Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Omkring 20 utslag afkunnades vid Marssammantradet, hvars förhandlingar leddes ar filosofie och juris kandidaten Karl Herlitz som ordförande.

Lagfart å Elinghems myr beviljades k. m:t och kronan.

Bergningsmål. Skepparen Johan Larsson från Vestergötland hade instämt A. Sjögren, Kristoffer och Mirael Godman, samtlige från Skär å Fårö, under yrkande oi ausvar å dessa för underiåtenhet aut lysa rynd. Häradsrätten ogillade käromålet, enär upplyst blitvit, avt svar. underrättat om berguwnugen, hvadan de ej varit plktige att derom göra annan anmär lan eller avt lemna det bergade godset från sig, förrän bergarelön belalts eller borgen eller annan säkerhet stälts derför. Käranden tförpliktigades ersätta svarandens rättegångskostnader med 75 kronor samt att utgitva lösen för utslag och protokoll.

— Samma kärande hade i ett dylikt mål instämt Fåröborna Kristoffer Nilsson, O. Ekström, Johan Olsson, K. Persson, Mårten Bogren, Edvard Bogren, K. Peterson, Edvard Ekström, Oskar Kullander och Petter Esswröm. Häradsratten ogillade karomålet, enär utredt blitvit, att ofvannämda Kristoffer Nilson haft uppdrag at käranden att berga det til strandade fartyget Vigilansen horande gas. Käranden ålades att betala rättegängslstnader med 175 kronor.

Misshandel. Kronolänsman Håkanson hade å tjenstens vägnar yrkat ansvar å båtsmannen Olot Myra, Lummelunda, fr misshandel at f. husbonden L. P. Qvistöm dersammastädes. Mvyras vid ett föregåerde sammanträde framstälda uppskofsbegärar bifölls nu af häradsrätten, som uppsköt måle till 10 nästkommande Maj, då Myra skall tö:ebringa all bevisning vid äfventyr att målet annars afgöres utan hinder af parternas uteblifvande.

För oloflig försäljning af maltdrycker hade kronolänsman Norduhl å tjenstens vägnar yrkat ansvar å f. skollärareu O. Mårtenson i Ala. Mårtenson fäldes att härför böta 30 kronor.

För åverkan å numera kronan tillhörige lägenheten Brandhagen, hade kronolänsman Håkanson å tjenstens vägnar yrkat ansvar å arbetaren K. J. Fohlin i Bro. Svaranden, hvilken euligt tredje punkten af kungl. serafimer ordengillets tör hunom 23 Juli 1875 utfardade arrendekontrakt törbjudes att på något säct utan tillstånd använda den å lägenheten befintliga skogen, hade brustit i honom ådömd edgång. För äverkan eller föranstaltande af åverkan år 1878 af fyra träd fäldes Fohlin att böta 25 och ersätta kronan med 20 kronor, hvarjämte han förklarades sin arrenderättighet förlustig och skyldig att genast afflytta; kronan lemnades dessutom öppen rätt att framdeles, derest vid ny arrendeauktion å lägenheten högsta anbudet skulle understiga det belopp som Fohlin utgifvit i arrende, mot svaranden väcka den ersättningstalan, hvartill fog må finnas.

I målet mellan styrelsen för Gotlands jernväg och Barlingbo kommun, hvilket mål förut närmare omnämts, föll nu utslag. Häradsrätten ogillade käromålet, enär kommunen hvarken i d. 2 Februari 1878 utfärdade förbindelsen eller annorledes, så vidt visadt är, utfäst sig att, på sätt bolaget yrkat, utbyta samma förbindelse mot en ny, hvaruti kommunen skulle förbinda sig att betala s. k. provision eller i hvilken kortare betalningstid finge utsättas än den, som i först nämda förbindelse beräknats. Bolaget ålades ersätta vederpartens rättegångskostnader med 15 kronor.

Ärekränkning. Skomakaren Karl Andersson Tingstäde hade yrkat ansvar å båtmanskorpralen K. P. Nyström för ärekränkning.
Svarandens förut framstälda uppskofsbegäran för bevisnings förebringande till sitt fredande afslogs af häradsrätten, som fälde Nyström till 25 kronors böter och att utgifva rättegångskostnader med 35 kronor, enär han såväl vid en brandsyn som i en till häradets brandstodskompromissrätt ingifven skrift beskylt käranden att genom vårdslöshet hafva varit vållande till en hos käranden i Mars 1880 timad eldsvåda. Kärandens anspråk på skadeersättning ogillades, enär ej visats, att brandstodsbolaget varit berättigadt att i anledning af Nyströms obestyrkta anmälan innehålla den käranden tillerkända ersättningen samt käranden ej heller annorledes utredt, att någon skada tillfogats honom; svaranden kunde ej heller åläggas att bekosta införandet af ofvannämda utslag i allmän eller ortens tidning.

Fordringsmål. I ett dylikt mål dömdes svarandeparten, enär kärandens fordran grundade sig på ett till betalning förfallet skuldebref, att genast vid tvång af utmätning mot qvitto och skuldebrefvets återfående utbetala till käranden skuldbeloppet. Kärandens anspråk på ränteersättning ogillades, emedan räntan var upptagen i skuldebrefvet till sju procent.
— K. Luttemans i Stenkyrka fordringsanspråk på Karl Bergström, Niome i Stenkyrka, ogillades, enär Lutteman ej mot Bergströms nekande ådagalagt, att B. skulle ansvara för husröta och vanhäfd å det ifrågavarande bostället, hvarjämte rätten ej ansåg sig kunna ålägga B. edgång; Lutteman ålades deremot att genast vid utmätnings tvång till Bergström utgifva ersättning för ett par hästar med 363 kronor 72 öre jämte 5 procents ränta å beloppet samt att utgifva rättegångskostnader med 70 kronor.
— Jakob Smedberg, Smiss i Ganthem, hade instämt hemmansegaren L. P. Hellgren, Tule i Halla, såsom syssloman i L. P. Lindgrens, Smiss i Ganthem, konkurs under yrkande, att svaranden måtte åläggas utgifva ersättning för af svaranden försåld, å 1/32:dels mantal Smiss växande gröda samt för en häst. Käranden hade nämligen af sin fader L. P. Lindgren före dennes försättande i konkurs inköpt och satt sig i besittning af nämda hemmansdel; efter Lindgrens försättande i konkurs hade emellertid konkursboet väckt rättegång mot Smedberg under yrkande om köpets återgång, hvilken tvist ännu hvilar under högre rätts pröfning. Svaronden har erkänt, att han å offentlig auktion sålt nämda gröda för 114 kronor 88 öre, hvilket belopp jämte 5 procents ränta svarande nu förpliktigades att genast mot qvitto utgifva till käranden, hvaremot kärandens ersättningsanspråk för den sålda hästen cj kunde bifallns. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.
— Hemmansegaren J. V. Högvall, Diskarfve i Roma, yrkade en fordrans utfående af Karl Stenström dersammastädes. Stenström ålades utzifva 113 kronor 38 öre till Högvall, hvarjämte Stenström dock tillerkändes en qvittning för 14 kronor. Rättegångskostnaderna delades parterna emellan:

Barnuppfostringsbidrag. Skepparen Lars Lindberg i Hellvi såsom målsman för sin omyndiga dotter Hulda Lorentina hade instämt husbonden Olof Mattias Segerdal vid Seigs under yrkande, att Segerdal måtte åläggas utgifva barnuppfostringsbidrag. På grund af förebragt bevisning dömdes Segerdal till edgång samt ålades att infinna sig hos sin sjäRe för att undervisas om edens vigt och värde.
— Drängarne Karl Liljegren vid Grinds i Vallstena och Johan Stenström från Gothem hade fullgjort dem ådömd edgårg i barnuppfostringsmål, hvadan ersättningsyrkandena mot dem ej kunde bifallas.

Källunge kommunalnämds yrkande, att husbonden Per Eskilson, Kullsarfve, skulle försättas i omyndighetstillstånd, kunde ej af rätten bifallas, enär det ej visats, att han genom vanvett, slöseri eller andra orsaker var urståndsatt att vårda sitt gods.

Undantagsförmåner. Husbonden Olof Petter Olofson hade instämts af Katarina Maria Paulsdotter, Bringe i Norrlanda, under yrkande, att Olofson, som ej gifvit henne några enligt undantagskontraktet henne årligen tillkommande häckar råghalm för åren 1878 och 1879, måtte åläggas att härför till henne utgifva ersättning. På grund af hvad i målet förekommit ådömdes Olofson edgång.
— I ett dylikt mål hade Anders Smedberg, Smedgårda i Björke, instämt husbonden Karl Stenström dersammastädes, för hvilket mål förut redogjorts. Käromålet ogillades; svarandens ansvarspåståenden lemnades såsom obe styrkta utan afseende, hvaremot käranden ålades utgifva rättegångskostnader med 20 krotior jämte lösen för protokoll och utslag.

Äktenskapsskillnad. F. husbonden M. F. Krusell, Timans i Roma, har för någon tid sedan afrest till utrikes ort utan att vidare låta sig afhöra, hvarför hans hustru yrkat att blifva lagligt skild från honom. Häradsrätten beslöt nu, att Krusell skall genom lysning å predikstol i häradets och de närmaste socknarnes kyrkor föreläggas att inom natt och år sig inställa och fortsätta äktenskapet, hvarefter em efter anmälan vill afgifva vidare yttrande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Mars 1881
N:r 22

Sektförhållandena

i norra kontraktet under de tre sistlidne åren gestalta sig sålunda:

Dessutom finnas i Visby 7 mormoner och i Follingbo 1.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Mars 1881
N:r 17

Genom offentlig auktion.

Fredagen den 4 Mars kl. 10 förmiddagen låta arfvingarne efter aflidne hemmansegaren Anders Veström, Nygranne i Lummelunda, genom offentlig auktion försälja hela boets tillhöriga så väl fasta som lösa egendom, bestående af: Silfver, koppar, tenn- jern- och blecksaker, glas och porslin, linne och fjäderfylda sängkläder, den aflidnes gångkläder, möbler af åtskilliga slag, diverse träkärl, strömmingsgarn och torskanglar, en fiskbåt, snickare-verktyg, vagnar, kälkar, selar, vänd- och spetsplogar, klös- och jernpinnharfvar, vrång- och foderbäckar, mullfösor, sädesrisslar, kreatur: ett sto, 2:ne hästar, oxar, kor, en tjur, lam och svin, m.m. Kl. 12 på dagen utbjudas fastigheterna 5/32:dels mantal Nygranne med åbygnader och utsådd höstgröda samt 1/8:dels mant. Lundbjers att genast tillträdas; för lösa egendomen lemmas godkände inropare 4 månaders betalningsänstånd men för fastigheten blifva betalningsvilkoren vid auktionen tillkännagifna.
Stenkyrke i Februari 1881.
Etter anmodan,
CARL BERGSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Mars 1881
N:r 17

Auktion Nygranne i Lummelunda.

Fredagen den 4 Mars kl. 10 förmiddagen låta arfvingarne efter aflidne hemmansegaren Anders Veström, Nygranne i Lummelunda, genom offentlig auktion försälja heta boets tillhöriga så väl fasta som lösa egendom, bestående af: Silfver, koppar, tenn- jern- och blecksaker, glas och porslin, linne och fjäderfylda sängkläder, den aflidnes gångkläder, möbler af åtskilliga slag, diverse träkärl, strömmingsgarn och torskanglar, en fiskbåt, snickare-verktyg, vagnar, kälkar, selar, vänd- och spetsplogar, klös- och jernpinnharfvar, vrång- och foderhäckar, mullfösor, sädesrisslar, kreatur: ett sto, 2:ne hästar, oxar, kor, en tjur, lam och svin, m.m. Kl. 12 på dagen utbjudas fastigheterna 5/32:dels mantal Nygranne med åbygnader och utsådd höstgröda samt 1/8:dels mant. Lundbjers att genast tillträdas; för lösa egendomen lemnas godkände inropare 4 månaders betalningsanstånd men för fastigheten blifva betalningsvilkoren vid auktionen tillkännagifna.
Stenkyrke i Februari 1881.
Etter anmodan,
CARL BERGSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Februari 1881
N:r 15

Norra häradsrätten.

Svärfar och måg. Anders Smedberg, Smedegårda i Björke, yrkade ansvar & sin måg, husbonden Karl Stenström dersammastädes för misshandel. Stenström skulle nämligen »med berådt mod öfverfallit sin svärfar med hugg och slag» samt äfven ej till fullo lemnat de S:g tillkommande undantagsförmåner. Två vittnen berättade, att de hört parterna tvista med hrarandra att Stenström varit blodig å handen och Smedberg å hufvudet och att Smedberg sagt till vittnena, att han fått stryk af sin måg, hvartill dock Stenström nekat; vidare mälde ett af vittnena, att svärfadren, som vid tilltället varit berusad, ej velat lemna sin måg ifred, då denne vistats i stallet, hvarför mågen måst köra ut svärfadren, hvilken då fallit ikull. Svaranden genmälde, att Smedberg »alltid är snäll, då han är nykter, men elak af sig, så snart han supit», samt förklarade att rättegången tillstälts mot den gamles vilja af kärandeombudet, nämdeman N. P. Petterson, hvarför han framstälde ansvarsyrkande för obefogad rättegång. Målet uppsköts till 15 Mars.

Ersättningsmål. Fordringsanspråk framstälde kapten K. J. Lutteman i Stenkyrka mot Karl Bergström, Niome i Stenkyrka, hvilket rörde sig bland annat om ett par hästar.
Utslag faller 14 Mars.

Jernvägsmål. Barlingbo kommun hide 1878 tecknat aktier i Gotlands jernväg till ett belopp af 10,000 kronor; penningar hade emellertid ej då kunnat anskaffas, hvarför kommunen, som af k. m:t erhållit tillstånd att upptaga ett lån å nämda summa, löpande med högst 6 procents ränta och stäld på ej längre awmorteringstid än 40 år, öfverlemnade en förbindelse å 8,500 kronor till jernvägsbolaget, hvilket skulle på denna förbindelse anskaffa pennirgar; Bolaget hade nu fordrat en ny förbindelse efter ett visst formulär, enär en sådan vore behöflig för erhållande aflåni vissa penninginrättningar och kassor i hufvudstaden; enligt dylikt formulär skulle & förbindelsen äfven en viss låneprovision angifvas. En dylik förbiudelse vägrade emellertid kommunen att utfärda, hvarför jernvägsstyrelsen uttagit stämning å densamma. Kommunens ombud, direkter Gardell och löjtnant v. Corsvant, anförde, att kommunen ej ville betala högre ränta än 51/2 procent och ej utgifva någon som helst provision samt ej hafva amorteringstiden kortare än 35 och längre än 40 år. Jernvägsstyrelséns ombud, auditör Engström, anförle, att penningar nu antagligen kunde anskaffas så billigt, att äfven med -provisionen räntan ej torde uppgå till mer än 51/2 procent; kärandeombudet yrkade dessutom ersättning för den ränteförlust af 3 procent från I Nov. 1879 tills betalning sker, som bolaget lidit, genom kommunens vägran, samt ersättning för rättegångskostnader. Svarandeparten bestred käromålet, enär andra vilkor fordrats än som utlofvats, samt fordrade ersättning för rättegångskostnader. Utslag 14 Mars.

Laga ansvar yrkade Niklas Olofson, Enges i Butle, å hemmansegaren Gustaf Andersson, Store Velinge i Butle, emedan Andersson skulle hafva tillgripit 5 läster kalk i en Olofson tillhörig kalkugn. A. sade sig hafva inköpt kalken af en annan person. Två vittnen intygade, att den ifrågavarande kalken tillhört Olofson. Målet förekommer åter 15 Mars.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Januari 1881
N:r 7

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Källunge socken: födde 11; döde 2; inflyttade 38; utflyttade 62; folkmängd 31 De. 15880 292, minskning under året 15.
Vallstena: födde 7; döde 11; inflyttade 26; utflyttade 20; folkmängd 31 Dec. 1880 352; ökning 2.
Ejsta: födde 13; döde 5; inflyttade 41; utflyttade 51; folkmängd 381 Dec. 1880 645; minskning 2.
Sproge: födde 6; döde 7; inflyttade 30; ntflyttade 42; folkmängd 31 Dec. 1880 369; minskning 13.
Stenkyrka: folkmängd 927; minskning 12.
Tingstäde: folkmängd 554; minskning 3.
Vamlingbo: folkmängd 752.
Sundre: folkmängd 235.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Januari 1881
N:r 4

Rättegångs- och Polissaker

Visby rådhusrätt.
Misshandel. F. artilleristen Johannes Petter Henrikson, som i berusadt tillstånd 27 sistl. November å stadens stora torg tilldelat båtsmannen Karl Stenbom, Kinner i Lummelunda, 4 till 5 käppslag i hufvudet, dömdes att för våld å allmän plats böta 75 kronor samt för fylleri 10 kronor.

För drifvande af handel utan att derom hafva gjort laga anmälan fäldes adertonårige ynglingen Johan Alfred Johanson till 20 kronors böter. Johanson, hemmahörande i Nybro köping, har allt sedan senaste stortorgdag idkat glashandel å stadens torg för firman K. V. Nyström & k:nis räkving; nämda firma innehar Pukabergs glasbruk i närheten af Nybro.

Arbetaren Karl Elof Stenström, Broväg i Bro, som här i staden försålt hästkött, å hvilket hofvarne ej varit qvarsittande, fäldes enligt k. m:ts befallningshafvandes kungörelse af 10 September 1872 att härför böta 5 kronor.

För misshandel af bondesonen Johan Gardell, Gandarfve i Vänge, var smeden Karl Bäckström instämd. Ett vittne har inrygat, att Bäckström tilldelat Gardell slag i hufvadet. Bäckström nekade härtill och sade sig endast hafva knuffat till Gardell. Målet öfverlemnades till rättens pröfning af åklagaren och målsegaren, som yrkade, att Bäckström måtte ådömas edgång.

I det märkliga målet mellan guldsmeden A. S. Eskelunds arfvingar, kärande, och kakelugnsmakare Karl Berg och dennes hustru Selma Katarina Berg, svarande, angående klandertalen af ett af guldsmeden Eskelund 7 Juli 1879 upprättadt testamente har nu Svea hofrätts dom fallit. Som bekant yrkade kärandena, att, enär Eskelund, som 17 Februari 1879 af rådbusrätten förklarats omyndig och sedan intill sin död varit sinnesrubbad, testamentet måtte upphäfvas, isynnerhet som det hade form af gåfva och vore otydligt samt upprättadt till förmån för en af É:s förmyndare, som i sådan egenskap varit obehörig att af myndlingens gods mottaga något annan än redan erhållen godtgörelse för kostnader och besvär; kärandena fordrade äfven ersättning för rättegångsutgifterna. Rådhusrättens 26 April 1880 afkunnade utslag lydde, att, enär tvänne personer med ed intygat, att E. vid upprättandet af testamentet varit vid fullt och sundt förstånd samt handlat frivilligt, och E:s läkare och själasörjaren, som kort derefter besökt honom, äfven ansågo honom kunna med full sinnesredighet bedöma sitt handlingsätt m. m., testamentet såsom lagligen tillkommet skall lända till efterrättelse; rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan. Hofrätten har nu, med afslag å af kärandena gjord anhållan om vittnesförbör och om handlingarnes öfverlemnande till medicinalstyrelsen, faststält rådhusrättens utslag, hvarjämte kärandena, hvilken af dem gälda gitter, förpliktigats ersätta vederparterna deras kostnader i hofrätten med 75 kronor.

Stölder. Med häktade skomakerilärlingen Johan Petter Magnusson och bleckslagerilärlingen Johan Petter Follin hölls idag ransakning å länstängelset. Den förstnämde dömdes för inbrottsstöld och bedrägeri till straffarbete i 2 år och 15 dagar samt 2 års förlust af medborgerligt förtroende utöfver strafftiden, samt den senare till 2 månaders fängelse för tillgrepp af några plank och bräder. Ynglingarne Karl Bergsten och Petter Vesterberg voro inkallade men sade sig ej hafva haft någon vetskap om Magnussons inbrottsstölder.

Som försvarslös har enligt k. m:ts befall ningshafvandes förordnande på anmälan af stadsfiskalen häktats f. pigan Anna Kajsa Axtelius, som bettlat här i staden, för att förpassas till sin hemort, Bredsätra socken i Kalmar län.

Norra häradsrätten.
Ärekränkning. Karl Oskar Andersson, Martebo, yrkade ansvar å gästgifvaren, Grausne i Stenkyrka, emedan denne senare skulle hafva beskylt Andersson för tillgrepp af kött. svaranden älades att, om han det gitter, med ed betyga att han ej uttalat någon misstanke mor A. angående tillgreppet.

Arbetaren Olof Hansson, Kräklings i Kräklingbo, och dennes hustru Maria Hansson, hvilka fält ärekränkande tillmälen om Jakob Hjorter, Kräklingbo, fäldes härför att böta Olof H. 15 kronor och Maria H. 10 kronor, hvarjämte de ålades att betala rättegångskostnader med 20 kronor.

För oloflig försäljning af maltdrycker földes, på åtal af kronolänsman Håkanson, hemmansegaren Oskar Yttergren, Hejdes i Fole, till 13 kronors böter.

För oloflig utskänkning af maltdrycker dömdes Jakob Jakobson, Söjvide i Sjonhem, på åtal af kronolänsman Nordahl, att böta 25 kronor samt ålades utgifva vittnesersättningar med 16 kronor.

Åverkan. Kronolänsman Håkanson hade instämt arbetskarlen K. J. Fohlin i Bro med yrkande, att Fohlin måtte ådömas ansvar för år 1878 begången åverkan ålägenheten Brandhagen. Fohlin blef nu ålagd edgång.
— Hemimansegaren Johan Jakobson, Vänge, yrkade ansvat å kyrkovärden J. Jakobson, Bjers i Guldrupe, emedan denne borttagit sex lass gärdsel. Svaranden ålades att ersätta käranden med 4 kronor 50 öre samt utgffva rättegångskostnader med 25 kr. 50 öre.
— F. hemmansegaren Gustaf Jonsson, Hägdarfve i Akebeck, var instämd af nämdeman P. N. Petterson, Harqvie i Björke, för åverkan m. m. Jonsson dömdes att för åverkan böta 50 kronor, utgifva ersättning för en häck med 30 kronor och för begagnande af P:s boställe 80 kronor, hvarjämte han förpliktades utgifva rättegångskostnader med 24 kronor.

Angåendn utbekommonde af undantagsförmåner hade Nils Petter Ekelund, Kinner i Lummelunda, uttagit stämning å hemmansegaren Olof Petterson dersammastädes. Petterson dömdes nu att till Ekelund utgifva 102 kronor 50 öre samt ersätta Ekelunds kostnader i saken med 50 kronor.

Mot hemmansegaren Jakob Dahlström, Råby i Hejdeby, framstälde bra Petterson dersammastädes åtskilliga fordringsanspråk, af hvilka de flesta ogillades, men ålades Dahlström att till Petterson utgifva tvänne mössor samt att genast befria P:s bostad från takdropp. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.

Återvinning åt konkursbo. Borgenärerna i f. hemmansegaren Mårten Elms, Veskinde, konkurs hade yrkat, att hemmansegaren Elof Vedin i Sjonhem måtte förpliktigas till konkursboet öfverlemna en skuldsedel å 800 kronor. Domstolen ogillade käromålet och ålade kärandeparten att ersätta Elm med 40 kronor i rättegångskostnader.

Husbonden Karl Jakobson, Hogrän i Buttle, ådömdes att, om han det gitte, med ed betyga, att han, sedan han 1870 tecknat borgen såsom för egen skuld å en till Oskar Jakobson, Hogrän i Buttle, eller order utgifven skuldförbindelse å 100 kronor med ränta, ej inom 10 år derefter af käranden, Oskar J., uppmanats att betala eller erinrats om förhållandet.

Att genast utbetala en för alla och alla för en 938 kronor med ränta till Olof Segerdahl, Seigs i Hellvi, dömdes enkan Katarina Liljeström, husbonden N. Nilsson såsom målsman för sin hustru Anna Liljeström och Karl Broström såsom förmyndare för Elof Liljeström, enär dessa, emedan de ej gjort sig urarfva efter aflidna Liljeström, måste svara för dennes skulder, hvarjämte de ålades betala rättegångskostnader med 20 kronor.

Hemmansegaren Nils Nilsson, Vattlings i Fole, ålades att till Källunge mejeribolag betala 37 kronor 50 öre jämte ränta såsom betalning för tvänne af honom i bolaget tecknade aktier; Nilsson ålades dessutom betala rättegångshostnader med 20 kronor.

Fordringsanspråk gjorde Per Nilsson och K. Lutteman, Stenkyrka, ömsesidigt gällande mot hvarandra. Luttemans fordran, 158 kronor 52 öre, ålades Nilsson betala, hvaremot Nilssons anspråk ogillades. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Januari 1881
N:r 3

Afslagen ansökan.

Generalpoststyrelsen har afslagit fyrmästare Orion Öbergs anhållan, som Stenkyrka sockens kommunalstämma biträdt, att posten till Stenkyrkehuk måtte få utgå från Martebo i st. för från Stenkyrka.
Socknens begäran om post 4 gånger i veckan har äfvenledes afslagits.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 Juni 1915
N:r 140

Dödsfall Georg Stenbohm

Att min älskade fader, f. d. hemmansegaren Georg Stenbohm, stilla afled å Moos i Stenkyrka den 28 Augusti 1880, uti en ålder af 67 år och 11 månader; sörjd och saknad af barn, barnbarn, slägtingar och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet. Anders Stenbohm.
Sv. Psalmb. ur 243.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Augusti 1880
N:r 70

Stiftets äldste prest,

kyrkoherden i Martebo Petrus Stengård afled i dag kl. 12, 10 f. m. i en ålder af närmare 87 år. Såsom en from och rättskaffens själasörjare har han verkat i stiftet under 62 år och såsom kyrkoherde i Martebo har han tjenstgjort i 40 år. Stengård, hvars hem var ett af de mest aktade och gästfria inom stiftet, sysslade mycket med vetenskapliga forskningar särskildt inom geologiens område. Han egde en mängd väl ordnade stensamlingar, genom hvilkas afyttrande han, som var mer rik på barn än inkomster, mången gång beredde sig en loflig förtjenst. Till härvarande högre allmänna läroverk har den oförtrutne samlaren lemnat en dyrbar petrifikatsamling. Ej sällan fick han en hedrande uppmuntran genom besök af Europas ypperste lärde, såsom en Murchinson, Verneuille, Hisinger och Lovén samt Marklin, Angelin, m. fl., hvilka alla hittade vägen till den blygsamme och kunskapsgirige landtprestens stuga och med hvilka han stundom flitigt brefvexlade.
S. blef 1853, då han valdes till kyrkoherde i Sanda, utsatt för trakasserier, betecknande nog för forna tiders myndigheters uppfattning och tillvägagående. Klagomål uppstod nämligen öfver Stengårds profpredikan, hvari han bland annat anfört Abrahams ord: »Gif mid en plats till begrafning när eder» hvilket skulle betraktas såsom röstvärfning. Fem runda år förgingo, innan domkapitlet med stöd af § 54 i prestvalsförordningen dömde Stengård förlustig förslaget samt dessutom suspenderade honom på 6 månader, från hvilken suspension han dock afk. m:t med rätta befriades. Vi kunna dock nämna, att några för tillfället i domkapitlet adjungerade ledamöter helt och hållet frikände Stengård och ansågo hans predikan oskyldig.
Stengård föddes i Grausne i Stenkyrka 10 November 1793; hans föräldrar voro gästgifvaren derstädes Mattias Larsson och dennes hustru Katarina Andersdötter. Efter i Upsala 1815 aflagd studentexamen prestvigdes S. härstädes 1818 samt tjenstgjorde derpå i 7 år såsom pastorsadjunkt i Roma, Gothem och Ejsta.
Blef v. pastor i Klinte 1825 och komminister i Vesterhejde två år senare. Aflade pastoralexamen 1829 och utnämdes 1838 till kyrkoherde i Martebo, hvilken tjenst han tillträdde först 1840. Äktenskap med Anna Elisabet Stare, dotter af sjökaptenen J. P. Stare och hans hustru Charlotta Qviberg, ingick S. 1828, i hvilket äktenskap 3 döttrar och 7 söner föddes; af dessa sistnämde är en tjenstgörande prest här i stiftet.
Stengård, som i många afseenden var en högligen originel personlighet, har i tryck utgifvit: »Predikan på klagodagen 8 Maj 1844, hållen i Martebo och Lummelunds kyrkor» och »Profpredikan i Sanda 1853». Dessutom är han författare till 3 häften »Lefnadsmelodier, Blandade Dikter» under märket Petr Grausenstein.
Seniorn bland stiftets presterskap är nu doktor Johan Gahne i Hejde, som der innehaft kyrkoherdebefattningen i ett halft århundrade. Doktor Gahnes födelseår är 1796.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Augusti 1880
N:r 64