Dödsfall Katarina Elisabet Christiansdotter

Att Gud i sitt allvisa råd behagat, efter en lång och tärande sjukdom, hädankalla min kära maka Katarina Elisabet Christiansdotter å Brynngs i Vall onsdagen 3 Juli 1878 kl.5 e.m., efter en lefnad af 49 år och 19 dygn; djupt sörjd och saknad af mig, måg och dotter samt. talrika vänner, varder härigenom i tillkännagifvet.
Olof Olofsson.
Sv. ps. 47, v:na 10, 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juli 1878
N:r 54

Dödsfall Dorotea Larsdotter

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla husbonde-enkan Dorotea Larsdotter på Kysings i Vall onsdagen 1 Maj 1878, i en ålder af 91 år, 7 mån. och 11 dagar; sörjd och saknad af barn, barnbarn och barnbarns barn, varder härigenom den aflidnas slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps, nr 424, v:na 7, 8.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 Maj 1878
N:r 37

Folkskoleinspektörens

redogörelse för sin verksamhet under år 1877 meddelar i afseende på skolväsendets ställning inom stiftet under nämda år följande:
Skoldistrilktens antal är under året ökadt med 1, nämligen Gerum, och utgör nu 78; folkskolornas antal likaledes ökadt till 79 (Fårö har nämligen 2 folkskolor), hvilka alla äro fasta. Småskolornas antal har äfven tillvuxit från 38 till 44, derigenom att Lummelunda, Vestergarn, Träkumla, Dalhem, Alskog, När och Stånga tillkommit, hvaremot Levide småskola blifvit nedlagd. Af dessa äro endast tvänne flyttande (Hangvar och den enai Lärbro), bägge mellan två stationer. 9 af dessa äro att anse såsom s. k. «mindre skolor», d. v. s. undervisningen drifves något ntöfver den egentliga småskolans kurs.
Sedan min sista årsberättelse till domkapitlgt (för 2 år sedan) hafva nya skolhus tillkommit uti Endre, Bunge, Helvi, Boge, Hogrän, Ljugarn (småskola), Sjonhem, Sproge, Gerum, Stånga och Öja (småskola), samma 11. Under bygnad äro skolhus i Vall och Levide.
Afdelningsläsning på olika läsdagar har fortgått vid 18 folkskolor och de 6 småskolorna i Visby. De flesta af dessa folkskolor höra till norra kontraktet. Antalet är således under de senare åren minskadt.
11 folkskolor hafva under året fått nya li rare, nämligen Hangvar och Slite, Mästerby, Tofta, Gothem, Viklau, Gerum, Sproge, Etelhem, Hemse och Vamlingbo.
5 folkskollärareplatser voro vid årets utgång obesatta, nämligen Tingstäde, Vesterhejde, Östergarn, Ala och Grötlingbo, af hvilka några varit annonserade lediga flere gånger, utan att någon sökande anmält sig. De flesta ledigheterna hafva uppkommit genom de gamla lärarnes pensionering.
6 folkskolor hafva nnder året längre eller kortare tid måst skötas af oexaminerade lärare eller lärarinnor af brist få kompetento vikarier.
Tillsammans med högre folkskolan i Klinte ntgjorde läroanstalterna för folkbildningen i Visby stift, som åtnjuta statsunderstöd, inalles 124. Af dessa har jag under året hunnit besöka 103 och deribland alla i medel-kontraktet — hvaremot jag måst lemna obesökta 2 i norra kontraktet och 19 i södra (näml. Hangvar och Bunge, der hinder mötte — samt alla skolor i När, Lan, Rone. Eke, Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja, Vamlingbo och Sandre distrikt, hvilka jag icke medhunnit).
Vid alla de besökta folk- och småskolorna tillsammantagna var summan af de inskrifna barnen 5,008, och af dessa voro 4,178 vid inspektionstillfället närvarande; således nära 834 procent af de inskrifna. Endast en gång förnt har de närvarandes antal utgjort så hög procent. En stor del af mina skolbesök skedde dock ntan föregången anmälan. Högre folkskolan i Klinte, som jag äfven besökt, lemnar fortfarande undervisning åt både gossar och flickor, dock i olika rum. Af de inskrifna 21 barnen voro 19 närvarande. De flesta af dessa hörde till allmogeklassen. Lästiden är numera, enligt kunglig föreskrift, minskad till 24 veckor om året.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Maj 1878
N:r 36

Sökande

till Follingbo pastorat, hvartill ansökningstiden i går kl. 12 utgick, äro: kyrkoherde V. L. Klint, v. pastor G. E. Alfvegren, komminister J. N. Kalström och komminister J. Löthberg.
Vilhelm Ludvig Klint är född i Vall 26 Sept. 1838; prestvigd i Visby 19 Juni 1863; s. d. förordnad till Vall såsom adjunkt; 8 Juli 1867 v. pastor i Stenkumla; 21 Juni 1871 v. pastor i Vänge; 21 Dec. 1871 aflagt pastoralexamen med betyget godkänd; 25 April 1873 tillika förordnad såsom v. pastor i Sjonhem; 11 Febr. 1874 v. pastor i Follingbo; 1 April 1874 ånyo förordnad såsom v. pastor i Vänge och Sjonhem; 22 Aug. 1874 förordnad såsom kyrkoherde i Vänge; 1877 v. pastor i Sjonhem från 6 Juni till 12 Angusti s. å.; 12 Dec. 1877 v. pastor i Sjonhem. Tjenstetid 14 år 10 månader och 4 dagar.
Georg Edvard Alfvegren är född i Lojsta 19 Sept. 1846; 17 Juli 1870 prestvigd i Visby; 20 Juli 1870 förordnad såsom adjunkt i Källunge; 16 Aug. 1871 v. pastor derstädes; 24 Dec. 1874 adjunkt i Othem; 7 Jan. 1875 v. pastor derstädes; 2 Juli 1875 v. pastor i Källunge; aflagt pastoralexamen 15 Mars 1876 med hufvudbetyget «med nöje godkänd«; 11 Maj 1876 v. pastor i Martebo; 28 Sept. 1877 v. pastor i Rone. Tjenstetid: 7 år, 9 månader och 3 dagar.
Jakob Niklas Kalström är född på Fårö 14 Sept. 1840; 19 Juli 1865 prestvigd i Visby; 6 Aug. 1865 förordnad till adjunkt i Hejde; 1 Juni 1866 v. pastor i Follingbo; 3 Mars 1869 adjunkt i Rute; 25 Mars s.å. v. pastor derstädes; 1 Maj s. å. förordnad till Follingbo ; 14 Juni v. pastor i Vänge; 27 Oktober s. å. adjunkt derstädes; 13 Dec. s. å. adjunkt i Källunge; 22 Maj 1870 vald till komminister i Fardhem; 1 Aug. 1870 aflagt pastoralexamen med hufvudbetyget «godkänd«; 14 Juli 1871 v. pastor i När; 1873 v. pastor i Burs under kontraktprosten Lyths vistande vid riksdagen; från 22 Febr. till 1 Juni 1874 vy. pastor i När; 1877 v. pastor i Burs under kontraktprosten Lyths frånvaro vid riksdagen, samma förordnande för 1878. Tjenstetid: 12 år 9 månader och 2 dagar.
Johan Niklas Marianus Löthberg är föddi Vestkinde 8 Dec. 1842; 20 Juli 1866 prestvigd; 1 Aug. 1866 förordnad till adjunkt i Hablingbo; 22 April 1868 adjunkt i Kräklingbo; 8 Juli 1868 adjunkt i Vänge; 5 Febr: 1869 adjunkt i Eskelhem; 7 April 1869 förordnad att från 1 Maj s. å. vara v. pastor i Habblingbo; tillträdde komministersbefattningen i Östergarn 1 Nov. 1871; 21 Dec. 1871 förordnad till v. pastor i Hablingbo; från 10 till 20 Aug. 1873 v. pastor i Östergarn; från 6 Jan. till 31 Maj 1874 v. pastor i Alskog; från 7 Jan. 1875 till 24 Maj s. å. v. pastor i Alskog; från 19 MN till I Aug. 1875 v. pastor i Östergarn; från 7 Jan. till I Maj 1876 v. pastor i Alskog; 26 Januari 1876 aflagt pastoralexamen med hufvudbetyget «med beröm godkänd. Tjenstetid 11 år, 8 mån. och 23 dagar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 April 1878
N:r 33

Dödsfall Anna Gertrud Charlotta Jacobsson

Tillkännagifves att vår Herre Gud saligt hemförlofvade, efter ett kort lidande, min kära älskade Maka Anna Gertrud Charlotta Jacobsson vid Bryungs i Vall, 14 Febrnuari, i en ålder af 38 år, 11 mån. och 2 dagar, sörjd och saknad af Make, Fader och 10 minderåriga Barn.
Hennes afskedshelsning var: «Varen vid en god tröst, jag hafver öfvervunnit verlden«.
Joh. 16: 33.
K. J. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Februari 1878
N:r 16

Dödsfall Gustaf Niklas Gottvall

Att, Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla f. d. Hemmansegaren Gustaf Niklas Gottvall å Lefvede i Vall onsdagen 13 Februari 1878 kl. half 4 f. m., i en ålder af 82 år, 5 mån. och 24 dagar; varder endast den aflidnes många. Slägtingar och Vänner på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps.-B. nr 360, v:na 5 o. 6.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Februari 1878
N:r 14

Dödsfall Niklas Lindgren

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla Hemihansegaren Niklas Lindgren Kulstäde i Vall onsdagen 9 Januari 1878 kl. 1 e. m., i en ålder af 54 år, 5 mån. och 22 dagar, djupt sörjd och saknad af efterlemnad Maka, trenne Barn samt talrika Slägtingar och Vänner, varder härigenom tillkännagifvet.
Sv. Ps. 477. v:na 4. 5 och 6.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Januari 1878
N:r 4

I Gotlands postförhållanden

inträda med nästkommande år åtskilliga rätt gevomgripande ändringar. Kostnaderna för underhållet af det stora antal poststationer, uppgående till 52, hvilka för få år sedan på ön iurättades, halva icke ersatts genom ökad brefvexling eller andra inkomster för postverket. Och sådant bar ock förbållandet varit litet hvarstädes i vårt land med dessa taliika poststationer, i och med hvilkas inrättande generalpoststyrelsen tagit ett steg, mera välmenadt än välberäknadt med bänsyn till postverkets finanser. Den naturliga följden varder en reaktion, en återgång till det gamla, hvilken väl kommer att medföra olägenheter på ett och annat håll, der man vants vid stora förmåner i postaliskt afseende, olägenheter, hvilka dock, hvad Gotland beträffar, synas. oss motvägas af det vederlag som vid indragningen lemnas.
Utom Ardre station, som indrages redan 1 Oktober ivnevarande år, komma 1 Jan. 1878 följande poststationer på Gotland att försvinna:
Hangvar, Vestkiode, Martebo, Sterkyrka, Hejnum, Källunge, Endre, Hörsne, Gothem, Follingbo, Barlingbo, Got!. Vänge, Guldrupe, Stenkumla, Vall, Atlingbo, Mästerby, Hejde, Ejsta, tardbem, Lojsta, Alskog, När, Hablingbo, Grötlingbo, Vamlingbo.
I stället för de indragna stationerna kommer landtbrefbäring med 18 bref bärare att ordnas på gamla sättet och, efter hvad hit’ills förslagsvis är bestämdt, på följande linier:
från Kappelshamn til! Hangvahr;
från Tingstäde till Stenkyrka, Lummelnuda och Martebo;
från Tingstäde till Hejnum Källunge öfver Vallstena till Gothem;
från Duss i Bro dels till Vestkinde, dels till Fole;
från Dalhem till Hörsne;
från Sjonhem till Gol. Vänge och Guldrupe:
från Eskelhem till Mästerby. Atlingbo och Vall;
från Klintehamn till Hejde;
från Burge i Levide dels till Ejsta och dels, anlöpande Fardhem, till Lojsta;
från Stånga till Burs och När;
från Hafdbem til Hablingbo, samt
från Burgsvik till Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 September 1877
N:r 76

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd för år 1877 lyster oss göra några utdrag till lednivg för de beskattade, till jämförelse och pröfning, buru beredning och taxeringskomité bandlagt sitt grannlaga värf, Förutskickande den anmärkning, att vi i afseende på landet satt ”strecket” något lägre, än hvad som var förhållandet vid de utdrag vi meddelat ur Visby stads taxeringslängd, eller till 500 kronor, göra vi i dag början med

Södra fögderiet.
Visby södra landsförsamling.

Fabrikör Lang 600
arendator Dassow 500

Stenkumla.
Kyrkoherden Frendin 2000
skolläraren Sahlsten 1400
Karl Gardell, Martille 600

Träkumla.
Hemmansegaren O. Bokström 500

Vall.
Kyrkoherden M. Lyth 2080
skolläraren Norrby 850

Hogrän.
Skolläraren Wiselgren . 700

Atlingbo.
Kyrkoherden Ihre 1200
skolläraren Lindahl 850
folkhögskoleförest. Sätervall 2300
andre läraren Regnér 1300

Eskelhem.
Enkefru Sturtzenbecker 2112
v. pastor Gutenberg 650
skolläraren Pettersson 900
skepparen Wallin 500
1:ste landtmätaren Jacobson 6500

Sanda.
Prosten Herlitz 3785
skolläraren Christoffersson 930
kronolänsman Smedberg 1047
ölfverstelöjtnant af Klint 3441
löjtnant K. af Klint 1738
ingeniör E. at Klint 1500
ingeniör Gustaf af Klint 1000

Mästerby.
Komminister Uddin 500
skolläraren Nyström 800
målaren Björkedabl 500

Vestergarn.
Tulluppsyningsman Hesselqvist 1124
skolläraren Pettersson 200
lotsen Stenberg 586
handlanden Björkegren 600
skepparen A P. Nyman 1160
skepparen V. Nyman 1000
fyrmästaren G. Nyman 1120
skepparen Sandström 1000
skepparen K. Nyman 500
handl. O. H. Nyman 4000
handl. man för skon. ”Sofia Fredrika” 1500
handl. man för skon. ”Fru Lona” 1200
handl. man för skon. ”Margareta” 1000
handl. man för jakt. ”Mathilda” 500
bokbållaren H. Nyman 600
fyrvaktaren Wess 750

Hejde.
Prosten Gahne 3900
skolläraren Blomberg 200
bandl. K. Nyström 800
K. Vetterlund, Ekeskogs 600
Ångsågsbolaget 1500
August Henriksson, Lefvede 200
Samme mans svärmoder 500
Nils Gustafsson, Tass 500
Ol. Olsson, Väntinge 1000

Väte.
Skolläraren Björkander 750
Nils Kahlström, Kakuse 1000
Petter Olsson, Mölner 900
P. Larsson, Rovalds 750

Klinte.
Kyrkoherden Gardsten 3500
handlanden Viberg 2000
snickaren Nyborg 500
Klinte kalkbruksbolag 1000
landtbrukaren H. Wöbler 4000
inspektor Larsson 1500
bokhållaren Snöbohm 500
brännmästaren Axén 900
smeden K. S. Jansson ?00
trädgårdsmästaren Pettersson 500
sågmästaren Svensson 500
komm. landtmät. Cedergren 3000
handl. Nyberg 1200
handl. N. J. Odin 3000
rederiet för ”Två Bröder” 600
handl. V. Odia . 600
kronolänsman Dablbäck 1575
handl. Vesterberg 1000
hattmakaren Smitterberg 600
handlanden Smitterberg 2500
rederiet för skonert ”Laura” 1500
färgaren Vallin 1500
handlanden Sundabl 800
Minuteringsbolaget 3000
bandlanden Snöbohm 4000
bokhållaren Melin 1000
rederiet för skonert ”Frithjof” 1000
rederiet för jakt. ”Josefina 500
rederiet för skonert Mathilda 500
skolläraren Eognäll 1400
skepparen Smitterherg 2000
postexpeditör Linders 1527
bandlanden Vallin 1200
e. o. telegrafisten Cramér 540
konsul Herlitz 6500
bokhållaren Smitterberg 1000
tullinspektoren Berggren 2800
f husbonden S. Olsson 500
Ångbåtsbolaget ”Södra Gotland” 6000
kapten Hauffman 1000
skolläraren Eklund 750
muraren Lindblom 500
kaptenlöjtnant Malmborg 2700
skepparen Söderström 1000
hökaren Andersson 500
handlanden Krokstedt 1000
Olof Pehrsson, Valla 500
Olof Wallin, Valla 500
skepparen Wessman 2000
kustroddaren Carlqvist 800
garfvaren Ekström 1000
garfvaren Lundberg 1500
kakelugnsmakaren Berg 500
skepparen Ahlström 720
tullvaktmästaren Jacksson 800

Fröjel.
Kapten Facht 2162
enkefru Björkander 600
skepparen Levander 600
tegelbruket 500
löjtnant Lange 1700
skolläraren Boberg 970

Ejsta.
Kyrkoberden Lyth 3000
v. pastor Kullin 700
skolläraren Gottberg 850
Konrad Nilsson, Hägur 600

Sproge.
Georg Mårtensson, Sundre 500

Habblingbo
Kyrkoherden Hauffman 3150
skolläraren Söderberg 700
Hans Johansson, St. Burge 750
Lars Jacobsson, Halfvards 750
Jakob Jacobsson, Michels 800
Petter Nilsson, Stjups 500

Silte.
Skolläraren Olofsson 700
skepparen Hallbom 800
handl. Ockander 700

Hafdhem.
Kyrkoherden Broander 4488
skolläraren Gahnström 9200
kakelugnsmakaren Ekedabl 500
handl. J. F Hedin 1850

Näs.
Skolläraren Blomqvist 750
Lars Mattsson, Sigleifs 600

Gröttlingbo.
Kyrkoherden Kinmark 3500
f. d. skolläraren Söderberg 600
sergeant Aadersson 620
skepparen Stenqvist 600
A. P. Södergren, Gröttlingbo udde 600
lotsålderman Hallbom 600

Fide.
Skolläraren Dahlqvist 600
skepparen Cedergren 1000
kapten Vennemo 2000
skepparen Svensson 600

Öja.
Prosten Krusell 3500
skolläraren Pettersson 700
skolläraren Laurin 500
handlanden Beckström 5000
kronolänsman Lindström 1075
garfvaren Lefvedahl 500
handl. A. V. Clandelin 1500
majoren Gustafsson 3442
tärgaren Krokstedt 2000
handlanden Jacobson 35090
handlanden V. Hansén 5000
bokhållaren Bogström 500
bokhållaren Vernqvist 500
mjölnaren Öberg 500
tullipspektor von Schautz 2800
vaktmästaren Magnusson 1025
enkelfru von Schantz 606
lotsen Vigsten 540
lotsen Hamrell 540
telegrafisten Backelin 163
fyrmästaren Ankarcrona 1000
fyrvaktaren Petterson 700
fyrbiträdet Söderström 550
lotsen Holmberg 543
Gotlands slipstens bolag 2000
Gartveribolaget 500
Minuteringsbolaget” 4000
rederiet för jakt. ”Sälla Hoppet 600
rederiet för jakt. «Sex Syskon” 600
rederiet för slup ”Christian” 500

Hamra.
Handlanden Munthe 800
rederiet för skon. ”Emma” 500
rederiet för skon. ”Starkoddert 1000

Vamlingbo.
Kyrkoherden Eneqvist 3500
skepparen Hansson 500
skepparen Lundgren 500
rederiet för slupen ”Valfred” 1109

Sundre.
Skolläraren Högberg 1700
fyrmästaren Persson 1000
fyrvaktaren Engström 700
fyrbiträdet Lundberg 550

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Augusti 1877
N:r 64

Länets pröfningskomité,

som har att granska bevillningstaxeringen samt pröfva anförda besvär eller annars framställda anmärkningar i anledving at taxeringskomitéernas vidtagna åtgärder och beslut, sammanträder fredagen 28 September kl. 11 f. m. Ledamöter i denna komité äro: Konsuln R. Cramér, lektorn K. J. Bergman, majoren P. Fr. Ihre, gördelmakaren P.A. Hellgren, alla irån Visby, landtbr. K.W. Gardell Barlingbo, hemmansegarne P. Johansson Larsarfve i Roma, L. P. Medin Medebyg i Martebo och Karl Högberg Vies i Vestkinde, kyrkoh. Karl Sik Lärbro, handl. Ferd. Nyström Slite, prosten B. Sundahl Gothem, kronolängmannen B. P. Bolin Hejnum, nämdemannen Ol. Olofsson Kopungs i Ardre hemmansegarne Joh. Pettersson Bjers i Vall, och Öskar Olsson Alfvena i Eskelhem, nämdemannen Olot Pettersson Burge i Levede, hemmansegaren Nils Kablström Kakuse i Väte, handlandena Reinh. Snöbohm Klintehamn, och K.J. Broander Ronehamn, busbonden Nils Olsson Nora i Vamlingbo, kyrkoherdaroe M. Kolmodin Alskog och J. Svensson Garda.
Senast åtta dagar före pröfringskomiténs sammanträde bör skattskyldig, som finner sig föranlåten anföra besvär öfver den honom af taxeringskomitén påförda bevillningsafgift, hafva till k. m:ts befallningshalvande inlemnat sin till pröfningskomitén ställda besvärsskrift.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Juli 1877
N:r 58