GOTLAND RUNT. Sanda.

SANDA
Sanda missionsförsamling hade i söndags anordnat en högtid, vid vilken en insamling på 162 kr gjordes för GMF:s jubileumsfond. Söndagsskolbarnen medverkade i högtiden med sång, uppläsning och talkör, och predikan hölls av pastor Bleckert.

Gotlänningen
Fredagen den 28 November 1952
Nr 277

Bevillningsberedningen.

I öfverensstämmelse med kungl. m:ts kungörolse angående af 1876 åra lagtima riksdag åtagna bevillning har kungl.
m:ts befallningshafvande bestämt, att de distrikter inom länet, inom hvilka bevillningsberedningarna till taxeringsirendenag beredande och taxeringaines underlättande böra under nästkommande år 1877 sammanträda för att föreslå den på taxering beroende bevillningsalfgift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Visby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom fögderierna på sätt som följer:

Norra fögderiet:
Visby norra landsförsamling samt Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt; Roma och Follingbo pastorater ett distrikt; Fole och Veskinde pastorater ett distr.; Martebo o. Stenkyrka pastorater ett distrikt; Othem och Hangvar pastorater ett distrikt; Lärbro pastorat ett distrikt; Rute och Fårö pastorater ett distrikt; Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt; Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt; Dalhem pastorat ett distrikt; Sjonhem och Vänge pastorater ett distrikt; Östergarn och Kräklingbo pastorater att distrikt;

Södra fögderiet:
Visby södra landsförsamling samt Vall och Atlingbo pastorater ett distrikt; Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt; Klinte och Hejde pastorater ett distrikt; Levede och Fardhem pastorater ett distrikt; Ejsta och Habblinge pastorater ett distrikt; A!fva och Rone pastorater ett distrikt; Burs och Garda pastorafer eft distrikt; Alskog och När pastorater ett dristrikt; Hafdhem och Göttlingbo pastorater ett distrikt; Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt.
Till ordförande i de för nästkommande år 1877 sammanträdande dylika Bevillningsberedningarne har länsstyrelsen utrett och förordnat:
för Visby Stad: Kamreraren Oskar Melin;
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för södra fögderiet:
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
för Vishy södra landsförsamling, Stenkumla, Vall, och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rone pastorater, samt
för Klinte och Hejde pastorater; Ejsta och Habblingbo pastorater: Burs och Garde pastorater; Hafdhem och Gröttlingbo pastorater; samt Öja och Vamlingbo pastorater
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.

Mor Nordström på Skär 95 år.

En gammal känd fårökvinna, »mor Nordström» på Skär, fyller på tisdag nittiofem år.
Katrina Nordström, som är hennes rätta namn, är trots sin höga ålder — hon är församlingens äldsta invånare — ovanligt pigg och kry. Ännu i höst har hon varit med och tagit upp potatis och alltjämt hugger hon och bör in sin ved själv. Och även när det gäller att karda och spinna är hon i full verksamhet. Heder åt en sådan arbetskvinna!
Fru Nordström är född vid Lauters och ingick 1881 äktenskap med smeden Niklas Nordström, som avled 1931. Hon bor nu hos en son, som innehar gården på Skär. Sedan gammalt är hon varmt religiöst intresserad och har varit en flitig kyrkobesökare. Även missionen ligger henne varmt om hjärtat. Man kan ta för givet att hon kommer att bli hjärtligt hyllad av släktingar och vänner på högtidsdagen om tisdag.

NITTIOTRE ÅR fyller på tisdag f. hem.-äg. Karl Oskar Norrby, Gotlands sjukhem i Visby, förut vid Skäggstäde i Källunge. Tidigare innehade han en gård i Dalhem och i ungdomen vistades han i Australien.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på måndag f. slöjdlärarinnan fröken Lydia Stengård, Lummelundsväg, Visby. Hon är född i Barlingbo och har varit slöjdlärarinna vid en privat skola i Stockholm. Varmt religiös har hon varit knuten till Visby metodistförsamling och dess verksamhet sedan sin ungdom. Hon har också nedlagt ett synnerligen uppskattat och intreserat arbete i södagsskolan och syföreningsverksamheten.

ÅTTIO ÅR fyller på måndag f. lantbrukaren David Lindström, Angelbos i Lärbro. Sin gård vid Banna sålde han för några år sedan och köpte i stället en bostadsfastighet i närheten av kyrkan. Han har varit ledamot av pensionsstyrelsen, taxeringsnämnden och i styrelse för Lärbro sparbank.

På måndag fyller f. hemmansägaren Karl Karlsson, Petarve i Sanda, åttio år.

Åttio år fyller på tisdag f. hemmansägaren Olof Larsson, Krasse i Guldrupe. Han är född i Guldrupe och har i många år brukat gården, vilken han överlämnat till dotter och måg. Alltjämt vid god vigör deltar han dock i det dagliga arbetet.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdag f. snickaren John Johansson, Roma Kloster, Roma. Han är smålänning till börden och kom till Gotland som järnvägsbyggare.

På tisdag fyller änkefru Selma Norrby, Hallvide i Silte, sjuttiofem år. Hon är änka efter lantbrukaren Lars Norrby. Sedan många år är hon med- lem av baptistförsamlingen i Silte.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag fru Ester Palmgren, maka till målarmästare Axel Palmgren, Nygatan 11, Visby. Hon är född i Visby.

På tisdag fyller änkefru Fredrika Pettersson, Myrungs i Linde, sjuttio år. Hon är änka efter nämndemannen Hugo Pettersson.
SEXTIO ÅR fyller på måndag fru Olga Eriksson, maka till lantbrukaren Erik Eriksson, Follingboväg, Visby. Hon är född i Stenkyrka.

På måndag fyller fröken Ella Jakobsson, Busarve i Dalhem, sextio år.

FEMTIO ÅR fyller på måndag fru Ester Jakobsson, maka till hemmansäg. och kyrkvärden Axel Jakobsson, Hemmungs i Hablingbo. Fru Jakobsson är född i Lye och har gjort sig känd som en duktig och arbetsam hemmets kvinna. Hon är en intresserad medlem av Röda korset, SLKF-avd. och kyrkliga syföreningen.

På måndag fyller fru Laura Björklund, maka till jordbruksarbetaren Sigfrid Björklund, Kvie i Lojsta, femtio år.

Gotlänningen
Fredagen den 21 November 1952
Nr 271

Gotland Runt. Sanda.

SANDA
En lek- och underhållningsafton hade i lördags kväll anordnats i bygdegården av IOGT-logen i socknen i samverkan med kretslogen. En talrik ungdomlig publik hade kommit tillstädes, och efter musik för fiol, dragspel och gitarr hälsade Erik Persson alla välkomna. Polisöverkonstapel John Bergström talade sedan om aktuellt i nykterhetsfrågan och om Godtemplarorden och studiecirklarnas jubileum. I fortsättningen blev det mera musik, och logens medlemmar framförde en sketch och en liten teaterpjäs. Sedan alla druckit kaffe, vidtog ringlekar och gammaldans, varvid Ingvar Jolby fungerade som lekledare, och efter vederbörlig avtackning avslöts det hela med att kamratkedja bildades, varefter ett leve för fosterlandet och Godtemplarorden höjdes samt folksången sjöngs unisont.
Nu hoppas man inom kretsrådet, att det så småningom skall bli ny fart på den samla logen Segerfanan och många nya medlemmar.

Gotlänningen
Onsdagen den 19 November 1952
Nr 269

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på tisdag fru Kristina Pettersson, maka till f. lantbrukaren August Pettersson, Norrgårda i Sanda. Hon är född i Eksta.

På tisdag fyller änkefru Maria Jakobsson, Bjerges i Lau, åttiofem år. Hon är född vid Bjerges och änka efter hemmansägaren Oskar Jakobsson.

ÅTTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Hulda Johansson, Gannarve i Fröjel. Hon är änka efter lantbrukaren Klas Magnus Johansson.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Anna Bodin, Roma kloster i Roma.

SEXTIO ÅR fyller på måndag änkefru Emmy Bäckström, Prästgården i Klinte. Hon är bördig från Småland och kom till Gotland i unga år. Sedan tio år tillbaka är hon änka efter snickaren Sigurd Bäckström.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag förre överläraren i Hellvi Karl-Gustaf Engfeldt. Han är född i Visby och kom efter avlagd folkskollärarexamen till Fleringe men flyttade rätt snart till Hellvi såsom lärare och organist. Han gick helt upp i sitt skolarbete och under hans tid i socknen fördes Hellvi skola till en rangplats bland skolorna på Gotland när det gällde modern utrustning, skolmåltider på ett mycket tidigt stadium etc. Han var också skolsekreterare i Hangvar och Hall före kommunsammanslagningen och ordförande i Rödakorskretsen i Hellvi och nu sist ledamot av kommunalfullmäktige och lärarkårens representant i folkskolesteyrelsen. Som organist var han även nitisk och intresserad och tog i övrigt verksarmt del i bygdens liv på alla områden. Höstterminen 1952 flyttade han till Holsljunga i Älvsborgs län och tillträdde där en lärartjänst Den gärning han utförde i Hellvi skolas tjänst lämnar minnet av ett helt och gediget dagsverke.

I sitt femtionde år ingår den 17 nov. byggmästare John Gardell, Koparve i Lärbro. Han är född i Sudervange, men har sedan sitt giftermål bott uppe i Koparve. Jubilaren är en mycket skicklig byggnadsman .och på vintrarna brukar han vara sågmästare. Han har också en tid varit ordförande i Lärbro hälsovårdsnämnd och haft en del andra kommitteuppdrag. Vänsäll o. hjälpsam har han gjort sig mycket uppskattad i bygden.

Fru Elsa Johansson, f. Dyplin, Lärbro, fyller om onsdag femtio år. Hon är född i Klinte och kom till Lärbro såsom hustru till målaren Gottfrid Johansson, Storugns, och har gjort sig känd som en duktig husmoder.

Femtio år fyller på måndag fru Karin Sigren, maka till lantbrukaren Johanes Sigren, Krasse i Guldrupe. Jubilaren, som är född vid Krasse, tilhör lutherska syföreningen och styrelsen för rödakorskretsen i socknen.

Femtio år fyller på måndag fru Iris Larsson, Hugreifs i Gammelgarn. Hon är född vid Hugreifs och maka till lantbrukaren Jakob Larsson. Femtioåringen tjänstgör numera som hemvårdarina för Östergarns och Gammelgarns socknar.

Gotlänningen
Fredagen den 14 November 1952
Nr 265

GOTLAND RUNT. Sanda.

SANDA
Klinte missionsdistrikt hade i söndags distriktsmöte i Sanda. Som talare vid högtiden hade pastor Gällmo, Visby, kallats, och distriktets pastor och sångare medverkade. Nästa distriktsmöte som även blir årsmöte skall hållas i Klintehanih den 15 februari 1953.

Gotlänningen
Torsdagen den 13 November 1952
Nr 264

Kvinnornas samarbetskommitté

för Gotlands försvar har under förfluten vecka haft sammankomster i Eksta, Sanda och Stenkumla samt måndagen den 10 november i Väte och Vänge.
På torsdag den 13 november blir det sammankomst kl. 14 i Hemvärnsgården i Gothem (för Gothem och Norrlanda) och kl. 19.30 i Bygdegården i Bäl (för Källunge, Vallstena, Hejnum och Bäl) samt tisdagen den 18 november kl. 14 i Kyrkskolan i Hangvar (för Hangvar och Hall) och kl. 19.30 i Bygdegården i Väskinde (för Väskinde och Lummelunda).

Gotlänningen
Tisdagen den 11 November 1952
Nr 262

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på måndag änkefru Katarina Cederlund, Skåls i Näs. Hon är född i Näs och änka efter hemmansägaren Karl Cederlund.

ÅTTIO ÅR fyller på måndag f. hemmansägaren Gustaf Löfstedt, Petarve i Sanda. Han är född i Sanda och brukade under många år fädernegården, vilken han efter hustruns död sålde. Trots sin höga ålder är han vid god vigör.

SEXTIO ÅR fyller på måndag fru Maria Andreasdotter Hoas, maka till f. lantbrukaren A. J. Hoas, Broe i Norrlanda. Hon är född i Gammalsvenskby.

På måndag fyller fru Ebba Pettersson, maka till f. cementarbetaren Gunnar Pettersson, Gottskalks i Träkumla, sextio år.

Sextio år fyller på måndag änkefru Ida Möllerström, Mölner i Klinte.

FEMTIO ÅR fyller på måndag fru Svea Larsson, född Bergström, maka till montören Karl Larsson, Burs i Källunge. Jubilaren, som är född i Ekeby, är en intresserad medlem av kyrkliga syföreningen och SLKF-avd. Vidare är hon en duktig kokarmor och som sådan ofta anlitad vid kalas i socknen.

Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259

Elever vid lantmannaskolan

i år är Bo Ahlby, Kullsarve, Källunge, Bert-Erik Andersson, Norrbys, Othem, Lars Assarsson, Ansarve, Tofta, Tore Bergvall, Sibbjens, Vamlingbo, Rune Ekman, Roshage, Stenkyrka, Arne Flodman, Lövsta, Roma, Lars-Olof Hägg, Frigsarve, Stånga, Holger Jacobsson, Gillberga, Sköllersta, Stig Jacobsson, Stenstugu, Stånga, Bengt Johansson, Liffride, Alskog, Sture Johansson, Vesterby, Sanda, Tage Kahlström, Sallmunds, Levide, Lasse Larsson, Hägsarve, Hablingbo, Sven Larsson, Sojvide, Eskelhem, Olof Levin, Velinge, Buttle, Björn Liljeborg, Villagatan 15, Visby, Nils-Börje Liljegren, Osterryftes, Hejnum, Anders Martell, Österlings, Stånga, Allan Nilsson, Alvare, När, Charles Nilsson, Lauks, Lokrume, Hans Nilsson, Anningåkra, Havdhem, Karl-Olof Olofsson, Kvie, Lojsta, Börje Persson, Hestlunds, Havdhem, Anders Pettersson, Maldes, Stånga, Osten Pettersson, Endregårda, Endre, Mattias Sandqvist, Myrungs, Linde, Bo, Siggelin, Klintehamn, och Kårl-Henrik Smith, Petarve, Garda.

Gotlänningen
Onsdagen 5 november 1952
Nr 257

Kvinnornas samarbetskommitté

för Gotlands försvar har sistlidna veckan haft sammankomster i Hemse, Dalhem och Roma. Denna vecka besöker kommittén den 4 november kl. 19.30 Barnbespisningen, Sanda (för Sanda och Västergarn) samt torsdagen den 6 november kl. 19.30 Skolan, Stenkumla (för Stenkumla, Västerhejde och Träkumla socknar). Nästa vecka blir det sammankomst måndagen den 10 november kl. 15 i Hemvärnsgården, Väte (för Hejde, Mästerby och Väte socknar) och kl. 19.30 samma dag i Bygdegården, Vänge (för Sjonhem, Viklau, Vänge, Buttle och Guldrupe socknar) och torsdagen den 13 nov. kl. 14 i Hemvärnsgården, Gothem (för Gothem och Norrlanda socknar) samt kl. 19.30 samma dag i Bygdegården, Bäl (för Källunge, Vallstena, Hejnum och Bäls socknar).

Gotlänningen
Tisdagen 4 november 1952
Nr 256