SPORTSPALTERNA

Fyra gotlänningar till Vasaloppet.
Första söndagen i december tummade Einar Dahlin, Visby AIK, och Berthold Berg, Roma IF, på att de skulle återfinnas vid Sälen när starten i 1953 års Vasalopp skulle gå.
Eftersom ett sådant löfte idrottsmän emellan inte kan brytas, så kan vi alltså räkna med gotländskt deltagande i den finaste av skidlöpningar. Förutom dessa två kommer ytterligare två AIK-are att starta, nämligen Ede Magnusson och Mats Ahlberg.
Det har ju Varit gotländskt deltagande tidigare i Vasalopp, men så många som fyra har det aldrig startat förut någon gång. Ännu mera unikt är det förstås att tre klubbkamrater ställer upp. Vi träffade Berthold Berg i går och han önskade naturligtvis att det skulle bli snö snart, så att träningen kunde sättas igång. Nu hade han visserligen ont i ett knä, men »man får väl ut och luffa lite i skogen för att komma i form» tyckte Berthold som ju har prima kondition förut, men för att orka med de nio milen måste man vara vältränad.

Slitepokalen skall ”vandra” i bandy-DM.
Slite IF beslöt i går kväll på sitt kvartalsmöte, som hölls i Lännabaracken under ordförandeskap av Erik Abrahamsson, att den s. k. bandypokalen som uppsattes 1942, vilken man ej tävlat om de senaste åren, kommer att ställas till förfogande i stora DM. Pokalen skall erövras tre gånger, oavsett ordningsföljden. Tidigare inteckningar har KIK (2), Slite (2) och Gute.
Mötet besöktes av ett 20-tal medlemmar och man beslöt att årsmötet skulle hållas den 12 jan. och till valberedning utsågs Sten Lundahl, Sture Larsson och Erik Abrahamsson. Man uppmanade också medlemmarna att utreda vilka som saboterat ishockeybanan. Som bekant har lamporna förstörts i sommar och nya går på närmare en tusenlapp. Det kom även fram förslag på att medlemsavgiften skulle höjas. På förslag av K. H. Engström skulle man anordna en diskussion i februari om lokalbehovet för idrott o. nöjen i köpingen. Till denna diskussion skulle även andra intresserade organisationer inbjudas.
I denna vecka blir ishockeybanan fullt klar och Slite vill ha kontakt med andra klubbar som är intresserade av träningsmatcher.

Fotbollsfärgfilm till Gotland i jul.
Hälsingborgs IF var ju häromåret i Fjärran Östern på fotbollsturné och då passade man på att ta upp enfärgfilm, som fått mycket beröm landet runt. Förutom det rent idrottsliga reportaget får man en fin bild av livet därnere. Man får även se en strålande uppvisning i chinloon (en bolljonglering som utförs med en rottingboll). Den filmen kommer nu under julhelgen till Gotland och det är Lennart Jönsson i fotbollförbundets ungdomskommitté som tagit initiativet. Premiär, blir det i Visby annandag jul vidare blir det föreställningar i Othem och Hemse. Alla fotbollsintresserade grabbar i åldern 14 år och neråt får se den gratis. För klubbar som kring nyår vill visa filmen för äldre medlemmar eller för en större publik så är det bara att kontakta Lennart Jönsson tel. 2338.

Lasse Broander åter till Visby.
IFK Lidingös utmärkte sprinter gotlänningen Lasse Broander, kommer troligen att tävla för någon Visbyklubb. Han skall nämligen göra sin värnplikt här nästa år. Det bör ju bli en prima förstärkning till vårt inte alltför starka sprintergarde (han har gjort 22,8 på 200 m i år) och en inspiration för andra grabbar till träning.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Egendomsköp.

Herr P. J. Högström har 22 dennes till fanjunkaren Niklas Hägg Bjerges i Wänge och hemmansegaren Lars Lindell Bjers i Roma försålt hus och gård nr 54 i Strandrotans 2:dra qvarter (”Oskarssalen”) för en köpesomma af 18,000 kr. Egendomen tillträdes genast. I köpet ingår hela teaterinredningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Januari 1877
N:r 7

Den nya folkskolan i Vänge.

Skolöverstyrelsen har föreslagit regeringen att tilldela Romaklosters skoldistrikt statsbidrag med högst 140.000 kr till den nya skolbyggnaden vid Vänge folkskola. Den totala byggnadskostnaden har av överstyrelsen beräknats till 255.000 kr. Byggnadsföretaget anses synnerligen angeläget, varför arbetena bör påbörjas snarast.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

En betupptagare

från fastlandet häktades i fredags av Roma-polisen för stöld och grovt egenmäktigt förfarande m m. m. m. Han sitter nu i kronohäktet och skall framdeles sinnesundersökas.
Den 17 okt. stal han en plånbok med 213 kr i kontanter vid Varplösa gård. Vidare bröt han upp ett lås på en motorcykel som han körde med, trots att han saknade körkort. Senare gjorde han ett liknande försök, men lyckades inte. Han saknar fast bostad och arbete.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Centralskola vid Vallgärder i Roma.

Gemensamläsning i Endre och Hejdeby.
Kommunalfullmäktige i Roma avgjorde i lördags den sedan början av år 1951 bordlagda frågan om centralskolans förläggning. Folkskolstyrelsen hade föreslagit Vallgärdet som plats och det blev också fullmäktiges beslut. I kontraktsprosten Ruhrs motion hade föreslagits . Björke Annex och detta hade tillstyrkts av folkskolinspektören och länsarkitekten. Vidare antogs en organisationsplan för Endre och Hejdeby, vilket innebär att vissa klasser läser i den ena skolan och vissa klasser i den andra.
Sammanträdet hölls i Roma bygdegård med kyrkoherde E. Beijer som ordförande och komm-unalkamrer Sigvard Nyberg som sekreterare. I sitt hälsningstal vände sig ordf. särskilt till hr Nyberg som nyligen tillträtt sin tjänst som kommunalkamrer.
En framställning från barnavårdsnämnden om inrättande av ett särskilt postgirokonto för mödrahjälpsmedel avslogs med motivering att de, olägenheter beträffande redovisningen som kan anses föreligga inte löses genom ett sådant konto Sysne fiskarförening hade begärt kommunens borgen fär 10 proc. av det statliga lån som skall upptas för en ev. hamnbyggnad i Sysne. Kostnaderna hade preliminärt beräknats till mellan 350.000 och 400.000. Kommunalnämnden hade funnit det önskvärt att stödja företaget och fullmäktige beslöt att teckna den begärda borgen. Från länsstyrelsen remitterat ärende ang. statligt lån för om- och tillbyggnad av den IOGT-logen i Roma tillhöriga samlingslokalen vid Vallgärdet för en kostnad av 125.000 kr föranledde ett yttrande om att behovet av lokalen måste anses vara ganska stort, o. fullmäktige förklarade sig villiga att utse revisor för förvaltningen.

Arvoden och anslag
Till ordf irandena i familjebidrags-nämnden och civilförsvarsnämnden hade för innevarande år inte några arvoden utgått med anledning av svårigheterna att på förhand beräkna arbetenas omfattning. Dessa arvoden fastställdes nu till 800 resp. 25 kr. Till de personer som handhar utbetalningen av premier för dödande av skadedjur hade kommunalnämnden föreslagit ett fast arvode med 25 kr pr år samt 3 proc. på utbetalt premiebelopp. Hr A. Levin föreslog att den rörliga delen skulle ökas till 6 proc., medan hr O. Thomasson ville att all ersättning skulle vara rörlig och utgå med 8 proc. Fullmäktige antog hr Levins förslag. Byggnadsnämnden hade haft en av sina ledamöter på kurs och anhöll nu hos fullmäktige om godkännande av anslag för ändamålet, vilket beviljades. Likaledes beviljades anslag till bevistande av kurs för bibliotekarien. Frågan om ändrade arvodesbestämmelser för överläraren remitterades till folkskolstyrelsen för yttrande. I 1952 års stat upptagna anslag till idrottsföreningar föreslogs av kommunalnämnden att fonderas o. vidare föreslogs att kulturnämnden för framtiden skulle erhålla rätt att efter eget gottfinnande fördela dessa anslag för idrottsliga och kulturella ändamål. Dessa förslag godkändes. Gotlands blindförening fick ett anslag för 1953 på 300 kronor.

Skolfrågor.
En av kontraktsprosten A .Ruhr i början av år 1951 inlämnad motion om förvärvande av mark på Björke annex, avsedd för den nya centralskolan avgjordes nu. Inom folkskolstyrelsen hade under tiden ett annat förslag kommit fram nämligen att den mark kommunen äger vid Vallgärdet kunde användas för ändamålet, och majoriteten inom styrelsen hade uttalat sig för Vallgärdet. Vid fullmäktiges sammanträde föredrogs även yttrande från folkskolinspektören och länsarkitekten. Båda dessa senare hade oförbehållsamt förordat Björketomten. Fullmäktige beslöt med acklamation i enlighet med folkskolestyrelsens förslag att förlägga centralskolan till Vallgärdet.
Vid Lauritze i Ala ville folkskolstyrelsen uppföra cykelstall och väntrum för de skolbarn från Gurfiles i Ala som där stiger på skolbussen på linjen Ala skola—Kräklingbo skola. Hr G. Glifberg ansåg detta onödigt, men fullmäktige anslog medel för ändamålet. Fotskolstyrelsens förslag om införande av oljeeldning i Follingbo och Endre skolor avslogs med motivering att uppbyggnaden av Östergarns skola tagit alla överskottsmedel för underhåll av fastigheter. En gemensam organisationsplan för Endre och Hejdeby skolor godkändes. Denna innebar att för klasserna 3-4 skall undervisning ske i Hejdeby skola och för klasserna 5-6 i Endre skola. Ett tilläggsanslag för skolskjutsar därstädes godkändes.

Val
Den ganska digra föredragningslistan upptog slutligen en del val. Till ledamöter i taxeringsnämnden för första distriktet valdes hrr Gunnar Lindgren och Lennart Klingvall, Hejdeby, Bertil Jesperson och Erik Hellgren, Endre, Ernfrid Hansen och Artur Johansson, Barlingbo, för andra distriktet hrr Erik Wedin, Johannes Dahlström och Karl Andersson, Follingbo, Josef Darvelid och Sandor Pettersson, Akebiick, för tredje distriktet hrr Albert Johansson, P. E. Hansson och John Hansson, Roma, för fjärde distriktet hrr Georg Norrby, Bo Larsson och Josef Nilsson, Björke, Anshelm Pettersson, Erik . Engström och Adolf Gahne, Halla, för femte distriktet hrr Alb. Björklund, Karl Lingstedt, Mårten Ahlby och Gösta Gustafsson, Sjonhem, för sjätte distriktet hrr Sig. Thomsson, Erik Westergren och Oskar Andersson, Vänge, Emrik Jakobsson och O. Thimgren, Guldrupe, samt V. Dahlgren och Bertil Andersson, Buttle, för sjunde distriktet hrr Ernst Klingvall och Ernst Hell-gren, Kräklingbo, Arne Lindgren och Bertil Olofsson Ala, samt Helmer Larsson och Ernst Bendelin, Anga, samt slutligen för åttonde distriktet hrr Magnus Bendelin, E. Cedergren och Ahshelm Pettersson, Östergarn, samt Sigfrid Lindgren, Erik Persson och K. G. Nordberg, Gammelgarn.
Till ordförande i fullmäktige omvaldes hr Beijer och till vice ordförande hr E. Larsson, Roma. Till revisorer för år 1953 valdes hrr Ragnar Sjädetl, Halla, och K. E. Olofsson, Vänge.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

SPORTSPALTERNA

Klart för ishockeystart i serierna som omfattar 27 lag från 18 klubbar.
Som tidigare nämnts så blir det rekorddeltagande i vinterns ishockeyserier. Uppdelningen, som nu är klar, blir i fem serier; klass I fem lag, klass II fem lag, klass III åtta lag, juniorserien fem lag och reservlagsserien fyra lag. Sammanlagt är det arton klubbar som är med.
I klass I och II har klubbarna egna banor, medan de flesta klubbarna i klass III får hyra plan. De fem nykomlingarna, Burs GoIF, Vamlingbo IK, Fardhems IF, Alva IK och Eksta IF, har inte byggt några planer, medan de andra tre lagen i denna serie, Närs IF, Lye IF och Havdhems IF, har byggt nya planer i år.
Banorna är så gott som klara, men belysningen är det stora kruxet. I När är sålunda planket klart på den nya banan, som ligger mitt emot bussgaraget. I Lye, där man också är »nybyggare», är planket i det närmaste klart och en hel del material till belysningen har man liggande.
Här i Havdhem är planket och stolparna till belysningen uppsatta, säger HIF:s hockeybas Arnold Bengtsen. Först var det meningen att vi bara skulle ha ett 30 cm-plank på långsidorna, men vi har gjort det till en meter runt hela banan. Alltsammans av virket och stolparna har skänkts, så att det är »bara» lyset som klubben behöver bekosta och det går på ungefär 1.500 kr. Banan ligger på den s. k. sågplatsen i närheten av kyrkan och där har vi tillgång till el-ström och vatten från nära håll och ur publiksynpunkt Ligger banan också bra till. Så att vi väntar bara på kylan nu, slöt Bengtsén.

Delad klass III-serie?
Eventuellt kommer klass III-serien att delas upp i två grupper, så att Alva, Eksta, Fardhem och Vamlingbo, bildar en egen grupp. Därom är dock inget definitivt bestämt ännu. Ishockeykommitten sammanträder på torsdag för att besluta i saken.
Orsaken till förslaget på denna uppdelning är, att det är svårt att spela dubbelserie med så många lag som åtta, säger Bertil Samuelsson. Skulle man spela enkelserie blir det krångel med hemmamatcher, så att jag tror att det här förslaget kommer att gå igenom. Segrarna i de båda grupperna får väl sedan mötas om vem som skall gå upp till klass II.
En annan fördel med detta system är att resorna för klubbarna blir kortare, vilket är inte minst viktigt.
På kommittens sammanträde på torsdag kommer man också att diskutera eventuellt landskapsutbyte. Man har fört underhandlingar med Sörmland, men frågan är hur det skall gå ihop ekonomiskt. Vidare väntar man hit flera fastländska klubbar på besök, så att nog blir det en jobbig vinter, ty bara serieprogrammet omfattar 96 matcher.
Serieindelningen blir enligt följande:
Klass I: Slite IF, Hemse BK, Visby AIK, IF Gute eller Visby IF (kvalificering) och IF Kamraterna Visby.
Klass II: Gute el. VIF (kval.), Klintehamns IK, Hablingbo IK, Stånga IF, Roma IF eller När IF (kval.).
Klass III: När eller Roma (kval.), Lye IF, Havdhem IF, Burs GIF, Vamlingbo GIF, Fardhems IF, Alva IK, Eksta IF.
Juniorserien: VIF, VAIK, Gute, Slite, Klintehamn.
Reservlagsserien: Visby AIK, Roma Klintehamn och Hemse.

Söndagens gotländska bandy
som för Visbys del skulle ha blivit premiär, måste inställas på grund av det myckna snöandet på söndagsförmiddagen.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

SPORTSPALTERNA

Orienterings-DM i Södertälje-trakten.
Gotlands idrottsförbunds orienteringskommitté sammanträdde i går bl.a. för att konstituera den nya styrelsen. Vidare diskuterades vårprogrammet samt nästa års DM som antagligen kommer att gå i Södertälje-trakten och förläggas i samband med någon landskamp, exempelvis friidr6tten mot Tyskland.
Styrelsen fick följande sammansättning: ordf. Stig Runeborg, vice ordf. Wille Malmgvirt, sekr. Alvar Olin, bitr. sekr. Tage Olsson (nyvald), kas-sär Einar Ebing, orienteringsombudsman Folke Nyberg (nyv.), damkonsulent Asta Carlsson, rekryteringsombudsman Bertil Möllerström, bankonsulent Stig Bengtsson, samt utan särskild funktion Gillis Bladh (nyvald).
De avgående ledamöterna Anders Dahlin, Jan Silvén, Magne Malmberg och Sture Klasén avtackades av ordf.
Förslaget till vårens orienteringar ser ut enligt nedanstående:
6/4 Roma-lunken
19/4 Klubbdagen
3/5 Korpen (AIK-GA)
15/5 Vårträffen (VOK)
Programmet för hösten skall utarbetas av VU och föreläggas på nästa sammanträde.
Vidare är det, enligt SOFT:s önskan, troligt att DM i budkavle arrangeras under våren, men man måste då begära att få förlänga säsongen. Kristi Himmelsfärdsdag, d. 14 maj, har man i så fall tänkt sig som tävlingsdag. Även DM i fälttävlan (arrangör A 7) är det tal om skall flyttas från höst-till våsäsongen.

Rekordjämn topp i centrala bt-serien.
»Terminsavslutning» i bordtennisserierna var det i går kväll vad div. II beträffar. Högsta serien slöt som bekant redan den 28 nov. Nästa omgång blir den 9 jan.
Resultaten:

Norra serien:
Martebo GoIK—Othems IF 0-6
Väskinde AIS B—Hellvi SK ej sp.
Lummelunda IF—Hörsne IF 3-6
Hörsne 5 5 0 0 30-9 10
Othem 6 4 1 1 32-19 9
Endre 5 2 1 2 21-21 5
Väskinde B 4 1 2 1 18-16 4
Hellvi 4 2 0 2 13-19 4
Lunamelunda 5 1 0 4 21-26 2
Martebo 5 0 0 5 5-30 0

Södra serien:
Burs— Havdhem B 0-6
Hemse—Lau 5-5
Rone B—Ljugarn 6-0
Grötlingbo—Stånga ej spelad.
Havdhem 6 4 2 0 34-17 10
Rone 6 4 1 1 33-15 9
Lau 5 3 2 0 28-18 8
Hemse 5 2 2 1 25-17 6
Alva 5 2 1 2 24-18 5
Grötlingbo 4 2 0 2 20-15 4
Burs 5 1 1 3 12-27 3
Ljugarn 5 0 1 4 6-29 1
Stånga 5 0 0 5 4-30 0

Centralserien:
Hörsne B—Östergarn 3-6
VIF B—VAIS A 0-6
Othem B—AIK B 2-6
Gute B—Eskelhem 6-0
Väskinde A 6 5 0 1 33-11 10
Gute B 6 5 0 1 33-13 10
AIK B 6 5 0 1 33-15 10
Östergarn 6 3 1 2 26-22 7
Othem B 6 1 2 3 22-30 4
VIF B 6 2 0 4 16-27 4
Hörsne B 6 1 0 5 11-33 2
Eskelhem 6 0 1 5 11-35 1

Rekordanmälningar till bandy-DM.
16 lag har anmält sig till bandy-DM, som kommer att sätta igång så snart vädret det medger, dock inte före jul. Det är med andra ord rekordstärt deltagande. Lagen är indelade i tre serier, nämligen södra och norra för seniorerna och en mästerskapsserie för juniorerna. Indelningen blir:

Norra serien: Visby AIK, IF Gute, IFK Visby, Lärbro IF, Slite, IF och Roma IF.
Första speldagens matcher blir: Gute—IFK, Roma—VAIK, Lärbro-Slite.
Södra serien: Klintehamns IK, Eksta IF, Hablingbo IK, Hemse BK och Vamlingbo GIF.
Första speldagen möts: Klintehamn—Eksta, Hablingbo—Hemse, Vamlingbo spelar i sin första match i andra omgången mot Hablingbo i Vamlingbo.
Juniorserien: VAIK, VIF, Gute, Klintehamn och Levide.
Första speldagen: Klintehamn—Gute och Levide—VAIK. VIF får i sin premiärmatch ta sig an VAIK.

Beträffande domare
så finns det ett 10-tal att räkna med i vinter. En kurs för bandydomare kommer att anordnas i Visby i nästa vecka, troligen redan på tisdag men särskild kallelse därom utfärdas senare.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Prästerskapet.

Kyrkoheyden i Roma kontraktsprosten A. Ruhr har beviljats semester 11-15 dec.
Kyrkherde emeritus A. Krongvist har förordnats att uppehålla gudstjänsterna i Roma och Björke den 14 dec.
Kyrkoherden i Källunge kontraktsprosten Axel Klint har beviljats semester 18 jan.-3 mars 1953.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Födelsdagar

NITTIOTVÅ ÅR fyller på tisdag Rute sockens äldste invånare, f. hemmansäg. Petter Jakobsson, Gerungs. Trots sin höga ålder är han vid ovanligt god vigör. Han är född vid Ahla i Rute och fick tidigt ge sig ut för att tjäna sitt bröd. Efter några år till sjöss, varvid han seglade på Spanien, Amerika och Ostindien, återvände han hem och kom genom äktenskap till Gerungs 1884. Under sin mer än 30-åriga bondetid fram till 1916, då dottern och hennes man tog vid, förbättrade han genom idogt arbete gården i olika avseenden.
Petter Jakobsson har även varit en duktig snickare och plåtslagare. Hans intresse för maskiner har gjort att han även konstruerat kvarnar och sågverk. Ända sedan den politiska bonderörelsens början har han varit intresserad av denna, och han är alltjämt medlem av Rute BF-avd. Vidare har han varit medlem av Rute-avd. alltsedan denna bildades.

Sjökapten Allan Friberg

Femtio år fyller på onsdag den 17 december befälhavaren på m/f Gute sjökapten Allan Friberg, Visby.
Han är född i Stockholm och gick till sjöss vid 18 års ålder. År 1924 kom han i Ångfartygs AB Gotlands tjänst och tjänstgjorde sedan under ett par år som andre styrman. Efter att ha varit befälhavare på faderns skonertskepp Nanna av Visby 1927-28 avlade han styrmansexamen i Stockholm 1929. Åren 1929-31 tjänstgjorde han som andre styrman på gamla »Gute», 1932-33 var han förste styrman på samma fartyg, 1934-39 tjänstgjorde han i samma befattning på »Visby» o. »brotten». År 1940 blev han befälhavare på »Gute» och övertog den nya »Gute» i dec. 1947.
Jubilaren är en lugn och pålitlig karl och har gjort sig känd som en säker och duktig sjöman.

NITTIOTRE ÅR fyller på måndag änkefru Anna Nyström, Glammunds i Akebäck. Den gamla, som är sin församlings äldsta medlem, är pigg och kry för sin ålder.

ÅTTIOFEM ÅR fyller i morgon fröken Anna Maria Ljungberg, Lummelundsväg, Visby.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag målarmästaren Gustaf Lundberg, Valla i Klinte. Han är född i Össeby-Garn i Stockholms län men har under många år varit bosatt i Klinte, där han gjort sig känd som en duktig och arbetsam yrkesman.

På tisdag fyller f. hemmansägaren Sigurd Duse, Kodings i Hemse, sjuttiofem år.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag änkefru Eva Larsson, Rommunds i Fide. Jubilaren, som är född vid Rommunds, där hon också tillbringat hela sitt liv, är änka efter jordbr. Arvid Larsson. Hon tillhör luth. syföreningen i hemförsamlingen.

Jordbruksarb. Viktor Olsson, Lilla Hulte i Endre, fyller på måndag sjuttio år.

Sjuttio år fyller på tisdag hemmansägaren Ludvig Österdahl, Båticker i Anga.

SEXTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Ebba Jansson, Ringvide i Lärbro. Hon är född i Lärbro och har varit bosatt där hela sin tid efter giftermål med numera framlidne lantbrukaren och kyrkvärden Albin Jansson, Ringvide. Jubilaren har varit kyrkligt intresserad och med iver deltagit i Källstäde syförenings arbete. Även lottakåren o. Röda korset har fått räkna med hennes stöd. Hemmet vid Ringvide har hon gjort till ett gästfritt och trivsamt ställe och där bor hon nu tillsammans med dotter och måg och ägnar sitt intresse åt barn och barnbarn.

Sextio år fylller på tisdag fröken Greta Hansson, Strandgatan 17, Visby.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag fru Gerda Landberg, maka till mejerist Knut Landberg, Leijersgatan 2, Visby. Hon är född i Frösthult i Västmanlands län.

Femtio år fyller på söndag lagerarb. Hugo Frans Oskar Pettersson, Skeppargatan 20 i Visby.

Tandsköterskan fru Margit Stanström, Trappgatan 2, Visby, fyller på måndag femtio år. Hon har i ett kvartssekel varit anställd hos tandläk. Felix och Nanna Eriksson, där hon alltjämt är verksam.

På tisdag fyller fru Tyra Snöbohm, maka till inspektör Edvin Snöbohm, Värnhemsgatan 6, Visby, femtio år. Hon är född i Vall.

Femtio år fyller på måndag iordbruksarb. Oskar Viberg, Skarpek i Lummelunda. I sin ungdom var han en god sprinterlöpare och medlem av Stenkyrka IF och alltjämt är han en intresserad varpkastare.

På måndag fyller fru Elsa Johansson, maka till sockerfabriksarb. Einar Johansson, Vallgärdet i Roma, femtio år.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Hjalmar Myrén död.

Förre folkskolläraren Hjalmar Myren, Stockholm, har avlidit, 81 år gammal.
Han var född i Roma och tog folkskollärarexamen i Uppsala och var hela sin ordinarie lärartid vid Alskogs skola, där han nedlade ett nitiskt arbete skolans och det allmännas tjänst. Av de många förtroendeuppdrag han innehade kan nämnas, att han var räkenskapsförare och ordf. i Alskogs sparbank, ordf. och kassör i Ljugarns läkaredistrikt, ordf. i skogsvårdskommitten och pensionsnämnden, kassör för Alskogs kyrkokassa, skolkassa och byggnadskassa samt godeman och överförmyndare. År 1911 grundade han Alkogs mejeri AB och var till 1921 dess ordförande, räkenskapsförare och kassör. Han,avgick med pension 1931 och flyttade då till Helenelund och senare till Stockholm. Han tillhörde f. ö. en av Gotlands mest musikaliska släkter. Närmast sörjande är döttrarna Elisabeth Wistrand, sekreterare hos professor Israel Holmgren, Stockholm, och Eva, småskollärarinna vid Högglids folkskola, Stockholm, samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289