Gotlands skytteförbunds

styrelse har i dag på middagen haft sitt årssammanträde å landtmäterikontoret härstädes under ledning af vice ordföranden, öfverstelöjtnant Carl Bolin. Till en början föredrogs och godkändes verkst. utskottets förslag till utgifts- och inkomitstat för året, slutande å 298 kr.
Årets förbundstäflingar bestämdes att äga rum 30 och 31 augusti. Ett väckt förslag om anordnande af. en »skyttarnes dag» i samband med förbundstäflingarna diskuterades därefter. Man uttalade sina sympatier för förslaget, men tidpunkten för festen ansågs olämplig med hänsyn till den gena årstiden, då väderleken i allmänhet är lämplig för friluftsfester. Frågan återremitterades till verkst utskottet.
Till sist beslöt styrelsen att biträda verkst. utskottets förslag i fråga om utdelande af förbundets förtjänstmedalj i silfver åt fem däraf förtjänta skytteveteraner inom förbundet.
Sammanträdet var fåtaligt besökt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Bristande intresse

rönte auktionen, som hölls på tisdagen å premieringsplatsen i Hafdhem, hvarvid utbjöds ett 40-tal förstklagsiga djur. Af dessa blefvo nämligen endast ett fåtal försåldt, då så godt som inga spekulanter tillstädeskommit. Med morgontåget från Visby medföljde visserligen till auktionen tre slaktare, men äfven. dessa hade tydligen lämnat köplusten hemma. Förnyad auktion torde emellertid komma, att hållas framdeles.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Borgenärerna

uti förre arrendator Joh. Oskar Hedins vid Gotlands norra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å tingsstället Alleqvia i Endre socken måndagen den 2 nästkommande juni kl. 3:30 e. m. för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta i andra möjligen förekommande, konkursen rörande frågor.
Visby den 9 maj 1913.
RÄTTENS OMBUDSMAN

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Gotlands läns egnahemsförening

u. p. a. kallas härigenom till onrdinarie föreningsstämma i Beredningsutskottets lokal i Gotlands Hypotveksförenings hus härstädes torsdagen den 29 innevarande maj kl. 12 på dagen, därvid till behandling förekomma följande ärenden: 1) föredragning af styrelseberättelsen och balansräkningen för år 1912 äfvensom af revisorernas <berättelse samt beslutande om ansvarsfrihet; 2) disponerandet af vinstmedlen; 3) val af ledamöter och suppleanter istyrelsen; 4) val af tre revisorer och två revisorssuppleanter och 5) styrelsens förslag om den sg. k. Näktergalslundens i Öja öfverlämnande såsom gåfva till Svenska Naturskyddsföreningen.
Visby den 9 maj 1913.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Offentlig auktion.

Fredagen 16 maj kl. 11 f. m. försäljes genom offentlig auktion i Arbetareföreningen för hand And. Nilssons samt Visby Koop. Handgisförenings komkursbos räkning återstående varnlager samt en det inventarier; hvaraf: skjortor, tröjor, byxor, västar, kalsonger, gensare, blusar, några par kängor och galoscher, hängslen, rosetter; 180 burkar kronhummer, anjovis, krydd-: och annan sill, sardiner, sardeller, makrill, fiskbullar, konserv. ärter, champignoner, 1 parti fjälster, salt, Värsterås- och andra: gurkor; kaffe, socker, cacao, chokolad, karameller, té, knäckebröd; hafre- ris-, korn- och mannagryn; cigarrer, 1 fat såpa, tvål såp- och putspulver, skocrém, bindgarn; div. kryddor, 3 diskvågar, 1 hyllfack, 1 pappershållare, bord, elektr. armatur m. m., hvarå af mig godkände inropare erhålla 2 mån. kredit.
Visby i maj 1913.
Hugo Pettersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Maj 1913
N:r 105

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.9,9764,0
kl. 4 e. m.9,0764,1
kl. 6 e. m.7,2764,5
kl. 8 e. m.5,4765,2
kl. 10 e. m.3,3766,1
kl. 12 midd.2,3766,4
kl. 2 f. m.2,0767,0
kl. 4 f. m.2,8767,1
kl. 6 f. m.6,5767,3
kl. 8 f. m.8,5767,4
kl. 10 f. m.11,5767,6
kl. 12 midd.12,6767,7

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Maj 1913
N:r 104

Från hamnen.

I går eftermiddag hitlände ång. Tatti, kapten F. Gise, från Hamburg med kli och styckegods.
I dag har ång. Oskarsborg, kapten E. Rydström, anländt hit från Newcastle med stenkolslast för cementfabrikens räkning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Maj 1913
N:r 104

En ståtlig och modärnt inredd lastångare

ligger för närvarande under lossning i yttre hamnen. Det är göteborgsångaren Oskarsborg, som nu för första gången besöker svensk hamn med last. Ångaren är nämligen endast 3 månader gammal; den är bygd vid Oskarshamms mekaniska verkstad och gick från varfvet direkt utrikes. Den har sedan gått i fraktfart mellan England och Frankrike, tills den nu återkommit till Sverige. Ångaren, som är praktiskt och modärnt inredd, ger ett solidt intryck. Befälets hytter ligga midskepps och utmärka sig för en komfortabel inredning med bl. a. särskildt badrum. Skansen är belägen akterut och är försedd med värmeledning samt innehåller tvättrum och gemensam mäss för besättningen, Ångaren är försedd med Sieurins patenterade vinschar och har icke mindre än tolf lagtbommar, hvarigenom fartygets lastning och lossning kan bedrifvas med största möjliga skyndsamhet.
Oskarsborg mäter 846,45 registerton och föres af kapten E. E. Rydström, som, i förbigående sagdt, flere gånger förut besökt Visby. Andre styrmannem ombord är härifrån bördige ex. sjökaptenen R. Johansson.
Ångaren tillhör rederibolaget Mem med kongul A. du Rietz som hufvudredare, Bolaget äger förut fem ångare, däribland Elfsborg, som senast i höstas besökte Visby, och har för närvarande en ny ångare under bygnad vid Oskarshamns verkstad, hvilken kommer att sjösättas i medio af denna månad. Den blir betydligt större än Oskarsborg, men naturligtvis lika modärnt och praktiskt inredd.
Härifrån går Oskarsborg till Oxelösund för att lästa skördemaskiner på Riga.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Maj 1913
N:r 104