Från landsbygden.

HABLINGBO, 5 juni.
Majstämman beviljade vederbörande redovisningsskyldiga tillstyrkt ansvarsfrihet.
Aktiebolaget Gas, vatten och värme i Stockholm – hade afgifvit förslag till uppvärmning af Hablingbo kyrka med varmluft. Förslaget diskuterades och antogs därefter enhälligt genom acklamation i enlighet med kyrkorådets tillstyrkan och med ett par af rådet föreslagna ändringar. Till bestyrelse för värmeledningsbygget valdes kyrkovärdarna med rätt att uppbära skälig ersättning de dagar de upptogos af bygnadsarbetet.
Värmeugnen med apparater kosta 2,800 kronor. Med skorsten, rörledningar m. m. som ej så noga kan preciseras torde totalkostnaden gå till omkring 4,000 kr.
Dräneringen af kyrkogården har verkstälts af ett par Sanda-Fbor boch är snart färdig. Kantanta kostnaden utgör 400 kr., hvartil kommer en massa rör och skjutsar.
För utvidgning af kyrkogården utflyttags i dagarna västra muren sex meter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Juni 1915
N:r 128

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
(Vårtin sjätte sammanträde; ordf notarien G. Fjellman.)
En bilresa med otrefligt efterspel. Allm. åkl., kommiss. Svante J. Lindström har som bekant instämt godsägaren Willy von Corswant med yrkande om ansvar för förseelse mot förordningen angående automobiltrafik.
Corswant hade under en bilresa gemom Sundre socken 19 juli i fjor mött en skjuts, i hvilken befann sig bl. a. skomakare Hafdell i Hafdhem. Trots varningar att stoppa skulle automobilen ha kört i full fart och stannat först ett par meter framför hästarna, som därvid blifvit skrämda, hvarvid vagnen stjälpt och Hafdell kom under vagnen. Han fick Er armen bruten och ådrog sig andra skador, för hvilka han en tid vistades å Visby lasarett. H. har sedan olyckshändelsen jen haft nedsatt arbetsförmåga och begär nu en skadeersättning af 800 kronor.
Vid målets förnyade handläggning i går instälde sig svar, personligen med biträde af konsistorienotarien Hj. Endre.
Svar, framhöll, ott hästarna icke skrämts af bilen, utan fastmer däraf att de i vagnen varande visat sig oroliga och hoppat af skjutsen. I öfrigt bestreds, att synlig signal att stanna gifvits bilen förrän redan en person hoppat af skjutsen; bilen hade för öfrigt då redan stannat. Någon större fart än laglig tillåten hade bilen icke haft.
Trenne vittnen hördes utan att af deras vittnesmål något egentligt nytt framkom.
Målet förekommer åter 30 augusti.

För förseelse mot väglagen står hemmansägaren Victor Isenberg i Linde instämd. Som vittne hade i dag allm. åkl. inkallat jordbrukskonsulenten Anders Eklund i Hemse som ansåg, att svar. Isenbergs åtgärd att fördjupa och utvidga ett dike bredvid vägen medfört fara för vägens bestånd, i huru hög grad ville vittnet dock ej bestämdt yttra sig om. Målet öfverlämnades. Utslag vi sluttinget.

Djurplågerti. Godsägaren John H. Håkansson å Mariedal i Etelhem står som bekant instämd för djurplågeri. Målet har förut behandlats ett par gånger. Åkl. hade nu inkallat tro vittnen, hvilka hördes och intygade att H. vid upprepade tillfällen användt selbrutna hästar. Svar. medgaf nu genom ombud att så äfven vid ett går tillfällen skett. Målet öfverlämnades och utslag faller vid sluttinget.

Olaga ölförsäljning. Restauratrisen Selma Vikström, Hotellet i Hemse, stod tilltalad för olaga ölförsäljning.
Utslag vid sluttinget.

För fylleri å allmän väg å Klintehamn fick en arbetare från Sanda böta 10 kronor, enligt omedelbart fäldt utslag.

Olaga skogsaverkning. Landtbrukaren Johan Jacobsson, Myrungs i Linde, har af länsjägmästaren Ragnar Melin å tjänstens vägnar instämts att stå till ansvar för oloflig skogsafverkning, beståemde däri, att Jacobsson, som genom skogsvårdsstyrelsens regolution erhållit tillstånd att å hemmansdel af Hexarfve i Hablingbo afverka och försälja omkring 70 vindfälda träd, utan tillstånd utöfver de vindfälda träden låtit afverka och försälja minst 83 rotstående träd med en medelgenomskärning ef 12,6 tum i afskärningen vid stubbböjd och ett medelvärde af minst 2 kr. per träd.
Svar, som företräddes al advokaten Björkegren, bestred skyldigheten att inga i svaromål, enär han icke själf huggit träden i fråga. Han hade afyttrat dem till annan person, som sedan huggit dem, och det vore i så fall denne, som skulle stå till svars.
Ett vittne hördes. Målet uppsköts till 30 augusti.
— Hemmansägaren Lars Olsson, Gissle i Öja, står äfven som bekant tilltalad för olaga sokgsafverkning. Vid målets handläggning i går yrkade åkl., längjägmäst, Medin, att svar. före 10 maj 1917 skall åverförsätta det afverkade skogsområdet i skogbärandse skick genom utsättandet af 6,000 tallplantor på området. Svar. ansåg 600
å 800 plantor vara nog. Målet appsköts ytterligare.

Våldtäkt? Snickaren Niklas Blomberg, Grens i Mästerby, stod instämd för våldtäkt, begången mot en sex års flicka i Heide.
Samme Blomberg hade med anledning häraf angifvit hustrun Emma Haglöf, Hagleps i Hejde, för utspridandet om honom af det rykte, som ledt till ofvan relaterade stämning mot honom.
På grund af de båda målens nära beröring med hvarandra behandlades de tillsammans och inför lykta dörrar. Tre vittnen hördes.
Åklagarens yrkande, att svar. Blomberg måtte förklaras behörig träda i häkte, kunde icke f. n. af rätten bifallas. Målen uppskötos till 30 augusti.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1915
N:r 123

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
På förbjuden väg. En civilmilitär person som färdats med cykel å trandpromenaden, dömdes härför att böta 4 kr.

För fylleri fingo två personer böta 10 kr. hvardera.
— För fylleri, oljud och våldsamt motstånd dömdes en arbetare härifrån staden, till sammanlagdt 50 kr:s böter.
— En annan arbetare dömdes för fylleri motstånd att böta tillhopa 35 kr.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets sjätte sammanträde; ordf. e. o. hofr.-not. G. Fjellman.) För hemfridsbrott hos skomakaren Edvard Kolmodin, Runne i Sanda, står som bekant hemmansägaren K. Olsson, Nystugu i samma socken, instämd. Utslag föll i dag, Olsson frikändes, och käromålet ogillades.

Ärekränkning. Arbetaren G. Holmqvist, Smiss i Sanda, hvilken om mjölnaren P. A. Karlsson i samma socken fält det yttrandet, att mjölmaren blandat sand i Holmqvists säd och i stället gifvit sina höns af säden, dömdes för ärekränkning att böta 25 kronor och betala kostnaderna i målet.

Trots och öfvermod. För att af trots och öfvermod ha stält sig på Ronehamnsbanans järnvägsspår och ej flyttat sig ur fläcken förrän tåget stoppat, fick arb. Frans Jacobsson från Kodings i Hemse böta 100 kronor.

Skilnad i äktenskapet dömdes mellan hemmansägaren Walfred Lyander, Nisse i Hablingbo och hans hustru Edla Teresia Elisabeth Lyander, född Östergren, sedan hustrun L. vid förra rättegångstillfället erkänt sig ha begått horsbrott.

För fylleri fick en person från Hemse böta 10 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Maj 1915
N:r 122

Hablingbo pastorat.

Domkapitlet tillstyrker, att k. m:t måtte förordna om kyrkoherdetjänstens i Hablingbo pastorat omedelbara återbesättande i vanlig ordning med tillträdesrätt för den nya innehafvaren 1 maj 1916.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1915
N:r 116

Från landsbygden.

HABLINGBO, 30 april.
Försäljning af syföreningsarbeten ägde rum här i missionshus igår afton, då predikant Karl Nordfeldt som inledning föredrog och utlade kommande söndagens episteltext. Härefter vidtog försäljningen af de talrika och prydliga sakerna. och fastän köplusten understundom tycktes vara matt, lyckades dock hr Nordfeldt med sin ovanliga förmåga att finna afsättning för allt. Sedan allt var undanstökadt med försäljningen sjöngs sången »Verka, ty natten kommer», och till sist afslöts det hela med bön och psalmversen 500:7. Försäljningssumman blef 248 kr.
Vårsådden har begynt och »god och tjänlig väderlek» är allas vår önskan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Maj 1915
N:r 100

Bröllop

firades onsdagen 24 mars i Hankow, Kina, mellan Rev. H. J. Conradson, bördig från Hablingbo här på Gotland, och lärarinnan miss Amelia C. Ackerson, dotter till f. landtbrukaren Nels Ackerson, Waterford, Minn. U. S. A., och hans maka, född Sjöberg. Rev. och mrs Conradson äro båda missionärer i Sv. missionsförbundet i Amerika tjänst. Deras hem blir i Kingmenchow, Hupeh, adr. via Hankow, Kina.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Maj 1915
N:r 100

Prästvigning

förrättades här igår, då s. m. kandidaten Josef Gadd invigdes i ämbetet ,efter att förut i högmässan ha hållit en vacker predikan.
Invigningen förrättades af biskop von Schéele med biträde af de förut nämda assistenterna.
— Pastor J. Gadd har förordnats att intill denna månads utgång fullgöra vice komministern i Sanda på stora Alfred Johanssons tjänstgöringsskyldighet under tjänstledighet för J. Efter 1 juli är pastor Gadd förordnad att uppehålla pastoralvården i Hablingbo pastorat intill 1 maj 1914.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Juni 1913
N:r 142

Förlofvade

Erik de Laval
Elisabeth Roos.
Stockholm. Visby.

Kristian Karlsson
Ester Johansson.
Tofta.
Midsommarafton 1913.

Ragnar Johansson
Wiktoria Olsson.
Lojsta. Burgsvik.

Torvald Carlsson
Hulda Carlsson
Slite. Tofta (Gotland).

Ragnar Olin
Anida Johansson.
Visby den 21 juni 1913.

Jacob Båtelsson
Anna Nilsson.
Hablingbo. Etelhem.
Midsommarafton.

Oskar Cedergren
Wiran Gahnström
Midsommarafton.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Juni 1913
N:r 142

Långvakansförordnandet

som kyrkoherde i Hablingbo sökes vid ansökningstidens utgång i dag af t. f. komminister N. Vestin samt pastorerna O. Hallberg och J. F. Johansson, den senare nu i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Juni 1913
N:r 141

Från landsbygden.

HABLINGBO, 14 juni.
Svenska flaggan med de kära färgerna vajar i dag på skolgården. Det har varit årsafslutning. Af folkskolans 28 elever fingo 10 afgångsbatyg efter § 47. En lärjunge afled för en månad sedan i lunginflammation. I småskolan ha under läsåret 11 (säger elfva) undervisats, af hvilka 5 flyttades till folkskolan.

Med nycklar, ljus och lykta inspekterades förliden gardag härvaranda kyrka af docent Johny Roosvall, åtföjd af 14 studerande från Upsala med kyrkoherde O. Jakobsson från Grötlingbo och folkskolläraren härstädes som ciceroner. Härifrån for man till den ännu härligare Grötlingbo kyrka — »söderns domkyrka». Under inspektionen eler besöket här kom, »som en blixt från en klar himmel», en häftig åskskräl åtföljd af regnskurar och stora hårda hagel.

Ett länge efterlängtadt regn har annars fallit under veckan, och himlen tyckes lofva mera. Man vågar därför, oaktadt den långvariga torkan hoppas på ett godt år. I en del trädgårdar härjar äfven i år mjöldaggen, och bäst blir väl uppgräfva krusbärsbuskarna och göra af dem ett — bål. Fruktträden se lofvande ut.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 Juni 1913
N:r 136