Kustartilleriet.

F. d. fänriken i kustartilleriets reserv U. C. T. Ljunggren, Gotlands kustartillerikår, har av regeringen fått rätt att återinträda i reserven.

Gotlänningen
Tisdagen den 30 December 1952
Nr 302

Major Lindgren hedrad med förtjänstmedalj.

I samband med den julbön, som traditionsenligt ordnas vid artillerikåren inför den stundande julen och de värnpliktigas ledighet under julhelgen och som i går ägde rum i kårens med julgranar smyckade ridhus, fick major Lindgren av kårchefen, överstelöjtnant Törnblom, mottaga Sveriges militära idrottsförbunds förtjänstmedalj i silver. Major Lindgren har under många år varit ordförande i kårens idrottsorganisation och representant i militära idrottsförbundet.
Kårpastorn, kyrkoadjunkt Wihlborg, talade till de värnpliktiga om den längtan till hemmen och gemenskapen, som alla känner starkare inför julen, och sedan musikkåren spelat Adams julsång, delade kårchefen ut de hittills under utbildningsåret förvärvade priserna. Sålunda hade kåren i år bl. a. erövrat Simfrämjandets förstapris i simkunnighet med 173 proc. och inom kåren gick vandringspriset i simning till 1:a batteriet. Detta fick även mottaga greve von Rosens vandringspris i orientering. Reichenbergs förnämliga vandringspriser på såväl pistol som gevär gick till förvaltare Lundgren.
Kårchefen avslutade högtidligheten med att önska alla, befäl son meniga, en god jul och välkomna åter till ett nytt arbetsår.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Till löjtnanter

har befordrats fänrikarna H. H. K, Dahlström, Gotlands infanteriregemente, K. G. A. Walhagen, Gotlands artillerikår.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Gotlands infanteriregemente.

En högtidlighet äger rum på I 18 på lördag, då regementschefen tar emot kompanierna och övrig personal i exercishuset Programmet upptar bl. a. prisutdelning, tillkännagivande av förordnanden och befordran, plakettutdelning, tal av regementschefen samt korum.
— Löjtnant Palmer, I 14, skall tjänstgöra vid regementet fr. o. m. 9 jan. t. v.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Värnpliktig fick 4 mån. straffarbete för uppstudsighet.

Vid rådhusrätten stod i går en värnpliktig åtalad för en hel serie lydnadsbrott, tjänstefel och övergrepp i rättssak. Det hela var så pass allvarligt att vederbörande, Willy Ahlin, Stenkyrka, fick en dom på 4 mån. straffarbete.
Som 29-åring har han svårt att ta order av yngre överordnade och vid ett tilfälle då han fått 8 dar i arresten vägrade han att infinna sig där och då han hämtades kallade han en överfurir för »dj-a räv» och titulerade en fänrik för sergeant. Han hamnade dock i arresten. Svar. hade vidare vid andra tillfällen sovit över uppställningar, struntat i vapenvården och då han fick order om att inta skyddsställning lydde han inte — han tyckte att marken var för full med hästlort. Kört motorcykel utan att ha körkort hade svar. också gjort. En gång då han sovit över på sitt logement och då förhör senare hållits hade en värnpliktig vittnat. Detta föll inte svar. i smaken utan han ville göra upp med vittnet och tilldelade denne knytnävsslag och försökte även ge honom en dansk skalle.
Tills straffet börjar avtjänas skall Ahlin hållas i förvarsarrest.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Varning för ammunitionseffekter.

På Norra hallarna inom I 18 övningsområde har i dagarna upphittats en artilleriprojektil. Då artilleriskjutning aldrig äger rum på delina plats, måste projektilen ha upphittats på annan plats och ditförslats av någon person. Med anledning därav måste allmänheten med bestämdhet varnas mot att ta befattning med ammunitionseffekter av vad slag det vara må, även om de ser ut att ha legat länge i terrängen. Olyckor kan nämligen alltid inträffa. Påträffas ammunitionseffekter bör man i stället snarast inrapportera detta till närmaste militära förband. Den funna projektilen har oskadliggjorts den 16/12 genom sprängning.

Gotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293

Bokgåva till artillerikåren.

I anslutning till utgivande av sin 100:e folkbok har förlaget Folket i Bild till bl.a. artillerikåren överlämnat ett stort antal böcker ur sin produktion.
Personalvårdsofficeren, kapten C. af Geijersstam, har i enlighet med förlagets önskemål låtit dela upp böckerna på de olika batterierna, där de nu finns direkt tillgängliga på logementen. Vid överlämnandet uttryckte kapten af Geijersstam sin förhoppning om att dessa böcker måtte bidraga till att konkurera ut den sämre veckopressen och visa de värnpliktiga vägen till en litteratur av bestående värde.
Kårens förbandsbibliotek står nu efter fullbordad omorganisation och renovering bättre rustat att ta emot alla låntagare vid kåren, såväl befäl som meniga. Bokbeståndet, som f.n. har ett ganska gott urval av såväl fack- som skönlitteratur, kompletteras ständigt genom inköp av god litteratur. »Vägen till boken» har härigenom gjorts alltmera lockande och genom denna sista bokutdelning till de värnpliktiga avsevärt förkortats.

Gotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293

Gotlands artillerikår.

Styckjunkare K. G. B. Nordgren, Gotlands artillerikårs reserv, har fått tillstånd att stå kvar i reserven.
— Vpl. läkaren Adner tjänstgör vid kåren under tiden den 7-31 januari.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Gotlands infanteriregemente.

Vpl läkaren Pöpke fullgör assistenttjänstgöring vid lasarettet i Visby under tiden den 3/12-20/2 och vpl läkaren Ahlberg facktjänstgöring vid I 18 under tiden den 3-31 januari.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Gotlands infanteriregemente.

Furir Carlsson, Gotlands infanteriregemente, blir under tiden 20 januari-27 februari elev i en kurs för underbefäl vid arméhundskolan i Sollefteå.

Gotlänningen
Tisdagen den 9 December 1952
Nr 286