Liljewalchska skogsfonden.

Anbuden på årets stämplingar har nu slutprövats. Inalles hade 27 anbud inkommit. De antagna anbuden motsvarade, uträknade per m3 skog för Malms i Hellvi kr 25: 30, Vinkels i Sjonhem kr 35: 70, Gandarve i Vänge kr 20: 30, Västerby i Ardre kr 31: —, Anderse i Vamlingbo kr 17: 20, Stenstu i Levide kr 30: — o. Bendes i Anga kr 30: —. Sammanlagt utgjorde de salubjudna och försålda posterna 1.741 m3 och försäljningspriset 51.965 kr eller ca 30 kr per m3.

Gotlänningen
Onsdagen den 10 December 1952
Nr 287

Nykterhetsrörelsen.

Såsom vi förut nämt, har Gefle nykterhetsförening beslutat att till kungl. m:t aflemna en böneskrilt om åtgärders vidtagande till dryckenskapslastens hämmande. Denna petition, som, för underskrifters erhållande, kringsändts i hela vårt land, har erhållit 57,706 underskrifter från 772 särskilda orter, Gotlands län har bidragit med 1,562 underskrifter, nämligen från Grötlingbo 56, Hafdhem 38, Hejde 49, Hogrän 68, Rone och Eke 59, Sanda 14, Tofta och Sanda 96, Träkumla 83, Wamlingbo 116, Wisby 860, Wäte 27, Öja 49, Östergarn 56.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Januari 1877
N:r 5

Födelsedagar

SEXTIO ÅR fyller på fredag fru Sigrid Kristiansson, Sigreips, Vamlingbo. Hon är född i Näs och är änka efter lantbrukaren Lorentz Kristiansson.

FEMTIO ÅR fyller på fredag fröken Elvira Svensson, Stora Hallvards i Silte. Alltsedan sitt 16:e år har hon varit anställd i hushållet hos lantbrukaren Konrad Hansson, där hon alltjämt är bosatt.

Byggnadssnickaren Karl August Stenström, Stora Råby i Hejdeby, fyller på fredag femtio år. Han är född i Gothem men har i många år varit bosatt i Hejdeby.

Gotlänningen
Tisdagen den 9 December 1952
Nr 286

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på torsdag fru Hulda Gustafsson, Nygårds i Ardre. Hon är född i Tingstäde och maka till förre lantbrukaren Alfred Gustafsson.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag förre jordbruksarb. Karl Norrby, Lilla Kruse i Alva.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag jordbruksarb. Alfred Andersson, Enbjenne i Barlingbo. Han hjälper sin systerdotter, som har ett mindre lantbruk. På höstarna arbetar han vid sockerbruket i Roma. I yngre dagar tjänstgjorde han vid flottan och var på den tiden med om en del långfärder.

Fru Helny Hansson, Sallmunds i Grötlingbo, fyller på torsdag sextio år. Hon är född vid Roes i samma socken och maka till lantbrukaren Hilmer Hansson.

Lantbrukaren Teodor Jakobsson, Tängelgårda i Lärbro, fyller på torsdag sextio är.

På torsdag fyller fru Selma Bergström, maka till skomakaren Sigfrid Bergström, Laxarve i Boge, sextio år. Hon är ansluten till baptistförsamlingen.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag fru Ester Ackander, Vamlingbo. Femtioåringen, som är född i Sundre och maka till lantbrukaren Karl Ackander, Austre, är en intresserad och verksam medlem av baptistförsamlingen, sinom vilken hon bl. a. är söndagsskollärarinna. Hon är en präktig och omtyckt kvinna.

Fru Lisa Rosendahl, maka till lantbrukaren Enok Rosendahl, Stora Mellings i Eksta, fyller på torsdag femtio år. Jubilaren, som är född i Alva, tillhör bl. a. rödakorskretsen och lottaavdelningen i socknen, vars chef hon är.

Gotlänningen
Måndagen den 8 December 1952
Nr 285

Ett innerligt tack

till Vamlingbo friförsamling och dess syförening samt släkt och vänner för deltagande i vår djupa sorg och för alla blommor vid vår maka och mors BERTHA LARSSON bår.
Stenstugu i Vamlingbo.
NILS LARSSON
Barnen

Gotlänningen
Torsdagen den 4 December 1952
Nr 282

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på söndag förre hemmansägaren Hans Sandström, Rofinds i Vamlingbo. Han är född i Hamra, där han i många år brukade en mindre gård vid Sallmunds. År 1921 blev han änkeman och sedan han utarrenderat jordbruket flyttade han 1938 till Vamlingbo och bosatte sig vid Rofinds. Han är alltjämt pigg och kry.

Änkefru Jakobina Mårtensson, Lingsarve i Vamlingbo, fyller på söndag åttio år. Hon vistas f. n. hos en dotter på fastlandet.

På lördag fyller änkefru Emma Pettersson, Kyrkebinge i Gothem, åttio år.

Åttio år fyller på lördag änkefru Teodora Augusta Maria Wetterstedt, Lännavägen 17 A, Visby.

På lördag fyller f. hushållerskan Alma Lindqvist, Hägvalds i Vallstena, åttio år.

SJUTTIO ÅR fyller, på lördag f. hemmansägaren Valter Pettersson, Munsarve i Hejde. Han har gjort sig känd som en duktig jordbrukare och som en rejäl och präktig karl. Gården har han numera överlämnat till dotter och måg.

SEXTIO ÅR fyller om måndag fru Elvira Andersson, änka efter hr Karl Andersson, Kvie i Eksta, som avled för ett par månader sedan. Hon har bl. a. skött vaktmästaresysslan i bastun sedan dess tillkomst, med makens bistånd så länge han levde, och fortsätter denna syssla med hjälp av en hemmavarande son. Hon är också en trogen medlem av Lutherska syföreningen. Hon är glad och trevlig personlighet, som förskaff at sig många vänner, vilka säkerligen kommer att låta höra av sig på högtidsdagen.

Sextio år fyller på söndag fru Jenny Johansson, maka till handlanden Gunnar Johansson, Fidenäs.

På söndag fyller änkefru Josefina Nilsson, Gervalds i Vamlingbo, sextio år. Sextioåringen, som är född vid Bjärges i samma socken, är änka efter hemmansägaren Arvid Nilsson. Hon är ansluten till Missionsförbundet.

Sextio år fyller på lördag lantbrukaren Hugo Eneqvist, Anglarve i Träkumla. Han innehar sedan många år fädernegården och har gjort sig känd som en duktig jordbrukare.

FEMTIO ÅR fyller på lördag lantbrukaren Erik’ Larsson, Kaupungs i Ardre.
Han är född i Ardre. I drygt 25 år har han varit medlem i Ardre baptistförsamling, där han gjort sin insats i söndagsskolarbetet och nu under många år varit församlingens föreståndare.
I gamla Ardre kommun var hr Larsson ledamot i kommunalfullmäktige, kommunalnämnden, skolstyrelsen och valnänden, och hans arbetsuppgifter har fortsatt in i nybildade Ljugarnskommunen, där han också tillhör kommunalfullmäktige och är ordf. i nykterhetsnämnden. Han är också sedan många år tillbaka ordf. i Ardre folkpartiförening. Ordförandeplatsen bekläder han även i socknens fruktodlareförening. Sitt jordbruk har jubilaren skött på ett framgångsrikt och föredömligt sätt, och såväl här som på övriga områden, där han är engagerad, har han nedlagt stort intresse och energi.

Femtio år fyller på söndag fröken Karin Andersson, Södra Murgatan 10, Visby.

På söndag fyller hemmansägaren Gustav Nilsson, Levide i Eskelhem, femtio år. Han är bördig från Öland men har i många år varit bosatt på Gotland, där han bl. a. varit anställd vid Bläse och andra kalkbrott. Numera innehar han eget lantbruk.

Änkefru Hildegard Jönsson, Södra Slottsgränd 9, Visby, fyller på söndag femtio år. Jubilaren, som är född i Alva, är änka efter styrman Harald Jönsson.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

Jordfästningar

En stämningsfylld sorgeakt ägde i går rum i Fole, då stoftet efter trafikbilägaren Albin Ekström vigdes till gravens ro. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde E. Ihrmark fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor Nils Kvarnstedt utförde sorgemusik på orgeln. Den gripande akten, som övervars av många anhöriga och vänner till den bortgångne, inleddes med ps. 331: 1-3. Kyrkoherde Ihrmark höll sedan griftetal med utgångspunkt från en av adventets texter och erinrade om den avlidnes goda livsgärning. Efter jordfästningen sjöngs ps. 51: 4 och sedan officianten utfört begravningsmässan avslutaden akten med ps. 42: 5. Under sorgemusik och klockringning utbars därpå kistan och sänktes i familjegraven. Den bortgångnes minne hedrades med en överväldigande rik skörd av kransar och blommor. Kransar nedlades från Trafikbilägareföreningen, Gotlands bilägares verkstads AB och Centralföreningen samt från ett flertal mjölkleverantörer i Fole.
Efteråt var en minnesstund anordnad i Fole bygdegård.

Stoftet efter f. jordbruksarb. Niklas Larsson, Hemmor i Lau, vigdes i går till den sista vilan. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 377: 1, varpå kyrkoherde Hilding Jacobsson höll griftetal med utgång från Upp. 21: röch förrättade jordfästningen. Efter ps. 377: 5 utbars kistan till graven, vid vilken en vacker blomstergärd nedlades.

Stoftet efter fru Berta Larsson, Vamlingbo, vigdes i lördags till griftero. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av pastor Th. Åberg fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under sorgemusik utförd på orgeln av kantor Erik Esklund. Denne sjöng också solo. Efter ps. 579 trädde den avlidnas svärson, pastor Eskil Larsson, Vårgårda, fram till båren och höll en kort betraktelse med utgång från orden i Ps. 23. Sedan jordfästningen förrättats av pastor Åberg sjöng kantor Esklund »Härlighetens morgon»’ och efter psalmsång bars kistan ut och sänktes i graven där en rik och vacker blomstergärd nedlades. Kransar märktes bl. a. från Vamlingbo friförsamling och från dess syförening. Efteråt var en minesstund anordnad på pensionat Botvide i Burgsvik.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter hr Sigvard Olofsson, Furulund, Visby. Den högtidliga akten, som ägde rum i Östra gravkapellet, inleddes med ps. 42: 1-2, varpå domkyrkokomminister Nils Öberg höll grifte- tal med utgång från 1 Kor. 16: 22 och. förrättade jordfästningen. Som avslutning på akten sjöngs ps. 42: 5, varefter kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven på södra kyrkogården. De bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Stoftet efter f. handlanden Johan Albin Hallgren vigdes i lördags i Viklau kyrka till gravens ro. Som inledning på den högtidliga%akten sjöngs ps. 552: 3. Pastor Nils Råmonth höll sedan griftetal och förrättade den rituella akten. Efter ps. 577: 1-4 utförde officianten begravningsmässan, varpå akten avslutades med ps. 590: 6-7. Sedan organisten, fru Olsson, sjungit en sång utbars kistan och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av anhöriga och vänner till den bortgångne.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter fru Inga Enström, Gumbalde i Stånga. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Gunnar Lönroth. I kyrkan inbars kistan under sorgemusik samt placerades på den av blommor och levande ljus omgivna katafalken i koret. Sedan ps. 586 sjungits höll kyrkoherde Lönroth en betraktelse med ledning av orden i 2 Petr. 1: 19-21, samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 144, varpå kistan bars ut under sorgemusik och sänktes i griften på kyrkogården. Här nedlades även en vacker gärd av kransar, däribland en krans från kyrkliga syföreningen med tack för värdefullt stöd, samt vidare en. krans från patienter och sköterskor på Gotlands sjukhem.
Efteråt samlades begravningsgästerna till ett samkväm i den bortgångnas hem. Därvid företogs en insamling till förmån för Olavus Petriinsamlingen.

Till gravens ro vigdes i lördags stoftet efter f. timmermannen Oskar Othberg, Västerhejde. Jordfästningen ägde rum i Östra gravkapellet i Visby och inleddes med ps. 355: 1. Kyrkoherde I. Lilja höll griftetal och förrättade jordfästningen, varpå akten avslutades med ps. 600: 4. Gravsättningen ägde rum på södra begravningsplatsen. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Tisdagen den 2 December 1952
Nr 280

GOTLAND RUNT. Vamlingbo.

VAMLINGBO
Offerhögtid hölls i söndags kväll i Elimkapellet. Församlingens föreståndare hr Reinhold Larsson läste Luk. 21: 1-4. En för tillfället sammansatt sång- och musikförening sjöng flitigt odh vackert ett flertal sånger. Pastor S. Nahlbom talade med text från 1 Kor. 7: 29 framhållande vikten av att använda tillfällen som Herren ger till tjänst i Hans rike. Församlingen bjöd samtliga på kaffe. Misionsoffret blev 500 kronor.

Gotlänningen
Fredagen den 28 November 1952
Nr 277

Bevillningsberedningen.

I öfverensstämmelse med kungl. m:ts kungörolse angående af 1876 åra lagtima riksdag åtagna bevillning har kungl.
m:ts befallningshafvande bestämt, att de distrikter inom länet, inom hvilka bevillningsberedningarna till taxeringsirendenag beredande och taxeringaines underlättande böra under nästkommande år 1877 sammanträda för att föreslå den på taxering beroende bevillningsalfgift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Visby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom fögderierna på sätt som följer:

Norra fögderiet:
Visby norra landsförsamling samt Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt; Roma och Follingbo pastorater ett distrikt; Fole och Veskinde pastorater ett distr.; Martebo o. Stenkyrka pastorater ett distrikt; Othem och Hangvar pastorater ett distrikt; Lärbro pastorat ett distrikt; Rute och Fårö pastorater ett distrikt; Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt; Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt; Dalhem pastorat ett distrikt; Sjonhem och Vänge pastorater ett distrikt; Östergarn och Kräklingbo pastorater att distrikt;

Södra fögderiet:
Visby södra landsförsamling samt Vall och Atlingbo pastorater ett distrikt; Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt; Klinte och Hejde pastorater ett distrikt; Levede och Fardhem pastorater ett distrikt; Ejsta och Habblinge pastorater ett distrikt; A!fva och Rone pastorater ett distrikt; Burs och Garda pastorafer eft distrikt; Alskog och När pastorater ett dristrikt; Hafdhem och Göttlingbo pastorater ett distrikt; Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt.
Till ordförande i de för nästkommande år 1877 sammanträdande dylika Bevillningsberedningarne har länsstyrelsen utrett och förordnat:
för Visby Stad: Kamreraren Oskar Melin;
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för södra fögderiet:
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
för Vishy södra landsförsamling, Stenkumla, Vall, och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rone pastorater, samt
för Klinte och Hejde pastorater; Ejsta och Habblingbo pastorater: Burs och Garde pastorater; Hafdhem och Gröttlingbo pastorater; samt Öja och Vamlingbo pastorater
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag den kände spelmannen Hjalmar Edmark, Gurfiles i Ala. Han är född i Norrlanda och kom 1883 till Ljungby i Ala. Ett par år senare gifte han sig och övertog Gurfiles, vilken gård han brukade i många år tills han överlämnade den till sonen Axel.
I sin ungdom gick Hjalmar Edmark fem klasser i läroverket i Visby, och han var inte mer än 10 år gammal, då han i nybergska bokhandeln inköpte den fiol, han alltjämt trakterar. Under årens lopp har E. spelat på hundratals bröllop och även på basarer och andra folknöjen har han medverkat med sin sprittande musik. Vidare har han deltagit i spelmanstävlingar på Lojsta slott och vunnit flera pris. Genom hans förmedling har också ett 25-tal gamla gotlandslåtar räddats åt eftervärlden.
Den gamle spelmannen är trots sin höga ålder vid ganska god vigör och vistas dagligen uppe.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på lördag f. småbruksäg. Karl Söderlund, Stenstugu i Hablingbo. Han är känd som en gladlynt och humoristisk man.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag f. hem.-äg. Gustav Siltberg, Stengrinda i Hellvi. Han är född i Rute och kom i unga år till Hellvi. Gården har han överlämnat till sonen.

På lördagen fyller fru Anna Pettersson, maka till f. hem.-äg. Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem, sjuttio år. Hon är en omtyckt hemmets kvinna och en duktig kokerska. Religiöst intresserad tillhör sedan många år missionsförsamlingen och förestår dess syförening.

SEXTIO ÅR fyller på lördag hem.-äg. Rudolf Johansson, Sigfride i Vamlingbo.

FEMTIO ÅR fyller på lördag glasmästaren Emanuel Östergren, Furulund 16, Visby. Han är född i Lärbro och kom efter anställning vid Visby konservfabrik till Knut Falcks eftr., där han är verksam, som glasmästare. På sin lediga tid ägnar han sig åt trädgårdsodling. Han är känd som en arbetsam, rejäl och präktig karl.

Gotlänningen
Onsdagen den 26 November 1952
Nr 275