Slite provinsiallikaredistrikt

har beslutit bekosta erforderliga reparationer å provinsialläkarens bostad vid Slite samt att ansvara för boställslägenheternas framtida underhåll. Den för reparationens verkställande utsedda komitén, hvars ordförande är nimde-mannen J. G. Lindgren i Bunge, har öfverlåtit reparationen åt en entreprenör, mot ersättning af 1,449 kr., hvadan komitén hos k. m:ts befallningshafvande begärt att en uttaxering af 3 öre för hvarje fyrk måtte inom distriktet verkställas. På grund häraf, har k. m:ts bef. anmodat kommunalnämderna i följande till Slite provinsialläkaredistrikt hörande socknar: Fårö, Rute, Fleringe, Bunge, Hejnum, Bäl, Källunge, Vallstena. Gothem, Norrlanda, Hörsne, Bara, Stenkyrka, Tingstäde, Othem, Boge, Hangvar, Hall, Lärbro och Helvi, att, så snart sig göra låter, debitera och uppbära samt till byggnadskomitéen överlemna ett sammanskott af tre öre för hvarje inom kommunen påförd fyrk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1877
N:r 100

Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset, 19 Nov.
Ett samhällets olycksbarn: lifstidsfången Karl Niklas Grönström, född 1814, förut straffad för 4:de resan stöld och derför dömd till lifstids straffarbete, men sedan af nåd befriad från straffarbetet, var nu åter häktad för stöld, dels ifrån handl. Calissendorff af ved, ärter, m. m. dels ifrån klockaren Johan Jacobsson i Stenkumla af 1 hufvuddyna, 1 klocka och 1 par stöflor. Grönstföm fick till en början redogöra för sina föregående lefnadsförhållanden, hvaraf framgick, att han 1834 eller 1835 blifvit dömd för stöld af kreatur ute å marken i Vesterhejde till 40 par spö, hvilket straff han undergått vid Burge; för 2:dra resan stöld i Blekinge 1844 af 25 kr. ur en byrå till vatten- och brödstraff; för 3:dje resan stöld i Kristianstad af en «dolma»> till 24 dygns vatten och bröd; för 4:de resan stöld å varfvet i Karlskrona, der han var såsom kronoarbetskarl, af kopparsprutor till 22 par spö samt straffarbete för lifstiden, hvilket sistnämda han undergått i Landskrona i 19 års tid, men derefter af nåd blifvit frigifven 1865. Fången uppgaf bland annat att i Landskrona gemensamhetsfängelse under hela hans fängelsetid fritt samtal mellan fångarne egt rum, att fångarne derunder kunnat förskaffa sig bränvin, spela kort, m. m., att t. o. m. bevakningen emellanåt varit dem behjelplig med att skaffa bränvin; under strafftiden i Landskrona hade Grönström likväl tillika undergått disciplinärstraff och då varit insatt i cell. Efter frigifvandet från lifstids straffarbetet hade han såsom försvarslös förpassats till Karlskrona, der han varit 21) år, hvarefter han erhållit försvar hos’ målaren Nordström i Visby. 1866 hade han dock ånyo begått stöld och derför blifvit dömd till lifstids straffarbete, men derifrån åter blifvit frigifven sistlidne vår. Nu åter hade han under hösten stulit dels hos klockaren Jacobsson i Stenkumla, dels hos handl. Calissendorff. En del af dessa stölder förnekade han, men gjord uppmärksam på, att hans nekande för de öfriga tjenade honom till intet, emedan han i alla fall icke nu kunde undgå att oåterkalleligen blifva dömd till straffarbete för sin återstående lifstid, erkände han samtliga stölderna i sin helhet, och bad om att få sin dom. Som ene målseganden handl. Calissendorff nu icke infunnit sig, uppsköts emellertid målet.

Giftmordet i När. Angående det förut omnämda giftmordet å bondehustrun Dorotea Margareta Olofsdotter, Öndarfve i När, hvilken för 1028r sedan aflidit och då blifvit i vanlig ordning begrafven, hölls i dag ransakning med den aflidnas sonhustru, häktade bondeenkan Anna Olivia Sörensson, född Ronqvist, och hennes, såsom misstänkt för delaktighet i mordet jämväl häktade syster, enkan Dorotea Charlotta Djurman. Enkan Anna Olivia Sörensson, född i När 19 April 1834, hade i Nov. 1864 blifvit gift med sin 2 sistl. Maj aflidne man Lars Sörensson, hvars föräldrar voro 24 Oktober 1867 aflidna Dorotea Margareta Olofs:dr och Sören Larsson Öndarfve, som afled 2 Juni detta år. Anledningen till den nu företagna undersökningen om orsaken till Dorotea Margareta Olofsdotters 24 Oktober 1867 timade död var ett i socknen allmänt gängse rykte, att giftmord skulle egt rum, hvilket rykte redan för 10 år sedan var i gång och under tiden fortfarit samt nu föranledt kyrkoherden Karl Norrby att, efter närmare förhör om saken, derom aflåta skrif-velse till kronolänsman Svallingsson, som 30 sistl. Juli derom höll polisundersökning, hvarefter ransakning hölls vid Södra häradsrätten och häktning skedde. Efter åtskilliga föregående frågor ang. uppfostran och slägtförhållanden, blef, med anledning af att förre barnmorskan i När, Pettersson, född Hallonqvist, som afrest till Amerika, skulle hafva före sin afresa yttrat, att Öndarfve mor vore förgifvem, Anna tillspord, om hon haft någon särdeles bekahtskap med nämda barnmorska, hvartill hon nekade, under uppgift, att hon endast haft henne till förlossningsbiträde, när hon födde sitt första barn. På vidare frågor om förhållandet i huset svarade Anna: att svärfadern Sören Larsson varit «barnslig», «skällt henne emellanåt med så fula ord, att hon icke kunde utsäga dem inför rätten»; att «chan icke tyckt om när hon utgått i något ärende till grannarne«; att svärföräldrarne hade «födorådskontrakt«, men likväl «åto vid samma bord> med henne och hennes man; att svärmodren dock haft en «ko för sig sjelf äfvensom lam«, samt att hon och svärmodren varit goda vänner, men att dock någon gång osämja dem emellan kunnat förekomma; att ;zatt hennes syster, Lotta Djurman varit hos henne i 2 år, derunder hjelpt till med hvarjehanda sysslor i huset; att hennes man någon gång slagit henne; Anna påstod än ytterligare, att barnmorskan Pettersson icke besökt huset oftare än då hon födt första gossen; medgaf dock, af ytterligare frågor ansatt, att barnmorskan Pettersson sedan varit der när gossen varit sjuk, men icke ofta; vidare, att svärmodren stundom varit «besvärlig», «missnöjd med maten«; att svärmodren och Annas’ man stundom grälat med hvarandra om ett tröskverk, hvilket gumman velat gifva bort till Halsarfve åt en der gift dotter; att tröskverket under tröskning «14 dagar eller så omkring» före svärmodrens död gått sönder, då svärfadren «flugit på« och slagit sin hustru, att svärmodren derefter klagat för grannarne flere gånger, att hon blifvit «förskrämd«, «grämt« sig både «hemma och borta«, att hon var «<öden«; att hon derefter blifvit «allt värre och värre», med «hjertqval och vatten i munnen«, att detta fortfarit till gummans död. Under vidare förhör medgaf Anna, att det varit «gräsligt> i huset mellan samtliga. till huset hörande och att de alla kunde anses hafva varit lika mycket orsak till detta gräl; att svärmodren «lagt ondt i hennes man, så att hon fått förargelse af honom«, bestående deruti, att hon skulle ha «tagit ur huset och sålt till andra»; hon medgaf äfven, att hon någon gång gjort detta och användt pengarne till ; att gumman sjelf föreställt Anna sådant när hon kommit i Öndarfve hus.
Ransakningen har idag forsatts. Vidare redogörelse i nästa nummer.

Rådhusrätten 19 Nov.
Inbördes testamente, upprättadt mellan stadsfogdeu O. N. Hallgren och hans numera aflidna hustru Anna, född Svanberg, företeddes och beedigades aftestamentsvittnena.

Vådaed aflades af husbonden Johan Pettersson, Broungs i Stenkyrka, med anledning af en hos honom 16 sistl. Juni timad eldsvåda, dervid en manbyggnad samt åtskillig lösegendom skadats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 November 1877
N:r 93

Till förrättande af mantals- och skattskrifningarna

för år 1878 äro nedannämde tider och ställen utsatte, nämligen:
I Norra fögderiet:
1877 November 14 kl. 9 f. m. med Östergarns pastorat vid Ganne, 15 kl. 9 f. m, med Kräklingbo pastorat vid Kräklings, November 16 kl, 9 f. m. med Wänge pastorat hos hemmansegaren Niklas Hägg Bjerges, 17 kl. 9 f. m. med Sjonhems pastorat hos hemmansegaren Karl Hagström Dalbo, s. d. kl. 12 midd. med Dalhems pastorat hos densamme, 19 kl. 9 f. m. med Barlingbo pastorat i Roma sockenstuga, s. d. kl. 1 e. m. med Roma pastorat dersammastädes, 20 kl. 9 t. m. med Endre pastorat vid Hagvards, s. d. kl. 12 midd. med Follingbo pastorat å samma ställe, 22 kl. 9 f. m. med Fole pastorat vid Stenstugu i Bro, 8. d. kl. 1 e. m. med Weskinde pastorat dersammastädes, 23 kl. 9 f. m. med Gothems pastorat vid Gute (förrättningen börjas med Norrlanda socken), 8. d. kl. 4 e. m. med Hejnums pastorat dersammastädes, 24 kl. 9 tf. m. med Hörsne pastorat äfven vid Gute, s. d. kl. 1 e. m. med Källunge pastorat å samma ställe, 28 kl. 9 f. m. med Othems pastorat hos kronolänsman Smedberg vid Othemars, 29 kl. 9 f. m. med Lärbro pastorat i sockenstugan, 30 kl. 9 f. m. med Rute pastorat vid Stux, December 1 kl. 9 f. m. med Fårö pastorat vid Broa, 3 kl. 9 f. m. med Hangvars pastorat vid Snäckers, 4 kl. 9 f. m. med Martebo pastorat vid Grausne, s. d. kl. 12 midd. med Stenkyrka pastorat dersammastädes, 7 kl. 9 f. m. med Visby Norra landsförsamling å Häradsskritvarekontoret.

I Södra fögderiet:
1877 Nov. 14 kl. 10f. m. med Walls pastorat å Kysings gästgifvaregård, 8. d. kl. 2 e. m. med Atlingbo d:o å Isums d:o, 15 kl. 10 f. m. med Hejde d:o å Simunde d:o, 16 kl. 9 f. m. med Sanda d:o i Sanda skolhus, 17 kl, 9 f. m. med Klinte d:o å Sicklings gästgifvaregård, 19 kl. 9 f. m. med Levide d:o å Burge d:o, 8. d. kl. 11 ½ f. m. med Fardhems d:o å d:o d:o, 20 kl. 10 f. m. med Burs d:o i Burs skolbus, 21 kl. 9 f. m. med Garda d:o i Garda d:o, s. d. kl. 1 e. m. med Alskogs d:o i Alskogs d:o, 22 kl. 9 f. m. med Närs d:o å Bosarfve gästgifvaregård, 23 kl. 9 f. m med Rone d:o å värdshuset vid Ronehamn, 24 kl. 8 f. m. med Altva d:o i Alfva skolhus, 8. d. kl. 124 e. m. med Grötlingbo d:o i Grötlingbo d:o, 26 kl. 10 f. m. med Wamlingbo d:o i Wamlingbo d:o, 27 kl. 10 f. m. med Öja d:o i Öja sockenstuga, 28 kl. 8 f. m. med Hafdhems d:o i Hafdhems d:o, 8. d. kl. 12 ½ e. m. med Habblingbo d:o i Habblingbo d:o, 29 kl. 11 f. m, med Ejsta d:o i Ejsta skolhus, 30 kl. 9 f. m. med Eskelbems d:o å Qvarna gästgilvaregård, Dec. 1 kl. 9 f. m. med Stenkumla d:o å Gardrungs d:o, 3 kl. 5 e, m, med Visby Södra landsförsamliog hos stadskaplanen Öfverberg.

I Visby stad:
1877 December 10 med 1:sta, 2:dra och 3:dje qvarteren af Strand Rotan, 11 Dec. med återstoden af Strand -Rotan samt Norder-Rotans I:sta och 2:a qvarter, 12 Dec. med återstående delen af Norder-Rotan, 13 Dec. med S:t HansRotan, 14 Dec. med Klinte Rotans 1:sta och 2:dra qvarter samt af 3:dje qvarteret till nr 50, 15 Dec. med sistnämda nummer till nr 90 i 4:de qvarteret af förbemälda rota, 17 Dec. med återsto: den af samma rota och qvarter, 18 Dec. med utom staden boende och öfrige ditbörande personer.
Dessa förrättningar, hvilka hållas i uppbördskontoret å rådhuset, börjas kl. 9 f. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Oktober 1877
N:r 83

Stiftsnyheter.

Kyrkoherden Reuser i Stenkyrka är förordnad att från 1 Okt tillsvidare bestrida pastoralvärde jemväl i Martebo pastorat, samt pastorsadjunkten G. A. Gradelius att från och med samma dag tillsvidare vara vice pastor i Hejde pastorat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Oktober 1877
N:r 80

I Gotlands postförhållanden

inträda med nästkommande år åtskilliga rätt gevomgripande ändringar. Kostnaderna för underhållet af det stora antal poststationer, uppgående till 52, hvilka för få år sedan på ön iurättades, halva icke ersatts genom ökad brefvexling eller andra inkomster för postverket. Och sådant bar ock förbållandet varit litet hvarstädes i vårt land med dessa taliika poststationer, i och med hvilkas inrättande generalpoststyrelsen tagit ett steg, mera välmenadt än välberäknadt med bänsyn till postverkets finanser. Den naturliga följden varder en reaktion, en återgång till det gamla, hvilken väl kommer att medföra olägenheter på ett och annat håll, der man vants vid stora förmåner i postaliskt afseende, olägenheter, hvilka dock, hvad Gotland beträffar, synas. oss motvägas af det vederlag som vid indragningen lemnas.
Utom Ardre station, som indrages redan 1 Oktober ivnevarande år, komma 1 Jan. 1878 följande poststationer på Gotland att försvinna:
Hangvar, Vestkiode, Martebo, Sterkyrka, Hejnum, Källunge, Endre, Hörsne, Gothem, Follingbo, Barlingbo, Got!. Vänge, Guldrupe, Stenkumla, Vall, Atlingbo, Mästerby, Hejde, Ejsta, tardbem, Lojsta, Alskog, När, Hablingbo, Grötlingbo, Vamlingbo.
I stället för de indragna stationerna kommer landtbrefbäring med 18 bref bärare att ordnas på gamla sättet och, efter hvad hit’ills förslagsvis är bestämdt, på följande linier:
från Kappelshamn til! Hangvahr;
från Tingstäde till Stenkyrka, Lummelnuda och Martebo;
från Tingstäde till Hejnum Källunge öfver Vallstena till Gothem;
från Duss i Bro dels till Vestkinde, dels till Fole;
från Dalhem till Hörsne;
från Sjonhem till Gol. Vänge och Guldrupe:
från Eskelhem till Mästerby. Atlingbo och Vall;
från Klintehamn till Hejde;
från Burge i Levide dels till Ejsta och dels, anlöpande Fardhem, till Lojsta;
från Stånga till Burs och När;
från Hafdbem til Hablingbo, samt
från Burgsvik till Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 September 1877
N:r 76

Ur taxeringslängden

öfver inkomst bevillningen på Gotlands landsbygd för år 1877:
Norra fögderiet.
Visby

norra landsförsamling.
Sjökapten M. Stenberg 1200
rättaren Elias Enström 600
majoren Lindvall 800

Endre.
Häradshöfding Strussenfelt 5846
v. pastor Ehrenströn 1350
skolläraren Enderberg 800
Joh. Larsson, Endregårda 1500

Hejdeby.
Kapten Ahlgren 2351

Barlingbo.
Prosten Bergvall 1639
mamsell Bergvall 650
skolläraren Lefvedahl 800
rättaren Persson 600
v. pastor Kahl 700

Roma.
Rättaren Svensson 100
kyrkoherden Appellöf 2300
skollärarinnan Bolin 800

Björke.
Skolläraren F. Lindström 750
f. busbonden Hagström 700
landbr.-skoleförestånd. Engström 2700
underläraren Smedberg 1200
skogsläraren Schoug 1500
smeden Kjellström 650

Follingbo.
Prosten Holmberg 1270
skolläraren Dahletröm 850
disponenten N. Herlitz 1000
rättaren Olsson 600
enkefru Lindahl 987
landtbrukaien N. Nilsson 675

Fole.
Kyrkoherden Gustafson 2800
skolläraren Lindahl 750
Graham Brothers 2500
sågföreståndaren Nilsson 800
sjökapten O. Herlitz 750
Olof Christensson, Sojdeby 1200

Lokrume.
Skolläraren Bendelin 750

Veskinde.
Kyrkoherden Klintberg 2654
skolläraren Nordin 800
underlöjtnant Vestberg 718
länsman Håkansson 1525

Martebo.
Kyrkoherden Stengård 1000
v. pastor Alfvegren 700
skolläraren Bolin 9200

Lummelunda.
Skolläraren Gustafsson 750
kapten friberre V. v. Liewen 2967
grosshandlaren Jacobsson 3000

Stenkyrka.
Kyrkoherden Reusser 3558
skolläraren Lindgren 800
handlanden G. Olsson 1000
handlanden K. Lutteman 1500
kapten Kock 1967
Stenstuge ångsågsintressenter 800

Tingstäde.
Skolläraren Nyström 750
handlanden Job. Norrby 800
konsul J. P. Stare 2790
Klingvall & k:ni 1500

Othem.
Kyrkoherden Söderström 2725
klockaren Rundgren 500
tullinspektor Risberg 3296
bandlanden F. Nyström 4500
rederiet för skonert ”Henrik” 1500
rederiet för koft. ”Konkordia” 700
rederiet för jakt. ”Mathilda” 600
rederiet för skonert Amor” 1350
rederiet för jakten Albertina Katrina” 700
rederiet för jakt. ”Karolina Liiders” 600
handelsbiträdet Schenholm 600
bandlanden Karl Eveqvist 3500
sjökapten Montelius 750
f. husbonden Lars Gardell 720
handlanden J. N. Myrsten 3000
rederiet för skeppet ”Slite” 3000
rederiet för skeppet ”Oskar” 1500
rederiet för skeppet ”Kristina” 1000
rederiet för Brigg ”John” 1500
rederiet för Brigg ”Dora” 1600
rederiet för Brigg ”Orion” 1200
rederiet för skonert ”Viktorinet” 500
handlanden Lyberg 500
rederiet för skon. ”Phoenix” 1000
rederiet för skon. ”Triton” 1000
landtbrukaren Unonius 800
skepparen Österberg 800
poststationsföreståndaren Ekman 600
qvarnegaren Olsson 650
styrman Carlsson 500
kronolänsman J. A. Smedberg 1940
styrman Jak. Pettersson 600
Slite Varfsbolag 6500
handelsbokhållar Ahlberg 1000
handelsbiträdet Norrby 600
kalkbruksföreståndaren Almgren 1000
skeppsbyggmästaren Heune 2500
handlanden Nyman 1000
telegrafisten Lagerberg 770
lotsålderman Vallin 1130
lotsen L. Pettersson 750
apotekaren Lundgren 700
tullvaktmästar Rondahl 950
skepparen Thompson 600
timmerman Höglund 500
f. skepparen Lundberg 500
skepparen Hejdenberg 700
skräddaren Öberg 500
sjökapten Belfrage 1750
bagaren Stenström 700
skolläraren Ljungberg 1000
Värdsbusidkaren Andersson 1600
rederiet för S:t Olof 700
lotsen Björklund 690
provinsialläkaren Kuvlmodin 2730
kronolotsen Gadd 690
skepparen Fredriksson 600

Boge.
Skolläraren Mörby 200
skepparen Lundgren 1000
sjökapten Olsson 1200
sjökapten Nyström 1200
kakelugnsmakaren J. Berg 600

Hangvar.
Skolläraren Ile 744
bandl. V. Vestberg 2000
kustroddar Andersson 300
vakmästaren Gardstedt 575
handl. Kahl 2700
handl. Hök 3200
poststationsförestånd. Hök 550
tu!luppsyningsman Gunér 1466
skepparen Viberg 700
metodistpredikant Lundblad 1200
landtbrukaren Malmros 3500
enkefru Bachér 112
kustroddar Nordin 800
skomakaren Hallstöm 500
kyrkoherden Karleson 1800

Hall.
Skolläraren J. P. Pettersson 750

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Augusti 1877
N:r 67

Lösen för fynd

blifva hädanefter utsända till kronolänsmännen för att af dem tillställas vederbörande, och böra sålunda dessa medel icke vidare afhemtas å landskansliet. Följande fynd hafva nyligen af staten inlösts: 1 yxa af jern fuunen af Albert Dahlström å Bönders i Klinte, 1 dito funnen af Lars Nordström å Nygranne i Halla socken, 1 dito funnen af Mårten Petersson å Östres i Alfva; 1 hopböjdt svärd och 1 hästsko af jern, funna af Peter Wallin å Walls stenarum, 1 bit af ett svärd och 1 stigbygel af jern, funna af Karl Johan Myrlund å Hellinge i Sjonhem, 1 jernyxa, 1 spjutspets m. m. funna af Oskar Norrby å Slumro i Wallstena, 1 jernyxa af Niklas Olofsson å Kroks i Lokrume, 1 liten stenyxa. funnen af enkan Anna Wahlgren å Tummungs i Gothems socken, 1 jernyxa funnen af August Zachrisson å Boters i Hejnum, 1 böjd spjutspets af jern, funnen af Johan Peter Kolmodin å Burs i Källunge, 1 spjutspets af jern, funnen af Sven Petter Törngren å Nasume i Tofta, 2 runda spännbucklor af brons, funna af Herman Wedin å Björkome i Weskinde; 1 skadad rätmejsel af sten, funnen af L. Högberg å Wis i Weskinde, 4 ringspännen af brons m. m. funna af K. Lyth å Möjner i Boge, I ring af brons, funnen af enkan Söderberg å Wisbjers backe i Garda, 1 liten stenyxa funnen af Oskar Olofsson Russhage i Stenkyrka socken, 1 liten jernyxa, funnen at Karl Magnus Löfqvist å Myrväller i Tingstäde, 1 nyckel af jern, 1 dito af brons m. m. fnnna af Lisen Westberg å Bjerganne i Sanda, 1 liten ring af silfver och 1 silfverbelagd prydnad af brons, funna af Angust Petersson å skilda icke nppgilna ställen, 1 nyckel af brons, funnen i Visby af Emil Dahlström, 1 nyckel, en dobbsko af brons m. m, funna af Johan Söderström å Haägvalls i Wallstena, 1 rund Spännbuckla af brons, funnen af Alfred Stenberg å Hulte i Endre; 1 liten spännbnuckla utan botten och nål afbrons, funnen af Johan Johansson å Norrbys i Ganthem; 2 perlor funna af Fr. Endrell i Klinte, 1 rond spånnbuckla -af brons, funnen af Karl Jonsson å Boterarfve i Sanda. 1 spännbuckla af brons utan botten och nål, funnen af Karl Larsson å Ansarfve i Tofta, I flätad ring och 2 små beslag af brons, funna af Peter Lydahl å Rotarfve i Lye, 1 hängsmycke af brons, belagdt med silfver, furnet af Fredrik Lingvall å Kallings i Follingbo, 1 nål af brons funnen af Otto Wessman å Österryftes i Fohle, 2 stenmejslar. funna af August Jakobsson å Hardings i Wall, 1 falskmynt af guld, bildadt efter ett Byzantinskt kejsarmynt från 5:te århundradet, funnet af August Jakobsson å Hardings i Wall och 101 kufiska mynt och några afhuggna stycken af silfvertenar, fonna af Lars Lydahl å Mannegårda i Lye. De båda sist nämda fynden äro de värdefullaste. Guldmyntet har betalts med 14 kr. och de kufiska mynten m. m. m d 85 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juni 1877
N:r 48

Dödsfall Ester Adelia

Tillkännagifves att vår älskade dotter och syster Ester Adelia lugnt och stilla afled onsdagen den 9 juni kl. 7 e. m., i en ålder af 17 år, 1 månad, 1 dag; djupt sörjd och innerligt saknad af oss föräldrar, syskon, släkt och många vänner.
Grausne i Stenkyrka d. 1 juni 1915.
MARIA och JOHAN PETTERSSON.
JENNY. AGNES. ERNST. TYKO.

Sv. Ps. 473, v. 1.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1915
N:r 132

Ersättning från kyrkofonden

med ett efter 600 kr. för ecklesiastikår beräknadt belopp har af k. m:t tilldelats vice pastor i Stenkyrka pastorat Alfred Johansson, som af domkapitlet förordnats att t. v. från och med 1 dennes jämväl uppehålla pastoralvården i Martebo pastorat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Maj 1915
N:r 120

Förlofvade

Thyko Sjöblom
Sigrid Jacobsson.
Stenkyrka.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 Maj 1915
N:r 119