Jordfästningar

Stoftet efter fabriksarbetaren Dage Sollerman, Klintehamn, vigdes i går till den sista vilan i Klinte kyrka. En stor skara släkt, kamrater och sockenbor hade mött upp för att följa den bortgångne på hans sista färd. Den högtidliga akten inleddes med psalmen Blott en dag ett ögonblick i sänder, varpå officianten, prosten Gustaf Sjöberg, höll griftetal över orden i söndagens predikotext och förrättade jordfästningen. Han minnade i sitt tal om Dage Sollerman som spelmannen och den gode kamraten och uttalade tröstens ord till de sörjande.
Efter, jordfästningen följde psalm 51: 3, så följde begravningsmässan och därpå ps. 55: 3. Före och efter akten sjöng stud. Georg Sjöberg från läktaren två solosånger, och hela tiden kistan var placerad i koret paraderade ungdomsklubben med sina fanor och fabriksarbetaravdelningen och arbetarekommunen med sina standar.
För Klintebys konservfabrik, där den avlidne varit anställd, uttalade disponent M. Paulsson ett sista tack och nedlade en krans, och för arbetskamraterna vid fabriken framförde Hans Norrby en sista hälsning och en krans. Klinte arbetarekommuns talan fördes av Einar Wiman., som nedlade en krans på kommunens vägnar, Karin Lagergren nedlade en krans från den socialdemokratiska kvinnoklubben i Klinte och för den socialdemokratiska ungdomsrörelsen särskilt då Klinte SDUK som den bortgångne hängivet och troget tjänat nedlade Hans Pettersson en krans och minnade om hans insatser i ungdomsarbetet.
Fabriksarbetaravdelningens krans nedlades av Adolf Karlsson, skyttegillets av Emil Andersson och från kamraterna i brandkåren nedlade Axel Andersson en krans. En sista hälsning från ungdomsklubbarna i Mästerby och Sanda-Västergarn uttalades av Stig Olsson, Mästerby, som nedlade en krans från vardera klubben.
Till sin forne konfirmand talade prosten Sjöberg med sin blomsterhyllning, och många av Dage Sollermans barndomskamrater och den stora släktkretsen ägnade honom sitt sista tack och farväl vid graven. Många kransar hade dessutom sänts till båren.

Gotlänningen
Tisdagen den 23 December 1952
Nr 298

Jordfästningar

Till gravens ro vigdes på söndagen stoftet efter lantbrukaren Henry Palmqvist, Tjängdarve i Sproge. Före avfärden till kyrkan hölls en andakts- stund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde H. Björkquist, varvid ps. 572:1 och 35: 1 sjöngs. Den högtidliga sorgeakten i kyrkan inleddes med ps. 572, varefter kyrkoherde Björkquist höll griftetal med text från Matt. 20: 8 och förrättade jordfästningen. Så sjöngs ps. 579: 1, varefter kistan, under det att kantor L. Kjellberg utförde stilla sorgemusik på orgeln, utbars och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av anhöriga och vänner till den bortgångne.

Stoftet efter änkefru Maria Mallin, Ajmunde i Gerum, jordfästes på söndagen. Efter en andaktsstund i sorgehuset fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor Erik Johansson spelade sorgemusik på orgeln. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 50: 1-3, varefter kyrkoherde E. Amer höll griftetal med utgång från Joh. 3: 36. Efter jordfästningen sjöngs ps. 45: 8. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd, bl.a. nedlade folkskollärare Filip Åkerman en krans från Gerums skola, där den bortgångna under många år varit städerska.

Till den sista vilan vigdes på lördagen stoftet efter fru Anna Pettersson, Visby. Jordfästningen, som ägde rum i Sanda kyrka och bevistades av talrika grannar och vänner till den bortgångna, inleddes med ps. 586: 1 och 4, varpå kyrkoherde Åke Hultmark höll griftetalet med ledning av orden i Tim. 1: 2. Efter jordfästningen sjöngs ps. 355, varpå kistan bars ut under sorgemusik och sänktes i griften på Sanda kyrkogård. En vacker blomstergärd nedlades.

F. hemmansägaren Reinhold Ahlberg jordfästes på fredagen i Östra gravkapellet i Visby. Före avfärden hölls en andaktsstund på Gotlands sjukhem, där den bortgångne varit patient i 22 år, och den liksom begravningsakten leddes av pastor S.-E. Wihlborg. I sitt griftetal utgick denne från Davids 23:e psalm och jordfästningen omgavs av psalmerna 307 och 331. Under orgelmusik bars kistan ut och fördes sedan till Norra begravningsplatsen, där gravsättningen ägde rum.

En stämningsfull begravningsakt ägde i fredags rum i Elimkapellet i Gothem, då stoftet efter fru Emma Johansson vigdes till den sista vilan. Pastor A. Nordell höll en betraktelse över orden i Joh. 14: »I min Faders hus» samt förrättade jordfästningen. Akten omramades av sång. Vid graven talade lantbrukaren Gustaf Sandborg å baptistförsamlingens vägnar samt nedlade en krans från församlingen, som den döda tillhört i över 40 år. En rik blomstergärd ägnades den bortgångnas minne.

På söndagen jordfästes i Norra krematoriet i Stockholm övermaskinisten Gottfrid Renström. Officiant var kyrkoherde Irstam. Maskininspektör H. Wengström talade för Ångfartygsaktiebolaget Gotland.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Visby Arbetarförening

Samling Domkyrkan tisdagen den 23 dec. kl. 2.50 e. m. för att följa avlidne ledamoten JOHN JOHANSSON till graven.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går Klinte kyrka stoftet efter f. hemmansägaren Johan Ricard Jacobsson, Klintehamn. Samling skedde i kyrkan och den högtidliga akten inleddes med ps. 331 och därefter höll prosten Gustaf Sjöberg griftetal och förrättade jordfästningen. Ps. 332 sjöngs och begravningsmässan utfördes och sedan sjöngs åter en vers av samma psalm. En släkting till den avlidne sjöng två solosånger till kant. Nanstads orgelackompanjemang. Vid graven nedlades en myckenhet med blommor. En minnesstund hölls sedan på Klintegården.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter fru Maja Berg, Visby. Den högtidliga akten i Östra gravkapellet inleddes med ps. 42: 4-5, varefter domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg höll griftetalet med ledning av orden i Joh. 13: 7. Efter jordfästningen sjöngs ps. 331. Under sorgemusik utbars kistan och fördes till norra begravningsplatsen, där sedan gravsättningen ägde rum. En stor mängd kransar nedlades från släktingar och en stor vänkrets. Till sist framfördres de anhörigas tack av hr A. Aldervik.

Folkskollärare Emil Myrén, jordfästes på torsdagen i Norra krematoriet i Stockholm. Officiant var kyrkoherde Samuel Norrby.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Jordfästningar.

Till gravens ro vigdes i går stoftet efter småbrukaren Arvid Lyth, Möjner i Boge. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde A. Wernberg fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under sorgemusik. Som inledningen på den högtidliga akten sjöngs ps. 577, varpå kyrkoherde Wernberg höll griftetal med utgång från Joh. 16: 17 och förrättade jordfästningen. Sedan ps. 540 sjungits och duettsång utförts bars kistan ut och sänktes i graven. Den bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Jordfästningar

I Uppståndelsekapellet i Stockholm har jordfästs stoftet efter svarvaren Fritz Sandberg. Den högtidliga akten inleddes med ps. Blott en dag, ett ögonblick i sänder… Så följde ett violinsolo, »På sångens vingar», till orgelackompanjemang. Kyrkoherde Knutsson höll griftetal och förrättade jordfästningen. Efteråt sjöngs ps. 55: 3, varpå följde ett violinsolo. Så bars kistan ut till familjegraven och sänktes. Tal vid graven hölls av arbetskamrater till den bortgångne och en vacker blomstergärd ägnades den avlidnes minne.

Till gravens ro vigdes i söndags stoftet efter trotjänaren Gustaf Nyström, Björke. Den högtidliga akten ägde rum i Fole kyrka och förrättades av kyrkoherde E. Ihrmark, som höll ett varmhjärtat griftetal. Akten omslöts av pisålrnsång och solosång utfördes av folkskollärare Karl Lindström, Visby. Vid graven nedlades en rik och vacker blomstergärd. Efteråt var en minnesstund anordnad hos den bortgångnes arbetsgivare, familjen Norrby, Norrgårda i Björke.

F. småskollärarinnan Ellida Gardell, Visby, jordfästes igår i Ö:a gravkapetllet. Akten inleddes med ps. 42: 1 och pastor S. E. Wihlborg höll därefter griftetal med utgångspunkt från Luk. 2: 29-30. Under sorgemusik spelad på orgeln av musikdir. Siedberg utbars så kistan ur kapellet och fördes till Södra begravningsplatsen, där en myckenhet av blommor och kransar nedlades. Bl. a. förekom kransar från kolleger i Stenkyrkapastoratets skolor, skolstyrelsen i Lummelunda, Torsburgs lärarsällskap m. fl. sammanslutningar och enskilda. Flera tal hölls, och de anhörigas tack tolkades av dr Sven Gardell. en brorson till den avlidna.

Änkefru Jenny Larsson, Hallfoser i Dalhem, vigdes i går till den sista vilan i Dalhems kyrka. Samling skedde först i sorgehuset där en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde I. Björck. Kistan inbars i templet till tonerna av Chopins sorgmarsch, spelad på orgeln av kantor Ivar Stenqvist, och akten inleddes med ps. 41: 2-4. Utgående från Fil. 4: 4-7 höll kyrkoherde Björck griftetalet, varefter ps. 578: 2— 4 sjöngs och begravningsmässan utfördes. Akten avslöts med ps. 586: 4-5, och kistan utbars till tonerna av Beethovens sorgmarsch. Vid graven nedlades en stor mängd blommor och kransar, bl. a. talade pastor Gösta Andreasson för Roma metodistförsamling och fröken Elin Olsson för Dalhems missionsförsamlings syförening i samband med kransnedläggning.

Gotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i söndags i Havdhems kyrka fru Frida Olsson, Allmungs i Havdhem. Efter det ps. 567: 1-2 sjungits höll kyrkoherde Åke Johansson griftetalet utgående från 1 Kor. 15: 42-43 och förrättade därefter jordfästningen. Ps. 331: 1-3 sjöngs och kistan bars ut och sänktes i graven. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd och till sist sjöngs ps. 45: 8.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter fru Hedvig Jacobsson, Hägur i Eksta. Före avfärden tillkyrkan hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde E. Amer, varvid ps. 579: 1 och 557: 1 o. 4 sjöngs. Kistan fördes sedan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor S. Löfstedt utförde sorgemusik på orgeln. Sedan fröken Ruth Karlsson, Sanda, sjungit »Färdemannens psalm» av Hannikainen sjöngs unisont ps. 377: 1-3. Kyrkoherde Amér höll sedan griftetal med utgång från Fil. 1: 23-24 och förrättade jordfästningen. Som avslutning på den högtidliga akten sjöngs
ps. 55: 3.
Fröken Karlsson sjöng därpå »Långt bortom rymden vida» av J. Dahllöf. Under klockringning och sorgemusik utbars sedan kistan och sänktes i graven. Den bortgångnas minne hedrades med en rik och vacker blomstergärd.

Skohandlare Bernhard Kahlbom, Tingstäde, vigdes i går till griftero. Akten i kyrkan omramades av stämningsfull orgelmusik, som utfördes av kantor Lennart Olsson. Kyrkoherde Erik Björlander höll griftetal o. utgick ifrån orden i Ps. 8: 5. Akten omslöts av psalmerna 2: 2-4 och 331: 1-3. Kistan var smyckad med en myckenhet kransar. Vid graven höll en arbetskamrat ett gripande tal.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Jordfästningar

— Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter f, magasinsarb. Arvid Blomberg, Slite. Före avfärden från Slite höll kyrkoherde Wernberg en andaktsstund och sedan ställdes färden till kyrkan, där man inledde med ps. 355: 1-3. Kyrkoherde Wernberg förrättade sedan jordfästningen och utgick i sin betraktelse från orden i Joh. 17: 11, varpå den högtidliga akten avslöts med ps. 55: 3. Vid kransnedläggningen talade bl. a. direktör Yngve Degerman som nedlade en krans från Frans Degermans Handels A. B. med tack för mångårig trofast gärning.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Jordfästningar

Till gravens ro vigdes i går stoftet efter plåtslagarmästaren Albin Pettersson, Klintehamn. Samlingen ägde rum i kyrkan, där kistan var placerad i koret, omgiven av blommor och levande ljus. Fru Agnes Wahlgren, ackompanjerad på orgeln av kantor Nanstad, sjöng en solosång, varpå den stämningsfyllda sorgeakten inleddes med ps. 43: 1. Prosten G. Sjöberg höll sedan griftetal med utgång från orden »Välsignad vare Han som kommer». Efter jordfästningen sjöngs ps. 21 och sedan officianten utfört begraningsmässan avslutades akten med ps. 572. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd, bl. a. nedlade landsfiskal Justus Jakobson en krans från Klinte varpklubb.
Efteråt var en minnesstund anordnad på Klintegården.

Till den sista vilan vigdes i går i Östra gravkapellet stoftet efter fru Vendela Björkman. Pastor Nils Bergström utgick i sitt griftetal från Luk. 12: 4, och akten omslöts av ps. 377: 13 samt 355: 1-3. Vid graven på Norra kyrkogården nedlades en vacker blomstergärd.

Till griftero vigdes i torsdags stoftet efter f. hemmansägaren Kall Häglund, Kålmans i Burs. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde Ragnar Johansson, Garda, fördes kistan i procession till kyrkan. Den högtidliga akten inleddes med ps. 586: 1, varpå kyrkoherde Johansson höll griftetal och förrättade jordfästningen, som avslutades med ps. 125: 4. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter änkefru Emma Pehrsson, Kvinnegårda i Havdhem. Efter samling i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Åke Johansson, fördes kistan i procession till kyrkan. Som inledning på den högtidliga .akten sjöngs ps. 331: 1–2, varefter kyrkoherde Johansson höll griftetal med utgång från 2 Tim. 4: 6-7. Sedan officianten förrättat den rituella akten utförde, kantor Valter Karlsson en solosång. Akten avslutades med ps. 45: 7-8, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven på kyrkogården. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd bl. a. nedlade kyrkoherde Johansson en krans från Havdhems kyrkliga syförening, vilken den avlidna tillhört under en lång följd av år. Till sist sjöngs ps. 118: 3.

Stoftet efter småbrukaren Vilhelm Johansson, Helge i Stenkyrka, vigdes i går till gravens ro. Den högtidliga akten inleddes med ps. 540: 1-3, varpå kyrkoherde E. Björlander höll griftetal med text från Mark. 1: 15 och förrättade jordfästningen. Efter ps. 41: 2-4 utbars kistan och sänktes i graven på kyrkogården. Den bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289