Vid Gotlands nationalbeväring

hafva utnämts till kapten löjtnanten A. F. M. Ek och till löjtnant underlöjtnanten V. E. Rentersvärd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juni 1881
N:r 46

Rymmare.

Konstapelkadetten vid Gotlands nationalbevärings artilleristamtrupp nr 22 Johan Petter Petterson, född 1864, afvek 29 sisti. maj från batteriet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juni 1881
N:r 45

Militärkonserten

igår i D. B. V:s paviljong var besökt af ett ovanligt stort antal åhörare, hvilka ofta gåfvo tillkänna sitt lifliga bifall till musikkårens i många afseenden goda prestationer. Hvad vi särskildt vilja framhålla var den fina nyansering och det utmärkta samspel, som gjorde sig gällande, samt den verv och musikaliska smak, med hvilken direktör Kuhlau ledde utförandet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1881
N:r 42

Från regementsläkaretjensten

vid Gotlands nationalbeväring har doktor E, Leijer erhållit två månaders tjenstledighet för att till helsans vårdande vistas utom riket.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Maj 1881
N:r 41

Tre månaders tjenstledighet,

räknadt från 25 dennes, har beviljats öfverste Ernst v. Vegesack för att för helsans vårdande vistas utom riket.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Maj 1881
N:r 41

Nationalbeväringens gevär

hafva i samband med årets mönstringar undergått besigtning af dertill förordnade kaptenerna A. Herrlin vid Vendes artilleri och N. G. A. Holm vid Svea artilleri. Officerskåren gifver i afton i paviljongen en afskedstillställning för de främmande officerarne.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1881
N:r 40

Kasernlifvet

har alltid och som erfarenheten visar med rätta ansetts bära inom sig frö till osedlighet och ett oordentligt lefnadssätt hos manskapet. Detta eger isynnerhet rum, då en sträng och oaflåtlig tillsyn brister och då manskapet gifves för mycken ledighet samt lemnas åt sig sjelft. Tiden för de kroppsliga öfningarne torde i de flesta fall vara nog tilltagen, hvaremot en i hög grad otillräcklig omsorg egnas åt utvecklingen af de garnisonerades andliga utveckling och färdighet i handaslöjder.
Att dylika missförhållande med åtföljande oordningar i ej ringa mån förefinnas bland den här i Visby garnisonerade artilleristamtrupp, är ett sorgligt faktum, hvaraf hela samhället blir lidande, och att föga eller intet blifvit gjordt för dessa missförhållandens undanrödjande, är en lika sorglig sanning. I prostitutionens och brottens annaler figurerar garnisonstruppen och dess fördettingar på ett ganska betänkligt sätt och de nästan dagligen förekommande oordningar i och utanför kasernen hafva under senare åren ingalunda aftagit.
Det är nämligen ingenting ovanligt att midt på ljusa dagen få skåda larmande, berusade artillerister drifva sysslolössa omkring på allmänna platser. Att ett dylikt anstötligt tillvägagående kan få ega ram, tyder åtminstone icke på styrka i disciplinen, som ju eljes framhålles såsom en speciel krigardygd. En bland orsakerna till detta beklagansvärda och för hela kåren nedsättande förhållande har man tvifvelsutan att finna i allt för långt gå: ende sysslolöshet, hvari manskapet får dväljas. — Finge artilleristen en god och sund undervisning i bokliga ämnena och slöjder mer än nu sker, skulle säkerligen åtskilligt förändra sig till ett bättre.
I sammanhang med ofvannämda påpekande taga vi oss friheten att till studium förorda ett nyligen i Danmark utkommet, af krigsvetenskapsakademien prisbelönt arbete under titeln Soldaternas sysselsättning under lediga stunder af premierlöjtnanten Rördam i ingeniörkåren, hvilket arbete på ett synnerligen förtjenstfullt sätt utreder frågan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1881
N:r 40

Vid gymnastiska centralinstitutet

aflades i lördags examen i sjukdomslära och medicinsk gymnastik af en studerande och sexton officerare, bland hvilka märkes underlöjtnanten vid Gotlands nationalbeväring K. O. Hammarström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Maj 1881
N:r 39

Till öfverstelöjtnant

vid Vestgöta regemente har majoren vid Gotlands nationalbeväring Karl Vilhelm Ericson ut nämts.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1881
N:r 35

Till gymnastikläraretjensten

vid Stockholms södra latinläroverk och Ladugårdslands allmänna läroverk har bland andra löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring O. E. Scherstén anmält sig som sökande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Januari 1881
N:r 4