SKOGSAUKTION

Auktion åt utstämplad skog tillhörande DALHEMS PASTORAT hålles lördagen den 13 dec. å nedanstående platser och tider:
Bygdegården i Bara kl. 9.30: 281,9 kbm i 12 poster från Hörsne prästgård och Bara annex.
Gamla skolan i Dalhem kl. 12.00: 47,5 kbm i 2 poster från Hässelby komministerboställe och 222,9 kbm i 3 poster från Dalhems prästgård.
Halla skola kl. 13.00: 106,4 kbm i 6 poster från Halla annex.
Stämplingslängderna finnas tillgängliga hos skogliga biträdena A. Kellgren, Snovalds i Hörsne, Verner Pettersson, Räkarve i Dalhem, och A. Pettersson, Tule i Halla, samt på pastorsexp. i Dalhem.
Dalhem den 5 dec. 1952.
PASTORATSKYRKORADET.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Snickerifabriken i Dalhem i likvidation.

Dalhems snickerifabrik har beslutat att gå i likvidation, då skulderna överskrider tillgångarna med så pass stort belopp att styrelsen enligt aktiebolagslagen är tvungen att begära företaget i likvidation. F. n. har fabriken fjorton man anställda. Något stopp i driften blir det inte utan man kommer att köra tillsvidare.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Vandringsutställningen

med »Gotländsk konst» som i dag gästar Dalhem samt tisdag—onsdag Halla har fått ändrade öppethållningstider. Det blir under tiden 19-21 i stället för, 18-20 som den kommer att vara till gänglig för allmänheten. Lokaler är Dalhems Folkets hus och Halla bygdegård.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Födelsedagar

NITTIOTVÅ ÅR fyller på tisdag förre hemmansägaren Elof Höggren, Hallvide i Dalhem. Den gamle, som numera vistas på Mariahemmet i Visby, är vid god vigör.

ÅTTIO ÅR fyller på tisdag f. lotsförmannan Adolf Stenberg, Strands i Klinte. Han kom som 19-åring i lotsverkets tjänst samt blev i sinom tid lotsförman i Västergarn. År 1916 kom han i samma befattning till Klintehamn och avgick med pension 1932. Åttioåringen är vid prima vigör och sysslar dagligen med litet av varje.

Åttio år fyller på onsdag förre hem.-ag. Lars Båtelsson, Sigleifs i Silte. 1901 övertog han gården, som varit i släktens ägo allt sedan början av 1700-talet. Som den driftige och intresserade lantbrukare han är har han gjort många förbättringar på den och den tillhör också en av de större gårdarna i socknen. Jubilaren har också haft många kommunala förtrondeuppdrag. Bl. a. har han under många år varit ledamot av kyrko- och skolrådet. Han har varit med i komunalnämnden och taxeringsnämnden och i Hablingho mejeriförening.

På tisdag fyller förre fiskaren Oskar Malin, Kvie i Eksta, åttio år.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag förre hemmansäg. Anshelm Larsson, Vallbys i Hogrän. Han är född vid Buters i Hogrän och övertog vid sitt giftermål gården vid Vallbys. Jubilaren har tillhört kyrkorådet och varit kyrkvärd. Gården har numera överlämnats till mågen, lantbrukaren Hans Jakobsson.

På tisdag fyller jordbruksarbetaren Adolf Karlsson, Stora Solbjerga i Fröjel, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Maria Fredin, Botarve i Sanda. Hon är maka till sprängmästare Albert Fredin.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag småbruksägaren Ragnar Ahlström, Kvie i Eksta.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

GOTLAND RUNT. Dalhem.

DALHEM
Om »Människan inför sanningens Konung» talade rektor Gust. Mosesson, Lidingö, vid adventshögtiden i missionshuset på söndagseftermiddagen. Tal. framhöll, att kristendomen åter kan gå segertider till mötes, när de famlande sökarna, de sanningsälskande kristusförsvararna blir fullständiga kristusbekännare. Vi står alla under föränderlighetens lagar; vi förändras antingen till det bättre eller till det sämre. Det är här vi kan träda fram och påverka utvecklingen av vårt eget liv, slutade tal.
Lantbr. Joel Björkqvist medverkade med solosång och systrarna Ryström, Ekeby, sjöng duett. Pastor L. Engström inledde och avslutade den välbesökta högtiden.
Fredagen den 5 anordnar ungdomsföreningen försäljning i missionshuset.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

GOTLAND RUNT. Dalhem.

DALHEM
Om »Människan inför sanningens Konung» talade rektor Gust. Mosesson, Lidingö, vid adventshögtiden i missionshuset på söndagseftermiddagen. Tal. framhöll, att kristendomen åter kan gå segertider till mötes, när de famlande sökarna, de sanningsälskande kristusförsvararna blir fullständiga kristusbekännare. Vi står alla under föränderlighetens lagar; vi förändras antingen till det bättre eller till det sämre. Det är här vi kan träda fram och påverka utvecklingen av vårt eget liv, slutade tal.
Lantbr. Joel Björkqvist medverkade med solosång och systrarna Ryström, Ekeby, sjöng duett. Pastor L. Engström inledde och avslutade den välbesökta högtiden.
Fredagen den 5 anordnar ungdomsföreningen försäljning i missionshuset.

Gotlänningen
Tisdagen den 2 December 1952
Nr 280

GOTLAND RUNT. Dalhem.

DALHEM
I Dalhems missionshus anordnas adventshögtid på söndag middag. Som talare medverkar rektor Gust. Mosesson från Lidingö. Rektor Gust. Mosesson är en av den svenska frikyrkovärldens mest bekanta profiler. Sin huvudsakliga livsgärning har han utfört som lärare och rektor vid Svenska missionsförbundets missionsskola på Lidingö. Rektor Mosesson har också betytt mycket i det politiska livet. En lång följd av år har han tillhört riksdagens andra kammare och han, är den egentlige upphovsmannen till den nya religionslagstiftningen. Det blir säkert många som möter upp för att lyssna till den kände frikyrkomannen. I högtiden medverkar Joel Björkqvist med sång.

Gotlänningen
Fredagen den 28 November 1952
Nr 277

Kronoutskylderna

inom norra fögderiet uppbäras under nästa år å följande tider och ställen:
Februari I med Visby norra socken å kronotogdekontvret; Febr. 2 med Barlingbo och Endre pastorater vid Tivbles; Febr. 3 med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards; Pebr. 5 med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarlve i Dalhem; Febr. 6 med Wäge pastorat — vid Kyrkeljafves; Febr. 7 med Östergarns pastorat hos Nils Höglund Högstens; Febr. 8 med Kriäklingbo pastorat vid Kräklings; Febr. 9 med Hörsve och Gothem pastorater vid Magnuse; Febr. 10 med Othem pastorat & Slite värdshus; Febr.
12 med Källunge och Hejuum pastorater vid Gutbe; Febr. 13 med Weskinde och Fole pastorater i Fole sockenstuga; Febr. 19 med Martebo och Stenkyrka pastorater vid Grausne; Febr. 20 med Hangvar pastorat i handlanden Westbergs lokal vid Kappelshamn; Febr. 21 med Lärbro pastorat i Lärbro sockenstuga; Febr. 22 med Fårö pastorat &å forna värdsbuset vid Fårösund; Febr. 23 med Rute pastorat dersammastädes.
Förrältningarne börjas kl. 10 f. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 December 1876
Nr 103

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag den kände spelmannen Hjalmar Edmark, Gurfiles i Ala. Han är född i Norrlanda och kom 1883 till Ljungby i Ala. Ett par år senare gifte han sig och övertog Gurfiles, vilken gård han brukade i många år tills han överlämnade den till sonen Axel.
I sin ungdom gick Hjalmar Edmark fem klasser i läroverket i Visby, och han var inte mer än 10 år gammal, då han i nybergska bokhandeln inköpte den fiol, han alltjämt trakterar. Under årens lopp har E. spelat på hundratals bröllop och även på basarer och andra folknöjen har han medverkat med sin sprittande musik. Vidare har han deltagit i spelmanstävlingar på Lojsta slott och vunnit flera pris. Genom hans förmedling har också ett 25-tal gamla gotlandslåtar räddats åt eftervärlden.
Den gamle spelmannen är trots sin höga ålder vid ganska god vigör och vistas dagligen uppe.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på lördag f. småbruksäg. Karl Söderlund, Stenstugu i Hablingbo. Han är känd som en gladlynt och humoristisk man.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag f. hem.-äg. Gustav Siltberg, Stengrinda i Hellvi. Han är född i Rute och kom i unga år till Hellvi. Gården har han överlämnat till sonen.

På lördagen fyller fru Anna Pettersson, maka till f. hem.-äg. Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem, sjuttio år. Hon är en omtyckt hemmets kvinna och en duktig kokerska. Religiöst intresserad tillhör sedan många år missionsförsamlingen och förestår dess syförening.

SEXTIO ÅR fyller på lördag hem.-äg. Rudolf Johansson, Sigfride i Vamlingbo.

FEMTIO ÅR fyller på lördag glasmästaren Emanuel Östergren, Furulund 16, Visby. Han är född i Lärbro och kom efter anställning vid Visby konservfabrik till Knut Falcks eftr., där han är verksam, som glasmästare. På sin lediga tid ägnar han sig åt trädgårdsodling. Han är känd som en arbetsam, rejäl och präktig karl.

Gotlänningen
Onsdagen den 26 November 1952
Nr 275

GOTLAND RUNT. Dalhem.

DALHEM
Dalhems missionsförsamling hade på fredagen sin sedvanliga försäljning. Den inleddes med en kort andaktsstund, då past. L. Engström talade om det frivilliga tjånandets förmån. Därefter började försäljningen av handarbeten och skänkta varor. Behållningen blev 876 kr. Sedan ett tack framförts till de närvarande avslutades samvaron med sång och bön.
Söndagen den .30 nov. hålles adventshögtid i missionshuset med f.d. riksdagsmannen rektor Gustav Mosesson, Lidingö, som talare.

Gotlänningen
Tisdagen den 25 November 1952
Nr 274