Väghinder.

En vägtrumma å allmänna vägen mellan Hallvede och Nygårds i Eke skall anläggas måndagen 14 dennes, då vägstycket i fråga blir ofarbart och vägfarande i stället böra begagna vägen genom Hafldhem och Alfva.
— På grund af broamläggning å allm. vägen från Ganthems kyrka till Björke i Norrlanda är sagda vägsträcka afllyst från trafik tisdagen, onsdagen och torsdagen 15—17 dennes. Man kan under tiden i stället begagna s. k. »Rasnar» från Ganthems kyrka till Dibjers i Ganthem samt s. k. »Bjäkespångar» från Buters till Björke i Norrlanda.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Juni 1915
N:r 131

Venia

att tillsvidare under sex månader från och med 1 inst. juni biträda med gudstjänsternas uppehållande i. Alfva pastorat har utfärdats för fil. d:r H. Nehleen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1915
N:r 121

En gotländsk hingst,

född och uppfödd hos den kände hästuppfödaren, C. Ahlsten, Koparfve i Alfva, har af denne för ett pris af 3,500 kronor försålts till den nybördade Othems hingstförening. Hingsten »Prins» är af nordsvensk ras och godkänd af statens premieringsnämd. Det är glädjande konstatera att hästafveln här hunnit så långt, men så har också hr Ahlsten städse följt de råd och anvisningar premieringsnämden lämnat. Det vackra afvelsdjuret kommer säkerligen att blifva till stort gagn på den ort, där han har stationerats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 Maj 1915
N:r 114

Understöd

från det af riksdagen åt vissa äldre behöfvande folkskollärare beviljade anslaget sökes hos domkapitlet af följande pensionerade folkskollärare: Lars Pettersson i Visby, Hans Petter Blomqvist i Lojsta, O. M. V. Ringbom i Fårö, L. P. Rondahl i Visby, N. J. Nyström i Visby, K. A. Olofsson i Hemse och J. P. Nordin i Nyköping. Domkapitlet tillstyrker bifall till samtliga ansökningarna.
— Understöd från anslaget åt äldre behöfvande småskollärare söka f. småskolläraren O. P. Wahlby i Alfva samt f. småskollärarinnorna Gertrud Johanna Gren i När och Johanna Lovisa Magdalena Nilsson i Lau. Domkapitlet tillstyrker äfven samtliga dessa ansökningar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 Maj 1915
N:r 111

Nötboskapspremiering

äger i år rum inom Gotlands läns södra underdistrikt och tager på måndagen sin början med kreatursupivisning vid Stumla i Alfva. Uprvisningen börjar kl. 10 f. m., och så blir också förhållandet med dess efterföljare under maj och juni månader, hvaraf den sista hålles 21 juni vid Mariedal i Etelhem.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Maj 1915
N:r 110

Kyrkoherden i Alfva

Karl Lange har af domkapitlet förordnats att från och med 6 dennes jämväl vara v. pastor i Rone.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Maj 1877
N:r 37

Till ledamöter

i den af husbållningssällskapet tillsatta hästuttagningsnämden, har förvaltningsutskottet utsett dir. Nils Broander, ordförande, dir. Rud, Wallér och landtbrukare H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. Till deras suppleanter ha utsetts landtbrukarne C. Ahlsten, Koparfve i Alfva, och O. R. Kristoffersson, Bäcks i Väte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Maj 1915
N:r 99

För att höras och besluta

i anledning af landtbrukaren L. Mübrers hustrus, Anna Konkordia Odins gjorda ansökning att, sedan kungl. m:t genom nådig dom 4 Dec. sistl. är, afslagit hennes yrkande att få undanskifta henne öfverlåten i stället för i boet införd lösegendom, henne måtte tillåtas att få inlösa den öfverlåtna egendomen etter derå åsatta värden, varda samtlige borgenärer i Mühters konkurs bärigenom kallade att sammanträda å Burge gastgifvaregård i Lefvede socken måndagen 30 uti innevarande April. månad kl. tolf på dagen.
Alfva, 11 April 1877.
Konkursboets sysslomän.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 April 1877
N:r 30

Gotlands sparbanker.

Ala sockens sparbanks styrelse utgöres af hemmansegaren K. Ahlin Bjergea, skoll. O. Bolin, kyrkov. J. Jacobsson Gyle och G Bergvall Bjerges samt hemmanseg. F. Nilsson Gurfiles och A. Olsson Stenstugu. Insättarnes tillgodobafrande i kapital och ”ränta (5 proc.) utgjorde vid 1876 års slut 5,673 kr. 96 öre, hvilket motsvaras af utlånta medel (mot säkerhet af borgen) 5,362 kr. 48 öre samt ränta (6 proc.) derå vid årets slut 321 kr. 79 öre. Reservfonden utgör nu 78 kr. 11 öre, hvaraf vinst för året 33 kr. 11 öre. — Revisorer för året voro: hrr O. Arveson och A. Hansson.
Alfva pastorats sparbanks styrelseledamöter äro: kronolävsm. A. M. Eneman, husb. Lars Hoffman Binge, Tömas Hansson Binge och Ferd. Olsson Rangsarfve i Alfva. samt apotekaren Fr. Lillja, O. T. Lagergren och Mattis Cedergren Hulte i Hemse. Bankens skulder utgöra: 642 delegares tillgodo bafvande 71,797 kr. 15 öre och reservfonden 2,798 kr. 63 öre, summa 74,595 kr. 78 öre; dess tillgångar: utlånte mot inteckning och borgen 7,000 kr., endast inteckning 20,100 kr., endast borgen 44,035 kr. 1 öre samt kontant i kassan 3,460 kr. 77 öre, summa 74,595 kr. 78 öre. Revisorernes namn finnes icke utsatta å den till kungl. m:t. befalln: hafvande iolemnade revisionsberättelsen.
Ardre sockens sparbanks styrelse utgöres at handl. J. G. K. Claudelin, K. G. Holst, S J. Lillja samt husb. O. Olofsson Kopungs och L. Ardell Bringsarfve. Sedan 1 Juni 1876, då banken började sin verksamhet, har af 106 personer insatts 8,149 kr. 25 öre. Bankens ansvarssumma utgjorde, sedan åtskilliga uttag gjorts under året, vid förra årets slut 7,830 kr. 13 öre, hvilka motsvaras af utlånta medel till 22 personer (hvari säkerheten bestått uppgifves icke) 5,682 kr., samt kontant i kassan 2,148 kr. 13 öre, summa 7,830 kr. 13 öre. Revisorer: hrr Ad. Lutteman och S. A. Munthe.
Burs pastorats (Burs och Stånga socknar) sparbanksstyrelse: prosten A. J. Lyth, kommissarien L. N. Åkerman, Wilb, Åkerman, skoll. K. H. Lötveberg, husb. Elias Gustafsson Allmunde och H. P. Mårtensson Ljugennes, garfvaren K. Hedvall och husb. O. Nilsson Gumbalde. Insättarnes kapital och räntebehållning från föreg. år 82,410 kr. 63 öre, reservfonden 2,029 kr. 28 öre, under året insatta 11,828 kr. 38 öre, insättarne tillgodoförd ränta 4,062 kr. 65 öre, bankens rävtevinst för året 964 kr. 71 öre, summa bankens debet 101,295 kr. 65 öre; motsvaras af följande i kredit: under året uttagna 11,399 kr. 92 öre, förvaltningskostnader m. m, 451 kr. 55 öre, insättarnes behållning till år 1877 kr. 86,901 och 74 öre, sparbankers reservfoud 2,542 kr. 44 öre, summa bankens kredit 101,295 kr. 65 öre. — Baukens ansvarssumma utgör 89444 kr. 18 öre, hvilka medel äro utlånta: mot ioteckning 28,181 kr. 13 öre och mot borgen 61,263 kr. 5 öre. Revisorer voro: herrar J. F. Westberg, J. Hansson, Hans Hansson, J. Nilsson, Job, Uddin och Joh. Melin.
Garda sockens sparbanks styrelseledamöter äro: kyrkov. Lars Jacobsson Hallvans, husb. Nils Larsson Antsarfve, Tetter Michaelsson Sutarfve och Hans Olofsson Tälleby samt skoll. O. N. Olofsson. Insättarnes tillgodohafvande vid årets början utgjorde 61,960 kr. 67 öre, af hvilka 6.743 kr. 61 öre uttagits under året, hvadan, då reservfonden 1,520 kr. 39 öre tillägges, bankens ansvars: summa vid årets slut utgör 36 737 kr. 45 öre, hvilka äro utlånte: mot inteckning utan borgen 9,009 kr., mot d:o och bergen 2,000 kr., på godkända namn 45,626 kr. 74 öre, samt kontant i kassan 101 kr. 71 öre, samma 56,737 kr. 45 öre. Insättarnes antal utgör 330 (mot 378 vid årets början). Revisorer voro berrar L. N. Jacobsson och Anton Lagergren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 April 1877
N:r 29

Dödsfall Anders Niklas Engström

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min käre svärfader arbetaren Anders Niklas Engström som efter en kort sjukdom lugnt och stilla afled idag kl. 3.30 f. m., i en ålder af 78 år, 4 mån. 12 dagar, sörjd och begråten af mig, barnbarn och barnbarnsbarn, släkt och många vänner, har jag den smärtsamma plikten att tillkännagifva.
Gudings i Alfva den 23 juni 1913.
Marja Engström,
född Gottberg.

Sv. Ps. 490: 1 v.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Juni 1913
N:r 143