Sprängning Hangvar.

Bron 1400 meter sydost Hangvar kyrka spränges av militär trupp måndagen 10/11 kl. 1300-1315. Det är förenat med livsfara, att under denna tid vistas inom farligt område, som begränsas av en cirkel med bron som medelpunkt och 1100 meters radie.
Vägen från bron mot Hangvar respektive Tängelgårda är under tiden för sprängningen spärrad.
Sprängningen kan komma att uppskjutas, om vattenståndet i kanalen ökar. Meddelande härom lämnas i annons lördagen den, 8/11 samt genom anslag vid vägskälen nordväst Hangvar kyrka respektive sydväst Tängelgårda (norra gårdarna).
Chefen för I 18.

Gotlänningen
Torsdagen den 6 November 1952
Nr 258

Prästbostället repareras.

I fredagens konselj fick Hangvars och Halls församlingars pasorat tillstånd att låna 50.000 kr till ändrings- och förbättringsarbeten på kyrkoherdebostället.

Gotlänningen
Fredagen 31 oktober 1952
Nr 253

Kungastafetten

kom i går kväll till Västerbjers i Gothem, där kyrkoherde Munthen inför ett 25-tal personer, läste upp kungahyllningen. Kurirerna som förde budkavlen dit var Olle Pettersson och Ove Österdahl från I Hörsne IF.
I kväll går budkavlen över Vallstena till Källunge station, dit den kommer kl. 19.10. I morgon går den enligt förut publicerat program. På söndag avverkas hela norra Gotland med växling kl. 9.10 vid Bunge kyrka, 10.30 vid Fårö kyrka. Kl. 11.40 kommer den tillbaka från Fårö och kuriren möts vid färjeläget av KA 3:s musikkår, som sedan ger en konsert i kommunalparken. Kl. 14.10 kommer budkavlen till Ar i Fleringe, 15.20 till Fleringe kyrka, 17.10 till Kappelshamn, 18.30 till Halls kyrka och slutmålet för dagen är vid Austers i Hangvar, dit den kommer kl. 20.30.

Gotlänningen
Fredagen 31 oktober 1952
Nr 253

Gotlands norra härads

tingshusbyggnadsskyldiga sammanträdde igår i Allekvia tingshus. Till revisorer återvaldes landstingsmännen Erik Forslund, Väskinde, och Arvid Andersson, Fårö, med hrr Arvid Collberg, Nygårds, och Nils Dahlbäck, Ihre, som suppleanter.
Vid sammanträdet förelåg räkenskaperna för föregående år. Balansräkningen slutade på en summa av kr. 171.500: 87. Vidare förelåg ett förslag till inkomst- och utgiftsstat för 1953, som balanserade på kr. 41.968: 95 med en utdebitering a 5 öre pr skattekrona eller tillsammans kr. 17.630: 71. Bland utgiftsposterna återfinnes en på 3.500 kr för konstnärlig utsmyckning av tingssalen samt en på 3.000 kr för mikrofilmning av tingslagets fastighetsböcker. Statförslaget godkändes i befintligt skick.

Gotlänningen
Fredagen 24 oktober 1952
Nr 247

Byggnadstillstånd

har av arbetsmarknadsstyrelsen lämnats Norrlanda församling för att restaurera kyrkan och installera elvärme i den. Vidare har Väskinde och Hangvars församlingar fått byggnadstillstånd för att restaurera församlingarnas kyrkor.

Gotlänningen
Onsdagen 8 oktober 1952
Nr 233

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller i dag folkskollärare J. G. Söderberg, Vimmerby. Han tog sin folkskollärareexamen i Linköping. 1900 fick han sin första tjänst i hemsocknen på Gotland, varefter han 1908 blev lärare vid Grägarps skola i Vimmerby landsförsamling. Här stannade han i 30 år eller till dess han pensionerades 1938. Han fick då motta Pro Patrias medalj för lång och trogen tjänst. För över 25-talet år sedan blev han ledare för Vimmerby manskör. För sin gärning där belönades han med medalj. I många år var han lärarekårens representant i skolstyrelsen och bibliotekarie i sockenbiblioteket.

Sjuttiofem år fyller på lördag f. stickerskan Anna Johansson, Flenviker i Hangvar.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag fru Signe Karlsson, Nygårds i Västerhejde.

SEXTIO ÅR fyller på fredag karislibiträdet Helny Johansson, Strelowgatan 10, Visby.

FEMTIO ÅR fyller på fredag fru Elsa Johnsson, maka till lantbrukaren Gustav Johnsson, Sixarve i Alskog. Sedan ungdomen har fru Johnsson varit varmt religiöst intresserad och i Garda missionsförsamling har hon tillsammans med sin man gjort en mycket god insats.

På lördag fyller fru Agnes Nilsson, maka till lantbrukaren Axel Nilsson, Hägdarve i När, femtio år. Hon är född i När och sedan många år en intresserad medlem av Röda korset.

Femtio år fyller om lördag fru Edit Ferm, maka till hr Axel Ferm, Gustavs i Fröjel. Hon är en duktig och omtyckt kvinna.

Gotlänningen
Onsdagen 8 oktober 1952
Nr 233

ALL JAKT

samt åverkan å skog och gröda på våra marker inom Slite köping, Lärbro, Hellvi, Rute, Bunge, Fårö, Östergarn, Västerhejde, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Hangvar och Fleringe socknar förbjudes vid laga ansvar.
Slite Cement och Kalk Aktiebolag.
Aktiebolaget Visby Cementfabrik.
Aktiebolaget Gotlands Kalkverk.
Aktiebolaget Ruteverken.
Bläse Kalkbruk.

Gotlänningen
Tisdagen 7 oktober 1952
Nr 232

Auktion i Hangvar.

FREDAGEN DEN 10 OKT. kl. 1 em. låter Hans Pålsson, Kassle, på grund av avflyttning genom offentlig auktion försälja: 2 st. unga mjölkkor, 15 st. höns, möbler, ek, buff , matbord, skrivbord och andra bord, vit möbel, ottoman, stolar, laggkärl, transportflaskor, cykelkärra, div. handredskap m.m., m.m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 febr. 1953 eller vid anfordran.
H. A. JAKOBSSON. — Tel. Hejde 93031.

Gotlänningen
Tisdagen 7 oktober 1952
Nr 232

Mantals- och skattskrifningarna

för innevarande är förrättas å följande tider och ställen:
I Norra fögderret:
1876 November 16 kl. 9 f. m. med Martebo pastorat vid Kinner, s. d. kl. 2 e m. med Veskinde pastorat i Veskinde sockenstuga; 20 Nov. kl. 9 f. m. med Endre pastorat vid Hagvards, 8. d. kl. 12 midd. med Follingbo pastorat dersammastädes; 21 Nov. kl. 9 f. m. med Barlingbo pastorat i Roma sockenstuga, 8. d. kl. I e. m. med Roma pastorat dersammastädes; Nov. 22 kl. 9 ft. m. med Wänge pastorat hos hemmansegaren Olof Zachrisson Gervide i Sjonhem, 8. d. kl 1 e. m med Sjonhem pastorat hos den samme; Nov. 23 kl. 9 f. m. med Dalhem pastorat hos den samme; Nov. 24 kl. 9 f. m. med Östergarn pastorat vid Kräklings; Nov. 25 kl. 9 f. m. med Kräklingbo pastorat å samma ställe; Nov. 27 kl. 9 f. m. med Gothems pastorat vid Magnuse; Nov. 28 kl. 9 f. m. med Hörsne pastorat i Källunge sokenstuga, s. d. kl. 1 e. m, med Källunge pastorat dersammastiädes; Nov. 29 kl. 9 f; m. med Hejnum pastorat vid Guthe, 8. d. kl. 1 e. m. med Fole pastorat i Fole sockenstuga; December 1 kl. 10 f m. med Stenkyrka pastorat i Tingstäde sockenstuga; Dec. 2 kl. I f. m, med Othem pastorat i småskolans lokal; Dec. 4 kl. 9 f. m. med Hangvar pastorat i handl. Vestbergs lokal vid Kappelshamn, förrättningen börjar med Hall socken; Dec. 5 kl. 9 f. m. med Lärbro pastorat i Lärbro sockenstuga förrättningen börjar med Helvi socken; Dec. 6 kl. 9 f. m. med Rute pastorat vid Koparfve; Dec. 7 kl. 9 f. m. med Fårö pastorat vid Broa; Dec. 13 kl. 9 f. m. wmåd Visby norra Landsförsamling å Häradsskrifvarekontoret.

I Södra Fögderiet:
1876 November 10 kl. 10 f. m. med Nähr pastorat vid Bosarfve gistgifvaregård; Nov, 11 kl. 8 f. m. med Alskog pastorat i Alskog sockenstnga, s. d. kl. 12 midd. med Garde pastorat i Garde skolhus; Nov. 13 kl. 10 t. m. med Burs pastorat i Burs skolhus; Nov. 14 kl. 10 f, m, med Rone pastorat i Rone skolhus; Nov, 15 kl, 9 f. m, med Levide pastorat å Burge gästgifvaregård, s, d, kl. 12 midd. med Fardhem pastorat åå samma ställe; Nov. 16 kl. 8 f. m. med Alfva pastorat i Alfva skolhus, 8. d. kl. 123 e. m. med Grötlingbo pastorat hos Johan Larsson Koparfve; Nov. 17 kl. 11 f. m. med Öja pastorat i Öja sockenstuga; Nov. 18 kl. 10 f. m. med Vamlingbo pastorat i Vamlingbo skolhus; Nov, 20 kl. 8 f. m. med Hafdhem pastorat i Hafdhem sockenstuga, 8. d. kl. half 1 e m. med Habblingbo pastorat i Habblingbo skolhus; Nov. 21 kl. 11 f. m. med Fista pastorat i Rista skolhus; Nov. 22 kl. 9 f. m. med Klinte pastorat å Sicklings gästgifvaregård; Nov. 23 kl. 9 f. m. med Sanda pastorat i Sanda skolhus; Nov. 24 kl. 8 f. m. med Atlingbo pastorat å Isums gästgifvaregård, s. d. kl. 9 f. m. med Vall pastorat å samma ställe, s. d. kl. half I e m, med Hejde pustorat å Simunde gästgilvaregård; Nov. 25 kl. 9 f. m. med Eskelhem pastorat i Eskelhem skolhns; December 5 kl. 9 f. m. med Stenkumla pastorat vid Gardrungs gästgifvaregård; Dec. 14 kl. 4 e. m. med Visby södra landsförsamling å Visborgs kungsladugård.

I Visby Stad:
1876 December 4 med 1:a, 2:a och 3:dje qvarteren i Strandrotan; Dec. 5 med återstoden uf Strandrotan och Norderrotans 1:a och 2:a qvarter; Dec. 6 med återstående delen af Norderrotan; Dec. 7 med S:t Hansrotan; Dec. 8 med Klinterotans 1:a och 2:a qvarter, samt af 3:dje qvarteret till nr 30; Dec. 9 från sistnämde nuwmer till n 71 i 4:de qvurtnet af förbemälda rota; Dec. 11 med återstoden af samma rota och qvarter; Dec, 12 med utom staden boende och öfrige dithörande personer.
Förrättningen, som hålles i upphördskontoret på rådhuset, börjas hvarje dag kl, 9 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Oktober 1876
N:r 86

Magne Pettersson slog specialisterna i DM-fälttävlan.

Dahlin, Strandberg, Jolby och Joachimsson militära mästare.
Årets DM i fälttävlan både civilt och militärt avgjordes i går i trakterna av Tingstäde, Othem och Hangvar med mål vid Ihreviken. Som segrare i den krävande tävlingen utgick Magne Pettersson, Slite IF, som därmed var den förste »civile», som bröt militärens segerrad. Lagmästerskapet gick till Visborgs OK genom A. Dahlin, F. Magnusson och G. Almqvist.

I hällande regn
samlades de tävlande vid Rosarfve i Tingstäde, där 55 av 87 ställde upp till start. Första momentet var orienteringslöpningen. Banan som var c:a 12,5 km kan betecknas som medelsvår. Första kontrollen — en åsspets — ställde till med en del svårigheter. Andra kontrollen en myrspets vållade inga bekymmer likaså tredje som var en vägvinkel. Fjärde kontrollen en myrspets vållade en del besvär enär det fanns flera småmyrar i närheten, den femte och sista kontrollen — en liten inäga — torde ha spikats av samtliga. Bland favoriter som kom bort kan nämnas T. Blomér, Bro, som inte kunde komma överens med åsspetsen, likaså Berglund, KA 3.

Magne och Anders utan prickar.
Nästa gren var punktorienteringen, där det gällde att pricka in 6 punkter. Banan mätte c:a 3 km och kan betecknas som bra. Varje mm fel gav 2,4 poängs tillägg, Magne Pettersson och Anders Dahlin stod för bravaden att klara samtliga punkter utan tilllägg, övriga hade mellan 5-30 mm fel. Tiden för punktorienteringen inräknades i löptiden för orienteringen och här var F. Nyberg den klart bäste med tiden 1.57.50. Sune Andersson hade 2.10.15 och F. Magnusson 2.11.00. Sista gren var skjutning, där 3 skjutstationer skulle passeras. 6 skott skulle avlossas på varje station. Första målet 1/4 fig på 120 m torde icke ha vållat något större besvär. Andra målet en »japan» på 180 m visade sig vara svårbemästrad. Många bedömde här avståndet till 300 m och lyckades inte träffa med något skott. Sista målet en 1/6 fig på 100 m klarade de flesta bra. Bridén, KA 3, lyckades här bäst med fullträff i samtliga mål. Magne Pettersson, Slite, var näst bäst med 2 bommskott. Varje bommskott gav här 3 poängs tillägg. Skjutstationerna var ordnade på ett utomordentligt sätt.

ANDERS DAHLIN, VOK,
som fick en välförtjänt seger i
MDM, och genom denna en andra-
placering i den civila klassen.

Skjutningen avgjorde.
Förste man i mål vid halv 12-tiden var K. Berg, Roma, med startnummer 8, men minuterna efter anlände nr 32 F. Magnusson, VOK, som därmed ledde tävlingen en god stund, men från banan rapporterades att nr 65 M. Pettersson var på väg mot mål och att han lyckats bra på punktorienteringen. Återstod således skjutningen, men Magne gjorde inga misstag, endast 2 bommar och därmed var Magnusson slagen med 24 poäng! A. Dahlin som småmissat en del under orienteringsmomentet hade chansen att slå Magne men fick bara skjuta en bom om han skulle ha chansen till seger. Det blev 4, Anders belade därmed andra plats i tävlingen.
En eloge till tävlingens äldsta deltagare G. Jolby och S. Strandberg, båda 44 år, som trots det miserabla vädret vågade sig ut för att taga ett nappatag med sina betydligt yngre medtävlare.
Prisutdelningen förrättades av överstinnan Haquinus med biträde av kapten Ljunggren. De tävlandes tack framfördes av kapten Silven för en väl genomförd tävling. Banläggare hade varit kapten Ljunggren, vilken kan känna sig nöjd med sin dag. För arrangörskapet i övrigt stod I 18, som skötte detta på ett utomordentlig sätt.
Sture.

DM:
1.) M. Pettersson, Slite 141,75 poäng,
2.) A. Dahlin, VOK, 149,00;
3.) S. Andersson, VAIK, 157,95;
4.) F. Magnusson, VOK, 165,10;
5.) F. Nyberg, Bro, 168,50;
6.) K. Berg, Roma, 170,25;
7.) H. Lawergren, Roma, 172,10;
8.) G. Almqvist, VOK, 174,35;
9.) K. E. Pettersson, Vall, 178,6;
10.) B. Hörnen, VOK, 184,8;
11.) J. Silven, A 7,
12.) N. Löfgren, Bro,
13.) J. E. Pettersson, VOK,
14.) S. Wirbirig, A 7,
15.) G. Johansson, I 18,
16.) C. Petterssons Bro,
17.) K. Fernestam, VAIK,
18.) A. Olin, VAIK,
19.) B. Söderlund, VOK,
20.) J. Mörrby, Väskinde.

Lag: VOK (A. Dahlin, F. Magnusson, G. Almqvist) 488,5, 2.)Bro SK 572,90, 3.) Visby AIK 585,65.

MDM:
Klass A:
1.) Överfurir Strandberg, A 7, 253 poäng.

Klass B:
1.) kapten Silven, A 7, 189,15;
2.) Styckjunkare Olin, A 7, 214,35;
3.) Kapten Fohlin, FIG,” 366,95.

Klass C:
1.) Kapten Dahlin, I 18, 149,0 poäng,
2.) Furir Andersson, A 7 157,95;
3.) Överfurir Magnusson, I 18, 165,10;
4.) Sergeant Almqvist I 18, 174;35;
5.) Sergeant Pettersson I 18, 191,75;
6.) Sergeant Wirbing, A 7,
7.) Sergeant Johansson, I 18,
8.) Furir Fernestam, A 7,
9.) Furir Söderlund, I 18,
10.) Sergeant Gurmundsson, KA 3.

Lag: I 18, 886,60 poäng, 2.) A 7, 969,40. Klass D:
1.1 Vpl. Joachimsson, A 7, 267,65 poäng, 2.)Vpl. Andersson, A 7, 269,45.

Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231