Vid artilleribefälets skjutöfningar

å Tånga hed, äro från Gotlands nationalbevärings artillerikår kommenderade löjtnant H. Hedenblad och underlöjtnant J. V. E. Fahnehjelm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Lars Johan Ahlander

f. d. kapten vid Gotlands nationalbeväring afled i morgse kl. tre qvart till tre på sin egendom Manhem. Född 31 December 1810 bragte han sig genom sträfsam omtanke och ihärdigt arbete upp till en jämförelsevis välbergad ställning och egnade en stor del af sitt lif till arbete i samhällets tjenst. Så ledde han bland annat under ett tjugutal år arbetena vid s. k. Gamla vågbrytaren. Sedan han 1864 tagit afsked ur krigstjensten sysselsatte han sig med trädgårdsskötsel och detta med mycken framgång, hvarom också hans sista viste, det vackra Manhem strax söder om staden, bär vittnesbörd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Vid Gotlands nationalbeväring

har k. m:t utnämt till kapten löjtnanten A. M. Gyllenram samt till löjtnant underlöjtnanten H. H. B. Gyllenram.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1878
N:r 57

Nationalbeväringens officerare

hafva till ombud vid arméns pensionsfullnäktiges sammanträde utsett kapten Thorman med kapten Törnquist till ersätare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juli 1878
N:r 53

Utnämde

äro till kapten vid Gotlands nationalbeväring löjtnant Axel Arvid Leatz och till löjtnant underlöjtnant Karl Fredrik Edström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Juni 1878
N:r 48

Officersmötet

vid Gotlands nationalbeväring, som fortgått sedan 27 Maj afbrytes idag för att åter fortsätta från 10—15 Juni. I öfrigt skola årets vapenöfningar vid nationalbeväringen fortgå sålunda:
Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl, samt spel vid infanteriet och jägarne under sex dagar från 3 Juni;
Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid artilleriet under 13 dagar från 3 Juni med en veckas förutgången öfning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen, samt
Batterimöten för artilleriet och Kompanimöten för jägare under sex dagar för Södra och Medelbataljonerna från 17 samt artilleriet, Visby och Norra bataljonerna från 24 Juni.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juni 1878
N:r 44

Gotlands nationalbeväring.

Afsked har k. m:t på ansökning 18 innevarande månad beviljat kaptenerna vid Gotlands nationalbeväring Hans Ludvig Vahlberg och Vilhelm Valström. Efter det nyligen förut kaptenerne Hjelm och Sommar afgått, äro således nu fyra kaptensbefattningar vid nationalbeväringen lediga.
Främst i löjtnantsgraden stå löjtnanterna Leatz, A. M. Gyllenram, Hedenblad och Norén.
— Manskapet vid nationalbeväringens artillerikårs stamtrupp skall i mån af nyanskaffning anlägga hufvudbonad med vapenplåtpompon och plym enligt den för indelta arméns infanteriregimenten och kårer faststälda modell.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Maj 1878
N:r 42

Skarpskjutning

med kanoner kommer att anställas å s. k. Ladugårdshällar, från och med 13 till och med 15 samt 27 till och med 29 instundande Juni kl. 7—10 förmiddagen och 4—38 eftermiddagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Maj 1878
N:r 39

Skjutöfningar

komma att under nästa vecka å nationalbeväringens skottbana anställas af lärjungarne i elementarläroverkets öfversta afdelning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Maj 1878
N:r 38

Afsked

har k. m:t på ansökning beviljat kaptenen vid Gotlands nationalbeväring J. N. Sommar med tillstånd att såsom kapten i armén qvarstå.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Maj 1878
N:r 36