Egendomshandel.

Å utmätningsanktion i fredags å härvarande landskansli såldes omyndiga Anna Maria Hjertstedts 3/64 mantal Kroks i Tofta, värderadt till 1,167 kronor, till husbonden Karl Nilsson, Bjers i Tofta, för 1,150 kronor.
— Sjökapten B. Sandström har inköpt v. pastor Alfvegrens hus och tomt nr 41 i Norderrotens 3:dje qvarterför 2,650 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Augusti 1881
N:r 64

Långväga resande.

För någon tid sedan anlände till Stockholm grosshandl. R. L. Carlson, hvilken för omkring 18 årsedan lemnade Sverige med skonertskeppet Justus, som förliste i närheten af södra Australiens kust. Carlson var den ende af besättningen, som lyckades rädda sig. Kommen i land, påträffade han en stam af vildar. Bland desse tillbragte han 15 år, under hvilken tid han tjenstgjorde som kock, d. v. s. han inrättade ett provisoriskt marketenteri. I staden Adelaide förvandlade han de produkter, han erbållit som liqvid för lemnade varor, till penningar. På detta sätt har han förvärfvat sig en ganska stor förmögenhet, och för tré år sedan etablerade han sig som grosshandlare i Adelaide. Hemlängtan grep honom dock, och han har nu aflagt ett besök dels hos sina slägtingar i Stockholm, dels hos sin härstädes boende moder, hvårefter han förliden söndagseftermiddag anträdde återresan till utlandet. Hr Carlson är född på Gotland och son till gårdsegaren i Visby K. K. Carlson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Augusti 1881
N:r 64

Till ombudsmanstjensten

vid riksbankens härvarande afdelningskontor är notarien Karl Herlitz ensam sökande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Augusti 1881
N:r 64

Stadsfullmäktige

hade i tisdags ordinarie sammanträde, som till större delen upptogs: af öfverläggning om det af utsedde komiterade uppgjorda förslaget till ny hamntaxa för Visby och Gotlands landthamnar. Förslaget hade varit hänskjutet till hamndirektionen, som föreslagit åtskilliga höjningar uti de redan förut skäligen höga afgifter, som drabba handeln och sjöfarten. Särskildt till förnö denhetsvaran salt hade direktionen haft ett godt öga, anseende att den för denna artikel föreslagna afgift borde fördubblas från 25 till 50 öre för hundra kubikfot. Fullmäktige faststälde, efter votering, med 12 röster mot 9 den lägre afgiften. Deremot bifölls hamndirektionens förslag att åsätta ädlare spritvaror såsom konjak, arrak, punsch m. m. en tolag af 15 öre kannan i stället för föreslagne 10 öre, hvaremot dess hemställan om bränvinstolagens hö jande från 2 till 4 öre kannan icke bifölls. För vin och bärsaft ville hamndirektionen hafva 8 öre kannan men fullmåktige voterade, med 12 röster mot 9, ned afgiften till 5 öre.
I öfrigt bifölls, med smärre ändringar i afseende på redaktionen, det uppgjorda förslaget som kommer att underställas k. m:ts befallningshafvandes och k. m:ts pröfning.
Återbesättandet af den lediga rådmanstjensten uppsköts, tills fullmäktige hunnit inhämta, om det är förste eller andre rådman, som nu skall väljas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Augusti 1881
N:r 64

Hyllning åt Topelius.

I går afton utförde, såsom ofta varit vanligt vackra Augusti- och Se tember-månskensqvällar, en stark och präktig dubbelqvartett sköna sånger i S:t Katarinas ruin, som stundtals upplystes med bengaliska eldar. Samlingen af åhörare och åhörarinnor var lika talrik som tacksam. Så snart det för sångarne blef bekant, att skalden Topelius var närvarande, blef han helsad med ett kort tal, som uttryckte äfven vår landsorts vördnadsfulla förbindelse till den berömde författaren, hvilket tal beledsagagades af »Vårt land» samt lifliga lefve-rop.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Augusti 1881
N:r 64

Elfvahundra åhörare

på en konsert är någonting i Visby hittills oerhördt. Så stort var dock det. antal, som igår uppfylde härvarande domkyrka vid Trebellikonserten, en konstnjutning af det slag, som sent eller aldrig försvinner ur åhörarnes minnen.
Hos Madame Trebelli hafva natur och konst ingått den! innerligaste förening samt skapat en äkta konstnärsande; naturen har begåfvat henne med en rikt flödande poesis ymniga skatter och konsten har gjutit dem i härligt klingande former och upplyftat slöjan till de sfärer, der den ljufvaste harmoni förjagar allt hvardagligt och lyfter menniskosjälen från jordelifvets små bekymmer. Madame Trebellis stämma, en kontraalt af betydande omfång, är mäktig de skönaste musikaliska uttryck. Röstens högre och mellantoner ega en ovanlig styrka men i mezzo-voce tjusa de med en förtrollande ljufhet; klangen i de djupa tonerna förenar på en gång qvinlig vekhet och manlig energi. Dertill besitter sångerskan en både rik och djup känsla samt en fint utbildad smak, hvarigenom hennes härliga stämma blifvit den vältaligaste tolk af de yppersta bland tonkonstens alster. Vid gårdagens konsert sjöng Madame Trebelli en aria ur Rossinis Tancred, »Nocturne» af Gounod och en duett ur Faures «Crucifix» tillsammans med signor Gbilberti, hvilka nummer mästerligt föredrogos af den genialiska sångerskan och mottogos med lifliga bifallsyttringar. Konsertens sista nummer, den härliga folkvisan »O, Värmeland, du sköna, du härliga land» sjöngs på alldeles felfri svenska af den fräjdade konstnärinnan, hvarefter kyrkans hvalf dånade af en storm af bifallsyttringar, som tilltogo i styrka, då Madame Trebelli åter framträdde och tackade publiken. Beträffande utförandet af folkvisan kunna vi dock ej underlåta att framställa några erinringar. Dessa folkvisor tillhöra oss så fullständigt, att hvarje den minsta afvikelse från svensk tradition gör ett mindre godt intryck; deras enkla, patetiska uttryck kan långt bättre fördraga den svenska vadmalen som omklädnad än det franska silket — ja, det rätta uttrycket hos dem träffas ej i konsertsalongen utan itorparstugan och nordens skogar. Madame Trebelli, som blifvit till sitt konstnärskap uppfostrad i utlandet och der under en längre tid på det intimaste sätt stått i konstnärlig vexelverkan med dess publik, kunde på grund häraf ej fullständigt gifva uttryck åt folkvisans inre lif och karaktär.
De öfrige vid konserten bidragande artisterna monsieur Munusin, signor Ghilberti och signor Bisaccia hörde vi igår för första gången och vilja derför spara med ett mer utförligt omnämnande, tills vi fått tillfälle höra dem i morgon och öfvermorgon. Så mycket tro vi oss dock méd säkerhet kunna säga, att mr Mnsin är en fiolinist af hög rang, i besittning af en beundransvärd teknisk färdighet, själfullt föredrag och fin musikalisk uppfattning. Signor Ghilberti eger en mäktig stämma, som dock forcerades en och avnan gång väl mycket.
I signor Bisaccia lärde vi känna en utmärkt förmåga som pianist; hans mjuka, artistiska spel gjorde ett synnerligen angenämt intryck. De tre artisterna fingo äfven mottaga lifliga bifallsyttringar.
Som å annat ställe i tidningen synes gifver M:me Trebelli konsert i morgon kl. 1 och öfvermorgon kl. 5, då programmen innehålla stycken ur operor m.m., hvarvid tillfälle beredes allmänheten att få höra Trebelli som dramatisk sångerska; och det är såsom sådan hon står högst, öfverträffad af ingen.
— Madame Trebelli har i dag på f. m. uppvaktat prinsessan Eugenie på Fridhem.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Augusti 1881
N:r 64

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Slite: 29 Juli, jakt. Matilda, Thompson, Libau barlast. 30 Juli jakt. Karolina Lüders, Montelius, Libau, barlast.
Till Klinte: 27 Juli, skon. Sofia Fredrika, Nyman, Neustadt, sandbarlast; skon. Laura, Söderström, Neustadt, barlast; skon. Lina, Pettersson, Rostock, barlast. 3 Aug., jakt.
Josefina, Levander, Wismar, barlast; jakt. Två Bröder, Alström, Wismar, guano.
Till Kappelshamn: 3 Aug., jakt. Maria Margareta, Lind, Hassle å Bornholm sandbarlast.
Till Visby: 24 Juli, slup. John, Ödman, Liban, aspvirke; skon. Matilda, Mårtensson, Köbenhavn, guano. 25 Juli, skon. S:t Helena, Sandström, Vindau, barlast; skon. Falk, Romin, Libau, barlast. 26 Juli, skon. Sofia, Jönsson, Bremen, fotogén. 27 Juli, jakt. Sälla Hoppet, Vallin, Sondsvall, barlast; skon. Karl, Höglund, Köbenhavn, styckegods; skon. Konfidentia, Löffler,. Lybeck, tomt fartyg. 28 Juli, skon. Lars, Hultman, Lybeck; skon. Retzia, Sandqvist, Lybeck, barlast. 30 Juli, brigg. Svante, Stenberg, Newcastle, stenkol. 1 Aug., jakt. Teodor, Toftén, Norrköping, styckegods och tegel. 2 Aug., skon. Fru Lona, Borg, Flensborg, barlast. 4 Aug., skon. Ebenezer, Evertsen, Sunderland, stenkol; skon. Arvid, Edlund, Vestervik, fotogén.

Utgångna:
Från Slite: 28 Juli, galeas Albertina, Viman, Liban, osl. kalk. 27 Juli, jakt. Matilda, Thompson, Libau, osl. kalk.
Från Klinte: 21 Juli, jakt. Doris, Nyman, Wismar, träv. och kalk. 26 Juli, skon. Fritiof, Vessman, Apenrade, träv. 27 Juli, Margareta, Landström, Femern, träv. och osl. kalk.
28 Juli, skon. Karlshamn, Norrby, Svendborg, träv. och osl. kalk.
Från Kappelshamn: 18 Juli, jakt. Margareta, Lind, Hassle å Bornholm, träv. och kalksten. 26 Juli, jakt. Maria, Schultz, Liban, osl. kalk; skon. Alma, Pettersson, Rostock, träv. och osl. kalk.
Från Slite: 2 Aug., jakt. Karolina, Montelius, Libau, osl. kalk.
Från Visby: 22 Juli, skon. Engelbert, Lagerström, Köbenhavn, träv. 23 Juli, jakt. Maria, Schultö, Bläse, barlast. 27 Juli, skon.
Hyon, Nyman, Lissabon,tr äv. 30 Juli, skon. Ross, Hansson, Nantes, hampa. 31 Juli, jakt. Sälla Hoppet, Vallin, Burgsvik, ved. 3 Aug., skon. Sofia, Jönsson, inr. ort, barlast; skon. S:t Helena, Sandström, Färo, barlast. 4 Aug., slup. John, Ödman, Libau, kalk. 5 Aug., skon. Lars, Hultman, Lybeck, trävaror.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Augusti 1881
N:r 64

Medels offentlig, frivillig auktion.

Herr fältkamreraren C. A. Ljungholm, som kommer att bosätta sig på landet, låter af sådan anledning, medels offentlig, frivillig auktion, i sitt hus här i staden, onsdagen den 24 Augusti från kl. 19 f. m., till den högstbjudande försälja: en salsmöbel (soffa och 10 stolar), en stoppad soffa, 6 st. rottingsstolar, ett divansbord, ett spelbord, ett större och ett mindre skrifbord, diverse andra större och mindre bord, ett klädskåp, diverse tältsängar, en spegel med bord, åtskilliga andra speglar, ljuskronor och ljusstakar, rullgardiner, en bättre golfmatta, en väfstol, en spinnrock, en vågbalans med vigter, en besparingsspisel, en större jerngryta, en mjölbing, bykbunnar och diverse andra laggkärl, jämte en hel hop annat, som icke här så utförligt behöfver uppräknas; erhållande kände, säkre inropare 2 månaders anstånd med betalningen.
Obs. Sakerna kunna få beses på auktionsstället tisdagen den 23 Augusti från kl. 3 e. m.
Visby den 11 Angusti 1881.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Augusti 1881
N:r 64