Kyrkoherdevalet i Stenkyrka

kommer att äga rum söndagen den 4 jan. Valförrättare blir kontraktsprosten A. Klint, Källunge. Frågodagsförrättningen hålles söndagen den 21 dec., varvid prosten Klint predikar.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter änkefru Emma Pehrsson, Kvinnegårda i Havdhem. Efter samling i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Åke Johansson, fördes kistan i procession till kyrkan. Som inledning på den högtidliga .akten sjöngs ps. 331: 1–2, varefter kyrkoherde Johansson höll griftetal med utgång från 2 Tim. 4: 6-7. Sedan officianten förrättat den rituella akten utförde, kantor Valter Karlsson en solosång. Akten avslutades med ps. 45: 7-8, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven på kyrkogården. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd bl. a. nedlade kyrkoherde Johansson en krans från Havdhems kyrkliga syförening, vilken den avlidna tillhört under en lång följd av år. Till sist sjöngs ps. 118: 3.

Stoftet efter småbrukaren Vilhelm Johansson, Helge i Stenkyrka, vigdes i går till gravens ro. Den högtidliga akten inleddes med ps. 540: 1-3, varpå kyrkoherde E. Björlander höll griftetal med text från Mark. 1: 15 och förrättade jordfästningen. Efter ps. 41: 2-4 utbars kistan och sänktes i graven på kyrkogården. Den bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Tråd och stolpar i mängd brast vid det häftiga snöfallet.

Det häftiga snöfallet blandat med regn under natten till onsdagen gjorde att flera socknar, eller delar av dem, blev strömlösa, då ledningar blåst ner. Linjepersonal var under hela tisdagen sysselsatta med reparationer och arbetena beräknades bli klara under gårdagen, upplyser linjemästare Palm vid Telegrafverket på Gotlänningens förfrågan.
Ute i Roma hade en utgrenings-stolpe brustit av på mitten, varvid 14 abonnenter blivit utan ström.
I Björke hade en hel stolprad på 7 å 8 stolpar rasat ner och ett tiotal abonnenter har berörts av detta. I Stenkumla har linjerna blåst ner på ett par ställen och mellan Sylfaste och Barlingbo har tråd brustit. Likadant är det med en linje vid Kullingbos i Källunge. På Sudret har flera fel inrapporterats och bl. a. har förbindelseledningar sträckan Hemse—Visby blivit förstörda. Dessutom har det uppstått en del smärre abonnentfel.

Gotlänningen
Torsdagen den 4 December 1952
Nr 282

Dödsfall

En kärngumma har gått ur tiden i och med 80-åriga Augusta Widegren, Ansarve i Fröjel, avlidit. Hon har varit en arbetsam och duktig kvinna. I många år var hon postbärare mellan Klintehamn och Övre Fröjel innan den nuvarande ringen Klintehamn-Övre och nedre Fröjel-Klintehamn upplades. Hon har också skött skolstädningen i Övre Fröjel i flera år. Knappast såg man henne annat än glad och vänlig och därtill ganska kvick och slagfärdig. Ofta besökte hon andliga sammankomster i Allianshuset strax intill hemmet, men nu har hon för alltid lagt ned sin vandringsstav.

I en ålder av 65 år avled i går förre hemmansägaren Karl Haglund, Kålmans i Burs. Han var född vid Anges i samma socken, men kom genom giftermål 1909 till Kålmans där han så småningom övertog svärföräldrarnas gård. Närmast sörjande är makan Lydia, f. Isaksson, en son, lantbr. David Haglund, Kålmans i Burs och hans hustru Edith, samt barnbarn.

Småbrukaren Vilhelm Johansson, Helge i Stenkyrka, avled i går i en ålder av 71 år. Han efterlämnar som närmast sörjande maka.

I en ålder av endast 32 år har jordbruksarbetaren Sune Alfström, Hejde, avlidit. Han var född i Hejde och har arbetat på föräldrarnas gård samt med skogsarbete men under de senaste åren har han varit sjuk i flera omgångar. Han sörjes närmast av modern, fru Helny Alfström, samt syskon.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

Drunknade.

Ånyo hafva trenne fiskare omkommit vid utöfningen af sitt yrke. Tvenne bröder, omkring 25 år gamle, söner till husbonden Per Larsson Homa i Stenkumla och en vid fisket biträdande sjöman, vid namn Forsberg från Martille i Stenkumla, funno nämligen, enligt hvad man skritver till Gotlands Allehanda, torsdags morgon sin graf i vågorna utanför Ygne fiskläge i Vesterhejde socken. Ingen storm rådde, men dyningarne efter de föregående dagarnes blåst voro så svåra, att årorna lyftades eller slogos bort och båten redlös dref omkring. De nödstälde befunno sig vid denna olyckehändelse inne på de strax utanför fiskläget varande ganska svåra bränningarne. På landet stående folk hörde nödropen och såg de drunknandes kamp mot böljorna, men kunde eller hurno icke lemna någon hjelp. — De båda i sin kraftfullaste ålder bortryckte bröderne voro ogifte, men Forsberg efterlemnar hustru och barn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Januari 1877
N:r 4

Dödsfall Gustafva Vilhelmina Johanna

Tillkännagifves, att framlidne prosten Fr. Stenbergs i Fohle efterlemnade maka fru Gustafva Vilhelmina Johanna, född Fåhræus, stilla afled i Stenkyrka prestgård 9 Jan. 1877, i en ålder af 75 år, 7 mån. och 27 dagar; sörjd och saknad af barn, barnbarn, slägt och vänner.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Januari 1877
N:r 4

Bevillningsberedningen.

I öfverensstämmelse med kungl. m:ts kungörolse angående af 1876 åra lagtima riksdag åtagna bevillning har kungl.
m:ts befallningshafvande bestämt, att de distrikter inom länet, inom hvilka bevillningsberedningarna till taxeringsirendenag beredande och taxeringaines underlättande böra under nästkommande år 1877 sammanträda för att föreslå den på taxering beroende bevillningsalfgift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Visby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom fögderierna på sätt som följer:

Norra fögderiet:
Visby norra landsförsamling samt Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt; Roma och Follingbo pastorater ett distrikt; Fole och Veskinde pastorater ett distr.; Martebo o. Stenkyrka pastorater ett distrikt; Othem och Hangvar pastorater ett distrikt; Lärbro pastorat ett distrikt; Rute och Fårö pastorater ett distrikt; Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt; Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt; Dalhem pastorat ett distrikt; Sjonhem och Vänge pastorater ett distrikt; Östergarn och Kräklingbo pastorater att distrikt;

Södra fögderiet:
Visby södra landsförsamling samt Vall och Atlingbo pastorater ett distrikt; Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt; Klinte och Hejde pastorater ett distrikt; Levede och Fardhem pastorater ett distrikt; Ejsta och Habblinge pastorater ett distrikt; A!fva och Rone pastorater ett distrikt; Burs och Garda pastorafer eft distrikt; Alskog och När pastorater ett dristrikt; Hafdhem och Göttlingbo pastorater ett distrikt; Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt.
Till ordförande i de för nästkommande år 1877 sammanträdande dylika Bevillningsberedningarne har länsstyrelsen utrett och förordnat:
för Visby Stad: Kamreraren Oskar Melin;
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för södra fögderiet:
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
för Vishy södra landsförsamling, Stenkumla, Vall, och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rone pastorater, samt
för Klinte och Hejde pastorater; Ejsta och Habblingbo pastorater: Burs och Garde pastorater; Hafdhem och Gröttlingbo pastorater; samt Öja och Vamlingbo pastorater
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.

Kronoutskylderna

inom norra fögderiet uppbäras under nästa år å följande tider och ställen:
Februari I med Visby norra socken å kronotogdekontvret; Febr. 2 med Barlingbo och Endre pastorater vid Tivbles; Febr. 3 med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards; Pebr. 5 med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarlve i Dalhem; Febr. 6 med Wäge pastorat — vid Kyrkeljafves; Febr. 7 med Östergarns pastorat hos Nils Höglund Högstens; Febr. 8 med Kriäklingbo pastorat vid Kräklings; Febr. 9 med Hörsve och Gothem pastorater vid Magnuse; Febr. 10 med Othem pastorat & Slite värdshus; Febr.
12 med Källunge och Hejuum pastorater vid Gutbe; Febr. 13 med Weskinde och Fole pastorater i Fole sockenstuga; Febr. 19 med Martebo och Stenkyrka pastorater vid Grausne; Febr. 20 med Hangvar pastorat i handlanden Westbergs lokal vid Kappelshamn; Febr. 21 med Lärbro pastorat i Lärbro sockenstuga; Febr. 22 med Fårö pastorat &å forna värdsbuset vid Fårösund; Febr. 23 med Rute pastorat dersammastädes.
Förrältningarne börjas kl. 10 f. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 December 1876
Nr 103

Stenkyrka kyrkliga ungdomskrets

hade i söndags månadsmöte i Tingstäde. Man samlades i kyrkan, där kyrkoherde Björlander hälsade välkommen. Kantor Olsson höll ett intressant föredrag om Johan Sebastian Bach och spelade några av dennes kompositioner. Sedan samlades man i Gazeliigården, där kaffebordet väntade. Medan kaffet dracks, sjöngs några sånger. Luciafesten skall hållas i Tingstäde den 13 december. Lucia och tärnor valdes. Julfesten beslöts att hållas i Stenkyrka den 11 januari. Sedan sjöngs några sånger. Mötet avslutades i kyrkan med nattvardsgudstjänst.

Gotlänningen
Fredagen den 28 November 1952
Nr 277