En bro

i närheten af Hällinge gård i Sjonhem å s. k. «Svinsundsvägen» kommer att rifvas måndagen 29 i denna månad. För lättare åkdon är biväg å stället beredd, men tyngre fordon böra sagde dag taga någondera af allmännna vägarne genon Dalhem eller Roma socknar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1878
N:r 59

När jernvägen öppnas

inträda i länets postförhållanden åtskilliga ändringar.
Då komma att
indragas
stationerna Gotl. Dalhem, Roma, Sjonhem, Stånga och Garda;
postlinierna Visby—Roma—Ljugarn, Visby—Gotl. Dalhem, Klintehamn — Hemse och Hemse—Ljugarn;
landtbrefbäringslinierna Sjonhem—Vänge—Guldrupe, Gotl. Dalbem—Hörsne och Stånga—När.
I stället komma att
öppnas
nya stationer vid de blifvande jernvägsstationerna Barlingbo, Roma, Bjerges (Vänge), Buttle, Etelhem och Stånga;
nya postlinier Roma —Sjonhem—Kräklingbo—Katthammarsvik och Hemse—Burgsvik;
nya landtbrefbäringslinier Etelhem—Garda—Alskog—Ljugarn; Hemse—Burge; Visby—Endre—Follingbo; Barlingbo—Dalhem—Hörsne; Bjerges—Guldrupe samt
Stånga—Burs—När.
Landtbrefbäringslinien Burge—Fardhem—Lojsta kommer likaledes att ändras till Hemse—Fardhem—Lojsta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Postkungörelse.

Enligt k. generalpoststyrelsens skrifvelse 1 dennes komma, samtidigt med jernvägens öppnande å linien Visby—Hemse, att befordras kärrposter fram och åter eméllan Roma jernvägsstation och Kräklingbo poststation, förbi Sjonhems prestgård samt Hemse postexpedition och Burgsvik, hvarjämte landtbrefbäring anordnas å följande linier:
Etelhem—Garda— Alskog—Ljugarn,
Hemse—Burge,
Visby—Endre— Follingbo,
Barlingbo—Gotl. Dalhem—Hörsne,
Bjerges (Vänge)—Guldrupe komministerboställe och
Stånga—Burs—När.

Möjligen komma ytterligare tvänne Jandtbrefbärare att antagas, hvilka i så fall blifva anstälda vid Barlingbo och utgå derifrån, en till Endre och en Follingbo.
De personer som önska att öfvertaga ofvanberörde postföringar, eller blifva antagna till landtbrefbärare, kunna för afgifvande af anbud och afsluta kontrakt infinna sig i Barlingbo sockenstuga fre dagen 2 nästkommande Augusti kl. 10 f.m.; i Roma, å poststationen, samma dag kl. 12 midd:; i Gotl. Vänge sockenstuga samma dag kl. 3 e. m.; i Etelhems sockenstuga samma dag kl. 7 e. m.; i Stånga, å poststationen lördagen 3 Augusti kl. 9 f.m., och i Hemse ä postexpeditionen samma dag kl. 12 middag.
Sökande till landtbrefbärarebefattningarne skola vara skrifkunnige och för ärlighet och nykterhet kände manspersoner samt försedde med prestbetyg.
De som önska blifva anstälda såsom landtbrefbärare för linien Visby—Endre —Follingbo hafva att infinna sig här å postkontoret onsdagen 31 dennes kl. 12 middagen.
Visby Postkontor 19 Juli 1878.
J. A. LINDQUIST.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Dödsfall Oskar Rudolf Gunnar

Tillkännagifves, att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår älskade son Oskar Rudolf Gunnar 7 Juli 1878, i en ålder af 10 år, 7 mån. och 2 dag.; djupt sörjd och saknad af föräldrar, syskon, en åldrig farmoder, talrika slägtingar och vänner.
Hallvede i Dalhem.
Kristina Hederstedt. Aug. Hederstedt.

Farväl! nu vill jag somna
Och fridens hem bebo,
O! varen snart välkomna,
Till samma goda ro.
Ack! ljuft är hvilans läger,
Och natten fort förbi,
Farväl! — mitt hjerta säger,
I himlen råkas vi.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juli 1878
N:r 56

Folkskoleinspektörens

redogörelse för sin verksamhet under år 1877 meddelar i afseende på skolväsendets ställning inom stiftet under nämda år följande:
Skoldistrilktens antal är under året ökadt med 1, nämligen Gerum, och utgör nu 78; folkskolornas antal likaledes ökadt till 79 (Fårö har nämligen 2 folkskolor), hvilka alla äro fasta. Småskolornas antal har äfven tillvuxit från 38 till 44, derigenom att Lummelunda, Vestergarn, Träkumla, Dalhem, Alskog, När och Stånga tillkommit, hvaremot Levide småskola blifvit nedlagd. Af dessa äro endast tvänne flyttande (Hangvar och den enai Lärbro), bägge mellan två stationer. 9 af dessa äro att anse såsom s. k. «mindre skolor», d. v. s. undervisningen drifves något ntöfver den egentliga småskolans kurs.
Sedan min sista årsberättelse till domkapitlgt (för 2 år sedan) hafva nya skolhus tillkommit uti Endre, Bunge, Helvi, Boge, Hogrän, Ljugarn (småskola), Sjonhem, Sproge, Gerum, Stånga och Öja (småskola), samma 11. Under bygnad äro skolhus i Vall och Levide.
Afdelningsläsning på olika läsdagar har fortgått vid 18 folkskolor och de 6 småskolorna i Visby. De flesta af dessa folkskolor höra till norra kontraktet. Antalet är således under de senare åren minskadt.
11 folkskolor hafva under året fått nya li rare, nämligen Hangvar och Slite, Mästerby, Tofta, Gothem, Viklau, Gerum, Sproge, Etelhem, Hemse och Vamlingbo.
5 folkskollärareplatser voro vid årets utgång obesatta, nämligen Tingstäde, Vesterhejde, Östergarn, Ala och Grötlingbo, af hvilka några varit annonserade lediga flere gånger, utan att någon sökande anmält sig. De flesta ledigheterna hafva uppkommit genom de gamla lärarnes pensionering.
6 folkskolor hafva nnder året längre eller kortare tid måst skötas af oexaminerade lärare eller lärarinnor af brist få kompetento vikarier.
Tillsammans med högre folkskolan i Klinte ntgjorde läroanstalterna för folkbildningen i Visby stift, som åtnjuta statsunderstöd, inalles 124. Af dessa har jag under året hunnit besöka 103 och deribland alla i medel-kontraktet — hvaremot jag måst lemna obesökta 2 i norra kontraktet och 19 i södra (näml. Hangvar och Bunge, der hinder mötte — samt alla skolor i När, Lan, Rone. Eke, Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja, Vamlingbo och Sandre distrikt, hvilka jag icke medhunnit).
Vid alla de besökta folk- och småskolorna tillsammantagna var summan af de inskrifna barnen 5,008, och af dessa voro 4,178 vid inspektionstillfället närvarande; således nära 834 procent af de inskrifna. Endast en gång förnt har de närvarandes antal utgjort så hög procent. En stor del af mina skolbesök skedde dock ntan föregången anmälan. Högre folkskolan i Klinte, som jag äfven besökt, lemnar fortfarande undervisning åt både gossar och flickor, dock i olika rum. Af de inskrifna 21 barnen voro 19 närvarande. De flesta af dessa hörde till allmogeklassen. Lästiden är numera, enligt kunglig föreskrift, minskad till 24 veckor om året.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Maj 1878
N:r 36

Gotlands folkhögskola

slöt igår sitt andra läsår och kunde i år åt de vid afslutningen talrikt församlade åhörarne erbjuda en rymlig, ljus och luftig lokal, något hvarmed det föregående år var särdeles klent bestäldt. Skolan är belägen å Aumunds i Roma, der en större sal jämte ett mindre rum äro för den tämligen drygt tilltagna summan af 300 kr. förhyrda.
Afslutningen inleddes med en kort psalm, hvarefter skolans föreståndare, doktor T. A. Sätervall, höll ett högst sakrikt och intressant föredrag «Om jordens utvecklingshistoria och dei Sverige förekommande geologiska formationernas utbredning och bergarternas användning». Föredraget förtydligades genom en samling mineral samt upplysande kartor och teckningar. Lärjungarne afsjöngo derefter några fosterländska sånger under anförande af sin sånglärare, skolläraren Lindahl från Atlingbo. Derpå höll skolans underlärare hr Regnér ett föredrag »Om uppfostran» samt lade lärjungarne särskildt på hjertat att aldrig förakta något slag af arbete, om det blott vore hederligt. Härefter afsjöngos ånyo några sånger, hvarpå styrelseledamoten major Kyllander å styrelsens vägnar tackade lärarne för deras ospardanit vid ungdomens undervisning och föreståndaren särskildt för hans goda ledning af skolan. Derefter vände tal. sig till lärjungarne och yttrade några varma ord till dem, hvarefter kyrkoherden Appellöf i Roma nedkallade Herrens välsignelse öfver folkhögskolan och de närvarande, hvarpå den i all sin enkelhet högtidliga akten slöts med en psalm.
Af skolans styrelse voro närvarande major Kyllander och fanjunkare Kahlström. Från staden fanns, märkvärdigt nog, endast denna tidnings ombud närvarande.
Följande 26 lärjungar hafva under nu sist förflutna läsår begagnat sig af undervisningen:
Osk. Gust. Teod. Pettersson, Binge i Martebo,
Olof Timateus Paulsson, Kyrkbinge i Gothem,
Olof Nikl. Aug. Larsson, Alltejme i Buttle,
Karl Jak. Pet. Skönlund, Kyrkebys i Etelhem,
Lars Arvid Larsson, Isums i Atlingbo,
Lars Niklas Lindell, Bjers i Roma,
Oskar Niklas Nilsson, Boters i Hejnum,
Lars Peter Nilsson, Graute i Hejnum,
Johan August Hansson, Atlings i Atlingbo,
Johan Hansén. Hällhage i Barlingbo,
Joh. Svante Julius Petersson, Stumra i Alfva,
Olof Lars Jakob Larsson, Rings i Hejnum,
Olof Emil Johansson, Diskarve i Roma,
Gustaf Vilhelm Viman, Vesterbys i Ardre,
Karl Fr. Vilh. Johansson, Aumunds i Roma,
Johan Peter Johansson, Broa i Halla,
Lars Peter Stenström, Stenstugu i Kräklingbo,
Karl Laurentius Norrby, Odvalls i Linde,
Johan Reinhold Olofsson, Hallarve i Väte,
Mårten Björkqvist. Möllbjers i Roma,
Olof Jonas Aug. Fredriksson, Smide i Väte,
Karl Oskar Lindell, Bjers i Roma, död ½ 1878,
Jakob Reinhold Björkqvist, Timans i Väte,
Jakob Adolf Lagergren, fr. Gammelgarn,
Olof Osk. Eman. Jakobsson, Stenstu i Dalhem,
Pet. Arv. Aug. Arvidsson, Aumunds i Roma.

Undervisningen har försiggått efter hufvudsakligen samma plan och med samma lärare som under första året af skolans tillvaro. Dessotom hafva lärjungarne haft åtskilliga «hemarbeten», omfattande skriftliga uppsatser och lättare aritmetista lösningar, samt då och då uppgifter i och för fältmätningar och afvägningar. Hvarje lärjunge har varit skyldig att lemna en statistisk och naturhistorisk skildring öfver den socken, han tillhör, i hvilken beskrif-” ning också skulle upptagas det vigtigaste i saga, sång och minnesmärken inom socknen. Öfningar i landtbruks-boktöring ha också med synnerlig omsorg bedriftvits. Flere af lärjungarne hafva detta läsår genomgått elementerna till algebra: hela tal, bråk samt det vigtigaste om eqvationer.
Under våren har i följd af den blida väderleken vida flere fältmätningar, och afvägningar utförts än föregående år, hvarjämte en mängd kartor med åtföljande beskrifningar blifvit upprättade. Jägmästare Sylvan har undervisat i skogsplantering, hvarförotom af fackman undervisning lemnats i fruktträds och bärbuskars beskäring och ans m. m. rörande trädgårdsskötsel. Två gånger i veckan har undervisning i sång lemnats af skolläraren Lindahl från Atlingbo.
Hvad som dock af lärjungarne omfattats med största intresset, är de s. k. kommunalstämmorna. — Lärjungare hafva nämligen bildat en kommun under namn ar Gotlands folkskolekommun för att praktiskt konna lära sig tillämpningen af kommnunalförfattningarne. Vid dessa stämmor, som hållits en gång i veckan, och vid hvilka icke allenast lärjungarne sjeltve utan äfven en mängd andra personer varit närvarande, hafva alla sådana frågor som vanligtvis äro föremål för kommnunalbehandling varit under öfverläggning. Dessutom hafva öfverläggningar hållitsöfver för tillfillet valda ämnen såsom t. ex. «Äro våra landtmannabygnader af tidsenlig form?», «Hvilken nytta hafva planteringar kring våra boningar?» o. dyl.
Helsotillståndet har i alhnänhet varit mycket tillfredställande. En af lärjungarne har under året med döden afgått.
Under året har en stor del af förra årets lärjungar deltagit i skolans undervisning och stämmor, ådagaläggande derunder att deras intresse för nyttig undervisning varit i ständigt stigande.
De vid afslutningen framlagda profven på lärjungarnes skicklighet i kart-, ornaments- och modellritning samt bokföring och uppsatser voro tydliga bevis.på lärarnes förmåga att meddela och lärjungarnes att göra sig till gagn hvad som meddelats. Man fann bland dessa prof åtskilliga saker, som voro särdeles väl utförda.
Det bör derför uppriktigt glädja folkhögskolesakens vänner att se de framsteg, skolan efter blott tvänne års tillvaro hunnit göra. De talrika besök, skolan under det gångna året fått emottaga, bära vittne om allvarlig håg och stadgad öfvertygelse hos allmogen om gagnet af den undervisning, dessa nya bildningsanstalter afse att meddela. Sådant bådar godt för Gotlands läns folkhögskolas framtida bestånd och utveckling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Maj 1878
N:r 35

Egendomligheter för årstiden

anmäla tidningarna från alla håll. En sådan af märkligare slag torde vara, att i fredags vid gården Halfoser i Dalhems socken under trädfällning påträffades ett bo med två lefvande ungar af «Ljungpipare» (Charadr. apricarius. Gotl. Hajde-hyns.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Mars 1878
N:r 23

Dödsfall Mårten Anderson

Att, hemnansegaren och f. d. kyrkovärden Mårten Anderson, stilla och fridfullt afled vid Granskogs i Dalhem, onsdagen 6 Mars 1878 kl. 3 e. m., i en ålder af 72 år; djupt sörjd och saknad af maka, barn och barnbarn. varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvit.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Mars 1878
N:r 21

Också ett fynd.

I en till egendomen Björkhage i Dalhem hörande hage påträffades 12 dennes vid stubbbrytning sextiotre större och mindre ormar, hvaribland 3 huggormar hvilka alla voro vid lif.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Januari 1878
N:r 6

I posterna

inträda med nästa års början åtskilliga ändringar, som stå i samband med landtbrefbäringens införande i vissa socknar.
Posten till Gotl. Dalhem och Hörsne afsändes häritrån onsdagar och lördagar kl. 8 f. m. och ankommer derifrån samma dagar kl. 7,30 e. m.
De afgående posterna till landet i öfrigt behålla sina nu gällande tidtabeller.
De ankommande posterna åter anlända på torsdags och söndags morgnar, i stället för såsom nu är förhållandet på onsdags och lördags qvällar. De avkommande posterna varda således, ilikhet med de afgående, nattposter, och den breivexlande allmänheten erbåller härigenom stora fördelar.
Så har man hittills i vanliga fall icke i staden haft svar på ett bref, som afgått härifrån t. ex. en fredag förr än på torsdagen i derpå följande veckan. Från och med nästa år bör man, förutsatt att brelven besvaras med omgående post, hafva svar på ett fredagsbref redan på söndags morgon, likasom svaret på ett tisdagsbref bör anlända torsdags morgon.
Postångaren Sofia framflyttar i an ledning af dessa ändringar i landtposterna sina algångstider några timmar, för att de till fastlandet adresserade posterna må kunna hinna expedieras, dock så att båten icke afgår senare än kl. 7 f. m., då den likväl bör ha god tid på sig att hinna Oskarshamn för det bantågs algång, som i Nässjö står i förbindelse med de upp- och nedgående nattågen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104