Telegrafverket.

E. o. telegrafisten Hilda Margareta Getzhult har befordrats till ordinarie telegrafist och förordnats att förestå Fårösunds station, hvarifrån telegrafisten Anna H. Calissendorff flyttats till Slite station, allt räknadt från och med 1881 års ingång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 December 1880
N:r 98

Auktion å Fårösund.

Som vid den å Fårösund 26 nästlidne November hållna auktion antagliga anbud icke gjordes å större delen af det bergade och till försäljning då utlysta partiet fotogén, kommer ny auktion å det återstående osålda partiet, utgörande omkring 2,760 kannor på 50 fat, att förrättas vid tullinspektionen å Fårösund fredagen den 10 innevarande månad från kl. 10 förförmiddagen.
Besigtningsinstrumenter samt prof å varan finnas att bese å tullkammaren intill den 7 dennes samt derefter vid auktionsstället, och skall betalningen för de skedda inropen erläggas kontant vid auktionen. Varan säljes till fri disposition utan tulls erläggande, men att afhämtas hos bergrarne.
Visby Tullkammare den 2 December 1880.
J. F. Lyth. G W. Ulfsparre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 December 1880
N:r 98

Auktion å Fårösund.

Som vid den å Fårösund 26 nästlidne November hållna auktion antagliga anbud icke gjordes å förre delen af det bergade och till försäljning då utlysta partiet fotogén, kommer ny auktion å det återstående osålda partiet, utgörande omkring 2,760 kannor på 50 fat, att förrättas vid tullinspektionen å Fårösund fredagen den 10 innevarande månad från kl. 10 förförmiddagen.
Besigtnoingsinstrumenter samt prof å varan finnas att bese å tullkammaren intill den 7 dennes samt derefter vid auktionsstället, och skall betalningen för de skedda inropen erläggas kontant vid auktionen. Varan säljes till fri disposition utan tulls erläggande, men att arfhämtas hos bergrarne.
Visby Tullkammare den 2 December 1880.
J. F. Lyth. G W. Ulfsparre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 December 1880
N:r 97

Från sjön.

Engelska skeppet Aldebaran, som 16 dennes strandade å Salvo ref norr om Gotland, slogs, under orkanlik storm, 18 d:s af grund och dref till sjös. Sedan vinden i lördags öfvergått på nordlig och nordvest, dref fartyget ända till 7 qvartmil ut i OSO riktning från Östergarns fyr. Der anträffades det af bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Hermes och Hero, hvilka, sedan stormen i söndags bedarrat, samma dag på morgonen afgingo för att uppsöka fartyget, det förra från Slite och det senare från Fårösund, och lyckades det dem att inbringa skeppet till Slite, dit de anlände i söndags afton.
— Norska skeppet Friso, hvilket alltsedan 30 Oktober varit strandadt å Engmansgrund vid Katthammarsyik, slogs, sedau hela lasten i öfre rummet blitvit bergad i land, under stormen 17 deanes från grundet och infördes dagen derefter till Katthammarsvik af bergningsoch dykeribolaget Neptuns ångfartyg Hermes, som kommer att senare bogsera fartyget till Slite.
— Galeasen Union, kapt. Hiilfer från Bremen, på resa från Kjöge till Stewtin med råg, har i ousdags sjunkit i närheten af Darserort (något norr om Stralsund). Manskapet räddades med yttersta nöd och har i utblottadt tillstånd i onsdags ankommit till Trelleborg med skeppsbåten.
— Passagerareångfartyget Fryksdalen, kapten Fitinghoff grundstötte under rådande stark tjocka sistl. fredag i sjön Fryken i Värmland, Fartyget sjönk. Intet menniskolif spildes.
— Fisket i norra Helsingland har denna höst i allmänhet lemnat god atkastning, enligt hvad från trakten skrifves. Löjfisket, mest till agn, drifves möjligen i för stor skala; luxfisket, som mest sker med krok, har lyckats så, att egare till 150 krok erhållit på en gång en fångst af 160 skålp.; sikfisket, som började i slutet af förra veckan, synes äfven ganska lotfvande.
— Den starka storm, säger Söderköpingsposten som rasade natten till 24 dennes uppdref vattenståndet i Slätbaken till sådan höja, att det i mannaminne ej lär varit högre. Atskilliga förödelser åstadkom den svåra stormen i förening med det våldsamt sig höjande vattnet. Vid Mem förstördes totalt det badhus, som var beläget strax vid fyrlyktan. Vid Stegeborgs färja blet den s. k. vågbrytären ramponerad, och åtskilliga bryggor ute 1 skärgården hatva äfven blitvit offer tör luftens och vattnets förenade raseri.
— Engelska briggen Pounch, som 17 d:s strandade innanför »Knitfveu» i Lötstabugten, är svårt läck och har 7 fots vatten i rummet. Briggen var stadd på resa från Helsingör via Slite till Gefle, dit kaptenen inkom i fredags.
— Det förut omnämda fartyg, som 5 d:s sjönk 3 mil sydst från Ystad, var holländska skonerten Moderatio, kapten Bokkening, lastad med linfrö, och stadd på resa från Petersburg (a Holland. Fartygets berguing anses omöjlig.
— Ålfiskena vid Ystads kuster hafva i år varit ovanligt litet gitvande; inkomsten deraf anses ej uppgå till stort mer än en fjerdedel mot under vanliga år. Deremot ha fiskarena af de starka stormarne fått ålhommor och annan redskap för icke obetydliga belopp förstörde.
— Bergning af det stora ångfartyget Balder lär vara omöjlig. I lördags kom kronoångfartyget Gunhild, kapten Vestman, från strandningsplatsen till Karlskrona. Dykaren, som undersökt Balder, hade tunnit densamma tvärt afbruten på midten och med tvänne större remnor på sidorna. Fartyget är således totalt vrak.
— I onsdags sjöpk en tysk slätskonare, lastad med råg, utanför den danska ön Möen. Besättningen, 5 man, hann med knapp nöd lösgöra en liten jolle, deri de under hela dagen uthärdade den svåra sjögången, och kommo i land något öster om Trelleborg, utmattade, förfrusna och utblottade på allt hvad de egt.
— Skonert »Aegir», kapt. Persson och hemma i Landskrona, om hvyllken underrättelser länge saknats, har strandat på finska kutsen. Besättningen räddad, men fartyget vrak.
— Från Lule skrifves 11 dennes: För 14 dagar sedan lemnade två kronolotsar Rödkallens fyr- och lotsplats för att flytta in till staden, men lemnade två af sina kamrater qvar. På resan hade de mycket svårt och mödosamt derigenom att isen skar sönder båten så att han läckte. De qvarlemnåde, som strax skulle komma efter, tror man nu hafva råkat illa i samma fara, eftersom de ännn ej afhörts. Den 9 d:s gingo Lule lotsar upp i kyrkotornet för att med kikare se om signalkulan var uppe på Rödkallen, men säges hon hafva varit nere — ett tecken till att de saknade kamraterna verkligen lemnat ön.
— Alla bergningsförsök af strandade norrFare ångaren Thule lära vara uppgifna för i år.
— Nio ångfartyg lågo i söndags i Vesterviks hamn. Postångfartyget Sofia påmönstrade i måndags och är i allo klart att företaga vinterkampanjen.
— I fredags strandade barkskeppet Sleipner från Köbenhavn vid Klintmöller, Oaktadt alla räddningsförsök från land omkom hela besättningen, 14 man, hvaribland.töljande svenskar: timmermannen Matias Svensson, född 1850, matroserna Johan Gastafsson, 1853, Olans Olsson, 1855, och jungmannen Karl Vilhelm Lorens Lindström, 1863. Äfven kocken, hvars namn icke uppgifves, lär ha varit svensk. Sleipner, som kom från England, påstås ha varit läck redan på ditresan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 November 1880
N:r 95

Chefen för fortifikationen,

generalmajor A. Odelstierna, åtföljd at kapten Gunnar Kaijser, anlände hit i morse och utreste i förmiddags i bil till Tingstäde och Fårösund för inspektion af därvarande befästningar. Generalmajor Bergström jämte fortifikationsbefälhafvaren, kapten B. Lallerstedt och stabschefen, kapten F. Wijkström medföljde på denna inspektionsresa.
Bemälde officerare återkomma till staden i eftermiddag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 Juni 1915
N:r 140

Död Edvard Israel Grubb,

en af Gotlands äldste och mest framstående köpmän och jordbrukare, afled i onsdags, efter ett halft års hjertlidande, på sin egendom Fårösund i en ålder af 70 år. Den aflidne. som i yngre år egnade sig åt sjömansyrket och som sedermera bebott denna egendom i icke mindre än 42 år, hade inom norra häradet och särskildt inom den kommun, han tillhörde, genom rättrådighet och nyttiga åtgärder förvärfvat sig en allmän högaktning och förtroende, och det innerliga förhållande, som rådde mellan honom och allmogen, förtjenar ett särskildt omnämnande. Under tider af missväxt .och ekonomiskt betryck inom orten var han både med råd och handling verksam. Ett varaktigt minne — många andra att förtiga — har han grundat åt sig i den sockensparbank, hvilken, en af de första på ön, af honom under många år afgiftsfritt vårdats, och hvars behållning anslagits till betalning af kommunens utskylder, samt i den omvårdnad, hvilken han egnade åt socknens skolväsende och öfriga angelägenheter, hvarigenom också Bunge kommun vardt en bland de yppersta af öns kommuner.
Lika ärad som hans person var lika gästfritt var hans, af gammaldags seder stämplade hem, der äfven vår nuvarande konung gästat; och få torde de flottans officerare vara, hvilka ej, under de årligen återkommande manövrerna i Fårösund, åtnjutit ett gästvänligt wottagande derstädes, för att nu icke påminna om den storartade gästfrihet, för hvilken såväl engelska som svenska flottans officerare hade att tacka den Grubbska familjen under kriget 1854—1855.
Utmärkelser undanbad sig den blygsammé mannen, för hvilken medvetandet af redligt fylda plikter utgjorde den bästa belöningen,
I Grabb förlorar Gotland en kärnkarl af den gamla, bepröfvade stammen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Oktober 1880
N:r 85

Dödsfall Edvard Israel Grubb

Att handlanden Edvard Israel Grubb stilla och fridfullt afsomnade å Fårösund ousdagen den 20 Oktober 1880 kl. 7 f. m.; djupt sörjd och saknad af maka, barn, bargabarn, slägt och många vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Ps. 5, v. 3.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Oktober 1880
N:r 85

Korvetten Eugenie

ankrade redan igår i Fårösund. Prins Oskar, hvilken tjenstgör ombord, kommer, som bekant, på besök till Visby om torsdag. Ankomsten sker mellan kl. 12 och 1, då vägen tages genom norderport, som kommer att festligt smyckas med grönt och flaggor, utför studentallén upp till residenset.
I det uppgjorda programmet för prinsens mottagande har så till vida ändring skett, att på torsdag gifves hos öfverste v. Vegesack frukostmiddag hvarefter, om väderlek och öfriga omständigheter medgifva, på torsdagseftermiddag folklekar och bollspel lära komma att öfvas å planen framför D. B. W:s paviljong.
Konung Oskars söner äro enkelt, att icke säga strängt uppfostrade. Särskildt lär hertigen af Gotland hafva gjort sig känd som en okonstlad, rättfram och öppenhjertig yngling, främmande för och föga angenämt berörd af det krypande fjäsk, som i furstliga personers närlet brukar utvecklas och vanligen anses för det yppersta beviset på undersåtlig vördnad.
Prinsen har ock i telegram hit undan: bedt sig allt officielt mottagande vid ankomsten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Augusti 1880
N:r 64

Från sjön.

Skonerten Tjelvar, kapten Sandström, som i tisdags afton afgick härifrån, strandade under natten i närheten af Fårösund. Bergningsångaren Hermes afgick härifrån i förgår till strandningsstället och tog igår fartyget flott. Skonerten, som ej erhöll några skador, fortsatte resan till Katthammarsvik.
— Skeppet »Iris», kapten Hansson, anlände 27 Juli till Kronstadt.
— En liten segelbåt; »Little Western», har på sin äfventyrliga resa från Nordamerika till England användt 43 dagar. Båten, som hade två män ombord, hrr Thomas och Norman, är i tyskt mått 16 fot 7 tum lång, 6 fot 7 tum bred och 2 fot 6 tam djup samt har ombord en ännu mindre båt.
— I söndags qväll anstäldes ombord å vid Kalmar liggande, prydligt och beqvämt inredda, ryske dykareångbåten »Neva» experimenter med elektriskt ljus. Efter åtskilliga försök lyckades man framkalla ett konstant sken, som var synnerligen starkt och rikt belyste en ganska betydlig vägsträcka. En hel del folk åskådade det intressanta experimentet. Under mörka nätter och vid bergningstillfällen bör det elektriska ljuset vara af mycket stort värde.
— Segla aldrig med fastgjorda skot ! I söndags e.m. kullseglade ute på kronoredden vid Karlskrona en mindre båt, hvari två karlar, begge från Tjurkö, befunno sig. Den ene bergades genom skeppsgossebriggen af Wirséns båtbesättning, men den andre — en fraktkarl vid namn Per August Olsson (Kallerholm) — drunknade. Orsaken till olyckan är närmast att söka deri; att de seglade med fastgjorda skot.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Augusti 1880
N:r 63

Gotska Sandön hotad att sköflas af eld.

Fem sjömil norr om Fårö ligger en liten ö, 3/4 mil lång och 1/2-mil bred, som nästan saknar förbindelse med den öfriga verlden och sällan låter tala om sig, undantagandes att man då och då derifrån får någon underrättelse i samband med någon strandningsolycka. Ön, som utgöres afomkr. 5,000 tunnland skog och 2,000 tunnland flygsandsfält, kan för närvarande nästan sägas framalstra hvarken säd eller odlade frukter. Befolkningen utgör endast några få hushåll, tillhörande fyrbetjeningen.
Men ifrån sin vanliga obemärkthet har den lilla ön under de senaste dagarne plötsligt framträdt och blifvit ett ämne för de lifligaste samtal, blandade med allvarsamma farhågor. Sammanhanget härmed är följande:
Sjömätningsångaren »G. af Klint», kapten Oldberg, befinner sig för närvarande i trakten af Fårösund stadd på sjömätningar. För attutpricka Sandöns läge, som lär vara något oriktigt angifvet på kartan, skickades löjtnant Schale med ångare och besättning till Sandön för att derstästädes i torsdags afton uppsända s. k. fallskärmsraketer, hvilka kapten Oldbergskulle observera från Fleringe kyrktorn. Dessa raketer antände i sitt fall den torra ljungen och mossen på ön, hvarest elden med stor hastighet grep omkring sig på en ytvidd af, som man i lördags afton beräknade, omkr. 1000 tunnland, mestadels ljunghed, men äfven skog, sträckande sig i östlig och sydlig riktning af ön.
Elden lär ej observerats förr än i fredags, då ångaren gjorde ett förnyadt besök vid ön. Det ringa antalet fyrbetjening samt 10 man af ångarens besättning under löjtn. Schales befäl biträdde vid släckningen, tills kapten Oldberg hunnit anskaffa släckningsmanskap från Lärbro, hvilket först i lördags afton kunde vara på ort och ställe, hvarjämte kapt. O. uppbådade manskap från Fårö kommun att möta honom på söndags morgon i Ekviken på Fårön. Bestörtningen är stor och faran öfverhängande, yttrar i lördags afton vår brefskrifvare, ty slår: vinden om på sydlig, är fara värdt att fyr och alla bostäder jemnas med marken.
Hvad vår sagesman befarade inträffade i söndags qväll, då vinden kastade om till sydlig. Det är att hoppas, att de två kanonbåtar, som från Stockholm reqvirerats, hafva hunnit fram i nog god tid för att kunna något uträtta.
Telegram om olyckan afsändes igår till civildepartementet från härvarande länsstyrelse. Då landshöfdingen är från orten frånvarande, utreste igår till olycksstället landssekreteraren Hambraeus, som idag vid middagstiden ännu icke återkommit.
Vid besök på landskansliet idag på förmiddagen, för att taga del af de officiela rapporter, som om olyckan inkommit till länsstyrelsen, erforo vi, att landssekreteraren tagit dessa med sig på resan.
I dag på middagen hafva vi från Fårösund eftertelegraferat de färskaste underrättelserna om eldsvådan och emottogo som svar följande telegram, hvaraf synes, att faran ännu långt ifrån kan anses öfvervunnen:
Fårösund, kl. 1,5 e. m.
Erforderligt släckmanskap är från Stockholm reqvireradt. Eldsken observerades igår af fåröbor och hit inkomna seglare. Branden pågår. Med rådande vind befaras hela Sandöns förstörelse. Närmare underrättelser saknas, enär ingen från ön ännu anländt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juli 1880
N:r 60