Bataljonsmöteta Stångamalm.

Socknemännen i Stånga ha nekat att tillhandahålla inqvartering utan ersättning å den delen af södra bataljonen, som tillsamman med Garde kompani i år skullerhaft möte å Stångamalm, hvadan de exercisskyldige kallas att å nedan nämda ställe samlas måndagen 25 Juni kl. 5 f m., nämligen: Burs kompani å Stångamalm, Hemse å Alfva slätt, Habblinge å Sprogoburg, Fardhems: å Magnuserum, Närs å Ondarfverum och Garde å Guffirdebacke.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juni 1877
N:r 48

Södra häradets brandstodsförenings

styrelse beslöt vid sammanträde 30 Maj att fastställa de sedan förra sammauträdet inkomna försäkringsbandlivgarna och har derigenom ökat försäkringssummorna med: för Westerhejde 1,345 kr. Hejde 980 kr., Hemse 4,359 kr, Etelhem 225 kr, Näs 642 kr., Hablingbo 950 kr. och När 300 kr., samt minskat: för Öja 1,606 kr. och för Burs 1,219 kr. Genom dessa förändrivgar ökas töreningens försäkringsbelopp till 18,935,740 kr. — Brandskadeersättningar tillerkändes: fabrikören G. Rydström Roseubys i Eskelhem 99 kr., arb: B J. Medin Svarfvare i Klinte 15 kr. 50 öre, husbonden J. Jacobssou Bofride i Alskog 53 kr., Burs sockens fattigvård 7 kr. 50 öre, pigan Biva Paulin derstädes 10 kr. 75 öre och husbonden Olof Nilsson Petsarfve i Eke 35 kr. — Till betäckande af dessa och andra framtida utgifter beslöt styrelsen ett sammanskott af ett öre för 100 kr. försäkringsvärde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juni 1877
N:r 47

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets .6:te sammanträde)

Återupptaget blef nu det ärekränkning emellan hemmansägarne Th. Karlsson, Vinor å Fårö, och hemmansägare Hugo Karlström, Simunde i samma socken, hvilket den 10 mars 1913 förklarades hvilande i afvaktan på utgången af ett målomskogsåverkan emellan hemmansägaren Kristoffer Johansson i Lauters och bemälde Karlsson. Detta senare mål däri Karlsson blifvit dömd att böta 10 kr. och med 2 kr. gälda värdet af ett par huggna träd var nu laga kraftvunnet, hvarför Karlsson yrkade att målet emeilan honom och Oskar Karlström skulle åtverupptagas. Karlström skulle i trenne personers närvaro, och hvilka med ed fästat riktigheten häraf, påstått att Karlsson var den störste tjuf i grannskapet. Karlström bestred att han fällt detta yttrande samt uppgaf att ett af vittnena var en stor ovän till honom. Ömsevis yrkade parterna ersättning för sina rättegångskostnader. Utslag vid sluttinget.

För snattert tilltalade belgiske undersåten P. G. Ghijskük var mu instäld för rätten. Den tilltalade medgaf, att han under en vistelse å Fårö ur en byrå tillgripit 3 kr. 50 öre och en rakknif. Utslag tingets slut.

Om hundskatt. Sedan förra sammanträdet är majoren frih. H. Kruuse åtalad af kronolänsmannen Holmqvist om ansvar för uraktlåtenhet att icke vederbörligen anmäla sina i Tingstäde innehafda hundar. Svaranden har medgifvit, att han haft och fortfarande har en hund och genom af åklagaren inkallade vittnen framkom ej annat län att svaranden har blott en hund, men att hans husföreståndarinna haft en hundvalp den hon dock sedan bortgifvit. Efter en stilla kontrovers emellan svaranden och åklagaren rörande en begäran från kommunalnämndens prdförande i Tingstäde, öfverlämnades målet till utslag, som faller vid tingets slut.

Gästgifvaregårdens ölserveringsrätt öfverskrides påstår kronolänsm. Holmqvist och har därför ånyo åtalat Slite gästgifvaregårds innehafvarinna änkefru Sofia Bingmark. Denna lät nu genom ombud förklara, att med hennes kännedom har rättigheten att under tillåten form servera maltdrycker icke 6fverskridits, och hon hade strängeligen förbjudit sin manliga och kvinnliga betjäning att gervera pa annat sätt än som allmän förordning stadgar.

Mera ölmål. För olaga utskänkning af öl var handelsföreståndaren i Kyllej Karl Nyström instämd. Han gjorde processen kort med att erkänna. Utslag vid tingets slut.

Olofligt betande med djur i skyddad mark å Fårö skulle hemmansägare. A. Sandelius låtit komma sig till last. Svaranden lät ingifva en skrift, däri han förnekade tatt hafva släppt Sina djur å den skyddade marken, men då väg går genom hans ägor trodde han, att genom försummelse att stänga grind något af svars fårkreatur någon gång kunnat komma in på marken, och hemstälde därför om mild dom. Denna invändning godtog icke åkl. utan erhöll uppskof med målet till 6 nästa september.

Barnuppfostran yrkar ogifta Maria Larsson från Källunge att utfå af arbetaren O. Johansson gom nu kom personligen tillstädes. Johansson nekade fortfarande. Edgång yrkades.
Utslag vid sluttinget.

Tillgrepp och häktning. Drängen Karl Emil Pettersson från Ganne i Burs står anklagad för att ha tillgripit en plånbok med 4 tiokronosedlar och son, småmynt från hemmansägaren Konrad Larsson, Lyrungs i Lye, då Larsson var på tillfälligt besök i Gammelgarn. Pettersson och Larsson hade delat rum på natten.
Pettersson har förnekat tillgreppet, men har icke kunrat redogöra för åtkomsten af de penningar han visade sig inneha vid hemkomsten från Gammelgarn. För ett vittne hade den åtalade visat sig hafva godt om penningar, som han förklarat sig ha förtjänat på skogskuggning åt Konrad Larsson, hviket denne motsade. Andra graverande omständigheter förekommo jämväl som gåfvo allm. åkl. kronolänsman Jacobson anledning att samma gång han yrkade uppskof för vidare bevisning, begära Petterssons inmanande i häkte. Denna begäran bifölls af domstolen, och ransaknin utsattes att förekomma i länsfängelset 21 dennes.

Från äktenskapets skuggsida. Fiska re Karl Oskar Larssons i Herrviken, Östergarn, hustru hade til kr.-länsman Jacobson anmärt sin man till åtal för att han skulle gifvit henne ett så grundligt kok stryk, att hon blef sängliggande. Polisförhör i saken har hållits, och ur probvokollet må antecknas, att vittnen som vid förhöret påkallats förklarat att hustrun var mycket elak, hvilket ej träffade mannen allenast, och att mannen ofta blef retad, och mannen påstod, att den dag han tuktade hustrun hade hon ej velat laga mat åt honom, trots han få henne penningeersättning, och då hustrun till råga på allt slog till honom med en räffsa ramn sinnet på honom och han gaf hemne med sina trätofflor en duktig aga bakifrån. Makarna kommo tillstädes. Så blickar hustrun på mannen, gå på åklagaren och så kom i sakta mak: Jag förlåter min man och återkallar angifvelsen. Åklagaren log ett godt och gillande leende, domaren lade med förståelse ihop papperen, och tyst och stilla lommade de försonade makarna ut.

Stryk hade en hustru Emilia Pettersson i Martebo fått af hemmansägaren Arvid Pettersson i Rembs, då hon kom in på dennes gård och ville tala vid hans hustru. Pettersson hade visat af fruntimret, och då hon icke åtlydde hans tydliga order gaf han eftertryck däråt med en käpp. Angifvaren, som hade allmänna åklagaren vid gin sida, påstod sig ha fått mycket stryk och yrkade att svar. skulle åläggas erlägga en hundralapp som balsam för svedan. Utslag vid tingets slut.

En ruskig interiör från den husliga härden. Barnmorskan Sigrid Klint i Väskinde hade genom allm. åkl. låtit åtala sin man, skräddare till professionen, om ansvar för misshandel som han flera gånger skulle utöfvat å hustrun så att hon blifvit både gul och blå. Därjämte skulle mannen, som hade ett retsamt och svårt lynne, när rageriet kom på honom ha slagit sönder bord och stolar m. m. och betett sig som en dåre. Mannen gåf annan skulden och vidgick att han gifvit hustrun några örfilar men inte så att att hon däraf tagit skada. För vidare utredning uppskof till höstetinget.

Vårdslös cyklist. Arbetaren Anshelm Lindgren i Slite hade 3 mars kört så våldsamt förbi kommissarie Holmqvists bostad i Slite, att därifrån utkommande veterinär Forsell blifvit kullkastad.
Då han nekat hördes nu tvänne vittnen som vitsordade det allm. åkl. framstälda påstående. Svarandens uppträdande inför domstolen renderade honbm ett par välförtjänta uppsträckningar af domaren. Utslag sluttinget.

Öl i långa banor. Förre landtbrukaren Reinhold Dassow är för den tid han residerade å Kappelshamns gästgifvaregård och med gästgifvares privilegier sålde öl, stämd för olaga försäljning. Till Dassow har under April—Nov. 1914 sjöledes fraktats 256 lådor öl eller :c:a 36 lådor i veckan och i apri i år 1,250 flaskor. Då försäljning af öl endast får ske till resande och i förening med mat, kunde man förmoda, att en öfverväldigande stor resandetrafik gått öfver Kappelshamn, men allm. åkl. var af annan åsikt och ville nu syna kommersen i i sömmarna. Svar nekade för egen del under förklaring, att han blott gått annans ärende. Uppskof till högtetinget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Juni 1915
N:r 130

Dödsfall Anna Kristina Westberg

Vår älskade maka och moder Anna Kristina Westberg, f. Fagerström, afled den 7 maj i sitt 81 lefnadsår; innerligt sörjd och i tacksamt minne bevarad.
Kvie i Burs.
Ferdinand Westberg.
Barnen. Barnbarnen.
Meddelas endast på detta sätt.

Sv. Ps. 481 v. 8.
Hvar fins en kärlek som intill döden
står oförändrad i alla öden
och som Guds ängel oss öfvervakar
och fordrar intet, men allt försakar,
ja här på Jorden fins endast en,
en moders kärlek är den allén.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Juni 1915
N:r 129

Från landsbygden. Burs.

BURS, 1 maj 1915.
Premieringsmöte för premiering af nötboskap har i dag hållits vid folkskolan. Blott en tjur uppvisades, som tillhörde Burs tjurförening. Tjuren var endast 1 ½ år gammal och inköpt från John Håkansson å Mariedal. På grund af de papper som uppvisades angående härstamningen och tjurens utsökt fina exteriör tillörkändes första pris. Vidare uppvisades 30 st. kor af blandad ras, hvilka alla godkändes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juni 1915
N:r 126

I afskedets stund.

Till G. A. skrifves från Burs:
I söndags hölls afskedspredikan af vår nu afflyttade präst, doktor P. Nehleen, som med kraftig stämma och värme prediklade och tackade pastoratsboarna för den tid han fått verka bland dem.
D:r N. har varit mycket omtyckt, och gom bevis därpå har öfverlämrnats till honom följande: af årets konfirmander bricka, kaffeservis och brödkorg af nickel, 1 duss. téskedar och ½ duss. matskedar af nysilfver plus 1 duss. äkta kaffekoppar; af Stånga missionsförening ett elegant väggur; af Burs ungdomsförening 31 kr, 50 öre; af privata personer 20 kr. m. m. m. m.; af Stånga församling 132 kr. 25 öre; af Burs församling em silfverbägare med inneliggande 209 kr. 25 öre, som öfverlämnades med ett lämpligt litet tal genom ide tre kyrkovärdarne.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juni 1915
N:r 126

Från landsbygden.

BURS, 4 maj.
Burs kyrkliga ungdomsförening har nu haft sin första årliga försäljning af saker tillverkade af dess syförening. Ett prisvärdt nit har visats bland församlingens ungdom i främjandet af denna verksamhetsgren inom FSI: Tyvärr var icke nitet bland spekulanterna vid försäljningen så stort, som man hade hoppats, och dock belöpte sig det hela till något öfver 200 kr. Dessa medel äro ämnade att användas för församlingens behof. Så skall ju t ex. ett nytt altarkläde och predikstolskläde inläggas under maj månad, delvis bekostade af ungdomsföreningen. Till alla främjare af vår verksamhet säges härmed hjärtligt tack.
N—n.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Maj 1915
N:r 101

Gotlands sparbanker.

Ala sockens sparbanks styrelse utgöres af hemmansegaren K. Ahlin Bjergea, skoll. O. Bolin, kyrkov. J. Jacobsson Gyle och G Bergvall Bjerges samt hemmanseg. F. Nilsson Gurfiles och A. Olsson Stenstugu. Insättarnes tillgodobafrande i kapital och ”ränta (5 proc.) utgjorde vid 1876 års slut 5,673 kr. 96 öre, hvilket motsvaras af utlånta medel (mot säkerhet af borgen) 5,362 kr. 48 öre samt ränta (6 proc.) derå vid årets slut 321 kr. 79 öre. Reservfonden utgör nu 78 kr. 11 öre, hvaraf vinst för året 33 kr. 11 öre. — Revisorer för året voro: hrr O. Arveson och A. Hansson.
Alfva pastorats sparbanks styrelseledamöter äro: kronolävsm. A. M. Eneman, husb. Lars Hoffman Binge, Tömas Hansson Binge och Ferd. Olsson Rangsarfve i Alfva. samt apotekaren Fr. Lillja, O. T. Lagergren och Mattis Cedergren Hulte i Hemse. Bankens skulder utgöra: 642 delegares tillgodo bafvande 71,797 kr. 15 öre och reservfonden 2,798 kr. 63 öre, summa 74,595 kr. 78 öre; dess tillgångar: utlånte mot inteckning och borgen 7,000 kr., endast inteckning 20,100 kr., endast borgen 44,035 kr. 1 öre samt kontant i kassan 3,460 kr. 77 öre, summa 74,595 kr. 78 öre. Revisorernes namn finnes icke utsatta å den till kungl. m:t. befalln: hafvande iolemnade revisionsberättelsen.
Ardre sockens sparbanks styrelse utgöres at handl. J. G. K. Claudelin, K. G. Holst, S J. Lillja samt husb. O. Olofsson Kopungs och L. Ardell Bringsarfve. Sedan 1 Juni 1876, då banken började sin verksamhet, har af 106 personer insatts 8,149 kr. 25 öre. Bankens ansvarssumma utgjorde, sedan åtskilliga uttag gjorts under året, vid förra årets slut 7,830 kr. 13 öre, hvilka motsvaras af utlånta medel till 22 personer (hvari säkerheten bestått uppgifves icke) 5,682 kr., samt kontant i kassan 2,148 kr. 13 öre, summa 7,830 kr. 13 öre. Revisorer: hrr Ad. Lutteman och S. A. Munthe.
Burs pastorats (Burs och Stånga socknar) sparbanksstyrelse: prosten A. J. Lyth, kommissarien L. N. Åkerman, Wilb, Åkerman, skoll. K. H. Lötveberg, husb. Elias Gustafsson Allmunde och H. P. Mårtensson Ljugennes, garfvaren K. Hedvall och husb. O. Nilsson Gumbalde. Insättarnes kapital och räntebehållning från föreg. år 82,410 kr. 63 öre, reservfonden 2,029 kr. 28 öre, under året insatta 11,828 kr. 38 öre, insättarne tillgodoförd ränta 4,062 kr. 65 öre, bankens rävtevinst för året 964 kr. 71 öre, summa bankens debet 101,295 kr. 65 öre; motsvaras af följande i kredit: under året uttagna 11,399 kr. 92 öre, förvaltningskostnader m. m, 451 kr. 55 öre, insättarnes behållning till år 1877 kr. 86,901 och 74 öre, sparbankers reservfoud 2,542 kr. 44 öre, summa bankens kredit 101,295 kr. 65 öre. — Baukens ansvarssumma utgör 89444 kr. 18 öre, hvilka medel äro utlånta: mot ioteckning 28,181 kr. 13 öre och mot borgen 61,263 kr. 5 öre. Revisorer voro: herrar J. F. Westberg, J. Hansson, Hans Hansson, J. Nilsson, Job, Uddin och Joh. Melin.
Garda sockens sparbanks styrelseledamöter äro: kyrkov. Lars Jacobsson Hallvans, husb. Nils Larsson Antsarfve, Tetter Michaelsson Sutarfve och Hans Olofsson Tälleby samt skoll. O. N. Olofsson. Insättarnes tillgodohafvande vid årets början utgjorde 61,960 kr. 67 öre, af hvilka 6.743 kr. 61 öre uttagits under året, hvadan, då reservfonden 1,520 kr. 39 öre tillägges, bankens ansvars: summa vid årets slut utgör 36 737 kr. 45 öre, hvilka äro utlånte: mot inteckning utan borgen 9,009 kr., mot d:o och bergen 2,000 kr., på godkända namn 45,626 kr. 74 öre, samt kontant i kassan 101 kr. 71 öre, samma 56,737 kr. 45 öre. Insättarnes antal utgör 330 (mot 378 vid årets början). Revisorer voro berrar L. N. Jacobsson och Anton Lagergren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 April 1877
N:r 29

Genom auktion,

som förrättas å Ljugennes Lausmyrstycket fredagen den 4 instundande juli kl. 11 f. m. låter nämdemannen Lars Hansson, Ljugennes i Burs försälja dels växande timotejfoder å cirka 10 tunnland, dels några tusen kilo i balar prässadt foder. Betalningsanstånd till den 1 nästk. november.
Hemse den 28 juni 1913.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 Juni 1913
N:r 147

Genom offentlig auktion

låter hemmansägaren Johan Mårtensson, Lindvide i Burs, onsdagen den 25 innev. juni kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja foderskörden å omkring 10 tnld. i s. k. Bruten.
Vid samma tillfälle utbjudes äfven jorden.
Inteckningar underlätta köp.
Öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionstillfället.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 nästinst. okt.
Burs den 19 juni 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1913
N:r 140