Anslag

hafva af k. m:t beviljats åt Hemse skoldistrikt med 75 och åt Lärbro med 50 kronor till aflöning af lärare vid s. k. fortsättningsskolor med vilkor att lärjungarne skola hafva genomgått folkskolan och att undervisningen omfattar minst sex veckor om året, samt åt Väte skoldistrikt med 75 kronor för anordnande af undervisning i slöjd för gossar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 November 1878
N:r 88

Alla stationer

vid Gotlands jernväg äro numera upplåtna för trafik, sedan igår stationerna Barlingbo 1,3 mil och Bjerges 2,6 mil från Visby öppnades. Någon ändring i tiden för tågens afgång från och ankomst till de båda ändstationerna Visby och Hemse vållas emellertid icke, då redan vid första tidtabellens uppgörande var beräknad den tid som för uppehållen vid Bardlingbo och Bjerges kan erfordras.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 November 1878
N:r 88

Följande broar

komma att å nedannämde dagar omläggas:
Tisdagen 29 dennes sju stycken broar å vägen mellan Dalhems kyrka och Näsungs gård samt mellan Duna och Sigårds gårdar, då i stället vägen emellan Ekeby och Källunge socknar kan begagnas;
onsdagen 30 tvänne broar å vägen emellan Högbro och Vickarfve, hvarvid resande kunna taga vägen genom Sjonhem socken;
samma dag en mindre och en större bro å vägen emellan Gothem och Vallstena socknar, då vägen genom Hörsne i stället kan begagnas;
samma dag flere mindre broar å vägen mellan Gothem och Norrlanda socknar, då istället kan begagnas vägen genom Hörsne;
samma dag en bro å landsvägen i Tingstäde socken, då vägen genom Hejnum i stället kan begagnas;
samma dag och torsdagen 31 i:denna månad tvänne broar vid Sjuströmmar i närheten af Slite, då i stället kan begagnas vägen genom Othem och Tingstäde socknar;
torsdagen 31 i denna månad så kallade Stenbro bro i Slite socken, samt
samma dag och fredagen 1 November en bro å landsvägen i närheten af Tjengdarfve gästgifvaregååd i Hemse, då vägen från Sproge till Silte och från Hemse till Burs och Stånga socknar är ofarbar;
samma dag samt fredagen och Jordan 1 och 2 November en bro å vägen emellan Vies och Klintegårda i Veskinde, då i stället kan begagnas Högstensgatan från Vies ut: till landsvägen åt Lummelunda;
fredagen 1 November trenne broar å vägen emellan Sojvide i Sjonhem och Gurfiles i Ala då i stället kan begagnas vägen genom Ganthem, Kräklingbo och Ala socknar;
fredagen 1 Dec. tvänne broar åvägen från Träkumla till Walls kyrka samt tvänne broar & prestvägen från Wall till Hogrän; och
lördagen 2 en bro å vägen emellan Isums i Atlingbo och Källgårds hemman.
I stället för dessa vägar kan begagnas under förstnämde dag vägen genom Björke och Mästerby socknar och under sistnämde dag vägen genom Hogrän socken.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Oktober 1878
N:r 86

Från 1 Oktober

varda tågen å Gotlands jernväg postförande. Nya stationer öppnas vid Roma, Buttle, Etelhem och Stånga jernvägsstationer. Detta har till följd åtskilliga ändringar i afseende på den nu bestående postföringen.
Postlinien Visby—Vamlingbo indrages och ersättes af nya kärrposter 2 gånger i veckan fram och åter mellan Visby—Klintehamn och Hemse—Burgsvik, gångpost mellan Burgsvik och Vamlingbo och gångpost i förening med landtbrefbäring mellan Hemse—Fardhem—Burge.
Likaså indragas postlinierna Visby—Ljugarn och Hemse—Ljugarn, hvilka ersättas med kärrpost 2 gånger i veckan fram och åter mellan Roma till Katthammarsvik öfver Sjonhem och Kräklingbo samt gångpost och landtbrefbäring mellan Etelhem till Ljugarn öfver Garda och Alskog.
Stationerna Gotl. Dalhem och Sjonhem, hvilka äfvenledes voro till indragning afsedda samtidigt med jernvägens öppnande, komma att bibehållas intill Oktober månads slut, då man antager, att vid jernvägsstationerna Barlingbo och Bjerges poststationer kunna öppnas. I följd häraf kommer ock kärrposten & linien Visby —Dalhem och landtbrefbäringen mellan Sjonhem— Vänge—Guldrupe att bibehållas intill Oktober månads slut.
Vid en blick på den postkungörelse angående jernvägspostföringen, som på annat ställe i bladet återfinnes, kunna vi icke underlåta att göra ett par hemställanden.
Af densamma framgår, att endast eft af de båda jernvägstågen, morgontåget från Visby och aftontåget från Hemse, skall föra post. Det vore önskvärdt, att äfven på aftontåget från staden och på morgontåget från Hemse åtminstone finge medfölja en breflåda. Deraf följer då gifvetvis, att Visby jernvägsstations breflåda borde tömmas äfven vid aftontågets afgång.
Vidare framgår af kungörelsen, att den från södra orterna på eftermiddagen ankommande posten. skall utdelas i Visby först följande dag kl. 8 f.m. Häraf skulle, förutsatt att icke aftontåget från Visby kommer att medföra brefpost, varda följden, att ett bref, ankommande hit frå t. ex. Roma i afton, lördag, med 6,30-tåget, kunde besvaras först på måndags morgon.
Den post, som söderifrån ankommer, torde väl icke, då den varder daglig, i medeltal belöpa sig till mera än ett eller annat tiotal af bref. I den brefskrifvande allmänhetens intresse hemställa vi till postkontoret, om icke dessa, som ånlända redan kl. half sju på e.m., kunde hinna ordnas och utdelas redan samma dag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 September 1878
N:r 78

Dödsfall Berta Maria

Att vårt första och enda barn Berta Maria efter 7 veckors svårt lidande stilla afled i Hemse 13 September 1878, i en ålder af 5 månader och 23 dagar, varder för slägt och deltaeande vänner tillkännagifvet.
Maria och Albert Lingström.

Det blir något i himlen för barnen att få
För de barn, som i Herranom dö,
De få kronor af guld, de få harpor också,
De få kläder så hvita, som snö.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 September 1878
N:r 75

FÖDD.

En sons lyckliga födelse i dag hafva vi glädjen slägt och vänner tillkännagifva.
Hemse 6 September 1878.
Matilda Lagergren, O. T. Lagergren.
född Pettersson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 September 1878
N:r 73

Festkomitéer

för anordnande af festligheterna vid jernvägens invigning och konungens emottagande hafva tillsatts dels af jernvägsstyrelsen, dels af stadsfullmäktige. Den förra komitén, som kommer att arbeta i staden och i Hemse, utgöres af 7 stadsbor och 7 landtbor, nämligen dr Säve, major Ihre, kapten Belfrage, löjtnant Hedenblad och handlandena T. Klingvall, Vestberg och A. Ekman samt kommissarien Eneman, landtbrukaren J: N. Viman, postmästaren Lagergren, handlanden Duse, fanjunkaren J: Romdahl, skolläraren Karl Gahnström och nämdemannen O. Pettersson, Stånga.
Stadsfullmäktiges festkomiterade, vid extra sammanträde i torsdags utsedde, äro: hrr t. f. borgmästaren Herlitz, fullmäktiges ordförande konsul Cramér samt major Ihre, konsulerne Ekman, Romdahl och Björkander, doktor Kahl, kamrer Bokström, kaptenerne Lindström och Valgrén, gördelmakare Hellgren, handl. Hederstedt, tullförvaltare Lyth, direktör Söhrling och löjtnant Aspengren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1878
N:r 66

Tredje qvartalets aflöning

till nationalbeväringens underbefäl och spel kommer att utbetalas

måndagen 2 Sept. kl. 5 e.m.
Tillbeväringsbatteriernas underbefäl och spel, underbefälet vid artillerikårens stamtrupp, filtmnsikanterne och gevärshandtverkarne, å drätselkammarens expeditionsrum å rådhuset;

Måndagen 9 Sept. kl. 12.
Hoburgs komp. vid Olofs i Öja;
Gröttlinge » » Lingvide i Hafdhem ;
Hafdhems » » Qvinnegårda i d:o;
Hemse » » Petsarfve i Eke;
Habblinge » » Stenbro i Silte;
Fardhems » » Burge i Letvide;
Burs » » Gumbalder i Stånga;
Närs » » Hallute i När;
Garde » » Hallvans i Garda;
Klinte » » Sicklings i Klinte;
Banda » » Botvide i Sanda ;
Hejde » » L:a Atlings i Atlingbo ;
Sjonhems » » Bjerges i Vänge;
Torsburgs » » Kräklings i Kräklingbo;
Östergarns » » TrossingsiGammalgarn;
Eskelhems » » Buters i Eskelhem;
Stenkumla » » Gardrongs i Stenkumla ;
Dede » » Harqvie i Björke ;
Visby infant. » » komp. befälh:s bostad;
Visby jäg. » » komp. befälh:s bostad;
Endre » » Endregårda i Endre;
Bro » » Stenstugu i Bro;
Halla » » Gandarfve i Dalhem ;
Lina » i Källunge sockenstuga;
Bäls » vid Gute i Bäl;
Lummelunds » » Mos i Stenkyrka;
Tingstäde » » Kyrkebys i Hangvar;
Forsa » » Angeibos i Lärbro ;
Rute » » Koparfve i Rute;
Fårö » » Broa å Fårön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd börja vi idag göra några utdrag till ledning för de beskattade vid bedömandet af bevillningsberedningens och taxeringskomiténs tillvägagående. Gränsen för utdraget sätta vi vid 500 kronors antagen inkomst.

Södra fögderiet.
Visby södra landsförsaml.

Fabrikör J. Lang 600.
Arendator Dassow 500.

Stenkumla.
Kyrkoherden Frendin 1,900.
Skolläraren Sahlsten 1,400.
Martille: Karl Gardell 600.
Löjtnant Drös 1,500.

Vesterhejde.
Komm. landtmät. Fegraens 4,000.
Major Kyllander 1,000.
Kapten Leatz 1,778.

Träkumla.
Metodistpredikant Vallin 1,700.
Hemmansegaren Hagvall 800.
Kolportör Malm 800.

Vall.
Kyrkoherden Lyth 2,080.
Skolläraren Norrby 790.

Hogrän.
Skolläraren Viselgren 400.

Atlingbo.
Kyrkoherden Ihre 1,200.
Skolläraren Lindahl 800.
Handlanden Karlsson 500.

Eskelhem.
V. pastor Gutenberg 600.
Skolläraren Pettersson 800.
Förste landtmät. Jacobsson 6,500.
Landthandl. Olsson 600.
Domkapitlet i Visby 2,350.

Tofta.
Skolläraren Andersson 750.

Sanda.
Prosten Herlitz 4,150.
Skolläraren Christoffersson 930.
Kronolänsman J. Smedberg 1,875.
Öfverste löjtn. af Klint 3,441
Lötnant K. af Klint 1,038
Ingeniör E. af Klint 1,500.
Ingeniör G. af Klint 1,000.
Hemmansegaren L. Bolin 600.
Hemmansegaren K. Vallin 600.
Kapten Jacobsen 1,764.

Mästerby.
Skolläraren Nyström 800.
Målaren Björkedahl 800.

Vestergarn.
Uppsyningsman Hesselqvist 1,700.
Skolläraren Pettersson 900.
Lotsen J. Stenberg 561.
Handl. Björkegren 900.
Skepparen A. P, Nyman 1,160.
Skepparen V. Nyman 1,000,
Fyrmäst. G. Nyman 1,280.
Skepparen Landström 800.
Skepparen K. Nyman 500.
Handl. O. H. Nyman 4,000.
Rederiet för skon. «Sofia Fredrika» 1,500.
Rederiet för skon. «Fru Lona» 1,200.
Rederiet för skon. «Margreta» 1,000.
Rederiet för jakt «Hilda» 500.
Fyrvaktaren Vess q 990.

Hejde.
Prosten Gahne 3,972,
V. pastor Gradelius 715.
Skolläraren Blomberg 1,100.
Handl. Nyström 800.
Karl Vetterlund 600.
Ångsågsbolaget 1,500.
Aug. Henriksson 700.
Anna Snöbom 500.
Såg- & Qvarnintressenter 500.
Nils Gustafsson 600.

Väte.
Skolläraren Björkander 800.
Nils Kahlström 800.
Petter Olsson 900.
P. Larsson 500.

Klinte.
Kyrkoherden Gardsten 3,434.
Handl. Viberg 1,500.
Muraren Lindblom 600.
Klinte kalkbr. bolag 1,000.
Skepparen Stengård 500.
H. Wöhler Klintebys 9,500.
Inspektor Larsson 1,500.
Smeden Jansson 500.
Trädgårdsmäst. Pettersson 500.
Sågmäst. Svensson 500,
Bokh. Pettersson 500.
Brännmäst. Axén 800.
Landtmät. Cedergren 3,000.
Handl. A. Nyberg 1,500.
Handl. N. J. Odin 3,500.
Handl. V. Odin 600.
Rederiet för jakt. «Två Bröder» 600.
Rederiet för skon. «Carlshamn» 750.
Kr. länsman Dahlbäck 3,600.
Landtmätaren Schyl 800.
Handl. Vesterberg 800.
Hattmakaren Smitterberg 600.
Handl. K. Smitterberg 3,000.
Red. för skon. «Laura» 1,500.
Red. för jakt. «Fyra Syskn» 500.
Färgaren Vallin 1,500.
Handl. J. Sundahl 800.
Minuteringsbolaget 2,500.
Ångbåtsbolaget södra Gotland 8,000.
Handl. R. Snöbom 4,000.
Bokhållaren A. Melin 1,000.
Rederiet för skon. «Frithjof» 1,000.
Rederiet för skon. «Matilda» 500.
Rederiet för jakt. «Josefina» 500.
Skolläraren Egnell 1,400.
F. d. bonden G. Olsson 600.
Kapten Smitterberg 2,500.
Postexpeditör Linders 1,653.
Telegrafisten Cramér 768.
Handl. J. A. Vallin 1,200.
V. konsul K. V. Herlitz 6,500.
Bokh. F. Smitterberg 1,000.
Tullinspektoren Berggren 2,500.
Ingeniör B. v. Heland 1,000.
Kapten Hauffman 942,
Skolläraren Ekelund 750.
Kapten Malmborg 2,700
Skepparen Söderström 1,000.
Vikt. handl. Andersson 500.
Lotsen Rohnvik 730.
Maskinist Johansson 750.
Föreståndaren F. Hall 1,500.
Mekaniska Tunnbinderiet 1,000.
Mästerlotsen Sundahl 810.
H adl. Krokstedt 800.
Olof Persson 600.
Olof Vallin 500.
Handl. P. Larsson 750.
Mjölnaren H. Hallgren 500.
Kapten Vessman ä 2,000.
Snickaren Nyborg 600.
Kustroddaren Kahlqvist 800.
Garfvaren Ekström 800.
Kopparslagaren Engström 500.
Garfvaren A. Lundberg 1,500.
Tullvaktmäst. Jacksson 935.
Kakelugnsmak. K. Berg 500,
Skepparen N. Ahlström 720.

Fröjel.
Kapten Fackt 2,000.
Enkefru Björkander 600.
N. Jacobssons svåger Per 500.
Löjtnant ÅA. Lange 1,500.
Tegelbruket 1,000.
Disponent Johansson 600.
Skolläraren Booberg 750.
Skepparen Aug. Levander 600.

Eijsta.
Kyrkoherden Lyth 3,000.
V. pastor Kullin 700.
Skolläraren Gottberg 750.
Konrad Nilsson V 600.

Sproge.
Georg Mårtensson 500.

Habblingbo.
Kyrkoherden Hauffman 3,300.
Skolläraren Söderberg 800.
Hans Johansson 750.
Lars Jacobsson 750.
Jakob Jacobsson 800.
Petter Nilsson 500.

Silte.
Skolläraren Olofsson 800.
Skepparen Hallbom 800.

Hafdhem.
Kyrkoherden Broander 4,959.
Skolläraren Gahnström 800
Kakelugnsmak. Ekedahl 500.
Fröken Virsén 500.
Handl. Hedin 1,850.

Näs.
Skolläraren Blomqvist 800.
Lars Mattsson i 600.

Grötlingbo.
Pastor Kinmark 2,600.
F. skolläraren Söderberg 500.
Sergeant Andersson 620.
Lotsen Södergren 600.
Lotsålderman Hallbom 600.

Fide.
Skolläraren Dahlqvist 700.
Skepparen Cedergren 600.
Kapten Vennemo 2,100.
Skepparen Svenssan 600.

Öija.
Prosten Krusell 3,300.
Skolläraren Pettersson 900.
Handl. Beckström 5,000.
Länsman Lindström 1.275.
Garfvaren Levedahl d 800.
Handl. Claudelin 1,000.
Major Gustafsson 3,600.
Färgaren Krokstedt 1,000.
Handl. Jacobsson 3,000.
Handl. Hansén 4,500.
Handelsbiträde Bokström 800.
Handelsbiträde Värnqvist 800.
Tullinspektor v. Schantz 2,552.
Tullvaktmäst. Magnusson 1,010.
Lotsen Vigsten 581.
Telegrafisten Backelin 763.
Slipstensbolaget 2,000.
Garfveribolaget 600.
Per Veström 1,500.
Rederiet för jakt «Sälla Hoppet» 600.
Rederiet för jakt «Sex Syskon» 600.
Rederiet för jakt «Christian» 500,
Fyrmäst. Ankarkrona 1,150.
Fyrvaktaren Pettersson 840.
Fyrbiträdet Söderström 690.

Hamra.
Handl. Munthe 700.

Vamlingbo.
Kyrkoherden Eneqvist 3,300.
Skepparen Hansson 600.
Skepparen Tmndgren 500.
Rederiet för slupen Valfred 500.
Skolläraren Laurin 850.

Sundre.
Skolläraren Högberg 750,
Fyrm. Persson 1150.
Fyrvakt. Engström 840.
Fyrbiträdet Lundberg 690.

Rone.
Kyrkoherden Alfvegrens sterbhus 2,300.
Vice pastor Alfvegren 700.
Skolläraren Nyman 750.
Inspektor Eneqvist 1,000.
Handl. Broander 4,000.
v. konsul L. Cramér 1,000.
L. & G. Cramér 5,000.
Tnullinspektor Bergenstjerna 2,800.
Telegrafisten Bergenstjerna 1,200.
Handl. Öfverberg 1,000.
Rederiet för skon. «Hilda» 1,000.
J. Broanders enka 1,000.
Utskänkningsbolaget 3,000.
Kustroddaren Rohnström 800.
Kustroddaren Jacobsson 800.
Kustsergeant Jönsson 1,323.
Lotsålderman Vigsten 838.
Garfvaren Krokstedt 600.
Nils Fredin 600.
Olof Olofsson 960.
Rederiet för skon. «Maria Carolina» 500.
Vaktmäst. Ahlberg 860.

Eke.
Skolläraren Pettersson 750.

Alfva.
Kyrkoherden Lange 3,000.
Skolläraren Olsson 700.
Kr.-länsman Eneman 3,409.
Färgaren Uvterberg 500.
Qvarnegaren Ringbom i Sjonhem 500,
Kapten Sommar 3,000.

Hemse.
Prov.-läkaren Hansson 3,500.
Kakelugnsmak. Korsman 500.
Veterinärläkaren Sjöstedt 1,900.
Apotekaren Lilja 2,000.
Postexpedit. Lagergren 1,800.
Handl. Duse 5,000.
Handl. Vittberg 2,800.
O. Hoffman 600.
Enkefru Gregersson 600.
Handelsbiträdet J. Bokström 1,000.
Skolläraren Lindström 700.

Fardhem.
Kyrkoherden Jonsson 2,000.
F. kronofogden Lindström 1,400.
Garfvaren Hård N 500.

Linde.
Skolläraren Fredin 845.
Löjtn. Rosell 882,
Kapten Appeltofft 2,303.
Enkan A.’ Pettersson 600.
Arvid Pettersson 1,000.

Löjsta.
Komminister Kahlström 550.
Skepparen Jacobsson 600.

Lefvide.
Kyrkoherden Bolin 2,000.
Skolläraren Snöbohm 825,
Handl. Strömbeck i Visby 700.
Häradshöfd. Lagerberg 5.638.
Johan Jacobsson 9200.
Kapten Borg 700.

Gerum.
Skollärarinnan Levin 700.

Burs.
Prosten A. J. Lyth 4,600.
Skolläraren Löfveberg 900.
Åkerman & k:ni 2,600.
Handelsbiträdet Fagerberg 850.
Matts Grönström 500.
Länsman Svallingsson 1,325.
Skepparen Vestberg 500.

Stånga.
Skolläraren Vessman 750.
Handl. Nilsson 1,500.
Landtbrukar Firnhaber 650.
Garfvaren Hedvall 1,500.
Stenstuge åboars såg 600.
Karl Larsson 850.
Uddin & Pettersson 1,000.
F. d. kr.-länsman Åkerman 3,900.
Vilhelm Åkerman 500.

När.
Kyrkoherden Norrby 3,853.
Skolläraren Ganström 800.
Fyrmäst. Engström 1,150.
Fyrvakt. Berggren 840,
Intressenter i såg & qvarn 500.
Löjtnant Norén 900.
Handl. Munthe 1,500.

Lau.
Skolläraren Mårtensson 700.

Alskog.
Kyrkoherden Kolmodin 2,556.
Skolläraren Lindgren 800.
Handl. Kahl 1,500.
Enkefru Vallander 500.

Lye.
Skolläraren Krusell 800.
O. Levander 500.
Bjerges åboars qvarn 500.
O. Vikström 500.
L. Söderberg 800.

Garde.
Kyrkoherden Svensson 2,983.
Skolläraren Olsson 1,147.
Handl. Frendin 1,000.
Åckander & k:ni 1,500.
Handelsbiträdet Vestberg 700.
Landtmät. Kökeritz 2,500.

Etelhem.
Skolläraren Boberg 700.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1878
N:r 60

När jernvägen öppnas

inträda i länets postförhållanden åtskilliga ändringar.
Då komma att
indragas
stationerna Gotl. Dalhem, Roma, Sjonhem, Stånga och Garda;
postlinierna Visby—Roma—Ljugarn, Visby—Gotl. Dalhem, Klintehamn — Hemse och Hemse—Ljugarn;
landtbrefbäringslinierna Sjonhem—Vänge—Guldrupe, Gotl. Dalbem—Hörsne och Stånga—När.
I stället komma att
öppnas
nya stationer vid de blifvande jernvägsstationerna Barlingbo, Roma, Bjerges (Vänge), Buttle, Etelhem och Stånga;
nya postlinier Roma —Sjonhem—Kräklingbo—Katthammarsvik och Hemse—Burgsvik;
nya landtbrefbäringslinier Etelhem—Garda—Alskog—Ljugarn; Hemse—Burge; Visby—Endre—Follingbo; Barlingbo—Dalhem—Hörsne; Bjerges—Guldrupe samt
Stånga—Burs—När.
Landtbrefbäringslinien Burge—Fardhem—Lojsta kommer likaledes att ändras till Hemse—Fardhem—Lojsta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58