stockholm, Henrik Lind, Strengnis, skolläraren A. Dart, Östergötlnnd, rådman och fru Klara Vellenius, Norrköping, studeranden Arun Berglind, Vesterås, Karin Jacksander, Visby, skollärarinnan Anna Olsson, Falu, lärarinnan Maria Vestberg, Norrland, fru Sofi Johansson, Gotland, handlanden A. M. Zimmerman, Gefle, Karl och Nils Olsson, Norrland, Bengt Person, Skåne, kapten Bylund, Sundsvall, Anna Andersson, Stockholm, handlanden O. Svensson, Småland, Erik Knutson, Jämtland, pastor A. Arvidson, Norrland, studeranden Pfannenstiel, Vestergötland, skolläraren J. P. Sandberg, Småland, fru Tilda och fröken Anna Bylund, Sundsvall, Bengta Månsson, Småland, Lovisa Sjö, Linköping, fröken Matilda Nordlund, Vestergötland, fotografen A. G. Hilén, Småland, doktor och fru Anna Brandell, Skellefte, Karl Sandgren, Hanna Svensson, Billeberga, Ola Sellstedt, Norrland, fru Charlotte Henne, Slite, enkan Sara Nilsson, Gotland, fröken Johanna Dalin, Visby, landtbrukaren J. O. Olssdn, Roslagen, studeranden Rusenius, Stockholm, fru Terese Holm, Gefle, häradshöfding T. Fredenfelt, fröken Maria Fredenfelt, hr H. F. Elowson, Stockholm, Jonas Karlson, Småland, hr K. A. Kullarstrand, notarien D. Abrahamson, Stockholm, fröken Alma Hedmanson, Finland, skolläraren F. Söderholm, Dalarne. Summa 231.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juli 1879
N:r 54

Prisskjutning

om statspris hari dag hållits härstädes af Gotlands skarpskytte- och jägaregille. Etthundratjugu skyttar deltogo. Prisen, penningar, utdelas i afton. I morgon fortsättes täflingsskjutningon, då om gillets egna pris, skjutvapen och dylikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juli 1879
N:r 54

Hästpremieringen,

hvars nämnd utgjordes af hrr hofstallmästarne Posse, Beijer och länsveterinär Schoug, med biträdande veterinär hr Sjöstedt, egde rum sistlidne tisdag i Hemse, dervid följande hästar belönades:

Afvelshingstar:
Letfod, norsk fullblodshingst, C. V. Duse i Hemse, inköpt 1878 i Norge för hush.-sällskapets räkning,
Trygve, H. Wöhler, Klintebys,
Johan, L. Zackrisson, Frixarfve i Grötlingbo,
samt
Max, C. Veström, Burge i Öja, hvardera med 150 kr.

Afvelsston:
Topsy, P. Veström, Burge i Öja,
Berta, L. Levander, Rommungs i Alskog samt
Nella, A. Jacobsson, Hassle i Väte, hvardera med 75 kr.

Unghingstar:
Tim, O. Olofsson, Kopungs i Ardre,
Tor, O. Lingström, Lingvide i Hemse,
Trogen, H. Olofsson, Hexarfve Hablingbo,
Björn, N. Enequist, Davide i Rone samt
Ivar, P. Ericsson, Uggårds i Ejsta, hvardera med silfvermedalj.
Omar, J. O. Nyman, Davide i Rone,
Glimner, H. P. Hansson, Petes i Linde samt
Maz, O. Pettersson, Buttle i Alfva, hvardera med bronsmedalj.

Ungston:
Villy, M. Cedergren, Hulte i Hemse,
Olga, OM. Jacobsson, Likmide i Hemse samt
Lotta, C. Wöhler, Klintebys, hvardera med silfvermedalj.
Lisen, N. Enequist, Davide i Rone, samt
Monika, F. Hermansson, Hafnor i Hafdhem, hvardera med bronsmedalj.
Vid premieringen i Visby som företogs i går belönades följande:

Afvelshingstar:
Skaboen, tillhörig L. Nilsson, Altheimme i Buttle, norsk fullblod, inköpt af hush.- sällskapet 1878 vid Stav i Norge samt
Oden, hush.-sällskapets, stationerad vid Varplösa, hvardera med 150 kr.
Glader, Osk. Cedergren, Ingvards i Träkumla, med silfvermedalj.

Afvelsston:
Dua, P. Johansson, Larsarfve i Roma, norsk fullblod, inköpt 1877 i Norge,
Kamilla, J. Eklund, Stenhuse i Sanda,
Kamilla, Christina Beckström, Matsarfve i Barlingbo samt
Lärka, v. Corswant, Stafva, hvardera med 75 kr.

Unghingstar:
Slejpner, J. Jacobsson, Norrgårda i Björke,
Ali, L. Larsson, Österryftes i Fole,
Ture, N. Rudin, Fjell i Mästerby samt
Erik, fru Svibelins, Skäggs, hvardera med silfvermedalj.
From, J. Smedberg, Rödstäde i Ekeby samt
Frej, hush.-sällskapet, Varplösa, hvardera med bronsmedalj.

Ungston:
Vendla, C. Lagergren, Alfvide i Hogren,
Fanny, L. Olofsson, Öppenbys i Roma,
Isabella, konsul Stenberg, Visby,
Fanny, C. Stenström, Sundgårda i Björke,
Freja, K. Björkman, Stenstuge, Vesterhejde hvardera med silfvermedalj.
Jenta, O. Franzén, Hagvards, Follingbo, Perla, C. Enström, Enbjenne i Hogren samt
Rosetta, Osc. Smedberg, Smide i Ekeby, hvardera med bronsmedalj.

Dessa premieringsmöten, kunna i allmänhet sägas hafva varit tillfredsställande, detta gäller företrädesvis om det i Visby hvilket, mot hvad hittills varit fallet, egde bland annat att förevisa flere ganska mönstergiltiga afvelsston. Beklagligtvis finnes icke medel att belöna så många af dessa afvelsston som nämden hade önskat utdela.
Hos unghingstarne och ungstona förmärktes genom inympning af det norska blodet redan en ganska god bredd och djuplek af bål med muskulöst benverkBland afvelshingstarne förtjenade den gam. le Oden och dennes efterträdare »Skaboen» »Letfod» och Trygve uteslutånde uppmärksamhet; dessa kunna ock med heder täfla vid hvilket både enskilt och allmänt möte som helst i Skandinavien. Som sagdt, hästskötseln har jämförelsevis uttagit ett godt steg framåt, men derför må icke hästegaren slumra in, utan allt framgent med vaken blick ihärdigt utesluta allt odugligt från afveln, ty utom detta skall hästkulturen hastigt gå tillbaka och stanna på den punkt, hvarifrån den utgått.
Ett annat vilkor, utan hvilket alla en, bemödande för häststammens höjande skola stranda, och på hvilket vi icke nog kunna fästa hästegarens uppmärksamhet är dets att hästen under hela uppväxten, företrädesvis de första lefnadsåren, erhåller en riklig utfodring i förening med daglig, god motion. Schg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juli 1879
N:r 54

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 29 Juni, skon. Lars, Nygren, Köpenhamn, styckegods och barlast. 3 Juli, jakt. Sälla hoppet, Vallin, barlast.
Till Klinte: 29 Juni, galeas Margareta, Landström, Femern, barlast. 30 Juni, jakt. Två Bröder, Ahlström, Wismar, tegel och barlast. 1 Juli, jakt. Hilda, Nyman, Wismar, barlast.
Till Slite: 26 Juni, jakt. Karolina Liders, Montelins, Libau, barlast. 30 Juni, galeas Albertina, Viman, Libau, dito; skon. Otto, Pettersson, Horsens, dito.
Till Ljugarn: 1 Juli, skon. Nordstjernan, Jacobsson, Lybeck, barlast.

Utklarerade:
Från Klinte: 28 Juni, skon. Fru Lona, Borg, Kiel, trävaror och slipsten; skon. Fritiof, Vestberg, Apenrade, trävaror.
Från Slite: 26 Juni, skon. Eiler, Anderskou, Newcastle, trävaror. 27 Juni, skon. John, Carlsson, Helsingfors, osl. kalk. 2 Juli, jakt. Karolina Liders, Montelius, Libau, dito.
Från Kylley: 28 Juni, skon. Hilmer, Hammarström, Danzig, obr. kalksten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juli 1879
N:r 54

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten, 30 Juni.
Ersättning för utdikningskostnad af prestbol. I det förut omnämda målet mellan aflidne prosten J. Holmbergs i Follingbo sterbhus, kärande, och Visby. domkapitel, svarande, ang. ersättning af 1,295 kr. 34 öre utbetalda kostnader för Follivgbo prestgårds deltagande i utdikning af Vidangarmyr, afkunnades i dag utslag, hvari förklarades, att som stället låg utom staden och icke hörde under rådhusrättens domvärjo, rådhusrätten ansåg sig obehörig att målet upptaga.

Fylleri, oljud, våld m. m. Förut omnämde drängen Vilhelm Nyman från Magnuse i Levide, dömdes i dag för det han 31 sistl. Mars här i Visby under fylleri fört oljud samt slagit och förolämpat personer på hvarjehanda sätt, att bötavrför våld:30 kr., oljud 10 kr. och fylleri :5 kronor.

Våld med dödlig utgång. Söndagen 22 Juni mellan kl. 8—9 på aftonen hade skomnkarelärlingen Valfred Jacobsson promenerat med sällskap nere i studentalléen och derefter satt sig på en bänk derstädes, då ynglingarhe August och Karl Engström (bröder) samt Ernst Hemström tillkommit och börjat gräl om en blomma, hvarefter Hemström och bröderna Engström börjat slagsmål med Jacobsson sålunda, att de, alla tre. delvis sparkat, knuffat och slagit Jacobsson för magen, bröstet, under hakan, å kinderna och i hufvudet, hvareter slutligen: August Engström först upptagit cn mindre sten och kastat den på Jacobsson utan att träffa derefter en större, skarpkantig och kastat med den påföljd att Jacobsson deraf träffades i hufvudet, föll framstupa på ansigtet, låg eu stund stilla och alldeles tyst samt efter omkr. 5 minuter eller något deröfver restes upp af tillskyndade personer, då han likväl icke kunde stå, utan strax föll baklänges omkull och derför måste bäras hem samt sedan forslas till lazarettet, der han i förgårqväll afled, 19 år gammal. August Engström, född 2 Febr. 1864, nattvardsbarn i år, var den som kastat den stora stenen i hufvudet på Jacobsson, brodern Karl Engström är född 14 Dec. 1862, och Ernst Hemström, 16 Febr. 1862. De tilltalade 3:ne ynglingarne erkände i hufvudsak hvad mot dem blifvit anrördt, hvilket och styrktes af 4, efter aflagd ed, hörda vittnen. Efter hållen öfverläggning förklarade rätten, att rättsmedicinsk undersökning borde å den döde verkställas; att ynglingen August Engström och E. Hemström skulle i häkte förvaras i cellfängelset till 12 Juli, då målet i fingelset åter förekommer och Karl Engström som under tiden får vara på fri fot äfven skall der inställas.

Tullmål. Norske skepparen H. Mörk, förånde briggen Maria från Drammen, hade 28 September 1877 inkommit på Ljugarns redd och derifrån, utan vederbörlig anmälan, ilandfört åtskilligt tågvirke m. 1. från sitt fartyg, hvarför koutrollör Ulfsparre hade låtit till i dug instämma kapten Mörk, under yrkande om laga ansvar å honom för hvad han sålunda låtit komma sig till last. Redaren för fartyget, hr Holst, infann sig såsom fullmäktig att svara för Mörk, men utan laga fullmakt, hvadan målet nu icke kunde vidare handläggas, oaktadt redaren-ombudet erkände det omstämda, olagliga förfarandet och önskade slut i saken, under uppgift tillika, att Mörk ieke kunnat nu personligen inställa sig, emedan han vore stadd på resa. till London. Till följe at det uppgifna förhållandet och på det behörig fullmakt skulle hinna under tiden anskaffas, uppsköts målet till 25 Augusti.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juli 1879
N:r 53

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Artilleristen N. Svenssons son, mjölnaren N. Perssons son, arb, K. J. Johanssons son.

Döde:
Enkan Johanna Braa, 84 år, 10 mån. och 28 dagar, pigan Karolina Jonsson, 21 år och 6 mån., vaktm. Johan Sjögren, 70 år och 24 dagar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juli 1879
N:r 53

Kronobåten G. af Klint,

kapten Edv. Oldberg, hitkom igår kl. 5 e.m. för att proviantera och qvardröjde idag, enär stormen omöjliggjorde fortsättande af de sjömätningsarbeten, för hvilka båten är utsänd. Visby anses blifva båtens provianteringsstation för sommaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juli 1879
N:r 53

Offentlig auktion.

På begäran af landsfiskalen C. O. Svanberg och för vederbörande egares räkning kommer offentlig auktion att hållas i huset nr 40, Strandrotans 1:sta qvartér, nära Skeppsbron, tisdagen den 22 Juli från kl. 10 f. m., hvarvid försäljas såväl nämda hus med gårdstomt, som ock åtskillig lösegendom, bestående af en bättre schiffonier, soffor, bord, stolar, gungstol, sängar, kommoder, speglar, taflor, skeppsur, fickur, lampor, glas och porslin, sängkläder, linne, täcken, borddukar, mattor, fönster- och rullgardiner, diverse träkärl och andra träsaker, jämte mera annat, som icke så noga behöfver uppräknas.
Fastigheten säljes på goda betalningsvilkor, som, innan auktionen, uppgifvas hos landsfiskal Svanberg; skolande likvisst alltid 1/6:del af köpeskillingsbeloppet erläggas kontant genast. Lösegendomen säljes med 2 månaders betalningsanstånd om köparen kan godkännas; i annat fall skall betalningen erläggas kontant.
Visby den 30 Juni 1879.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juli 1879
N:r 53