Kronoutskylderna

inom norra fögderiet uppbäras under nästa år å följande tider och ställen:
Februari I med Visby norra socken å kronotogdekontvret; Febr. 2 med Barlingbo och Endre pastorater vid Tivbles; Febr. 3 med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards; Pebr. 5 med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarlve i Dalhem; Febr. 6 med Wäge pastorat — vid Kyrkeljafves; Febr. 7 med Östergarns pastorat hos Nils Höglund Högstens; Febr. 8 med Kriäklingbo pastorat vid Kräklings; Febr. 9 med Hörsve och Gothem pastorater vid Magnuse; Febr. 10 med Othem pastorat & Slite värdshus; Febr.
12 med Källunge och Hejuum pastorater vid Gutbe; Febr. 13 med Weskinde och Fole pastorater i Fole sockenstuga; Febr. 19 med Martebo och Stenkyrka pastorater vid Grausne; Febr. 20 med Hangvar pastorat i handlanden Westbergs lokal vid Kappelshamn; Febr. 21 med Lärbro pastorat i Lärbro sockenstuga; Febr. 22 med Fårö pastorat &å forna värdsbuset vid Fårösund; Febr. 23 med Rute pastorat dersammastädes.
Förrältningarne börjas kl. 10 f. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 December 1876
Nr 103

Till förvaltare

vid Bungenäs kalkbrott AB har antagits Yngve Mårtensson. Han kom 1950 till kalkbrottet och tillträdde befattningen som förvaltare efter P. O. Berthon den 1 sept. i år.
— Vid Furillens kalkverk i Rute har till förvaltare antagits Sven Gutemark, tidigare vid marinverkstaden vid KA 3.

Gotlänningen
Onsdagen den 19 November 1952
Nr 269

Nära 1.000 deltagare har anmälts till SLU:s rättskrivningstävling.

SLU-distriktets rättskrivningstävling i morgon kväll har samlat mycket stort intresse över hela Gotland. Sålunda kommer det att tävlas på 55 platser, och det anmälda deltagareantalet uppgår till 929. Samtliga SLU-avdelningar arrangerar tävlingen, och i en del av avdelningsområdena är tävlingar anordnade på två olika platser.
Det högsta deltagareantalet har Stenkyrka avd. anmält med 45 st., närmast följd av Hablingbo-Silte o. Hemse—Alva med 40, Rute-Bunge och Etelhems avd. med 35 vardera samt Kräklingbo med 30. Ingen avdelning ligger under tiotalet anmälda. Lokaler för tävlingen blir i allmänhet skolor, och som uppläsare kommer till allra största delen lärarkrafter att fungera. På varje tävlingsplats finns dessutom en kontrollant, som tillser att de tävlande går fullt just till väga. De tävlande behöver endast medföra penna och ev. radérgummi, då papper kommer att tillhandahållas av arrangörerna. Rättskrivningsuppgiften är lättare än den som förekom vid fjolårets tävling, vilken av många ansågs för svår. Vid rättningen av skrivningarna kommer Svenska Akademiens brdlista över svenska språket att följas. Det finns möjlighet att ännuanmäla sig till tävlingsledaren i ortens SLU-avdelning för ett deltagande i tävlingen. Denna tävling, liksom alla övriga som SLU anordnar, är ju öppen för vem som helst att delta i. Därför är även icke SLUmedlemmar välkomna i tävlingslokalerna i morgon kväll. På en del håll kommer de högsta klasserna i folkskolan att delta i tävlingen, Deltagarna i tävlingen skall vara i resp.
tävlingslokaler kl. 19.30, så att tävlingen kan igångsättas precis kl.
19.45. Rättskrivningsprovet är författat av SLU:s distriktstävlingsledare Arvid Andersson, Visby.
Tävlingslokalerna är följande: Fårö östra skola, Hangvars kyrkskola, Lokrume bygdegård, Lärbro kyrkskola, Martebo skola, Boge skola, Fårösunds folkskola, Stenkyrka skola, Lummelunda skola, Tingstäde skola, Väskinde skola, Ekeby skola, Dalhems folkskola, Lövsta lantmannaskola, Halla bygdegård, Hörsne skola, Norrlanda skola, Vallstena skola, Eskelhems skola, Follingbo skola, Hejde bygdegård, Mästerby folkskola, Stenkumla skola, Träkumla skola, Vall skola, Visby SLUexp., Vänge bygdegård, Väte hemvärnsgård, Ala skola, Alskogs skola, Burs bygdegård, Etelhems folkskola, Garda folkskola, Kräklingbo folkskola, Lye skola, Närs folkskola, Stånga skola, Östergarns bygdegård, Eksta skola, Fardhems folkskola, | Klinte kyrkskola, Hemse folkhögskola, Levide IOGT-lokal, Linde skola, Fide folkskola, Grötlingbo skola, Hablingbo folkskola, Silte skola, Hamra skola, Havdhems folkskola, Vamlingbo Andersegården, Sundre fyrvaktate Hägg, Näs skola, Rone kyrkskola och Öja bygde| gård.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Årets ängsbelöningar överlämnas söndag.

Tiden är inne för hembygdsförbundet att hålla årsmöte med åtföljande hembygdsfest, och årets arrangemang förlägges till Dalhem om söndag den 23 november. Härvid utdelas av landshövding Hovgard Gotländska ängskommitténs belöningar för god ängsvård till följande: lantbrukarna Ernfrid Södergren, Snausarve i Lau, och Verner Pettersson, Unghanse i Öja, kyrkvärden Emil Jansson, Stenstu i Slite, lantbrukaren Erik Arvidsson, Lindarve i Ekeby, snickaren Villy Lundin, Medebys i Ekeby, fru Alma Larsson, Medebys i Vallstena, lantbrukaren Gunnar Klintbom och fröken Lilly Falck, båda vid Laxarve i Boge, fru Verna Björkqvist, Timans i Väte, lantbrukaren Harry Westöö, St. Valla i Rute, samt Ekeby hembygdsförening vilken sistnämnda nedlagt ett intresserat arbete för hävdandet av den av alla kända Mangsarveängen.
Deltagarna i Hembygdens dag deltar först i högmässan i Dalhems kyrka, där kyrkoherde Björck predikar. Hembygdsfesten äger sedan rum i Bygdegården, där det förutom utdelnngen av ängsbelöningarna blir musik av riksspelman Karl Hägg, Bäckstädarna och några till samt ett estradsamtal över ämnet »Enhetskultur — fara eller framsteg», i vilket deltar pol. mag. Erik Forslund, redaktör Henning Jacobsson, kyrkoherde Ingemar Björck samt konstnären David Ahlqvist, Det blir också visning av den intressanta filmen från Norrlanda »Kring en gotländsk strandgård».
Före hembygdsfesten håller hembygdsförbundet sitt årsmöte.

Gotlänningen
Tisdagen den 18 November 1952
Nr 268

Dödsfall

F. snickaren Axel Engström, Hägur i Bunge, avled i går på lasarettet i Visby efter endast några dagars sjukdom. Han var född i Rute år 1876 men kom redan i unga år till Bunge och hade under åren 1907-45 anställning som snickare vid Bungenäs kalkbrott. E. var en händig och duktig yrkesman och han har bl. a. svarat för tillverkningen av de flesta flaggstängerna i Bunge. Närmast sörjes den gamle hedersmannen av tre söner, Gunnar, snickare i Bunge, John, verkstadsarbetare i Norköping, och Erik, snickare i Huskvarna, två döttrar, Edit, I maka till snickaren Konrad Fredriksson, Stora Via, och Hilda, maka till rörmokaren Helge Åsberg, Västerås, sonhustrur och barnbarn samt syskon.

Gotlänningen
Lördagen den 15 November 1952
Nr 266

Dödsfall Olga Maria Jakobina Olofsson.

Vår kära Mor och Farmor Olga Maria Jakobina Olofsson lämnade oss i dag i sitt 71:a levnadsår; djupt sörjd och saknad av oss, samt släkt och vänner.
Rute och Lärbro den 9 nov. 1952.
ERIK och INGEBORG OLOFSSON
Ingier Britt Marie

Sv. Ps. 557.
För dem som önska följa den avlidna till hennes sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Lärbro kyrka den 15 nov. kl. 14.00, där samling sker kl. 13.50.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Tisdagen den 11 November 1952
Nr 262

Liljewalchska skogsfonden

har till bidrag åt 167 skogsägare för erhållande av fria plantor för plantering på gammal kalmark och för hjälpkultur för betesfredade hyggen ställt 3.865 kr till skogsvårdsstyrelsens förfogande, ävenså 1.767 kr till bidrag för kurser i skogsskötsel, verktygsvård och dikessprängning.
Till inventering av faunan i det av fonden m.fl. ägda Fardume-träsk i Hellvi och Rute har anslagits 200 kr, varjämte styrelsen beslutat att fortfarande tillsammans med AB Ruteverken bestrida kostnaderna för den särskilda tillsynen över träsket.
För komplettering av fondens egendom Malms i Hellvi har inköpts ett inom egendomens gränser liggande skifte Liffride 14 i Lärbro.
Till ,skogstillsyningsmän har utsetts för Fjärdinge i Gothem lantbrukaren Josef Forslund, Tjelder i Boge, för Bendes i Anga stämplingsmannen Ernst Jacobsson, Hemmungs i Anga.

Gotlänningen
Torsdagen 30 oktober 1952
Nr 252

N:a Gotlands lottor på möte i Kappelshamn.

Norra Gotlands lottakår brukar hålla sina årsmöten på skilda ställen. Denna gång hade Kappelshamnsgruppen haft vänligheten att inbjuda till möte. När lottasången intonerades kunde kårchefen glädja sig åt att ett 50-tal lottar hörsammat inbjudan. Sedan många år tillbaka svarar lottakåren för alla kostnader för transport. Årsmötet fick sin särskilda prägel genom att kårchefen i sitt hälsningsanförande påminde om att världssituationen gör det angeläget för oss som älskar hem och land att även inse den uppgift som kan tänkas oss tilldelas såsom kvinnor. Ordf. hade dessutom förmånen att hälsa två repr. från militärbefälsstaben välkomna: kapten Hermansson och fänrik Press. Årsmötet gästades även av ordf. i Gotlands lottaförbund fru Hildur Löf och av hvchefen Viktor Berglund och löjtnant Håkan v. Schulman. Vid företagna val utsågs som ordf. i kåren fru Anna-Greta Coldemo, Lärbro, vice ordf. fru Alice Bergqvist, Rute.
Årsmötet gick i omvalets tecken, såtillvida att till sekr. omvaldes fru Anna Smedberg, Lärbro, och till kassör fru Märta Johansson, Lärbro. Avgående kassören lärarinnan Ragnhild Nilsson avtackades för 4-årig tjänstetid med blommor och presentkort. För övriga val redogöres i korthet sålunda: ledamöter i styrelsen fru Signe Kahl, Kappelshamn, fru Ingeborg Ståhl, Rute, med fruarna Elsa Johansson, Hall, och Märta Gustavsson, Kappelshamn, såsom ersättare. Till idrottslotta valdes fru Dagmar Stuxberg, Kappelshamn. Ombud till förbundets årsmöte blev fru Lydia Andersson, Hellvi, och hennes ersättare fru Asta Mårtensson, Rute. Suppl. för kårchefen vid riksförbundets årsmöte i Stockholm blev fru Gunhild Silen. Till revisorer omvaldes kyrkoherde Georg Colderno, Lärbro, samt Inge Granqvist,. Hellvi, suppl. John Vestberg, Stenkyrka, Oskar Karlsson, Rute.
Norra Gotlands lottakår har vissa svårigheter att samla människor beroende på den splittring som förefinns på grund av de olika befolkningsskikten. Lottorna har bland vanliga uppgifter såsom förplägnads-tjänst försökt att göra lottakåren mera populär genom att visa hur denna kan fungera effektivt. Grupperna anmälde i sin rapport att deras verksamhet hade omfattat förplägnad av trupper under organisationsdagarna innan vederbörande kockar hade hunnit anlända. Sedan kan även grupperna notera att de har varit behjälpliga med förplägnad av hemvärnet. En del grupper har stickat strumpor och fester har anordnats. En hel del lottor har genomgått förplägnadskurser. Fru Löf tackade kårch. fru Coldemo för hennes arbete under det gångna året, och vice ordf. fru Bergqvist överlämnade en bukett nejlikor till fru Coldemo och tackade henne för det alltid goda samarbetet i kårstyrelsen.
Kappelshamnslottorna bjöd på gott kaffe med mycket bröd och trevlig underhållning. Några lottor spelade och sjöng, och en trevlig sketch uppfördes av två lottor.
Därefter lämnade kårchefen ordet till kapten Hermansson som redogjorde för lottornas uppgifter under freds- och krigstid. Han poängterade vikten av att ordna detta under fredstid octh lugna förhållanden, medan vi hade tid att organisera det hela. Han vädjade till lottorna att skaffa och efterhöra var på sin ort någon kvinna som vill binda sig som B-lotta och genomgå kurser i någon av tjänstegrenarna och på så sätt fylla de luckor som finns. Vidare föredrog han en skrivelse från militärbefälhavaren, vilken uppmanade varje kvinna att göra sin insats i försvarsarbetet.
Lottorna sjöng några sånger, varefter fänrik Press visade en film över luftbevakningslottornas arbete. Fänrik Press lade lottorna varmt på hjärtat att försöka hjälpa honom att rekrytera personal till luftbevakningsstationerna inom kåren, det fordrades 8-10 st för att kurser skall komma till stånd.
Därefter företogs utdelning av silverstjärnor att fästas på 10-årsnålen till lottor som varit med i 25 och 15 år: 25 år till fru Fanny Larsson, Tingstäde, och fru Lilly Klint; 15 år fru Stina Zachrisson och fru Anna Hederstedt, båda från Tingstäde. 10-årsnålen delades ut till fru Charlotta Dahlqvist samt fru Gunvor Åkerbäck, Stenkyrka.
Kårchefen tackade Kappelshamnslottorna för förplägnaden och underhållningen. Sist sjöngs »Du gamla, du fria».

Gotlänningen
Tisdagen 28 oktober 1952
Nr 250

Bröllop

Ett ståtligt bröllop firades i lördags i Follingbo och Träkumla, då lantbrukaren Eric Hagvall, Kallings i Follingbo, och fröken Ingrid Collberg, dotter lantbrukaren Herman Collberg, Kallings, och hans maka, född Hallgren, vigdes av kyrkoadjunkt N.-H. Mårdh. Vigseln förrättades i Follingbo kyrka, som vackert smyckats för högtiden. Efter vigseln sjöng Follingbo-Akebäck kyrkokör under ledning av fru Eva Mårdh »Jag lyfter mina händer».
Bruttbonde var polisman Axel Hagvall, Västerhejde, och bruttöverska fru Gerd Franzen, Träkumla, värd och värdinna lantbrukaren Henning o. fru Ruth Widen, Vallbys i Hogrän. Spelmän var Bäckstädarna. Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Elsie Collberg — Henry Olsson, Barbro Widen – Bo Erik Nilsson, Gerd Johansson — Bertil Wedin, Margareta Widen — Bo Nilsson, Irene Olsson — Erik Jakobsson, Evy Jakobsson — Sven Franzen, Barbro Hellström — Gustaf Olofsson. Gunilla Sanden och Lars-Olof Franzen fungerade som brudnäbb, och lilltärna och lillmarskalk var Inger Lett och Bernt Fransen.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag hos brudens syster och svåger, riksdagsman och fru Franzen, Anglarve i Träkumla, för ett 80-tal inbjudna. Under middagen hölls tal av bl. a. Vigselförrättaren, bruttbonden, värden, riksdagsman Franzen och kyrkvärd Hans Endrell. När steken bars in spelade Bäckstädarna »staikstrik». Vid kaffet talade brudgummens kusin, hr Arne Nyberg, Stockholm. Under dagens lopp anlände ett 100-tal telegram. På kvällen hyllades brudparet med le-ven och salut av de många som kommit för att se brud, varjämte ett ståtligt fyrverkeri avbrändes.

I Fleringe kyrka vigdes i går lantbrukaren Arne Ahlqvist, Risungs i Rute, och fröken. Gertrud Kihlen, Utöja i Fleringe. Vigselförrättare var brudens konfirmationslärare prosten Anders Hedvall. Vid orgeln tjänstgjorde kantor Bo Lindqvist, Fårösund. Företrädda av tre spelmän anlände bröllopsföljet till kyrkporten. Vid inträdet i kyrkan spelades Ulfvåsamarsch av Söderman. Rute och Bunge kyrkokörer utförde under ledning av brudens fader, organist C. J. Kihlen, »Hör när tempelsången stiger» och »Härlig är jorden». När brudparet lämnade kyrkan spelades Midsommarnattsdrömmen av Mendelssohn.
Uppvaktande tärnor och marskalkar var: Anna-Stina Kihlen — Thure Ahlqvist, Gunvor Kihlen — Sven Ahlqvist, Ingegerd Karlsson — Ragnar Ahlqvist, Ingegerd Lind — Kurt Lundgren, Marianne Engfeldt — Lars-Olof Johansson, Gertrud Borkman — Per-Erik Johansson, Adela Pettersson — Kjell Lind. Brudnäbb var Anna-Stina Kihlen. Bruttöverska var fru Britta Kihlen, Fleringe, och bruttbonde godsägare Gustaf Rassing, Halner i Bro. Som värd och värdinna fungerade hr Gösta Österdahl, Visby, och fru Signe Claesson, Fleringe.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag vid Utöja. Tal hölls av prosten Anders Hedvall, godsägare Gustaf Ras-sing och brudens fader. Ett 60-tal telegram anlände. Mycker folk hade på kvällen samlats för att se brud och brudparet hyllades med leverop, salut och fyrverkeri.

I Visby domkyrka vigdes i lördags ingenjör Rolf Erixon, Finspång, och fröken Vivi-Ann Tuftströin, Visby. Vigselförrättare var domkyrkokomminister Nils Öberg.

I lördags vigdes i Visby domkyrka folkskolläraren Sture Hartberg, Stenkumla, och fröken Lilian Sjölin, dotter till vaktman Gustaf Sjölin och hans maka, Fårösund. Vigseln förrättades av domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg.
Brudparet upvaktades av fyra par tärnor och marskalkar: Kerstin Hart-berg — Gustav Adolf Sjölin, Karin Jakobsson — Karl Uno Wallin, Ulla Wallin — Per Bendelin, Ellen Pettersson — John Mörrby. Brudnäbb var Gunilla Sjölin.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på rest. Liljehornet. Som värd och värdinna fungerade hr Helge Junivik och fru Astrid Sjölin, Visby. Ett 30-tal telegram upplästes och tal hölls av värden, brudens fader, en marskalk och handl. E. Wallin, Bro.

Genom borgerlig vigsel vigdes i lördags den 11 oktober journalist Gösta Klintberg, Visby och barnsköterskan Siri Sollerman, Visby, dotter till målarmästaren Paul Sollerman och hans maka Dagny, Klintehamn. Vigselförrättare var rådman Thor Ödin.

Gotlänningen
Måndagen 13 oktober 1952
Nr 237

Vigsel

I Follingbo kyrka viges om lördag lantbrukaren Eric Hagvall, Kallings, och fröken Ingrid Collberg, dotter till lantbrukaren Herman Collberg och hans maka Edla, född Hallgren, Kallings. Vigselförrättare blir kyrkoadjunkt Nils-Henric Mårdh.

Om söndag viges i Fleringe kyrka lantbr. Arne Ahlqvist, Risungs i Rute, och fröken Gertrud Kihlén, dotter till organisten C. J. Kihlén och hans maka, Utoje i Fleringe. Vigselförrättare blir prosten Anders Hedwall.

I Enskede kyrka viges om lördag konditor Allan Brongse och fröken Elsa Liljequist, Stockholm.

Gotlänningen
Onsdagen 8 oktober 1952
Nr 233