Födelsedagar

NITTIOTVÅ ÅR fyller på tisdag förre hemmansägaren Elof Höggren, Hallvide i Dalhem. Den gamle, som numera vistas på Mariahemmet i Visby, är vid god vigör.

ÅTTIO ÅR fyller på tisdag f. lotsförmannan Adolf Stenberg, Strands i Klinte. Han kom som 19-åring i lotsverkets tjänst samt blev i sinom tid lotsförman i Västergarn. År 1916 kom han i samma befattning till Klintehamn och avgick med pension 1932. Åttioåringen är vid prima vigör och sysslar dagligen med litet av varje.

Åttio år fyller på onsdag förre hem.-ag. Lars Båtelsson, Sigleifs i Silte. 1901 övertog han gården, som varit i släktens ägo allt sedan början av 1700-talet. Som den driftige och intresserade lantbrukare han är har han gjort många förbättringar på den och den tillhör också en av de större gårdarna i socknen. Jubilaren har också haft många kommunala förtrondeuppdrag. Bl. a. har han under många år varit ledamot av kyrko- och skolrådet. Han har varit med i komunalnämnden och taxeringsnämnden och i Hablingho mejeriförening.

På tisdag fyller förre fiskaren Oskar Malin, Kvie i Eksta, åttio år.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag förre hemmansäg. Anshelm Larsson, Vallbys i Hogrän. Han är född vid Buters i Hogrän och övertog vid sitt giftermål gården vid Vallbys. Jubilaren har tillhört kyrkorådet och varit kyrkvärd. Gården har numera överlämnats till mågen, lantbrukaren Hans Jakobsson.

På tisdag fyller jordbruksarbetaren Adolf Karlsson, Stora Solbjerga i Fröjel, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Maria Fredin, Botarve i Sanda. Hon är maka till sprängmästare Albert Fredin.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag småbruksägaren Ragnar Ahlström, Kvie i Eksta.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Födelsedagar

NITTIOTRE ÅR fyller på fredag änkefru Mina Bogren, Slite. Hon är född i Lärbro och änka efter den kände båtbyggaren Kristian Bogren. Hon var i unga år i Amerika och efter hemkomsten ingick hon äktenskap och bosatte sig i Boge. Sedan ett 30-tal år tillbaka är hon bosatt i Slite och efter makens död har hon vistats hos son och sonhustru.

SJUTTIO ÅR fyller på fredag änkefru Edit Ekedahl, Norrbys i Vänge.

På fredag fyller f. kontorsbiträdet Allis Pettersson, Söderväg 30, Visby, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på fredag fru Sigsrid Karlsson, maka till vaktmästaren Fridolf Karlsson, Lännavägen 17 B, Visby. Hon är född i Roma.

På söndag fyller fru Ruth Johansson, maka till hr John Johansson, Bottarve, Fröjel, sextio år. Hon år varmt I religiöst intresserad och sedan många år medlem av Fosterlandsstiftelsen.

FEMTIO ÅR fyller på fredag gymnastikdirektör fru Margit Löwenborg, maka till överstelöjtnant Sven Löwenborg, Strandgatan. 13, Visby.

Femtio år fyller på fredag fru Elin Pettersson, maka till förrådsarbetaren Holger Pettersson, Valla i Klinte. Hon är född i Sillhövda församling i Blekinge län.

På lördag fyller fru Rut Stengård, änka efter stationsinspektor Sven Stengård, Norderväg 4, Visby, femtio år. Hon är född i Oskarshamn.

Gotlänningen
Tisdagen den 2 December 1952
Nr 280

Bevillningsberedningen.

I öfverensstämmelse med kungl. m:ts kungörolse angående af 1876 åra lagtima riksdag åtagna bevillning har kungl.
m:ts befallningshafvande bestämt, att de distrikter inom länet, inom hvilka bevillningsberedningarna till taxeringsirendenag beredande och taxeringaines underlättande böra under nästkommande år 1877 sammanträda för att föreslå den på taxering beroende bevillningsalfgift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Visby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom fögderierna på sätt som följer:

Norra fögderiet:
Visby norra landsförsamling samt Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt; Roma och Follingbo pastorater ett distrikt; Fole och Veskinde pastorater ett distr.; Martebo o. Stenkyrka pastorater ett distrikt; Othem och Hangvar pastorater ett distrikt; Lärbro pastorat ett distrikt; Rute och Fårö pastorater ett distrikt; Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt; Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt; Dalhem pastorat ett distrikt; Sjonhem och Vänge pastorater ett distrikt; Östergarn och Kräklingbo pastorater att distrikt;

Södra fögderiet:
Visby södra landsförsamling samt Vall och Atlingbo pastorater ett distrikt; Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt; Klinte och Hejde pastorater ett distrikt; Levede och Fardhem pastorater ett distrikt; Ejsta och Habblinge pastorater ett distrikt; A!fva och Rone pastorater ett distrikt; Burs och Garda pastorafer eft distrikt; Alskog och När pastorater ett dristrikt; Hafdhem och Göttlingbo pastorater ett distrikt; Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt.
Till ordförande i de för nästkommande år 1877 sammanträdande dylika Bevillningsberedningarne har länsstyrelsen utrett och förordnat:
för Visby Stad: Kamreraren Oskar Melin;
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för södra fögderiet:
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
för Vishy södra landsförsamling, Stenkumla, Vall, och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rone pastorater, samt
för Klinte och Hejde pastorater; Ejsta och Habblingbo pastorater: Burs och Garde pastorater; Hafdhem och Gröttlingbo pastorater; samt Öja och Vamlingbo pastorater
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.

Två trafikolyckor i går.

Ingen människa skadades.
En dikeskörning med en personbil inträffade i går vid 11-tiden vid Klinte kyrka. Några personskador uppstod inte, men de materiella skadorna blev ganska omfattande. Hela vänstersidan på bilen blev illa ramponerad och ett par staket revs upp.
Vid dikeskörningen vid Klinte kyrka kom personbilen från samhället och skulle svänga åt vänster, men låg en aning för långt åt höger, då bilens förare fick se ett par cyklister på 50-70 m avstånd. Han skulle då sakta in, farten var inte hög förut heller, för att komma över mera till vänster. Det bar sig dock inte bättre än att bilen genom det hala väglaget åkte i diket och rev upp ett par staket. De båda i bilen, föraren och en liten pojke, fick inga som helst skador, medan bilen fick vänstersidan illa tilltygad.
En annan trafikolycka mellan ett par lastbilar hände i går vid 14-tiden vid Burge i Eksta. Den enda skada som uppstod var att ena bilens högra framskärm blev förstörd och att styrinrättningen sattes ur funkiton.
Kollisionen inträffade vid 14-tiden, på den smala och kurviga södra vägen som går till Eksta från den stora västra vägen, mellan en SJ-bil och en bryggeribil. Den enda skada som uppstod var att ena bilens högra framskärm trycktes in och att styrinrättningen sattes ur funktion. Bilarnas fart var inte hög, men då vägen är så smal är det omöjligt för två fordon av denna storleksordning att mötas.

Gotlänningen
Onsdagen den 19 November 1952
Nr 269

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på tisdag fru Kristina Pettersson, maka till f. lantbrukaren August Pettersson, Norrgårda i Sanda. Hon är född i Eksta.

På tisdag fyller änkefru Maria Jakobsson, Bjerges i Lau, åttiofem år. Hon är född vid Bjerges och änka efter hemmansägaren Oskar Jakobsson.

ÅTTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Hulda Johansson, Gannarve i Fröjel. Hon är änka efter lantbrukaren Klas Magnus Johansson.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Anna Bodin, Roma kloster i Roma.

SEXTIO ÅR fyller på måndag änkefru Emmy Bäckström, Prästgården i Klinte. Hon är bördig från Småland och kom till Gotland i unga år. Sedan tio år tillbaka är hon änka efter snickaren Sigurd Bäckström.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag förre överläraren i Hellvi Karl-Gustaf Engfeldt. Han är född i Visby och kom efter avlagd folkskollärarexamen till Fleringe men flyttade rätt snart till Hellvi såsom lärare och organist. Han gick helt upp i sitt skolarbete och under hans tid i socknen fördes Hellvi skola till en rangplats bland skolorna på Gotland när det gällde modern utrustning, skolmåltider på ett mycket tidigt stadium etc. Han var också skolsekreterare i Hangvar och Hall före kommunsammanslagningen och ordförande i Rödakorskretsen i Hellvi och nu sist ledamot av kommunalfullmäktige och lärarkårens representant i folkskolesteyrelsen. Som organist var han även nitisk och intresserad och tog i övrigt verksarmt del i bygdens liv på alla områden. Höstterminen 1952 flyttade han till Holsljunga i Älvsborgs län och tillträdde där en lärartjänst Den gärning han utförde i Hellvi skolas tjänst lämnar minnet av ett helt och gediget dagsverke.

I sitt femtionde år ingår den 17 nov. byggmästare John Gardell, Koparve i Lärbro. Han är född i Sudervange, men har sedan sitt giftermål bott uppe i Koparve. Jubilaren är en mycket skicklig byggnadsman .och på vintrarna brukar han vara sågmästare. Han har också en tid varit ordförande i Lärbro hälsovårdsnämnd och haft en del andra kommitteuppdrag. Vänsäll o. hjälpsam har han gjort sig mycket uppskattad i bygden.

Fru Elsa Johansson, f. Dyplin, Lärbro, fyller om onsdag femtio år. Hon är född i Klinte och kom till Lärbro såsom hustru till målaren Gottfrid Johansson, Storugns, och har gjort sig känd som en duktig husmoder.

Femtio år fyller på måndag fru Karin Sigren, maka till lantbrukaren Johanes Sigren, Krasse i Guldrupe. Jubilaren, som är född vid Krasse, tilhör lutherska syföreningen och styrelsen för rödakorskretsen i socknen.

Femtio år fyller på måndag fru Iris Larsson, Hugreifs i Gammelgarn. Hon är född vid Hugreifs och maka till lantbrukaren Jakob Larsson. Femtioåringen tjänstgör numera som hemvårdarina för Östergarns och Gammelgarns socknar.

Gotlänningen
Fredagen den 14 November 1952
Nr 265

Rattfyllerist i diket, vägrade lämna bilen.

Klintepolisen fick i går ta hand om en rattfyllerist som var synnerligen spritpåverkad. Det var en person som fått »lite» för mycket och hamnade med bilen i ett dike vid Snögrinda i Klinte.
Bilisten som kommit från Visby hade haft en passagerare med sig och när man kommit fram till dennes hem bjöd han in bilisten på en liten spritfest. När sedan bilföraren skulle fortsätta hem så hamnade han i diket, där bilen slog runt. När polisen kom till platsen var mannen starkt berusad och vägrade stiga ur bilen. Man fick föra honom till polisstationen med våld och han var alldeles för berusad för att kunna förhöras. Vad blodprovet kommer att leda till råder väl intet tvivel om och sedan är bara frågan hur det går för passageraren som bjöd på spriten. Det finns ju en paragraf som är sträng mot personer som medverkar till rattfylleri.

Gotlänningen
Torsdagen den 13 November 1952
Nr 264

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på tisdag änkefru Frida Augusta Björk, Loggarve i Klinte.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdag änkefru Olga Pettersson, Brunnebacke i Lärbro. Jubilaren är född i Grötlingbo och blev på 90-talet gift med sedermera klockaren Elis Pettersson i Lärbro. I hemmet under backen växte upp en barnaskara, som alla har lyckats bra i livet och burit med sig som barlast ut i livet något av den rika utrustning å huvudets vägnar, som varit fru Pettersson egen. Hon har varit en bokens vän och läser gärna och med förkärlek .,all modern litteratur hon hinner. Det finns heller icke så många korsord, som inte hon kan knäcka och in i sitt åttonde deecnnium har hon behållit en ovanlig vitalitet oph, bär icke trots allt arbete och möda i tiden ett enda grått hårstrå. Hon stod som en trogen och kunnig medhjälpare vid sin mans sida vid vården av Lärbro kyrka och kyrkogård och bor nu efter makens död för något år sedan kvar i hemmet tillsammans med en dotter och måg.

På tisdag fyller f. förmannen vid maltfabriken i Visby Gunnar Aronsson, Pilängsgatan 18, sjuttiofem år. Han är född i Visby och var i unga år anställd som kusk vid trädgårdsmästare Lind, men övergick sedan till maltfabriken, där han avancerade till förman. Efter en 40-årig välmeriterad tjänstgöring avgick han i början av 1940-talet och vid sin avgång erhöll han Patriotiska sällskapets guldmedalj för lång och trogen tjänst. Jubilaren, som alltjämt är vid god vigör, tjänstgör nu som eldare vid spädbarnshemmet vid Vikingagatan.

På tisdag fyller f. arbetsförmannen Karl Gustav Larsson, Audungs i Bunge, sjuttiofem år.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag lägenhetsägaren Selma Pettersson, Kajlungs i Lärbro. Hon är född i Lärbro och har levt där hela sin tid, Stark, uthållig och arbetsvillig har hon uträttat ett gediget dagsverke i andras. tjänst. I sin ungdom var hon under flera år anställd hos prosten Sik i prästgården i Lärbro och sedan har hon hjälpt grannar och kanske främst vid Hägvide med alla förekommande göromål, både grovt och mindre betungande sysslor. En järnhälsa har varit hennes särskilda gåva i livet.

På tisdag fyller änkefru Frida Bodin, Visborgsgatan 49, Visby, sjuttio år. Hon är änka efter riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume. Medan hennes make vistades i Stockholm under riksdagsperioderna stod hon för gårdens skötsel och gjorde sig därvid känd som en mycket energisk och duktig kvinna. Hon visade även stort intresse för kommunala frågor och var bl. a. ledamot av fattigvårdsstyrelsen.

SEXTIO ÅR fyller på tisdag fru Adina Andersson, maka till jordbruksarbetaren Hugo Andersson, Burge i Eksta. Hon är född i Fleringe och har gjort sig känd som en arbetsam och duktig kvinna. Sedan flera år sköter son skolstädningen och svarar för skolmåltiderna i Eksta. Vidare är hon en intresserad medlem av Röda korset.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag fru Judit Bendelin, maka till lantbr. Sigfrid Bendelin, St. Norrgårda i Väskinde.

På tisdag fyller fru Signe Johansson, maka till byggnadsarbetaren Aron Johansson, Ejsarve i Levide, femtio år. Hon är född i Hemse.

Femtio år fyller på tisdag fru Ester Dahlström, Slite.

På tisdag fyller stenarbetaren Karl Viktor Sigfrid Johansson, Audungs i Bunge, femtio år.

Gotlänningen
Lördagen den 8 November 1952
Nr 260

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på måndag änkefru Katarina Cederlund, Skåls i Näs. Hon är född i Näs och änka efter hemmansägaren Karl Cederlund.

ÅTTIO ÅR fyller på måndag f. hemmansägaren Gustaf Löfstedt, Petarve i Sanda. Han är född i Sanda och brukade under många år fädernegården, vilken han efter hustruns död sålde. Trots sin höga ålder är han vid god vigör.

SEXTIO ÅR fyller på måndag fru Maria Andreasdotter Hoas, maka till f. lantbrukaren A. J. Hoas, Broe i Norrlanda. Hon är född i Gammalsvenskby.

På måndag fyller fru Ebba Pettersson, maka till f. cementarbetaren Gunnar Pettersson, Gottskalks i Träkumla, sextio år.

Sextio år fyller på måndag änkefru Ida Möllerström, Mölner i Klinte.

FEMTIO ÅR fyller på måndag fru Svea Larsson, född Bergström, maka till montören Karl Larsson, Burs i Källunge. Jubilaren, som är född i Ekeby, är en intresserad medlem av kyrkliga syföreningen och SLKF-avd. Vidare är hon en duktig kokarmor och som sådan ofta anlitad vid kalas i socknen.

Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259

Stig Kellgren blev SLU-mästare

i orientering på förnämlig bana.
SLU:s distriktsmästerskap i orientering avgjordes i går i trakterna av Klinte och Fröjel under mycket god tillslutning av deltagare. Tävlingen var uppdelad på seniorer, juniorer, damer samt nybörjare — såväl herrar som damer 96 st var a anmälda i de olika klasserna och endast ett fåtal uteblev. Starten var förlagd strax nordost om Klinte kyrka och banorna gick till en del på skilda sitråk och till en del ge- mensamt till målet vid Fröjels hembygdsgård. Banläggare hade varit Rickard Pettersson, Klinte, och han fick samtliga deltagares erkännande för en mycket förnämligt lagd bana, en av de bästa som förekommit i en tävling på Gotland under året.
Distriktsmästare bland seniorerna blev Stig Kellgren, Lärbro, som sprang den drygt 11 km. långa banan med 8 kontroller på 1.23,01, bara tre minuter över banliggarens idealtid. Segrare bland juniorerna blev Erik Kraft, Havdhem, och bland damerna Margareta Roos, Barlingbo. Dessa klasser hade samma bana, -7,5 km. med 6 kontroller. Nybörjarklassernas deltagare slutligen hade att tillryggalikgga en sträcka på 4,3 km. med 4 kontroller. Här segrade bland herrarna Hans Johansson, Hablingbo-Silte och bland damerna, som sprang två och två, Anna Bendelin och Kerstin Larsson, Väskinde. Efter tävlingens slut följde samkväm med prisutdelning på Johanssons konditori i Klintehamn, där deltagare och pristagare på sedvanligt sätt blev avhurrade.
A:et.

De bästa resultaten:
Seniorer:
1) Stig Kellgren, Lärbro, 1.23.01;
2) Karl-Erik Hammarström, Barlingbo-Ekeby, 1.24.08;
3) K. G. Berg, Halla-Sjonhem, 1.27.46;
4) Klas Berg, Halla-Sjonhem, 1.36.40;
5) Jan Herlitz, Halla-Sjonhern, 1.40.22;
6) Stig Jakobsson, Follingbo, 1.46.40;
7) Olof Olsson, Eskelhem, 1.48.06;
8) Robert Hägg, Vallstena, 1.48.18;
9) John Mörrby, Väskinde, 1.51.35;
10) Magne Pettersson, Lärbro, 1.54.22;
11) Lars Larsson, Hablingbo-Silte, 2.02.20;
12) Nils Larsson, Havdhem, 2.02.46;
13) Bengt Nordberg, Vallstena;
14) Karl-Erik Söderberg, Rone;
15) Folke Nilsson, Havdhem;
16) Erik Björklund, Rone;
17) Gustav Jakobsson, Esket-hem;
18) Ture Johansson, Vallstena;
19) Gösta Lagerin, Rone;
20) Ingvar Olsson, Havdhem.

Juniorer:
1) Erik Kraft, Havdhem, 1.16.32;
2) Bengt Olsson, Havdhem, 1.19.30;
3) Sten Grönström, Rone, 1.34.15;
4) Leif Ahlström, Eskelhem, 1.35.18;
5) Ingvar Lindström, Etelhem, 1.36.14;
6) Åke Hansson, EkstaSproge, 1.36.30;
7) Mats Hermansson, Havdhem, 1.40.05;
8) Herbert Nilsson, Eskelhem, 1.42.20.

Damer:
1) Margareta Roos, Barlingbo-Ekeby, 1.58.30;
2) Maj-Britt Löfgren, Halla-Sjonhem, 2.06.30;
3) Inger Löfgren, Halla-Sjonhem, 2.08.34;
4) Inga-Lena Larsson, Havdhem, 2.15.55;
5) Inger Herlitz, Hålla-Sjonhem, 2.19.30;
6) Beata Hermansson, Havdhem, 2.19.40;
7) Gunnel Wickman, Stenkyrka, 2.38.30;
8) Inger Hoffman, Stenkyrka, 2.55.30.

Nybörjare:
Herrar:
1) Hans Johansson, Hablingbo-Silte, 54.10;
2) Folke Skottling, Lärbro, 58.32;
3) Harry Taxén, Hablingbo-Silte, 1.08.45;
4) Bertil Johansson, Lärbro, 1.16.00;
5) Ingemar Olsson, Eskelhem, 1.17.02.
Damer:
1) Anna Bendelin och Kerstin Larsson, Väskinde, 1.22.42;
2) Adela Josefsson och Ingrid Josefsson, Vänge-Guldrupe, 1.36.40.

JUF-distriktet
hade samtiidgt anordnat sina distriktstävlingar och de bästa resultaten här blev följande:

Seniorer:
1) Sven Lövgren, Fole, 1.25.40;
2) Folke Nyberg, Bro, 1.33.53;
3) Robert Hägg, Källunge, 48.18;
4) Bengt Nordberg, Källunge, 2.04.30.

Juniorer:
1) Bert-Ove Andersson, Sanda, 1.25.02.

Damer:
1) Ingegerd Dövgren, Fole, 1.40.15;
2) Ingrid Wolter, Bro, 2.08.26.

Gotlänningen
Måndagen 3 november 1952
Nr 255

Erstapräst besöker Gotland.

Under tiden 3-9 november besökes Visby stift av pastorn vid Ersta diakonissanstalt Sven-Oscar Berglund, som därvid talar vid församlingsaftnar och andra sammankomster i Visby, Buttle, Tingstäde, Gothem, Hablingbo, Fröjel och Klinte.

Gotlänningen
Fredagen 31 oktober 1952
Nr 253