Märta Melins

jordfästning äger rum I kapellet å kyrkogården annandag pingst kl. 2,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Maj 1913
N:r 106

Dödsfall Thure Gunnar Lindsström

Att min älskade make f. d. sjökaptenen Thure Gunnar Lindsström, född den 13 oktober 1841, stilla afled vid Rovede i Eskelhem fredagen den 9 dennes kl. 6 e. m.; sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, barn, åldrig svärmoder, syskon, släkt oeh vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Rovede i Eskelhem den 10 maj 1913.
MARIA LINDSSTRÖM
född Ahlberg.

Snart till den strand,
där böljor sig ej häfva,
Lik arkens trötta dufva,
skall du sväfva;
Till Herdens famn,
lik rädda lammet ila,
Ooh där få hvila.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Maj 1913
N:r 106

Förlofvade

Anton Prytz
Enny Petterson.
Visby. Pingstafton.

Emil Pettersson
Hermanna Wessman
Hogrän. Pingstafton 1913

Axel Andersson
Hildegard Abrahamsson
Visby, Pingstafton.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Maj 1913
N:r 106

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
För barnamord tilltalade och häktade hushållerskan Anna Johanna. Mathilda Bodin från Hallute i När har idag slutransakats å kronohäktet.
Sedan protokollet från föregående ransakningstillfället upplästs och afsvar. lämnats utan anmärkning, upplyste rättens ordf. not. Aug. Toll, att d:r Robbe isitt senaste utlåtanda i anledning af den å fostret verkstälda obduktionen framhållit, att obduktionsföreteelserna icka motsäga svar:s uppgift om det sätt (kväfning), hvarpå barnet omkommit.
Efter enskild öfverläggning dömda rätten svar. för barnamord till 1 år 3 månaders straffarbete.
Kvinnan mottog domen med lugn och behärskning, och endast en djup suck förrådde med hvilken spänning hon motsett sin dom.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Passagerarelista.

Med THJELVAR från Stockholm 9 maj:
Inspektor Kahl, landskamrer Melin Or kapten Jandström, hrr Sjölund, Rietz, Andersson, Olsson; fruar Olde, Hultgren, Wendelius (2), Forslund, Karlberg; frknr Ahlberg, Ekvall, Herlitz, Hermansson, Berggren; 5 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Flygaren Abramovitsch,

bekant genom sin distansflykt Berlin — Petersburg, nedstörtade nyligen på flygplatsen Johannisthal vid Berlin och ådrog sig därvid så svåra skador, att han inom kort afled.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Från sjön.

— Norska ångaren Patria, kapten Hans Hopen, afgick i lördags kväll från Petersburg till Borgå via Hogland. Vid Hogland togs lots till finska sidan. Lotsen ansåg det vara bäst abt styra direkt till kusten för att undvika ishinder och förde ångaren till Orrengrund, där ny lots togs ombord, Denne förde Patria till Lovisa, där den måste inklareras på söndagen, hvarefter ny lots åter togs ombord. Den nye lotsen vågade dock icke länge outprickad farled föra ångaren till Borgå och styrde ut till Orrengrund, där ångaren lämnades utan lots. Patria fick sedan med tillfällig hjälp söka sig från Orrengrund till Borgå, dit den anlände på onsdagen, Kapten Hopen har inlämnat sjöprotest till notarius publicus i Borgå.
— Svenska konsulatet i Hamburg har nu inberättat ångfartyget Floras sammanstötning med brittiska ångfartyget Mozart, därvid 4 personer af förstnämda fartygs besättning omkommo genom drunkning. De omkomna äro andre maskinisten Landgren, eldaren John Larsson samt uppasserskorna Vendela Lidström och Josefina Svensson. Beträffande samtliga de omkomna saknas uppgift om födelse- och hemort samt födelseår, enär fartygets samtliga handlingar vid olyckan gingo förlorade.
— Vid Earls Shipbulding i Hull sjösattes i förgår den af ångfartygsaktiebolaget Tirfing, rederi A. Broström & son, bestälda ångaren »Sagoland» om 10,000 ton d. w. Ceremonien förrättades af fru Karin Jacobsson, född Braström. «Hittills ha Ostasiatiska kompaniets båda 9,000-tonnare »Ceylon» och »Japan» varit Göteborgsflottans största fartyg. De komma nu att öfverträffas af »Sagoland», när den under årets lopp lämnar varfvet för att inregistreras i den svenska handelsflottan. Ängaren är närmast afsedd för malmtraden. och blir synnerligen starkt bygd med de modärnaste anordningar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Från landsbygden.

HABLINGBO, 8 maj.
En ovanlig bröllopsfest firades här igår, då nämdeman F. Johansson vid Burge bekostade bröllop åt sitt tjänstefolk, drängen Mattias Hedin, som under flera år tjänat i huset, och hans fästekvinna Anna Vesterberg. Vigseln förrättades i kyrkan af kyrkoherde Jacobsson, och brudparet följdes dit af såväl värdfolkets släkt, vänner och grannar, som ock brudparets anhöriga. Vid hemkomsten från kyrkan var middagsbordet dukadt för ett 80-tal gäster. Festen fortsattes till fram på småtim. marna och till gästernas syntfierliga trefnad presterades sång samt orgel. och fiolmusik. Under aftonens lopp hade brudparet glädjen att mottaga många prydliga och nyttiga presenter af de inbjudna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Burgsvik.

Ankomna fartyg: 4 april, gal Josefina, Strömberg, Öland, tom; d. 17, skon. Elsa, Johnsson, Stockholm, d:o; gal. Josefina, Strömberg, Ljugarn, d:o; skon. Prinz Carolath, Seebeck, Hamburg, gödning; d. 19, gal. Vellamo, Saarnak, Hapsal, tom; d. 21, d:o Tobås, Kask, d:o, d:o; d. 22, slup Viktoria, Sjögren, Öland, ved; d. 23, ??? Hildur, Carlund, Visby, styckegods; d:o Linnéa, Notman, Hapsal, tom; d. 28, Slup Ferdinand, Nilsson, Visby, d:o.
Afgångna fartyg: 2 april, skon, Carl, Andersson, Ystad, slipsten; d. 5, jakt Sex Syskon, Nilsson, Königsberg, d:o; d. 7, gal. Josefina, Strömberg, Ljugarn, tegel; d. 19, d:o Josefina, Strömberg Malmö, slipsten; d:o Elsa, Johnsson, Hälsingborg, d:o; d. 21; skon. Prinz Carolath, Seebeck, Klintehamn, tom; d. 23, gal. Vellamo, Saarnak, Pernau, slipsten; d. 24, d:o Tobias, Kask, Reval, d:o; d. 25, slup Viktoria, Sjögren, Norrköping, d:o; d. 26, gal. Hildur, Carlund, Landskrona, d:o; d. 29, slup Ferdinand, Nilsson, Oxelösund, d:o; d. 30, gal. Linnéa, Notman, Riga, d:o.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105