Rekordrattfyllo fick 1 år 8 mån.

MALMÖ 18/12 (TT). Hovrätten dömde på torsdagen ett mål, vari ett märkligt fyllerirekord noteras. Det gäller fabriksarbetare Oskar Collen från Landskrona, som den 6 augusti i år i berusat tillstånd körde ihjäl en Landskronadam. Collen fick ett år och åtta månaders straffarbete av rådhusrätten, en dom som hovrätten fastställde efter endast 20 minuters överläggning.
Collen var vid olyckstillfället så berusad att han inte hade en aning om vad som hänt. Inför rätta sade han sig inte kunna minnas hur mycket sprit han druckit, men den rättskemiska analysen pekade på 3,64 promille, ett i sitt slag märkligt rekord. Fyra promille anses i vanliga I fall medföra döden, och Malmöpolisen känner endast till ett fall med 3,62.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

4 mån. straffarbete för stölder och spritförsäljning.

Vid dagens ting på Allekvia stod en person åtalad för att vid flera olika tillfällen under nov. och dec. ha stulit pengar av sin hyresvärd. Han hade dessutom gjort sig skyldig till olaga rusdrycksförsäljning.
Svar. som bott hos en person, vilken innehade en större summa pengar, hade i en plånbok som förvarades i ett skrivbord lagt beslag på sammanlagt 500 kr. Dessa hade han så när som på ett inköp av ett par handskar uteslutande använt till restaurangbesök och taxiresor till Visby från den socken där han arbetade. Svar, medgav att han stulit, men däremot sade han, vad spritförsäljningen angick, att hyresvärden givit honom pengar att köpa sprit för och sedan hade de tillsammans druckit ur den. Svar. var straffad ett par gånger tidigare, senast för en cykelstöld i Visby, för vilken: han avtjänat 3 mån. fängelse. Hans uppväxttid hade varit mycket orolig och han hade prövat på flera yrken. Åkl. landsfiskal J. Jakobson yrkade på ovillkorligt straff, medan svar. biträde not. Dufvenmark ansåg att en villkorlig dom borde komma ifrånga under förutsättning att svar. frivilligt togs in på alkoholistanstalt — det hade nämligen visat sig att de flesta brott svar. gjort sig skyldig till skett under påverkan av sprit. Svar. kunde ibland inte motstå frestelsen att dricka för mycket och då kunde han inte skilja på rätt och orätt. Åkl. yrkade vidare på att svar. skulle häktas.
Rätten dömde svar., jordbruksarbetare P. E. Karlsson, Eskelhem, till 4 mån. straffarbete. Häktningsyrkandet ogillades emellertid.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Domstolarna.

Visby rådhusrätt.
För att ha kört droskbil i berusat tillstånd stod en droskchaufför åtalad. Svar. sade att han inte känt sig spritpåverkad men blodprovet hade blivit utslagsgivande. Åkl. menade att särskilt stränga krav på nykterhet måste ställas på en person som kör droskbil och svar. H. Malmqvist dömdes till 3 mån. fängelse.
— Två personer som efter spritförtäring kommit i bråk med varandra och även med andra var åtalade för fylleri, förargelse och misshandel. Det blev 40 dbr å 5 resp. 15 á 3 kr för bråkstakarna.
— En tredje person som var åtalad för fylleri, förargelse och våldsamt motstånd erkände fylleriet men bestred det övriga. Han hade antastat en dam och då han omhändertogs av polisen hade han börjat bråka. Straffet blev 30 dbr á 2 kr.
— En yngling som kört mc utan att ha körkort och därvid kolliderat med en bil dömdes till 35 dbr á 4 kr. Åkl. påtalade i sammanhanget det okynne som ligger i att ungdomarna köper motorcykel innan de skaffat sig körkort.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Hovrättsdomar från Gotlandssessionen.

Hovrätten har meddelat dom i mål där huvudförhandling hållits i Visby under hovrättstinget i slutet på nov.
Liksom häradsrätten ogillade hovrätten åtalat mot en person i Roma-kloster för medverkan till rattfylleri. Rätten ansåg att av utredningen framgått att den åtalade icke haft anledning anta att den person han åkt bil med varit spritpåverkad varför åtalet inte kan anses styrkt.
Också i ett annat mål följde hovrätten häradsrättens mening. Det var i det mål där en lantbrukare från Othem åtalats för att olagligen ha avverkat 52 ekar. Hovrätten fann att den mark på vilken ekarna växte var att anse som skogsmark som i väsentlig utsträckning utnyttjades som betesmark. Lantbrukaren hade därför kunnat avverka utan skogsvårdsstyrelsens tillstånd.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Såsom misstänkt för barnamord

häktades torsdags qväll sömmerskan Anna Nordström från Rute anstäld hos herr F. G. Sandelius häri staden. 19 sistl. November hade hon framfödt ett gossebarn, hvars lik icke förr än i torsdags påträftades undandoldt i hennes bostad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6

En betupptagare

från fastlandet häktades i fredags av Roma-polisen för stöld och grovt egenmäktigt förfarande m m. m. m. Han sitter nu i kronohäktet och skall framdeles sinnesundersökas.
Den 17 okt. stal han en plånbok med 213 kr i kontanter vid Varplösa gård. Vidare bröt han upp ett lås på en motorcykel som han körde med, trots att han saknade körkort. Senare gjorde han ett liknande försök, men lyckades inte. Han saknar fast bostad och arbete.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

100 kr belöning för bevis om olaga

inplantering av rabbis på Fårö.
På senaste tiden har rabbisen åter blivit bofast på Fårö. Inplanteringen har skett på olaglig väg och Fårösunds kommun har nu utfäst en belöning på 100 kr till den som kan leda i bevis vem som svarat för inplanteringen.
Beslutet om belöningen fattades då Fårösunds kommunalfullmäktige i går i Folkets hus hade sitt sista ord. sammanträde för året under ledning av landstingsman Arvid Andersson, Fårö.
En livlig debatt blev det om hälsovårdsnämnden och dess tillsättande av hälsovårdstillsyningsman samt dennes löneförmåner. Man påtalade bl. a. att nämnden inte följt de direktiv som givits av fullmäktige och att den tillsatt en tillsyningsman för 1953 utan att ha medel disponibla för att avlöna denne.
En framställning från arbetare vid Bungenäs som är hemma på Fårö om fria resor från Broa till hemmen bordlades. Fåröborna önskade samma färjförbindelser om söndagarna som gäller på vardagarna. Den äldste av färjemännen borde vidare få besluta om färja på beställning.
Ett anslag på 600 kr hade begärts av KA 3:s musikkår för den civila konsertverksamheten. Anslaget beviljades under villkor att konserter under sommarhalvåret anordnas även på Fårö och i Rute.
Ett anslag till Vejbystrands konvalescenthem på 150 kronor beviljades.
Hrr Carl Eklund och Erik Fröberg redogjorde för sina överläggningar med landstingets förvaltningsutskott och överläkare Olof Odén talade om civil sjukvård vid KA 3:s sjukhus.
Lönenämnden hade föreslagit att 1952 års lönetillägg skulle tillämpas för kommunens tjänstemän även under år 1953 såvida ej stridsåtgärder vidtas mot kommunen av organisationen, till vilken personalen är ansluten. Fullmäktige beslöt i enlighet med lönenämndens förslag.
Det beslöts att fullmäktiges ordinarie sammanträden under år 1953 skall hållas på söndagarna kl. 14 och extra sammanträden kl. 19 på lämplig vardag. De ordinarie sammanträdena skall annonseras i ortstidningarna.
Efter övliga tacksamhetsbetygelser för det gångna årets arbete avslutades sammanträdet.

Val
Till suppleant i biblioteksstyrelsen efter h1 E. Linderoth, som avflyttat, valdes folkskollärarinnan Elisabet Mattsson, Rute, för tiden t. o. m. 1955. Till suppl. i byggnadsnämnden på samma tid valdes hr Knut Jacobsson, Stux, Bunge.
Taxeringsnämnderna fick följande sammansättningar:
för Bunge: Tage Karlsson, Ingvar Jacobsson, Sven E. Karlsson och, Karl E. Heffner. Suppl hrr Erik Fröberg, Ivan Karlström, Knut Sjögren och Paul Nilsson,
för Rute och Fleringe: hrr Karl Persson, Bertil Johansson, Carl Erik Karlström, Arne Kihlen, Nils Andersson och Johnny Lundgren. Suppl. Sixten Johansson, Oskar Karlsson. Arne Ahlkvist, Anselm Karlsson, Ture Ringbom och Gustav Lundgren.
för Fårö: Henning Nilsson, Arvid Andersson, Vilhelm Ekström, Helmer Hemström och Birger Kältström. Suppl. Ture Norrby, Herbert Olsson, Adolf Ekström, Anselm Wessman och Gustav Brunsberg.
Till siffergranskare för år 1953 valdes bankkamrer Olof Stahre. Till revisorer för kommunens räkenskaper utsågs hrr Arvid Pettersson och Axel Hellgren med Villy Johansson och Algot Bengtsson som suppl.
Till ombud i länsavdelningen för landskommunernas förbund valdes Arvid Andersson och Karl Erik Wallin, Fårösund. Suppl. Hilding Johansson, Fleringe, och Carl Erik Karlström, Rute.
Överförmyndare blev två till antalet nämligen för Rute, Bunge och Fleringe hr Orion Ahlkvist, Rute, samt för Fårö Henning Nilsson. (Sistnämnda val gäller för fyra år) . Suppl. Algot Bengtsson och Birger Larsson.
Till ordförande i kommunalfulllmäktige valdes landstingsman Arvid Andersson efter sluten omröstning med 17 röster mot 13 för Erik Fröberg, som blev vice ordf. Två röster nedlades.
Beredningsutskottet kom att bestå av hrr Arvid Andersson, Karl Dahlström, Carl Erik Karlström, Ragnar Johansson, J. E. Nyström, Sten Johansson, Hilding Johansson, Yngve Månsson och Axel Lindholm. Suppl. för dessa blev Vilhelm Ekström, Gunnar Stenström, Ester Wallin, Erland Wallin, Henning Nilsson, Ivan Rieem, Ture Ringbom, Gute Lindkvist och Arvid Broman.
Folkskollärare Hilding Johansson hade på grund av sin tjänst avsagt sig uppdraget som nämndeman och erhållit befrielse härifrån. I hans ställe valdes till nämndeman för sex år hemmansäg. Arne Kihlén.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Domstolarna Visby rådhusrätt.

För häleri stod i går en yngling åtalad. Han hade vid ett par tillfällen köpt bilbatterier och bly av ett par ynglingar och haft vetskap om att godset i fråga var stulet. Inför rätten bestred emellertid svar., som biträddes av advokat L. Ljunggren, Stockholm, detta. Han hade hela tiden trott att alltihop varit juste. Ynglingarna vilka sålt det stulna och nu avtjänar straff för stölderna hördes som vittnen och uppgav att svar. nog vetat om hur det var ställt med godset. Åkl. fasthöll vid att det förelåg ett rent häleribrott och yrkade på ovillkorligt frihetsstraff. Både svar. själv och hans biträde menade att vittnenas uppgifter inte var helt tillförlitliga och höll fast vid bestridandet. Efter enskild överläggning beslöt nämndrätten om verkställande av s.k. mindre sinnesundersökning av svar. I avvaktan på resultatet av denna uppsköts huvudförhandlingen till nästa fredag.

En I 18-värnpliktig som gjort sig skyldig till anstiftande av svikande av försvarsplikt dömdes till 25 dagars arrest. Svar. hade av sin mor utverkat att hon skickade ett telegram om att hon var sjuk och med detta som skäl anhöll svar. om tjänstledighet. I verkligheten var modern inte alls sjuk.
Svar. ville ha ledigt för att i sin fästmös sällskap besöka en marknad i sin hemstad. På I 18 kom man dock falsariet på spåren och så avslöjades svar.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Fängelse för rymning och förskingring.

För rattfylleri dömdes hr Edvin Sandelius till 2 månaders fängelse i går på Allekvia. Han var även åtalad för att ha låtit en 16-årig flicka köra en honom tillhörig bil. En kamrat som instämts för fylleri och spritförtäring på nykterhetskafé dömdes till 100 kr böter.

Olaga brännvinstillverkning kostade en finne 20 dagsböter plus 32: 50 i brännvinstillverkningsskatt. Han hade avslöjats på en båt i Smöjen, där han preparerat 10 liter svagdricka så att det kommit att innehålla 13,4 procent alkohol.

För olaga pilsnerförsäljning dömdes en person från norra Gotland till 25 dbr. Grov stöld kostade en person 3 månaders straffarbete, vilkorligt utan övervakning. Vederbörande hade bl.a. tillägnat sig en generator, en startmotor och en instrumentbräda, värderat till 535 kr.

Två arbetsgivare som underlåtit att i laga tid inbetala kvarhållen preliminärskatt för sina anställda, i ett fall rörde det sig om inte mindre än 9.000 kr, dömdes till 25 respektive 40 dbr.

En yngling som berett sig tillträde till en kamrats klädskåp fick böta 10 dbr, och en annan yngling, R. W. Karlsson, som hade rymning och förskingring på sin meritlista, dömdes till fängelse i 1 månad och 15 dagar.

Förbjudet fiske kostade ett par personer 35 kr böter plus värdet av fisken, för oregistrerad motorcykel fick en person böta 20 dbr. Den i gårdagens hälerimål omtalade ynglingen S. O. Karlsson dömdes till 4 månaders straffarbete.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Ett segslitet hälerimål

tog hela dagen i anspråk på Allekvia idag. Målet gällde en yngling från norra Gotland som åtalats för att ha mottagit stulna pengar och choklad av sina bröder. Åklagaren landsfiskal Berthil Bonde föreslog ungdomsfängelse som lämplig dom, som emellertid försvarsadvokaten Sven Dufvenmark tillbakavisade. Beträffande sönderslagna fönsterrutor, för vilka ersättning begärdes med 50 kr, farms det ingenting som styrkte att den åtalade gjort det. Försvarsadvokaten hemställde om villkorligt straff.

Gotlänningen
Torsdagen den 11 December 1952
Nr 288