Dödsfall Petronella Endermark

Att skeppareenkan Petronella Endermark, efter ett längre lidande stilla afled å Hulte i Endre tisdagen den 11 Februari 1879, i en ålder af 77 år, 9 mån. och 4 dagar, varder på detta sätt den aflidnas slägt och vänner tillkännagifvet.
2 Korint.-bref 5: 1.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Februari 1879
N:r 14

Genom auktion.

Landtbrukaren J. Sjöberg, Visby och Österby låter genom auktion onsdagen den 12 Febr. från kl. 10 f. m. i mindre utrop försälja en större areal skog år, mantal Bex i Endre, belägen 1/4 mil fr. Visby. Af mig godkände köpare tå betalningsanstånd till den 1 nästkommande Oktober, andre ställa borgen om de sig af anståndstiden vilja begagna. Afverkningstid och öfriga vilkor tillkännagifvas före auktionen.
Bro & Åby den 4 Febr. 1879.
Joh. Ekelöf.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Februari 1879
N:r 12

Auktion vid Bäcks i Endre.

Hemmansegaren Georg Jacobsson, Bäcks i Endre, låter genom auktion, lördagen den 8 Februari från kl. 10 f.m. i mindre utrop försälja ståndskogen, uti en honom genom laga skifte, fråndömd till annat hemman lagd hage å omkr, 74 tuonoland. Denna skogspark är belägen intill jernvägen nära Stora Vede gård och ståndskogen mest användbar till ved. Säkre köpare få betalningsanstånd till 4 Oktober. Afverknvingstid och öfriga vilkor tillkännagifvas före auktionen.
Endre den 27 Jänuari 1879.
Etter anmodan,
L. N. Enderberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Februari 1879
N:r 10

Till kommunalnämdsordförande

äro utsedde:
i Björke hemmansegaren Karl Törnvall, Björksarfve,
i Klinte handl. R. Snöbohm, Klintehamn,
i Roma husbonden M. F. Krusell, Timans,
i Ardre O. Ahlbin,
i Endre O. P. Viman, Endregårda.

Till ordförande i kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse
i Hafdhem hemmansegaren K. Rosendahl, Kelder,
i Alskog husbonden H. Olsson, Orlefs,

till ordförande i fattigvårdssyrelsen
i Endre J. Larsson Endregårda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 Januari 1879
N:r 6

Afsked

är beviljadt kronolänsmannen i Endre och Dede ting, F. G. Frendin, och kommer kronolänsman J. A. Smedberg att öfvertaga länsmanstjenstgöringen i Stenkyrka pastorat och kronolänsman J. Håkansson i den öfriga delen af distriktet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Januari 1879
N:r 5

Auktion.

Med stöd af vederbörligt tillstånd låter hemmansegaren Kr. Liddin genom auktion, som lördagen 28 December kl. 11 f.m. förrättas å stället, försälja sin myndlings, Oskar Bolin, 11/64:dels mtl Lingsarfve i Eskelhem. Denna hemmansdel har vidlyftiga, till större delen ganska goda egor och skog till afsalu. Dess åbygnader äro belägna utmed allmän väg omkring 1 ½ mil från Visby. Myndlingens ålderstigna morföräldrar hafva lifstidsundantag deraf. Köparen vare beredd att genast betala iz af köpesumman, som öfverstiger hypotekslånet, hvilket kan få öfvertagas, och ställa fullgod säkerhet för resten. Vilkoren i öfrigt tillkännagifvas före auktionen. En med berörde fastighet sammanhängande, lika stor och med goda åbygnader försedd, undantagsfri hemmansdel säljes vid samma tillfälle, emot före försäljningen tillkännagifna betalnings- och öfriga vilkor. Pröfningsrätt öfver högsta anbuden å båda fastigheterna förbehålles.
Endre 6 Dec. 1878.
Efter anmodan,
L. Enderberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1878
N:r 100

Riksdagsmannavalet för norra häradet

har så utfallit, att valkretsens förre represenstant hr P. Larsson i Fole blifvit återvald med 117 röster. Närmast i röstetal var skolläraren L. N. Enderberg i Endre med 49 röster. För öfrigt afgåfvos röster på bruksegaren H. Jacobson, Lummelunda (14), kapten K. T. Broander, Källunge (10), handl. H. Nyberg, Hellvi, (10), Niklas Jakobsson, Kyrkljufves i Vänge (7), V. Gardell, Stenstu i Endre (7), L. P. Christensson (4) och Olof Nilsson, Krasse i Guldrupe (3); hvarförutom nämdeman G. I. Lindgren, Lars Granberg, Dalhem, landtbrukaren Malmros, Hangvar, och fanjunkaren O. Häglund, Vänge, hvardera erhöllo 1 röst. Såsom bevis på den liknöjdhet, som rådde, kan nämnas, att i Lokrume socken, der 37 personer äro valberättigade, ingen enda infann sig vid valet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 September 1878
N:r 75

Tredje qvartalets aflöning

till nationalbeväringens underbefäl och spel kommer att utbetalas

måndagen 2 Sept. kl. 5 e.m.
Tillbeväringsbatteriernas underbefäl och spel, underbefälet vid artillerikårens stamtrupp, filtmnsikanterne och gevärshandtverkarne, å drätselkammarens expeditionsrum å rådhuset;

Måndagen 9 Sept. kl. 12.
Hoburgs komp. vid Olofs i Öja;
Gröttlinge » » Lingvide i Hafdhem ;
Hafdhems » » Qvinnegårda i d:o;
Hemse » » Petsarfve i Eke;
Habblinge » » Stenbro i Silte;
Fardhems » » Burge i Letvide;
Burs » » Gumbalder i Stånga;
Närs » » Hallute i När;
Garde » » Hallvans i Garda;
Klinte » » Sicklings i Klinte;
Banda » » Botvide i Sanda ;
Hejde » » L:a Atlings i Atlingbo ;
Sjonhems » » Bjerges i Vänge;
Torsburgs » » Kräklings i Kräklingbo;
Östergarns » » TrossingsiGammalgarn;
Eskelhems » » Buters i Eskelhem;
Stenkumla » » Gardrongs i Stenkumla ;
Dede » » Harqvie i Björke ;
Visby infant. » » komp. befälh:s bostad;
Visby jäg. » » komp. befälh:s bostad;
Endre » » Endregårda i Endre;
Bro » » Stenstugu i Bro;
Halla » » Gandarfve i Dalhem ;
Lina » i Källunge sockenstuga;
Bäls » vid Gute i Bäl;
Lummelunds » » Mos i Stenkyrka;
Tingstäde » » Kyrkebys i Hangvar;
Forsa » » Angeibos i Lärbro ;
Rute » » Koparfve i Rute;
Fårö » » Broa å Fårön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd:
Norra fögderiet.
Visby norra landsförsamling
Sjökaptenen M. Stenberg 1,200
Rättaren E. Enström 600
Majoren Lindvall 800

Endre.
F. d. häradshöfding v. Strussenfelt 2,269
V. pastor Ehrenström 700
Skolläraren Enderberg 1,400
Endregårda Joh. Larsson 1,500

Hejdeby.
Kaptenen Ahlgren 2,562

Barlingbo.
Prosten Bergvall 1,797
Mamsell Bergvall 500
V. pastor Kahl 750
Skolläraren Levedahl 800
Inspektor Andersson 1,000

Roma.
Rättaren J. Svensson 700
Kyrkoherden Appellöf 2,524
Skollärarinnan Bolin å 800
2:dra läraren vid folkhögskolan Regnér 1,200
Folkhögskoleföreståndaren Sätervall 2,500

Björke.
Skolläraren Lindström 750
F. husbondan P. Hagström 700
Landtbruksskoleförestånd. Engström 2,700
Underläraren Carlssou 1,200
Skogsläraren Normelli 200
Smeden Kjellström 650

Follingbo.
Prosten Holmbergs sterbhus 1,686
Skolläraren Dahlström 850
Disponenten N. Herlitz 1,000
Rättaren Romin 500
Enkefru Lindahl 987
Rättaren P. Olofsson 600
Landtbrukaren N. Nilsson 3,675
Schaktmäst. Holmbäck 900

Fole.
Kyrkoherden Gustafson 2,800
Skolläraren Linder 750
Hejdes ångsågsintressenter 2,500
Snickaren Hedin 500
Söjdeby Olof Christensson 1,200

Lokrume.
Skolläraren Bandelin 750

Veskinde.
Kyrkoherden Klintberg 2,654
Skolläraren Nordin 800
Underlöjtnant Vestberg 713
Kronolänsman Håkansson 1,525

Martebo.
Kyrkoherden Stengård 1,000
Skolläraren Bolin 750

Lummelunda.
Skolläraren Gustafsson 750
Kapten v. Liewen 2,739
Grosshandl. Jacobsson sterbhus 2,500

Stenkyrka.
Kyrkoherden Reuser 3,758
Skolläraren Lindgren 800
Handl. Lutteman 1,500
Kapten Kock 1,776

Tingstäde.
Klockaren Engström 500
Konsuln J. P. Stare 2,760
Klingvall & k:ni 1,500
Metodistpredikant Danielsson 1,200

Othem.
Kyrkoherden Söderström 2,375
Klockaren Rundqvist 600
Tullinspektor Risberg 3,430
Kustroddaren Andersson 785
Handl. Ferd. Nyström 3,800
Rederiet för skon. »Spekulation» 1,500
Rederiet för skon. «Henrik» 1,000
Rederiet för koft. «Konkordia» 600
Rederiet för skon. «Amor» 1,200
Rederiet för jakt. «Mathilda» 600
Rederiet för jakt. «Albertina Catrina» 600
Rederiet för jakt. «Carolina Lüders» 500
Handelsbiträdet Schenholm 700
Handl. Eneqvist 500
Sjökapten Montelius 700
F. husbonden L. Gardell 720
Handlanden Myrsten 1,000
Rederiet för skeppet «Slite» 2,500
Rederiet för skeppet «Christine» 1,800
Rederiet för briggen «John» 700
Rederiet för skonert «Orion» 1,000
Handlanden Lyberg 500
Rederiet för skonert «Triton» 800
Rederiet för skonert «Phenix» 800
Redogöraren Unonius 9200
F. landtbrukaren Unonins 800
Timmerman Höglund 500
Skomakaren Joh. Nilsson 800
Skepparen Österberg 800
Poststationsförestånd. Ekman 600
Skepparen Thomson 600
Kronolänsman J. A. Smedberg 1,940
Styrman Pettersson 600
Skepparen J. Jacobsson 500
Slite Varfsbolag 6,500
Rederiet för skonert «August» 1,000
Rederiet för skonert «John» 500
Handelsbiträdet Ahlberg 1,000
Handelsbiträdet Norrby 700
Kalkbruksförestånd. Almgren 750
Skeppsbyggmäst. Henne 2,500
Telegrafisten Lagerberg 770
Lotsålderman Vallin 1,225
Lotsen L. Pettersson 805
Apotekaren Landgren 800
Tullvaktmäst. Rondahl 937
Skepparen Hejdenberg 700
Skräddaren Öberg 500
Skepparen Falk 700
Sjökaptenen Lönngren 1,400
Bagaren Stenström 700
Skolläraren Ljungberg 1,000
Värdshusidk. Andersson 1,300
Redaren för «St. Olof» 500
Lotsen Björklund 745
Provinsialläkaren Kolmodin 2,800
Skepparen J. Carlsson 600
Kronolotsen Gadd 735

Boge.
Skolläraren Mörrby 900
Skepparen Lundgren 1,300
Skepparen Joh. Nyström 1,000
Kakelugnsmak. J. Berg 600

Hangvar.
Skolläraren Norrby 700
Handl. Vestberg 5 2,000
Tullvaktmiäst. Gardstedt 566
Handl. Kahl 3,000
Handl. Hök 3.000
Red. för skon. Flygande Fanan 500
Tulluppsyningsman Gunér 1,709
Skepparen Viberg 700
Metodistpred. Lundblad 1,000
Landtbrukaren Malmros 3,500
Enkefru Bachér 712
Kustroddaren Nordin 785
Kyrkoherden Karleson 2,000

Hall.
Skolläraren Pettersson 750

Lärbro.
Kyrkoherden Sik 3,850
Skolläraren Carlsson 1,050
Handl. Söderberg 750
Sjökapten Herlitz 1,500
Sjömannen Stenbom 600
Sjökapten Hammarström 1,200
Norrvange O. F. Gahne 600
Sjökapten Högvall 700
Landtbrukaren F. Nyberg 2,400
Handl. Vestöö 2,800
Löjtnant Vestöö 1,160
Handl Hägvall 2,200
Qvartersman Jansson 800
Sjökapten Vahlqvist 1,200
Sjökapten Nordahl 1,500
Kapten G. Hjelm 1,842
Handl. Forsberg 500
Metodistpredikant Johansson 1,000
Sjökapten Rubarth 1,000

Helvig.
Skolläraren Veström 1,200
Skepparen Hellström 800
Skepparen Vallin 800
Stenkolsugnsintressenter 500
Handl. Edman 2,000
Rederiet för skon. «Dockan» 500
Rederiet för skon. «Elisabeth» 900
Mamsell L. Kolmodin 510
Tulluppsyningsman Holmström 1,542
Lotsen Vallin 532
Hamnmästaren Östergren 592
Norderugns intressenter 500
Sjökapten G. Löfqvist 600
Sjökapten K. Löfqvist 700
Styrman Franzén 500
Sjökapten E. Nyberg 700

Rute.
Kyrkoherden Nyberg 2,380
Skolläraren Carlström 750
Skepparen Gottlander 500
Skepparen Fredriksson 600
Skepparen Sundberg 600
Handl. Fardelin 800
Sigleifs Anders Siltberg 500
Kalkbraksegaren D. Siltberg 800
Landtbrukaren Nyman 1,000
F. kaptenen Laurin 1,520
Enkefru Hägvall 900

Fleringe.
Skolläraren Östman 750
Disponenten Cleve 2,000
Landthandl. Smith 750
Handl. Hars konkursmassa 1,000

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1878
N:r 63