Ur länskungörelsen.

Utmätningsauktioner komma att hållas onsdagen 12 Juni kl. 12 å 13, mantal Träskväller och 1/16 mantal af Trägårds hemman i Tingstäde socken, vid värdering uppskattade till 67,844 kronor, samt fredagen 14 Juni kl 12 å dels 3/8 mantal af Källgårds kronoskattekommun i Atlingbo socken, med åbygnader saluvärderadt till 14,416 kr. 67 öre, dels 35/385 mantal af Bjestafs kronoskattehemman i Sanda socken, uppskattadt till 2,716 kr. 67 öre. Den förra auktionen eger rum på stället, de senare å landskansliet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 April 1878
N:r 30

Onsdagen 20 dennes

låter firman Graham Brothers medelst offentlig auktion som hålles å Grahamston i Tingstäde till den högstbjudande försälja: cirka 850 kubikfot frisk och god Potatis, 25 häckar Klöfver- och Timotejblandadt Hö, ett mindre parti Halm, ett d:o Hafre, Råg och Hvete, ett par utmärkt goda Hästar, ett engelskt Tröskverk med fläckt och halmskak på hjul, en Slåttermaskin, ett större Tröskverk med vandring, en Rofsåningsmaskin, 3:ne Klösharfvar, 20 kastar Floved och ett parti Rof- och Kålrotsfrö m. m. Vid samma tillfälle kommer äfven att försäljas 1 dussin Silfvermatskeder, diverse Mansgångkläder och Skodon.
Auktionen börjas kl. 10 f. m. och lemnas af mig kända, fullt vederhäftige inropare 4 månaders betalningsanstånd hvaremot andra böra vara försedda med antaglig borgen.
Othem 13 Mars 1878.
Efter anmodan, J. A. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Mars 1878
N:r 22

Influtna gåfvor

och kollektmedel till Gotlands Missionsförening under December—Februari månader.
Dee. mån. kollekt i Visby 10 kr. 71 öre, gåfva af Wallstena syförening g:m Hansson Bjerges 20 kr., årsafgifter af skoll. Enderberg Endre 5 kr., kollekter fr. Endre g:m dens, 2 kr. 10 öre, d:o 4 kr 50 öre, gåfva af Anga syförening g:m K. J. Sundin 5 kr., d:o af Norrlanda g:m dens. 8 kr., årsafgift af J. Brun Follingbo 3 kr., kollekt fr. Wamlingbo g:m M. N. Nilsson 5 kr. 55 öre, d:o fr.-Öja g:m P. J. Sjöstrand 2 kr., d:o fr. Fide g:m dens. 2 kr. 40 öre, d:o fr. Wamlingbo g:m dens. 4 kr. 35 öre, d:o fr. Hamra g:m dens. 3 kr. 81 öre, årsafgift af vaktm. B. Olsson Visby 3 kr., kollekt fr. Wallstena g:m Olsson Bjerges 6 kr. 84 öre, hyra för sista halfåret utaf folkskolan för missionshuset 50 kr., gåfva af Rone syförening g:m pastor Alfvegren 50 kr., Jan mån. kollekt i Visby 7 kr. 97 öre, d:o fr. Akebäck g:m Nilsson Bex 11 kr., gåfva af Sanda syförening g:m A. P. Pettersson Eskes 70 kr., d:o fr. Tingstäde g:m Kristina Andersson 20 kr., d:o fr. Norrlanda d:o g:m N. Frendin 18 kr. 2 öre, kollekt fr. d:o g:m dens. 1 kr. 98 öre, kollekter och gåfvor g:m skoll. Åkerman fr. Wäte 1 kr. 69 öre, d:o d:o 3 kr. 10 öre, d:o d:o 2 kr. 60 öre, d:o fr. Wänge 1 kr. 45 öre, d:o fr. Guldrupe 5 kr., gåfva af Guldrupe syförening 15 kr., årsafgift af skolläraren O. Rundqvist Othem 3 kr., d:o af Ferd. Pettersson Othemars i Othem 3 kr., d:o af handl. N. A. Nöström Visby 3 kr, kollekt fr. Tofta g:m Hedman Kroks 3 kr. 5 öre, gåfva af Tofta arbetsfören g:m dens. 2 kr. 1 öre, kollekt fr. Wiklau g:m Berg 6 kr., d:o fr. Stenkyrka g:m Larsson Grausne 11 kr. 77 öre, gåfva af Stenkyrka arbetsfötening f:m dens. 40 kr., d:o af Vänge arbetsförening 8:m Bergström Nickarfve 30 kr., d:o af onämd Vid halfårsmötet i Visby 5 kr., kollekt vid Samma möte 18 kr. 15 öre, d:o fr. Hogrän g:m Kr. Johansson 36 kr., årsafgift af dens. 3 kr., kollekt fr. Endre g:m H. P. Hellgren 4 kr. 25 öre, årsafgift af kamr. Odin Visby 3 kr., ränte af dens. 2 kr., årsafgift af A. Fröberg Visby 3 kr., d:o af Petter Larsson Hogrän 3 kr., gåfva af Wallstena syförening g:m Hansson Bjerges 49 kr. 50 öre, d:o af Dalhems och Ganthems d:o g:m N. Höggren 10 kr., d:o af Källunge d:o g:m K. Uddin Uggårds 25 kr., gåfvor och kollekter g:m P. Ahlqvist fr. Lefvide syförening 80 kr., kollekter fr. Lefvide under Juni—December 11 kr. 17 öre, årsafgift af O. Pettersson Dahls 3 kr., d:o af N. P. Lingström Leijnis 3 kr., kollekt fr. Tingstäde 1 kr. 73 öre, d:o fr. Wamlingbo 6 kr. 40 öre, d:o fr. d:o 20 kr. 73 öre, d:o fr, Mästerby g:m Nilsson Ringume 6 kr., Febr. mån. kollekt i Visby 7 kr. 15 öre, gåfva af Norrlanda syförenings lista g:m N. Frenelin 4 kr. 25 öre, g:m K. J. Sundin årsafgift af O. Larsson 3 kr., kollekt fr. Wäte 2 kr. 34 öre, d:o fr. Hejde 6 kr. 84 öre, gåfva af onämd 2 kr., kollekt fr. Wamlingbo 4 kr. 80 öre, d:o fr. Hamra 3 kr. 80 öre, d:o fr. Klinte 2 kr. 94 öre, gåfva af Hamra syförening 40 kr., d:o fr. Öja d:o 20 kr., d:o af O. Larsson Rombs i Wamlingbo 10 kr., kollekt fr. Öja 3 kr. 25 öre.
OBS. Under dessa månader äro g:m kassaförvaltaren afsända dels till Utländska och dels till Israels missionen 192 kr 65 öre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Mars 1878
N:r 18

Ledigvarande Barnmorskebefattningen

i Tingstäde kan af dertill kompetente sökas hos kommunalnämden derstädes inom 30 dagar från nedanskrifne datum. Lönförmånerna äro: fri bostad, jämte ½ tunnland jord, 5 tunnor råg, som betalas efter årets markegångspris, 6 kaster ved, förlösningsarvode, af hemmansegare en krona 50 öre och icke hemmansegare en krona.
Tingstäde 31 Januari 1878.
KOMMUNALNÄMDEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Februari 1878
N:r 10

Slite provinsiallikaredistrikt

har beslutit bekosta erforderliga reparationer å provinsialläkarens bostad vid Slite samt att ansvara för boställslägenheternas framtida underhåll. Den för reparationens verkställande utsedda komitén, hvars ordförande är nimde-mannen J. G. Lindgren i Bunge, har öfverlåtit reparationen åt en entreprenör, mot ersättning af 1,449 kr., hvadan komitén hos k. m:ts befallningshafvande begärt att en uttaxering af 3 öre för hvarje fyrk måtte inom distriktet verkställas. På grund häraf, har k. m:ts bef. anmodat kommunalnämderna i följande till Slite provinsialläkaredistrikt hörande socknar: Fårö, Rute, Fleringe, Bunge, Hejnum, Bäl, Källunge, Vallstena. Gothem, Norrlanda, Hörsne, Bara, Stenkyrka, Tingstäde, Othem, Boge, Hangvar, Hall, Lärbro och Helvi, att, så snart sig göra låter, debitera och uppbära samt till byggnadskomitéen överlemna ett sammanskott af tre öre för hvarje inom kommunen påförd fyrk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1877
N:r 100

Auktion.

Onsdagen 31 innevarande Oktober låter firman Graham Brothers medelst offentlig auktion som hålles å egendomen Grahamston i, Tingstäde till don högstbjudande försälja nämde egendom bestående af fem sextondels Austris och tre åttondels mantal Gullauser.
Egendomen utbjudes först i sin helhet med alla dertill. hörande åbyggnader och sedermera fördelad i mindre lotter efter karta och beskrifning dels med och dels utan åbyggnader med säljaren förbehållen rätt att pröfva samt antaga eller förkasta blifvande anbud. Egendomen får tillträdas I5 nästkommande November. Af köpeskillingen erlägges en tiondedel vid tillträdet och kan betalningsvilkoren i öfrigt lämpas efter köpares beqvämlighet.
Om egendomens och de särskilda lotternas storlek och beskaffenhet samt öfriga vilkor lemnas närmare upplysningar, såväl före auktionen å firman Graham Brothers kontor i Visby som vid auktionstillfället.
Othem i Oktober 1877.
J. A. SMEDBERG,
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Oktober 1877
N:r 84

Ur länskungörelsen.

Södra häradets brandstodsförenings styrelse uppmanar delegarne att noga ställa sig till efterrättelse ätskilliga af bolagsstämman fattade beslut rörand; eldstäder m. m.
Utmätningsauktion, förrättas & landskansliet tisdagen 11 December kl. 12 å 3/16 mtl af Winors hemman å Fårö, tillhörigt landtbr. Petter Winberg och saluvärderadt till 4,548 kr. 33 öre.
Väghinder. En bro å landsvägen vid Stora Hammars gård i Lokrume socken kommer att rifvas; och omläggas med sten torsdagen 18 och fredagen 19 dennes, då i stället för vägen mellan Myrvelder och Stenstuge gästgifvaregårdar kan begaxsnas vägen från Tingstäde kyrka genom Hejnum och Fole socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Oktober 1877
N:r 82

Offentlig auktion.

Onsdagen 31 innevarande Oktober låter firman Graham Brothers medelst offentlig auktion som hålles å egendomen Grahamston i Tingstäde till don högstbjudande försälja nämde egendom bestående af fem sextondels Austris och tre åttondels mantal Gullauser.
Egendomen ntbjudes först i sin helhet med alla dertill hörande åbyggnader och sedermera fördelad i mindre lotter efter karta och beskrifning dels med och dels utan åbyggnader med säljaren förbehållen rätt att pröfva samt antaga eller förkasta blifvande anbud. Egendomen får tillträdas 15 nästkommande November. Af köpeskillingen erlägges en tiondedel vid tillträdet och kan betalningsvilkoren i öfrigt lämpas efter köpares beqvämlighet.
Om egendomens och de särskilda lotternas storlek och beskaffenhet samt öfriga vilkor lemnas närmare upplysningar, såväl före auktionen å firman Graham Brothers kontor i Visby som vid auktionstillfället.
Othem i Oktober 1877.
J. A, SMEDBERG,
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Oktober 1877
N:r 82

I Gotlands postförhållanden

inträda med nästkommande år åtskilliga rätt gevomgripande ändringar. Kostnaderna för underhållet af det stora antal poststationer, uppgående till 52, hvilka för få år sedan på ön iurättades, halva icke ersatts genom ökad brefvexling eller andra inkomster för postverket. Och sådant bar ock förbållandet varit litet hvarstädes i vårt land med dessa taliika poststationer, i och med hvilkas inrättande generalpoststyrelsen tagit ett steg, mera välmenadt än välberäknadt med bänsyn till postverkets finanser. Den naturliga följden varder en reaktion, en återgång till det gamla, hvilken väl kommer att medföra olägenheter på ett och annat håll, der man vants vid stora förmåner i postaliskt afseende, olägenheter, hvilka dock, hvad Gotland beträffar, synas. oss motvägas af det vederlag som vid indragningen lemnas.
Utom Ardre station, som indrages redan 1 Oktober ivnevarande år, komma 1 Jan. 1878 följande poststationer på Gotland att försvinna:
Hangvar, Vestkiode, Martebo, Sterkyrka, Hejnum, Källunge, Endre, Hörsne, Gothem, Follingbo, Barlingbo, Got!. Vänge, Guldrupe, Stenkumla, Vall, Atlingbo, Mästerby, Hejde, Ejsta, tardbem, Lojsta, Alskog, När, Hablingbo, Grötlingbo, Vamlingbo.
I stället för de indragna stationerna kommer landtbrefbäring med 18 bref bärare att ordnas på gamla sättet och, efter hvad hit’ills förslagsvis är bestämdt, på följande linier:
från Kappelshamn til! Hangvahr;
från Tingstäde till Stenkyrka, Lummelnuda och Martebo;
från Tingstäde till Hejnum Källunge öfver Vallstena till Gothem;
från Duss i Bro dels till Vestkinde, dels till Fole;
från Dalhem till Hörsne;
från Sjonhem till Gol. Vänge och Guldrupe:
från Eskelhem till Mästerby. Atlingbo och Vall;
från Klintehamn till Hejde;
från Burge i Levide dels till Ejsta och dels, anlöpande Fardhem, till Lojsta;
från Stånga till Burs och När;
från Hafdbem til Hablingbo, samt
från Burgsvik till Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 September 1877
N:r 76

Ur taxeringslängden

öfver inkomst bevillningen på Gotlands landsbygd för år 1877:
Norra fögderiet.
Visby

norra landsförsamling.
Sjökapten M. Stenberg 1200
rättaren Elias Enström 600
majoren Lindvall 800

Endre.
Häradshöfding Strussenfelt 5846
v. pastor Ehrenströn 1350
skolläraren Enderberg 800
Joh. Larsson, Endregårda 1500

Hejdeby.
Kapten Ahlgren 2351

Barlingbo.
Prosten Bergvall 1639
mamsell Bergvall 650
skolläraren Lefvedahl 800
rättaren Persson 600
v. pastor Kahl 700

Roma.
Rättaren Svensson 100
kyrkoherden Appellöf 2300
skollärarinnan Bolin 800

Björke.
Skolläraren F. Lindström 750
f. busbonden Hagström 700
landbr.-skoleförestånd. Engström 2700
underläraren Smedberg 1200
skogsläraren Schoug 1500
smeden Kjellström 650

Follingbo.
Prosten Holmberg 1270
skolläraren Dahletröm 850
disponenten N. Herlitz 1000
rättaren Olsson 600
enkefru Lindahl 987
landtbrukaien N. Nilsson 675

Fole.
Kyrkoherden Gustafson 2800
skolläraren Lindahl 750
Graham Brothers 2500
sågföreståndaren Nilsson 800
sjökapten O. Herlitz 750
Olof Christensson, Sojdeby 1200

Lokrume.
Skolläraren Bendelin 750

Veskinde.
Kyrkoherden Klintberg 2654
skolläraren Nordin 800
underlöjtnant Vestberg 718
länsman Håkansson 1525

Martebo.
Kyrkoherden Stengård 1000
v. pastor Alfvegren 700
skolläraren Bolin 9200

Lummelunda.
Skolläraren Gustafsson 750
kapten friberre V. v. Liewen 2967
grosshandlaren Jacobsson 3000

Stenkyrka.
Kyrkoherden Reusser 3558
skolläraren Lindgren 800
handlanden G. Olsson 1000
handlanden K. Lutteman 1500
kapten Kock 1967
Stenstuge ångsågsintressenter 800

Tingstäde.
Skolläraren Nyström 750
handlanden Job. Norrby 800
konsul J. P. Stare 2790
Klingvall & k:ni 1500

Othem.
Kyrkoherden Söderström 2725
klockaren Rundgren 500
tullinspektor Risberg 3296
bandlanden F. Nyström 4500
rederiet för skonert ”Henrik” 1500
rederiet för koft. ”Konkordia” 700
rederiet för jakt. ”Mathilda” 600
rederiet för skonert Amor” 1350
rederiet för jakten Albertina Katrina” 700
rederiet för jakt. ”Karolina Liiders” 600
handelsbiträdet Schenholm 600
bandlanden Karl Eveqvist 3500
sjökapten Montelius 750
f. husbonden Lars Gardell 720
handlanden J. N. Myrsten 3000
rederiet för skeppet ”Slite” 3000
rederiet för skeppet ”Oskar” 1500
rederiet för skeppet ”Kristina” 1000
rederiet för Brigg ”John” 1500
rederiet för Brigg ”Dora” 1600
rederiet för Brigg ”Orion” 1200
rederiet för skonert ”Viktorinet” 500
handlanden Lyberg 500
rederiet för skon. ”Phoenix” 1000
rederiet för skon. ”Triton” 1000
landtbrukaren Unonius 800
skepparen Österberg 800
poststationsföreståndaren Ekman 600
qvarnegaren Olsson 650
styrman Carlsson 500
kronolänsman J. A. Smedberg 1940
styrman Jak. Pettersson 600
Slite Varfsbolag 6500
handelsbokhållar Ahlberg 1000
handelsbiträdet Norrby 600
kalkbruksföreståndaren Almgren 1000
skeppsbyggmästaren Heune 2500
handlanden Nyman 1000
telegrafisten Lagerberg 770
lotsålderman Vallin 1130
lotsen L. Pettersson 750
apotekaren Lundgren 700
tullvaktmästar Rondahl 950
skepparen Thompson 600
timmerman Höglund 500
f. skepparen Lundberg 500
skepparen Hejdenberg 700
skräddaren Öberg 500
sjökapten Belfrage 1750
bagaren Stenström 700
skolläraren Ljungberg 1000
Värdsbusidkaren Andersson 1600
rederiet för S:t Olof 700
lotsen Björklund 690
provinsialläkaren Kuvlmodin 2730
kronolotsen Gadd 690
skepparen Fredriksson 600

Boge.
Skolläraren Mörby 200
skepparen Lundgren 1000
sjökapten Olsson 1200
sjökapten Nyström 1200
kakelugnsmakaren J. Berg 600

Hangvar.
Skolläraren Ile 744
bandl. V. Vestberg 2000
kustroddar Andersson 300
vakmästaren Gardstedt 575
handl. Kahl 2700
handl. Hök 3200
poststationsförestånd. Hök 550
tu!luppsyningsman Gunér 1466
skepparen Viberg 700
metodistpredikant Lundblad 1200
landtbrukaren Malmros 3500
enkefru Bachér 112
kustroddar Nordin 800
skomakaren Hallstöm 500
kyrkoherden Karleson 1800

Hall.
Skolläraren J. P. Pettersson 750

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Augusti 1877
N:r 67