Häradshöfding Th. af Ekenstam

har af första kammarens högerparti, nationella partiet, återvalts till ledamot af förtroenderådet, och godsägare Jespersson har återvalts till d:o af andrakammarhögern, landtmanna- och borgarpartiet.
Hr Karl Larsson i Bondarfve har valts till samma partis kassör.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Femtio år

fyller i morgon härifrån bördige kaptenen vid Östgöta trängkår kapten Tage Öfverberg i Linköping.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Ett svagt tecken

till inträdande förbättring i den vid skeningsolyckan härstädes sistlidna torsdag skadade gårdskarlen Per Nilsson tillstånd har nu visat sig. Han har visserligen icke ännu återkommit till fullt medvetande, men är stundvis något redig. Att han varit utsatt för en svår olycka och att han befinner sig på lasarettet, har icke klart för sig. Han har kunnat förtära litet mjölk, men i stort sedt är hans tillstånd oförändradt, och det är ännu ovisst, om han kommer sig.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Död i främmande land.

Den 15 dennes afled på Teneriffa (den största af Canarieöarna) sjömannen Helge Sandström, yngste son till ångbåtsbefälhafvaren Bernhard Sandström härstädes, i en ålder af 23 år Sandström, som efter slutad skolgång vid h. allm. läroverket härstädes ägnade sig åt sjömansyrket, medföljde en tid rederiaktiebolaget Nordstjernans ångare, där han en gång under en resa ådrog sig en stark förkylning, som tvang honom att afbryta sin verksamhet för att i ett varmare klimat försöka återvinna sin hälsa. Under de senare åren har han sålunda uppehållit sig på Canarieöarna, där han nu också aflidit. Närmaste orsaken till dödsfallet var ett hjärtlidande, som tillstött under senaste året. Underrättelsen om dödsfallet ingick på söndagen till föräldrarna, dels från hotellet, där Sandström bodde, dels från konsulatet. Jordfästningen kommer att ske å Teneriffa. Bland såväl den bortgångnes skolkamrater därstädes som blad yrkeskamraterna i ”Nordstjernan” efterlämnar den bortgångne minnet af en god kamrat och hjärtlig vän, hvars förtidiga bortgång helt visst hos många af dem skall mottagas med beklämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Åter natturer?

Enligt hvad vi inhämtat, skulle poststyrelsens medgifvande, att postbåtarnas turer få utföras under dagen, endast vara provisoriskt i afvaktan på k. m:ts beslut. Poststyrelsen, som understält ärendet k. m:ts pröfning, lär emellertid, enligt hvad ryktesvis förnimmes, såsom vilkor för turernas omläggning hafva fordrat, att ångfartygsaktiebolaget Gotland skall vidkännas ett så betydande afdrag på den för bolaget redan förut knappa ersättningen för postföringen, att bolagets styrelse skulle hafva ansett sig nödsakad att gifva afslag härå.
Då vederbörande för dagen är bortrest, hafva vi hos ångbåtsbolaget ej kunnat få några vidare upplysningar. Det förefaller oss dock vara alldeles otroligt, att ett statens verk skulle vilja eller kunna begagna den för vår ö genom kriget och minfaran uppkomna beklagliga och prekära situationen för att tilltvinga sig fördelar på det gotländska bolagets bekostnad. Poststyrelsen har visserligen, såsom framgår af vårt fredagsnummer, meddelat oss, att den af länsstyrelsen framstälda begäran om natturernas utbyte emot 5 dagturer grundar sig på en allmän uppfattning. Men härifrån och till att utmynta denna uppfattning till en extra ekonomisk fördel för postverket är steget dock så långt, att vi tvifla på det här berörda ryktets tillförlitlighet. Af poststyrelsens skrifvelse till k. bfde framgår ej, att något särskildt vilkor är ifrågasatt. Då poststyrelsen i måndags vid sitt telegrafiska medgifvande åt och uppdrag till länsstyrelsen att anordna natturer ej fäst någon inskränkande bestämmelse, synes oss uppställandet af en sådan efteråt äfven vara en formell orimlighet, som man ej gärna kan tilltro poststyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

85 år.

Handlanden Fredrik Wallin härstädes fyller år på onsdag och ingår då i sitt 85:te år.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Vid Visby högre flickskola

har vårterminen i dag tagit sin början med allmänt upprop kl. 1. Af fem inträdessökande till skolan ha fyra blifvit antagna, nämligen en som elev i fjärde klassen, två i tredje förberedande och en i första förberedande klassen. Elevantalet, som vid höstterminens början var 194, utgör nu med de under höstterminens lopp tillkomna eleverna, jämt 200.
Rörande lärarepersonalen inträder med denna termin en förändring, i det att som vikarie för fröken Margit Holm, som fortfarande är tjänstledig för sjukdom, tjänstgör fröken Maja Oterdahl, som har att undervisa i svenska, historia och kristendom.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Vid folk- och småskolorna

i staden och å Södervärn tog vårterminen i går sin början.
Elevantalet utgör denna termin 982, af hvilket antal 12 komma på fortsättningsskolan, 531 på folkskolan i staden, 313 på småskolan i staden, 48 på Södervärns folkskola och 78 på Södervärns småskolor.
För höstterminen uppgick barnantalet i skolorna till sammanlagdt 987.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Venia

att i morgon biträda med gudstjänsternas uppehållande i Alfva pastorat har lämnats stud. Karl Söderberg från Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 em+2,8743,2
kl. 4 em+3,0742,8
kl. 6 em+3,0741,5
kl. 8 em+3,0740,0
kl. 10 em+2,0739,0
kl. 12 midnatt+2,5738,2
kl. 2 fm+2,7738,0
kl. 4 fm+2,8737,7
kl. 6 fm+3,0737,0
kl. 8 fm+1,5738,0
kl. 10 fm+1,5738,8
kl. 12 midd+1,0738,1

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12